Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 4/2018 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2018, částka 3, ze dne 9. 1. 2018

4

VYHLÁŠKA

ze dne 4. ledna 2018,

kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č.  328/2008 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 2 k provedení § 71 odst. 1 písm. g) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 279/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“ a v poznámce pod čarou č. 1 se číslo „1985“ nahrazuje číslem „1993“.

2. V § 2 písm. a) se text „ssp.“ zrušuje.

3. V § 2 písm. c) bodě 2 se slovo „Lycopersicon“ nahrazuje slovem „Solanum“.

4. V § 2 písm. i) se slova „Státní rostlinolékařskou správou (dále jen „rostlinolékařská správa“)“ nahrazují slovem „Ústavem“.

5. V § 2 písm. j), § 3 odst. 8, § 4 odst. 1 písm. a) a b), části A. přílohy č. 1, části 1. písm. c) a e) přílohy č. 4, části 2. písm. c), e) a f) přílohy č. 4, podbodu 4.1.1. písm. b), podbodu 4.1.6. a podbodu 4.1.10. části 4. přílohy č. 4, podbodu 5.2.1. písm. c) a d), bodu 5.4. a bodu 5.11. písm. a) a b) části 5. přílohy č. 4, úvodním odstavci přílohy č. 5, části 1. písm. c) přílohy č. 5, části 2. přílohy č.  5 a v části 2. přílohy č. 6 se slova „rostlinolékařskou správou“ nahrazují slovem „Ústavem“.

6. V § 3 odst. 1, § 4 odst. 3, § 5 odst. 3 a 5, § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a 3, bodu 4.4. části 4. přílohy č. 4 a v bodu 5.9. části 5. přílohy č. 4 se slova „Rostlinolékařská správa“ nahrazují slovem „Ústav“.

7. V § 3 odst. 8 se slova „Státní rostlinolékařské správy“ nahrazují slovy „Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského“.

8. V § 3 odst. 8, 10 a 11, § 4 odst. 2, 4 a 5, § 5 odst. 1, 2 a 4, § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 písm. a) a b), § 7 odst. 2 a 4, bodu 2. přílohy č. 3, části 1. písm. c), d) a posledním odstavci přílohy č. 4, části 2. písm. a), c), d) a posledním odstavci přílohy č. 4, části 3. přílohy č. 4, podbodu 4.1.3. a bodu 4.5. části 4. přílohy č. 4, bodu 5.1., úvodním odstavci bodu 5.10. a úvodním odstavci bodu 5.11. části 5. přílohy č. 4, části 1. písm. c) přílohy č. 5, části 2. přílohy č. 5 a v části 1. přílohy č. 6 se slova „rostlinolékařská správa“ nahrazují slovem „Ústav“.

 9. V § 3 odst. 9 se slova „fyzickou nebo právnickou osobou, pověřenou k této činnosti Ministerstvem zemědělství podle § 71 odst. 1 písm. b) zákona nebo rostlinolékařskou správou podle § 72 odst. 5 písm. i) zákona“ nahrazují slovy „osobou, pověřenou k této činnosti Ústavem“.

10. V § 3 odst. 10 se slova „a nebo“ nahrazují slovem „anebo“ a slova „ , v případě rozmnožovacího materiálu2) bramboru a rajčete také Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému“ se zrušují.

11. V § 4 odst. 3 písm. a), § 7 odst. 1 písm. a) a b), části B. přílohy č. 1, úvodní větě části 1. přílohy č. 4, úvodní větě části 2. přílohy č. 4, podbodu 4.1.1. písm. b), podbodu 4.1.5. a podbodu 4.1.7., bodu 4.2. písm. a) a bodu 4.5. písm. b) a c) části 4. přílohy č. 4 a v podbodu 5.2.2. písm. b), bodu 5.7. písm. a), b), c) a d) a bodu 5.10. písm. b), c) a d) části 5. přílohy č. 4 se slova „rostlinolékařské správy“ nahrazují slovem „Ústavu“.

12. V příloze č. 4 posledním odstavci části 1. a posledním odstavci části 2. se slova „rostlinolékařskou správu, která“ nahrazují slovy „Ústav, který“.

13. V příloze č. 4 části 2. písm. a) se slova „touto správou“ nahrazují slovem „Ústavem“.

14. V příloze č. 4 podbodu 4.1.1. písm. b) části 4. a podbodu 5.2.1. písm. c) a d) části 5. se slova „na základě písemné žádosti uživatele pozemku“ zrušují.

15. V příloze č. 4 podbodu 4.1.1. části 4. písmeno c) zní:

„c)   po splnění ostatních mimořádných rostlinolékařských opatření nařízených v karanténním území podle bodu 4 smí pěstovat brambory na sadbu nebo na konzum s podmínkou, že Ústav provede vymezovací průzkum výskytu původce kroužkovitosti podle § 3 odst. 3 [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona], k výsadbě bude použit rozmnožovací materiál3) nebo farmářská sadba4) vypěstovaná pod kontrolou Ústavu a testovaná dle přílohy č. 1 na výskyt původce kroužkovitosti s výsledkem negativním, a sklizené hlízy budou testovány dle přílohy č. 1 na výskyt původce kroužkovitosti, případné pěstování sadbových brambor je možné až po uplynutí dvou let od prvního pěstování brambor na tomto pozemku.“.

