Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 435/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 155, ze dne 14. 12. 2017

435

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

Ministerstvo financí stanoví podle § 75 zákona č. 218/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se za slova „rozpočtových pravidel“ vkládají slova „(dále jen „programové financování“)“.

2. V § 3 odst. 4 se slova „nebo návratné finanční výpomoci“ zrušují.

3. V § 3 odst. 4 písm. a) se slova „dotace na projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů podle rozpočtových pravidel“ nahrazují slovy „upraveného v písmenu b)“.

4. V § 3 odst. 4 písmeno b) zní:

„b)   v případě akce v rámci programového financování, projektu výzkumu, vývoje a inovací podle zákona upravujícího podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů podle rozpočtových pravidel podle stavu k 31. prosinci roku, v němž bylo ukončeno financování akce nebo projektu z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu; o ukončení financování rozhoduje poskytovatel.“.

5. V § 3 se na začátek odstavce 6 vkládá věta „Finanční vypořádání návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté příjemci se provede pouze za období týkající se celého příslušného roku podle stavu k 31. prosinci roku, ve kterém byla návratná finanční výpomoc poskytnuta.“.

6. V § 5 odst. 1 písm. c) se za slova „poskytované z prostředků České republiky“ vkládají slova „vyjma dotací na programové financování a dotací na výzkum, vývoj a inovace“ a za slova „vzory v přílohách označených písmenem B obsahují“ se vkládají slova „dotace na programové financování, na výzkum, vývoj a inovace z prostředků České republiky a dále“.

7. V § 5 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje čís- lem „2“.

8. V § 5 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „v komentáři podle § 2 odst. 1“.

9. V § 7 odstavec 2 zní:

„(2) Komentář předkládá příjemce, poskytovatel, který není současně správcem kapitoly, nebo kraj pouze v případě rozdílu mezi předepsanou výší vratek a skutečně odvedenými prostředky při finančním vypořádání. V komentáři zdůvodní uvedený nesoulad, a to například uvedením informace o dotacích, jejichž celá výše nebo její část je předmětem odvodu za porušení rozpočtové kázně.“.

10. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Komentář zpracovaný správcem kapitoly obsahuje skutečnosti podle odstavce 2 a dále zdůvodnění případných rozdílů mezi údaji ve vypracovaných tabulkách a údaji vykázanými v rozpočtovém systému podle rozpočtových pravidel.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

11. V § 7 odst. 6 se slova „účet ministerstva“ nahrazují slovy „příjmový účet státního rozpočtu podle přílohy č. 15 (dále jen „příjmový účet“)“.

12. V § 8 odst. 1 písm. b) se za slova „přehled o dotacích“ vkládají slova „poskytnutých na akce v rámci programového financování, projekty výzkumu, vývoje a inovací a“ a za slova „týkající se celé doby trvání“ se vkládají slova „akce nebo“.

13. V § 8 odst. 4 se slova „státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem (dále jen „příjmový účet“)“ zrušují.

14. V § 9 odst. 1 písm. b) se za slova „přehled o dotacích poskytnutých“ vkládají slova „na akce v rámci programového financování, projekty výzkumu, vývoje a inovací a“ a za slova „týkající se celé doby trvání“ se vkládají slova „akce nebo“.

15. V § 12 odst. 1 písm. b) se za slova „přehled o dotacích poskytnutých“ vkládají slova „na akce v rámci programového financování, projekty výzkumu, vývoje a inovací a“ a za slova „týkající se celé doby trvání“ se vkládají slova „akce nebo“.

16. V § 16 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   přehled o dotacích poskytnutých na akce v rámci programového financování a na projekty výzkumu, vývoje a inovací týkající se celé doby trvání akce nebo projektu podle vzoru, který je uveden v přílohách č. 3 a 5 této vyhlášky,“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

17. V § 17 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   přehled o dotacích poskytnutých na akce v rámci programového financování a na projekty výzkumu, vývoje a inovací týkající se celé doby trvání akce nebo projektu podle vzoru, který je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky,“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

18. V § 17 odst. 4 se slova „nebo návratných finančních výpomocí“ zrušují.

19. V § 18 se slovo „programy“ nahrazuje slovem „projekty“.

20. Přílohy č. 1 až 4 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. Přílohy č. 7 až 13 znějí: „Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. V příloze č. 14 bodě 1 pokyn pro sloupec b) zní:
„vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace (v případě přílohy č. 5) nebo návratné finanční výpomoci v rámci programového financování; uvádí se číslo akce (projektu) ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.“.

23. V příloze č. 14 bodě 2 pokyn pro sloupec a) zní:
„jednotlivým projektem se rozumí akce (projekt) v rámci programového financování, projekt výzkumu, vývoje a inovací a projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů“.

