Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 413/2016 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2016, částka 168, ze dne 14. 12. 2016

413

VYHLÁŠKA

ze dne 9. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a), e) a l) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb., vyhlášky č. 389/2007 Sb., vyhlášky č.  419/2008 Sb., vyhlášky č. 445/2008 Sb., vyhlášky č. 485/2009 Sb., vyhlášky č. 315/2010  Sb., vyhlášky č. 417/2011 Sb., vyhlášky č. 455/2012 Sb., vyhlášky č. 424/2013 Sb., vyhlášky č. 192/2014 Sb. a vyhlášky č. 387/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 písm. b) se slova „části obce“ nahrazují slovem „obvodu“.

2. V § 10 odst. 1 písm. a) se za slova „a okresu,“ vkládají slova „v hlavním městě Praze názvem obvodu,“.

3. § 42 zní:

㤠42

(1) Matriční úřad zašle v případě změny matrikáře úřadu s rozšířenou působností v jednom vyhotovení a krajskému úřadu ve dvou vyhotoveních do pěti pracovních dnů vzor jeho podpisu a vzor otisku úředního razítka.

(2) Úřad s rozšířenou působností zašle v případě změny matrikáře krajskému úřadu ve dvou vyhotoveních do pěti pracovních dnů vzor jeho podpisu a vzor otisku úředního razítka.

(3) Krajský úřad zašle v případě změny matrikáře matričního úřadu, úřadu s rozšířenou působností, nebo krajského úřadu Ministerstvu zahraničních věcí v jednom vyhotovení do pěti pracovních dnů vzor jeho podpisu a vzor otisku úředního razítka.“.

4. V příloze č. 1 v části Jihomoravský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 16. „Šlapanice“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 7. „Šlapanice“ se ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů“ za bod 3. „Kobylnice“ vkládá nový bod 4. „Mokrá-Horákov“.

Dosavadní body 4 až 7 se označují jako body 5 až 8.

5. V příloze č. 1 v části Jihomoravský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 16. „Šlapanice“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 9. „Tvarožná“ se ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů“ bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 1 a 2.

6. V příloze č. 1 v části Středočeský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 11. „Kralupy nad Vltavou“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 1. „Kralupy nad Vltavou“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ bod 1. zní:

„1. Dolany nad Vltavou“.

7. V příloze č. 1 v části Středočeský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 22. „Říčany“ se ve sloupci „Matriční úřad“ vkládá nový bod 2. „Kamenice“.

Dosavadní body 2 až 6 se označují jako body 3 až 7.

8. V příloze č. 1 v části Středočeský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 22. „Říčany“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 2. „Kamenice“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se doplňují body 1. „Kamenice“, 2. „Kostelec u Křížků“ a 3. „Radějovice“.

9. V příloze č. 1 v části Středočeský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 22. „Říčany“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 7. „Velké Popovice“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se body 1. „Kamenice“, 2. „Kostelec u Křížků“ a 6. „Radějovice“ zrušují.

Dosavadní body 3 až 5 a 7 a 8 se označují jako body 1 až 5.

10. V příloze č. 2, vzoru 16, v části Dotazník k uzavření manželství se slova „Předběžně jsme se dohodli, že budeme po uzavření manželství:

a) užívat společné příjmení muž ..........
žena .........
b) užívat každý své dosavadní příjmení a společné děti budou užívat příjmení muž ..........
žena ..........
děti ...........
c) užívat společné příjmení a muž*) – žena *) bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí muž ...........
žena ..........
děti  ..........“

nahrazují slovy „Předběžně jsme se dohodli, že

a)  příjmení jednoho z nás bude naším příjmením společným  muž ..........
žena .........
b)  si oba svá příjmení ponecháme a prohlásíme, které z našich příjmení bude příjmením našich společných dětí  muž ........
žena ........
děti .........
c)  příjmení jednoho z nás bude naším příjmením společným, a muž – žena *), jehož – jejíž * příjmení nemá být příjmením společným, bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení muž .........
žena ........
děti  ........“.

11. V příloze č. 2, vzoru 16, v části Doklady k uzavření manželství (vyplní matrikář), v řádku 3., ve sloupci „Muž“ a „Žena“ se na konci textu doplňuje text „***)“.

12. V příloze č. 2, vzoru 16, v části Doklady k uzavření manželství (vyplní matrikář), v řádku 4. a 5., ve sloupci „Muž“ a „Žena“ se slovo „vydáváno“ nahrazuje slovem „vydáván“.

13. V příloze č. 2, vzoru 16 se na konci části Doklady k uzavření manželství (vyplní matrikář) doplňuje věta „***) Je-li snoubenec v rozhodné době státním občanem České republiky a považuje-li ho za svého občana také jiný stát, je rozhodné státní občanství České republiky. Je-li snoubenec v rozhodné době zároveň občanem několika cizích států, rozhoduje státní příslušnost nabytá naposled, pokud vzhledem k životním poměrům osoby nepřevažuje výrazně její poměr k jinému cizímu státu, jehož je občanem; v takovém případě rozhoduje státní příslušnost tohoto státu (§ 28 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).“.

14. V příloze č. 2, vzoru 17 se slova „Snoubenci se dohodli, že budou:

a)  užívat společné příjmení muž ...............
žena .............
b)  užívat každý své dosavadní příjmení a společné děti budou užívat příjmení muž ..............
žena .............
děti ..............
c)  užívat společné příjmení a muž*) – žena*) bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí muž .............
žena .............
děti .............

“nahrazují slovy „Snoubenci se dohodli, že

a)  příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným muž ...........
žena ..........
b)  si oba svá příjmení ponechají a prohlásili, které z jejich příjmení bude příjmením jejich společných dětí muž ...........
žena ..........
děti ...........
c)  příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, a muž – žena *), jehož – jejíž*) příjmení nemá být příjmením společným, bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení muž ...........
žena ..........
děti .............“.

15. V příloze č. 2, vzoru 21, v části Doklady ke vstupu do registrovaného partnerství (vyplní matrikář), v řádku 3. ve sloupci druhém a třetím se na konci textu doplňuje text „***)“.

16. V příloze č. 2, vzoru 21, v části Doklady ke vstupu do registrovaného partnerství (vyplní matrikář), v řádku 4. a 5. ve sloupci druhém a třetím se slovo „vydáváno“ nahrazuje slovem „vydáván“.

17. V příloze č. 2, vzoru 21 se na konci části Doklady ke vstupu do registrovaného partnerství (vyplní matrikář) doplňuje věta „***) Je-li osoba, která chce vstoupit do registrovaného partnerství, v rozhodné době státním občanem České republiky a považuje-li ho za svého občana také jiný stát, je rozhodné státní občanství České republiky. Je-li osoba, která chce vstoupit do registrovaného partnerství, v rozhodné době zároveň občanem několika cizích států, rozhoduje státní příslušnost nabytá naposled, pokud vzhledem k životním poměrům osoby nepřevažuje výrazně její poměr k jinému cizímu státu, jehož je občanem; v takovém případě rozhoduje státní příslušnost tohoto státu (§ 28 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Matriční tiskopisy Dotazník k uzavření manželství, Protokol o uzavření manželství a Dotazník k registrovanému partnerství vydané podle dosavadních právních předpisů mohou být používány do 31. prosince 2025 za předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny uvedené v čl. I bodech 10 až 17.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Ministr:
Chovanec v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Kromě rozsáhlých změn z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.