Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


344

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2014,

kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Česká národní banka stanoví podle § 297 odst. 4, § 316 odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6, § 320 odst. 3, § 322 odst. 5, § 324 odst. 4, § 325 odst. 6, § 454 odst. 1 a 2 a § 532 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 písm. b) se za slova „investiční společnosti“ vkládají slova „oprávněné obhospodařovat fond kolektivního investování“ a slova „nebo k ovládnutí této osoby“ se zrušují.

2. V § 2 písm. e) bodě 3 se za slova „podílový fond“ vkládají slova „nebo svěřenský fond“.

3. V § 2 písm. h) bodě 1 se za slovo „účast“ vkládají slova „nebo po které má být osoba ovládána“.

4. V § 2 písm. h) bodě 6 se slova „na základě ovládací smlouvy“ zrušují.

5. V § 3 odst. 1 písm. b) a § 8 odst. 1 písm. c) se za slovo „výši“ vkládají slova „počátečního a“ a slova „a vlastního“ se zrušují.

6. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „písm. b) až d)“ nahrazují slovy „písm. b) až e)“.

7. V § 3 odst. 3 písm. b) bod 2 zní:

„2.  životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi a přehled minulého a současného členství ve volených orgánech jiných právnických osob,“.

8. V § 3 odst. 4 písmeno b) zní:

„b)  seznam vedoucích osob právnické osoby uvedené v písmeně a), doklad k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti každé osoby uvedené v tomto seznamu,“.

9. V § 3 odst. 4 se na konci písmene e) slovo „a“ zrušuje.

10. V § 3 odst. 4 se na konci písmene f) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   informace o personálním propojení osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli s jinou právnickou osobou týkající se současného a minulého členství této osoby ve volených orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let a obsahující identifikační údaje jiné právnické osoby, označení funkce a období výkonu funkce; je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli právnická osoba, uvede tyto informace za osoby uvedené v seznamu podle písmene b).“.

11. V § 3 odst. 5 písm. c) bodech 1 a 2 se slova „jde-li o žadatele, který hodlá přesáhnout rozhodný limit,“ zrušují.

12. V § 3 odst. 5 písm. e) se slova „článku 14 odst. 1“ zrušují.

13. Poznámka pod čarou č. 10 zní:


10) Článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu.“.

14. V § 3 odst. 5 písm. f) se slova „článku 15 odst. 1“ zrušují.

15. Poznámka pod čarou č. 11 zní:


11) Článek 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání.“.

16. V § 3 odst. 6 písm. b), § 4 písm. f), § 8 odst. 5 písm. b), § 12 odst. 5 písm. b), § 31 odst. 2 písm. a) a § 35 odst. 2 písm. e) bodě 2 se slovo „profesní“ zrušuje.

17. V § 8 odst. 2 písm. a) se slova „v rozsahu stanoveném v zákoně“ zrušují.

18. V § 8 odst. 4 písm. b) se za slova „z návrhu smlouvy,“ doplňují slova „a dále potvrzení osoby administrátora, že v případě vydání povolení k činnosti samosprávného investičního fondu bude tato smlouva uzavřena,“.

19. V § 8 odst. 4 písm. c) se slova „ , který hodlá přesáhnout rozhodný limit,“ zrušují.

20. V § 8 odst. 4 písm. c) bodě 2 se slova „a při poskytování jiných služeb“ zrušují.

21. V § 11 odst. 1 písm. c) se slova „ písm. b) až d)“ nahrazují slovy „ písm. b) až e)“.

22. V § 14 v odst. 1 se za slovy „investiční společnosti“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládají se slova „hlavnímu administrátorovi a“.

23. § 15 zní:

㤠15
Souhlas k výkonu funkce podle § 515 zákona

(1) Náležitostmi žádosti o předchozí souhlas k výkonu funkce podle § 515 zákona jsou

a)   identifikační údaje osoby, které má být udělen souhlas, včetně uvedení, zda se jedná o
1.  vedoucí osobu, nebo
2.  osobu podle § 21 odst. 5 zákona,
b)   identifikační údaje osoby, u níž má být funkce vykonávána, a
c)   přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Přílohami k žádosti za osobu uvedenou v odstavci 1 písm. a) jsou

a)   doklad k posouzení důvěryhodnosti,
b)   životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi a přehled minulého a současného členství ve volených orgánech jiných právnických osob,
c)   doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti a
d)   prohlášení o svéprávnosti.

(3) Dalšími přílohami souvisejícími s žádostí podle odstavce 1 jsou

a)   popis funkce, kterou má osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) vykonávat, včetně pravomocí a odpovědností spojených s touto funkcí a předpokládaného data ustanovení do funkce; u osoby, která má jiným způsobem skutečně řídit osobu uvedenou v odstavci 1 písm. b), se rovněž uvede odůvodnění, na základě jaké skutečnosti tuto osobu řídí,
b)   identifikační údaje a funkce osoby, kterou osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) nahrazuje, a
c)   organizační struktura osoby podle odstavce 1 písm. b), pokud dochází k její změně v souvislosti se změnou vedoucí osoby.“.