24. V příloze č. 14 bodě 2 pokyn pro sloupec b) zní:
„vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace v rámci programového financování; uvádí se číslo akce (projektu) ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., která byla ukončena do 31. 12. roku, za který se finanční vypořádání provádí“.

25. V příloze č. 14 bodě 2 pokyn pro sloupec c) zní:
„vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně“.

26. V příloze č. 14 bodě 3 pokyn pro sloupec b) zní:
„vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace (v případě přílohy č. 6) nebo návratné finanční výpomoci v rámci programového financování; uvádí se číslo programu ve smyslu § 12 rozpočtových pravidel jako souhrn akcí (projektů) v rámci tohoto programu realizovaných“.

27. V příloze č. 14 bodě 4 pokyn pro sloupec c) zní:
„vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně“.

28. V příloze č. 14 bodě 5 pokyn pro sloupec b) zní:
„nevyplňuje se“.

29. V příloze č. 14 bodě 6 pokyn pro sloupec b) zní:
„nevyplňuje se“.

30. V příloze č. 14 bodě 7 pokyn pro sloupec a) zní:
„v případě příjemce se uvádí jednotlivé projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů v rámci příslušné skupiny příjemců; jednotlivým projektem se rozumí projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů
v případě poskytovatele se uvádí skupina podle příjemců:

a.   státní příspěvkové organizace,
b.   podnikatelské subjekty,
c.   neziskové a podobné organizace,
d.   veřejné rozpočty ústřední úrovně,
e.   veřejné rozpočty územní úrovně,
f.   příspěvkové a podobné organizace,
g.   nepodnikající fyzické osoby,
h.   ostatní příjemci“.

31. V příloze č. 14 bodě 7 pokyn pro sloupec b) zní:
„vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace v rámci programového financování; v případě příjemce se uvádí číslo akce (projektu) ve smyslu vyhlášky č. 560/2006  Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., v případě poskytovatele se uvádí číslo programu ve smyslu § 12 rozpočtových pravidel jako souhrn akcí (projektů) v rámci tohoto programu realizovaných“.

32. V příloze č. 14 bodě 8 pokyn pro sloupec a) zní:
„v případě příjemce se uvádí jednotlivé dotační tituly v rámci příslušné skupiny příjemců; jednotlivým dotačním titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotacev případě poskytovatele nebo kraje se uvádí skupina podle příjemců:

a.   veřejné rozpočty územní úrovně,
b.   ostatní příjemci“.

33. V příloze č. 14 se v bodě 9 zrušují slova:„sloupec b)
vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace v rámci programového financování; uvádí se číslo programu ve smyslu § 12 rozpočtových pravidel, jako souhrn akcí (projektů) v rámci tohoto programu realizovaných“.

34. V příloze č. 14 bodě 10 pokyn pro slou- pec a) zní:
„uvádí se údaje za jednotlivé skupiny příjemců podle § 5 odst. 2 vyhlášky, které jsou doplněny o údaje za rezervní fond organizační složky státu podle § 4 odst. 4 vyhlášky“.

35. V příloze č. 14 bodě 10 pokyn pro slou- pec 6) zní:
„uvádí se rozdíl mezi skutečně odvedenými prostředky celkem a předpisem vratky v členění podle skupin příjemců; vyčíslený nesoulad je nutno zdůvodnit podle § 7 vyhlášky“.

36. V příloze č. 14 bodě 11 pokyn pro slou- pec a) zní:
„uvádí se údaje za jednotlivé skupiny příjemců podle § 5 odst. 2 vyhlášky“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
Ing. Pilný v. r.

E-shop

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 3. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 3. vydání

JUDr. Věra Novotná, JUDr. Jana Riedlová Jurková, JUDr. Eva Burdová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje komentovaný text zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v aktuálním znění k 30. 4. 2022, a společně s řadou tematicky souvisejících mezinárodních smluv a zákonů tvoří ucelený komplex právních předpisů v oblasti sociálně-právní ochrany ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Veřejné zakázky, 2. vydání

Veřejné zakázky, 2. vydání

Lucie Balýová - C. H. Beck

Téma veřejných zakázek je velmi aktuální, neboť jejich prostřednictvím se vynakládají značné veřejné prostředky. Bohužel se nad problematikou zadávání veřejných zakázek vznáší aura velké složitosti a obtížnosti, ačkoliv jde o proces, který by měl být každému subjektu, jenž je ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého

Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého

Petr Dobiáš, Zdeněk Kučera, Tomáš Mach, Bohumil Poláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka umožňuje čtenáři aplikovat teoretické vědomosti z mezinárodního práva soukromého na praktické situace. Sbírka obsahuje sedm příkladů, které vycházejí z vnitrostátní úpravy, unijních předpisů (např. Brusel I, Řím I) a z mezinárodních úmluv. Tyto příklady jsou řešeny ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.