Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 396/2017 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2017, částka 139, ze dne 29. 11. 2017

396

VYHLÁŠKA

ze dne 20. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č.  304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 písm. k), l), p) až t) a § 23b odst. 5:

Čl. I

Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění vyhlášky č. 373/2015  Sb., se mění takto:

1. V § 6 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„c)   obchodní korporací, ve které spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu kraj a spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu obec na území kraje nebo městské části hlavního města Prahy, vyjma spravující jednotky podle § 5 odst. 7, disponují v součtu více než 50 % hlasovacích práv, nebo
d)   obchodní korporací, ve které spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu kraj a spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu obec na území kraje nebo městská část hlavního města Prahy, vyjma spravující jednotky podle § 5 odst. 7, disponují v součtu 20 až 50 % hlasovacích práv.“.

2. V § 6 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„c)   obchodní korporací, ve které spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu kraj, spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu obec, spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí a městské části hlavního města Prahy, vyjma spravující jednotky podle § 5 odst. 7, disponují v součtu více než 50 % hlasovacích práv, nebo
d)   obchodní korporací, ve které spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu kraj, spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu obec, spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí nebo městská část hlavního města Prahy, vyjma spravující jednotky podle § 5 odst. 7, disponují v součtu 20 až 50 % hlasovacích práv.“.

3. V § 7 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f)   obchodní korporace, ve které spravující jednotky a městské části hlavního města Prahy, vyjma spravující jednotky podle § 5 odst. 7, disponují v součtu více než 50 % hlasovacích práv,
g)   obchodní korporace, ve které spravující jednotky a městské části hlavního města Prahy, vyjma spravující jednotky podle § 5 odst. 7, disponují v součtu 20 až 50 % hlasovacích práv.“.

4. V § 9 odst. 7 se za slova „účetním období“ vkládají slova „ , za které se sestavují účetní výkazy za Českou republiku,“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „2“.

5. V § 10 odst. 3 se za slova „účetním období“ vkládají slova „ , za které se sestavují účetní výkazy za Českou republiku,“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „2“.

6. V § 15 odst. 3 se slovo „září“ nahrazuje slovem „listopadu“.

7. V § 17 odst. 2 se slova „ovládanou osobou2)“ nahrazují slovy „osobou podle § 6 odst. 3 písm. a), c), § 6 odst. 4 písm. a), c) nebo § 7 písm. c), f)“.

8. V § 18 odst. 1 se slova „podstatný vliv nebo“ zrušují a za slova „společný vliv“ se vkládají slova „nebo pro zahrnutí osob podle § 6 odst. 3 písm. b), d), § 6 odst. 4 písm. b), d) nebo § 7 písm. d), g)“.

9. V § 22 odst. 1 se slova „nedosahuje výši“ nahrazují slovy „nedosahuje výše“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo jejichž hodnota nedosahuje výše ocenění stanovené konsolidovanou jednotkou státu nebo městskou částí hlavního města Prahy, ke které vykazuje pohledávku nebo závazek, a zveřejněné ministerstvem ve výčtu podle § 11 odst. 2“.

10. V § 38 odst. 1 písm. a) se slova „za odběrateli“ zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova „mezi odběrateli a dodavateli“.

11. V § 40 odst. 3 písm. e) se slova „za něž byla při nákupu uhrazena částka odpovídající jejich jmenovité hodnotě a“ zrušují a slovo „pokutové“ se nahrazuje slovem „příkazové“.

12. § 43 včetně nadpisu zní:

㤠43
Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období

Položka „C.III.A. Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období“ obsahuje výsledky hospodaření běžného účetního období konsolidovaných jednotek státu konsolidovaných metodou plné konsolidace, zjednodušenou metodou plné konsolidace a metodou konsolidace ekvivalencí.“.

13. V § 44 odst. 2 se text „C.III.C.“ nahrazuje textem „C.III.B.“.

14. § 45 včetně nadpisu zní:

㤠45
Konsolidační rezervní fond

Položka „C.III.C. Konsolidační rezervní fond“ obsahuje akumulované podíly na změnách v úhrnné výši ostatního vlastního kapitálu s výjimkou výsledku hospodaření.“.

15. V § 50 písm. a) se za slovo „úvěrů“ vkládají slova „a zápůjček“.

16. V § 51 odst. 2 písm. a) se slova „stav a pohyby krátkodobých“ nahrazují slovem „částky“, slova „vůči dodavatelům,“ se zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova „mezi odběrateli a dodavateli“.

17. V § 61 písm. a) se slova „VÝNOSY CELKEM“ nahrazují slovem „Výnosy“.

18. V § 61 písm. b) se slova „Výnosy celkem“ nahrazují slovem „Výnosy“ a slova „Náklady celkem“ se nahrazují slovem „Náklady“.

19. V § 61 písm. d) se slovo „Výsledek“ nahrazuje slovy „Konsolidovaný výsledek“.

20. V § 65 odst. 7 se číslo „2019“ nahrazuje číslem „2022“.

21. V příloze č. 2 položce „C.III. Konsolidovaný výsledek hospodaření“ se ve sloupcích „Běžné účetní období“ a „Minulé účetní období“ text „C.III.2. a C.III.A. až C.III.D.“ nahrazuje textem „C.III.2., C.III.A. až C.III.C.“.

22. V příloze č. 2 položce „C.III.A. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence“ se slova „Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence“ nahrazují slovy „Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období“.

23. V příloze č. 2 se položka „C.III.B. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci“ zrušuje.
Dosavadní položky C.III.C. a C.III.D. se označují jako položky C.III.B. a C.III.C.

24. V příloze č. 3 položce „C.I.B. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence“ se slovo „Výsledek“ nahrazuje slovy „Konsolidovaný výsledek“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 312/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
Ing. Pilný v. r.

E-shop

Autorský zákon. Komentář. 6. vydání

Autorský zákon. Komentář. 6. vydání

Helena Chaloupková, Petr Holý - C. H. Beck

Šesté vydání komentáře reflektuje legislativní změny od předchozího vydání v roce 2017, včetně aktuálních změn účinných od 5. 1. 2023. Zahrnuje rovněž nejnovější judikaturu v oblasti autorských práv soudů ČR a rovněž Soudního dvora Evropské unie. Komentář nově obsahuje také úpravu ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí, 2. vydání /Beck

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí, 2. vydání /Beck

Jitka Jelínková, Svatava Havelková - C. H. Beck

Stále ještě relativně nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dlouholeté zkušenosti s úskalími správního trestání na úseku životního prostředí – to jsou zdroje, z nichž vychází druhé vydání ... pokračování

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.