Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 435/2017 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2017, částka 155, ze dne 14. 12. 2017

435

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

Ministerstvo financí stanoví podle § 75 zákona č. 218/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se za slova „rozpočtových pravidel“ vkládají slova „(dále jen „programové financování“)“.

2. V § 3 odst. 4 se slova „nebo návratné finanční výpomoci“ zrušují.

3. V § 3 odst. 4 písm. a) se slova „dotace na projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů podle rozpočtových pravidel“ nahrazují slovy „upraveného v písmenu b)“.

4. V § 3 odst. 4 písmeno b) zní:

„b)   v případě akce v rámci programového financování, projektu výzkumu, vývoje a inovací podle zákona upravujícího podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů podle rozpočtových pravidel podle stavu k 31. prosinci roku, v němž bylo ukončeno financování akce nebo projektu z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu; o ukončení financování rozhoduje poskytovatel.“.

5. V § 3 se na začátek odstavce 6 vkládá věta „Finanční vypořádání návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté příjemci se provede pouze za období týkající se celého příslušného roku podle stavu k 31. prosinci roku, ve kterém byla návratná finanční výpomoc poskytnuta.“.

6. V § 5 odst. 1 písm. c) se za slova „poskytované z prostředků České republiky“ vkládají slova „vyjma dotací na programové financování a dotací na výzkum, vývoj a inovace“ a za slova „vzory v přílohách označených písmenem B obsahují“ se vkládají slova „dotace na programové financování, na výzkum, vývoj a inovace z prostředků České republiky a dále“.

7. V § 5 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje čís- lem „2“.

8. V § 5 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „v komentáři podle § 2 odst. 1“.

9. V § 7 odstavec 2 zní:

„(2) Komentář předkládá příjemce, poskytovatel, který není současně správcem kapitoly, nebo kraj pouze v případě rozdílu mezi předepsanou výší vratek a skutečně odvedenými prostředky při finančním vypořádání. V komentáři zdůvodní uvedený nesoulad, a to například uvedením informace o dotacích, jejichž celá výše nebo její část je předmětem odvodu za porušení rozpočtové kázně.“.

10. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Komentář zpracovaný správcem kapitoly obsahuje skutečnosti podle odstavce 2 a dále zdůvodnění případných rozdílů mezi údaji ve vypracovaných tabulkách a údaji vykázanými v rozpočtovém systému podle rozpočtových pravidel.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

11. V § 7 odst. 6 se slova „účet ministerstva“ nahrazují slovy „příjmový účet státního rozpočtu podle přílohy č. 15 (dále jen „příjmový účet“)“.

12. V § 8 odst. 1 písm. b) se za slova „přehled o dotacích“ vkládají slova „poskytnutých na akce v rámci programového financování, projekty výzkumu, vývoje a inovací a“ a za slova „týkající se celé doby trvání“ se vkládají slova „akce nebo“.

13. V § 8 odst. 4 se slova „státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem (dále jen „příjmový účet“)“ zrušují.

14. V § 9 odst. 1 písm. b) se za slova „přehled o dotacích poskytnutých“ vkládají slova „na akce v rámci programového financování, projekty výzkumu, vývoje a inovací a“ a za slova „týkající se celé doby trvání“ se vkládají slova „akce nebo“.

15. V § 12 odst. 1 písm. b) se za slova „přehled o dotacích poskytnutých“ vkládají slova „na akce v rámci programového financování, projekty výzkumu, vývoje a inovací a“ a za slova „týkající se celé doby trvání“ se vkládají slova „akce nebo“.

16. V § 16 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   přehled o dotacích poskytnutých na akce v rámci programového financování a na projekty výzkumu, vývoje a inovací týkající se celé doby trvání akce nebo projektu podle vzoru, který je uveden v přílohách č. 3 a 5 této vyhlášky,“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

17. V § 17 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   přehled o dotacích poskytnutých na akce v rámci programového financování a na projekty výzkumu, vývoje a inovací týkající se celé doby trvání akce nebo projektu podle vzoru, který je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky,“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

18. V § 17 odst. 4 se slova „nebo návratných finančních výpomocí“ zrušují.

19. V § 18 se slovo „programy“ nahrazuje slovem „projekty“.

20. Přílohy č. 1 až 4 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. Přílohy č. 7 až 13 znějí: „Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. V příloze č. 14 bodě 1 pokyn pro sloupec b) zní:
„vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace (v případě přílohy č. 5) nebo návratné finanční výpomoci v rámci programového financování; uvádí se číslo akce (projektu) ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.“.