16. V příloze č. 4 podbodu 5.2.1. části 5. písmeno a) zní:

„a)   nesmí po dobu čtyř vegetačních období pěstovat hostitelské rostliny původce hnědé hniloby včetně osiva bramboru a rajčete a rostliny rodu Brassica, u kterých prokazatelně hrozí riziko přežití původce, jiné rostliny mohou být pěstovány, pokud nehrozí prokazatelně zjistitelné riziko šíření původce hnědé hniloby (např. pokud pěstitel učiní opatření, která zabrání přenosu zeminy spolu se sklízenými částmi takových rostlin) [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona], a musí vyhledávat a likvidovat planě rostoucí hostitelské rostliny včetně plevelů [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona]“.

17. V příloze č. 4 podbodu 5.2.1. písm. c) části 5. se slovo „písmene“ nahrazuje slovem „písmenem“, v bodu 4.3. části 4. a v bodu 5.7. písm. d) a bodu 5.8. části 5. přílohy č. 4 se slova „rostlino-lékařské správě“ nahrazují slovem „Ústavu“.

18. V příloze č. 4 podbodu 5.2.1. písm. c) části 5. poslední odstavec zní:
„a při prvním následném pěstování bramboru nebo rajčete musí být proveden vymezovací průzkum výskytu původce hnědé hniloby podle § 3 odst. 3 [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona] a v případě pěstování bramboru musí být k výsadbě použit rozmnožovací materiál3) a sklizeň musí být určena pouze ke konzumním účelům nebo k průmyslovému zpracování, případné pěstování sadbových brambor je možné až po uplynutí dvou let od prvního pěstování bramboru nebo rajčete na tomto pozemku;“.

19. V příloze č. 4 podbodu 5.2.1. písm. e) části 5. se slovo „zamýšleném“ zrušuje a slova „v takovém předstihu“ se nahrazují slovy „nejpozději jeden měsíc před sklizní těchto rostlin“.

20. V příloze č. 4 podbodu 5.2.1. části 5. písmeno f) zní:

„f)   nesmí provádět umělou závlahu v roce potvrzení výskytu původce hnědé hniloby a v následujících čtyřech letech smí provádět závlahu jen se souhlasem a pod dohledem Ústavu a za předpokladu, že je vyloučeno zjistitelné nebezpečí šíření původce hnědé hniloby [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona].“.

21. V příloze č. 4 podbodu 5.2.2. části 5. písmeno d) zní:

„d)   smí provádět závlahu pouze za podmínky, že voda použitá k závlaze nebude označena Ústavem za zamořenou původcem hnědé hniloby [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona];“.

22. V příloze č. 5 části 1. se za písmeno c) vkládá nový odstavec, který včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 zní:
„Odpady ze zpracování hlíz bramboru podezřelých ze zamoření původcem kroužkovitosti nebo hnědé hniloby je možné alternativně vyvézt na půdu, která není zemědělskou půdou3) nebo jako hnojivo na trvalé travní porosty4) v případě, že Ústav posoudí, že nehrozí rozpoznatelné riziko rozšíření původce kroužkovitosti nebo hnědé hniloby.


3) § 1 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.4)*§ 3 odst. 5 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2018.

Ministr:
Ing. Milek v. r.

E-shop

Lex voucher. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru ...

Lex voucher. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru ...

Klára Dvořáková (roz. Havlíčková), Alice Frýbová - C. H. Beck

Právní úprava smlouvy o zájezdu ukládá pořadateli zájezdu, kterým je v praxi cestovní kancelář, v situaci, kdy nemůže zájezd poskytnout, povinnost vrátit zákazníkovi platby přijaté za neuskutečněné zájezdy ... pokračování

Cena: 250 KčKOUPIT

Náhrada újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání

Náhrada újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání

Kateřina Demlová, Margerita Vysokajová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Život a zdraví jsou to nejvzácnější, čeho se člověku dostane, proto jsou právním řádem chráněny jako absolutní základní práva a hodnoty demokratického právního státu. Náhrada škody a nemajetkové újmy vzniklých pracovním úrazem či nemocí z povolání jsou proto velmi důležitou součástí ... pokračování

Cena: 755 KčKOUPIT

Procesněprávní vztah

Procesněprávní vztah

Petr Coufalík - C. H. Beck

Předkládaná publikace je po velmi dlouhé době ucelenou monografií, která se dopodrobna zabývá koncepcí procesněprávního vztahu, s níž přišel O. Bülow před více jak 150 lety. Procesněprávní vztah je sice teoretickým konstruktem, avšak i v soudobé právní vědě a praxi má své náležité ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.