Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 411/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 146, ze dne 7. 12. 2017

411

VYHLÁŠKA

ze dne 1. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č.  304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8, § 29 odst. 4 a § 30 odst. 9:

Čl. I

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění vyhlášky č. 372/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. e) se slova „seznamu všech inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, inventurních zápisů a inventurních závěrů a“ zrušují.

2. V § 2 písm. h) v části věty před středníkem se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „dodatečný inventurní soupis“ se vkládají slova „nebo zjednodušený inventurní soupis“.

3. V § 2 písm. k) se za slova „dodatečným inventurním soupisem“ vkládají slova „ , zjednodušeným inventurním soupisem“.

4. V § 2 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) a q), která znějí:

„p)   zjednodušenou inventurou činnosti prováděné při inventarizaci jiných pasiv vykazovaných na jednotlivých položkách položek C.I. a C.II. rozvahy s výjimkou položky C.I.3., které jsou nutné pro vyhotovení zjednodušených inventurních soupisů,
q)   zjednodušeným inventurním soupisem průkazný účetní záznam, kterým vybraná účetní jednotka prokazuje alespoň přírůstky a úbytky stavu jiných pasiv za účetní období, které byly zjištěny zjednodušenou inventurou.“.

5. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „dodatečných inventurních soupisů“ vkládají slova „ , zjednodušených inventurních soupisů“.

6. V § 3 odst. 1 písm. h) se za slova „dodatečných inventurních soupisů“ vkládají slova „ , zjednodušených inventurních soupisů“.

7. V § 3 odst. 1 písm. n) se za slova „dodatečném inventurním soupisu“ vkládají slova „ , zjednodušeném inventurním soupisu“.

8. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace“.

9. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Příloha inventarizační zprávy obsahuje seznam inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, zjednodušených inventurních soupisů, inventurních zápisů a inventurních závěrů, pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace.“.

10. V § 5 odst. 3 se slovo „a“ nahrazuje čárkou, za slova „dodatečných inventurních soupisů“ se vkládají slova „a zjednodušených inventurních soupisů“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace“.

11. V nadpisu § 8 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „dodatečný inventurní soupis“ se vkládají slova „a zjednodušený inventurní soupis“.

12. V § 8 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „dodatečný inventurní soupis“ se vkládají slova „a zjednodušený inventurní soupis“.

13. V § 8 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „dodatečné inventurní soupisy“ se vkládají slova „a zjednodušené inventurní soupisy“.

14. V § 8 odst. 2 písm. c) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo zjednodušeného inventurního soupisu“.

15. V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)   v případě zjednodušeného inventurního soupisu přírůstky a úbytky stavu jiných pasiv, které byly zjištěny zjednodušenou inventurou, včetně počátečních a konečných stavů.“.

16. V § 8 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace“.

17. V § 8 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace“.

18. V § 8 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Příloha zjednodušeného inventurního soupisu obsahuje alespoň seznam všech inventarizačních evidencí, které byly využity při zjišťování přírůstků a úbytků, pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

19. V § 8 odst. 6 se slovo „i“ nahrazuje čárkou a za slova „dodatečného inventurního soupisu“ se vkládají slova „i zjednodušeného inventurního soupisu“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 270/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Účetní jednotka může ustanovení vyhlášky č. 270/2010  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, použít pro inventarizaci majetku a závazků související s účetním obdobím roku 2017.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
Ing. Pilný v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Inventarizace - praktický průvodce, 8. vydání

Inventarizace - praktický průvodce, 8. vydání

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Impulsem pro přípravu nového vydání této publikace bylo nemálo konkrétních dotazů některých vybraných účetních jednotek v oblasti organizace a provádění inventarizace majetku a závazků, které mimo jiné přispěly k rozhodnutí o úpravě vyhlášky č. 270/2010 Sb., jejíž účinnost je ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.