23. V příloze č. 14 bodě 2 pokyn pro sloupec a) zní:
„jednotlivým projektem se rozumí akce (projekt) v rámci programového financování, projekt výzkumu, vývoje a inovací a projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů“.

24. V příloze č. 14 bodě 2 pokyn pro sloupec b) zní:
„vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace v rámci programového financování; uvádí se číslo akce (projektu) ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., která byla ukončena do 31. 12. roku, za který se finanční vypořádání provádí“.

25. V příloze č. 14 bodě 2 pokyn pro sloupec c) zní:
„vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně“.

26. V příloze č. 14 bodě 3 pokyn pro sloupec b) zní:
„vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace (v případě přílohy č. 6) nebo návratné finanční výpomoci v rámci programového financování; uvádí se číslo programu ve smyslu § 12 rozpočtových pravidel jako souhrn akcí (projektů) v rámci tohoto programu realizovaných“.

27. V příloze č. 14 bodě 4 pokyn pro sloupec c) zní:
„vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně“.

28. V příloze č. 14 bodě 5 pokyn pro sloupec b) zní:
„nevyplňuje se“.

29. V příloze č. 14 bodě 6 pokyn pro sloupec b) zní:
„nevyplňuje se“.

30. V příloze č. 14 bodě 7 pokyn pro sloupec a) zní:
„v případě příjemce se uvádí jednotlivé projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů v rámci příslušné skupiny příjemců; jednotlivým projektem se rozumí projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů
v případě poskytovatele se uvádí skupina podle příjemců:

a.   státní příspěvkové organizace,
b.   podnikatelské subjekty,
c.   neziskové a podobné organizace,
d.   veřejné rozpočty ústřední úrovně,
e.   veřejné rozpočty územní úrovně,
f.   příspěvkové a podobné organizace,
g.   nepodnikající fyzické osoby,
h.   ostatní příjemci“.

31. V příloze č. 14 bodě 7 pokyn pro sloupec b) zní:
„vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace v rámci programového financování; v případě příjemce se uvádí číslo akce (projektu) ve smyslu vyhlášky č. 560/2006  Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., v případě poskytovatele se uvádí číslo programu ve smyslu § 12 rozpočtových pravidel jako souhrn akcí (projektů) v rámci tohoto programu realizovaných“.

32. V příloze č. 14 bodě 8 pokyn pro sloupec a) zní:
„v případě příjemce se uvádí jednotlivé dotační tituly v rámci příslušné skupiny příjemců; jednotlivým dotačním titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotacev případě poskytovatele nebo kraje se uvádí skupina podle příjemců:

a.   veřejné rozpočty územní úrovně,
b.   ostatní příjemci“.

33. V příloze č. 14 se v bodě 9 zrušují slova:„sloupec b)
vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace v rámci programového financování; uvádí se číslo programu ve smyslu § 12 rozpočtových pravidel, jako souhrn akcí (projektů) v rámci tohoto programu realizovaných“.

34. V příloze č. 14 bodě 10 pokyn pro slou- pec a) zní:
„uvádí se údaje za jednotlivé skupiny příjemců podle § 5 odst. 2 vyhlášky, které jsou doplněny o údaje za rezervní fond organizační složky státu podle § 4 odst. 4 vyhlášky“.

35. V příloze č. 14 bodě 10 pokyn pro slou- pec 6) zní:
„uvádí se rozdíl mezi skutečně odvedenými prostředky celkem a předpisem vratky v členění podle skupin příjemců; vyčíslený nesoulad je nutno zdůvodnit podle § 7 vyhlášky“.

36. V příloze č. 14 bodě 11 pokyn pro slou- pec a) zní:
„uvádí se údaje za jednotlivé skupiny příjemců podle § 5 odst. 2 vyhlášky“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
Ing. Pilný v. r.

E-shop

Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání

Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání

Jan Pavelec - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zápisy práv do katastru nemovitostí obsahuje podrobný výklad jednotlivých typů věcných práv k nemovitostem, a to optikou katastrálního úřadu. Výkladu věcných práv proto předchází podrobný výklad procesních aspektů vkladového řízení a meritorního přezkumu doručených ... pokračování

Cena: 1 870 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy, 2. vydání

Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy, 2. vydání

Petr Ort - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje výklad teorie a obecné metodiky tří základních skupin oceňovacích metod – porovnávací, výnosové a nákladové. Teorie oceňování vychází z principů a definic, které jsou zakotveny v evropských oceňovacích normách a další normotvorné dokumentaci a jsou použitelné ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.