24. § 16 zní:

㤠16
[K § 520 odst. 1 písm. a) až c) zákona]

(1) Náležitostmi žádosti o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti, samosprávném investičním fondu nebo hlavním administrátorovi (dále jen „regulovaná právnická osoba“) nebo k ovládnutí těchto osob jsou

a)   identifikační údaje žadatele,
b)   identifikační údaje regulované právnické osoby, na níž se má nabýt nebo zvýšit kvalifikovaná účast nebo která má být ovládnuta,
c)   stávající, nově nabývaná a výsledná celková výše kvalifikované účasti na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřená v procentech nebo jiná forma uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,
d)   informace související s výkonem hlasovacích práv, jejichž obsahem je sdělení, zda
1.  účast je nabývána vlastním jménem a na vlastní účet,
2.  hlasovací práva budou vykonávána ve prospěch třetí osoby,
3.  hlasovací práva budou převedena na jinou osobu na základě ujednání nebo smlouvy,
4. žadatel je osobou ovládanou,
5.  žadatel jedná ve shodě s osobou, na níž byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která může uplatňovat významný vliv na regulovanou právnickou osobu, a
e)   přílohy podle odstavců 2 až 4.

(2) Přílohami obsahujícími informace o žadateli a jeho úmyslu nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě nebo ji ovládnout jsou

a)   doklad o oprávnění k podnikání, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele,
b)   doklady o původu finančních zdrojů, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo jiné osobě, jejímž prostřednictvím je nabývána kvalifikovaná účast,
c)   popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí regulované právnické osoby, a doklady o původu finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou,
d)   strategický záměr podle § 2 písm. h) související s kvalifikovanou účastí na regulované právnické osobě nebo s jejím ovládnutím,
e)   finanční výkazy,
f)   doklad k posouzení důvěryhodnosti žadatele a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele,
g)   informace o osobách s úzkým propojením s žadatelem,
h)   popis vztahů mezi žadatelem a regulovanou právnickou osobou, na níž hodlá žadatel nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast nebo ji ovládnout, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem k této regulované právnické osobě, a to minimálně k osobám, které jsou vedoucími osobami nebo členy dozorčího orgánu regulované právnické osoby,
i)   seznam osob, které jednáním ve shodě s žadatelem mají, nabudou nebo zvýší kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě nebo ji ovládnou, s uvedením jejich identifikačních údajů, výše podílu nebo jiné formy účasti na regulované právnické osobě a popis skutečnosti, na základě které dochází k jednání ve shodě,
j)   seznam a identifikační údaje vedoucích osob žadatele, doklad k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti každé osoby uvedené v tomto seznamu, je-li žadatel právnickou osobou,
k)   informace o personálním propojení žadatele s jinou právnickou osobou týkající se současného a minulého členství žadatele ve volených orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let a obsahující identifikační údaje jiné právnické osoby, označení funkce a období výkonu funkce; je-li žadatelem právnická osoba, uvede tyto informace za osoby uvedené v seznamu podle písmene j), a
l)   stanovisko orgánu, který provádí dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla, k úmyslu této osoby účastnit se v České republice majetkově na podnikání regulované právnické osoby nebo ji ovládnout, je-li žadatelem osoba se sídlem mimo území členského státu.

(3) Má-li v souvislosti s nabytím kvalifikované účasti nebo ovládnutím dojít ke změně vedoucí osoby regulované právnické osoby, jsou součástí žádosti rovněž přílohy obsahující informace o nově navrhované vedoucí osobě, kterými jsou

a)   identifikační údaje, včetně uvedení funkce,
b)   informace, zda jde o změnu počtu vedoucích osob nebo výměnu stávající vedoucí osoby, v případě změny počtu vedoucích osob se uvede, zda a v jakém rozsahu je spojena se změnou pravomocí a kompetencí, a v případě výměny stávající vedoucí osoby se uvede vedoucí osoba, která je nahrazována,
c)   informace k posouzení důvěryhodnosti,
d)   životopis obsahující údaje o vzdělání a o odborné praxi a přehled minulého a současného členství ve volených orgánech jiných právnických osob a
e)   doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti.

(4) Je-li žadatelem osoba, která žádá o souhlas pouze z důvodu správy, obhospodařování a úschovy majetku zákazníka, není žadatel povinen přiložit doklady podle odstavce 2 písm. b).“.

25. § 17 se zrušuje.

26. V § 18 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   stanovisko podle § 16 odst. 2 písm. l), dokumenty a podklady uvedené v § 16 odst. 2 a 3, u kterých došlo ke změně oproti stavu, za kterého jí byl předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo k jejímu ovládnutí udělen, a“.

27. V § 18 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

28. V § 18 odst. 2 písmeno d) zní:

„d)  popis skutečnosti, na jejímž základě se žadatel stane osobou ovládající regulovanou právnickou osobu, a doklady o původu finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou.“.

29. V § 19 nadpis zní:

„Kvalifikovaná účast investiční společnosti oprávněné obhospodařovat fond kolektivního investování na jiné právnické osobě
(K § 509 zákona)“.

30. V § 19 odstavec 1 zní:

„(1) Náležitostmi žádosti o souhlas investiční společnosti oprávněné obhospodařovat fond kolektivního investování k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na jiné právnické osobě (dále jen „cílová osoba“) jsou

a)   identifikační údaje žadatele a cílové osoby, na níž má být nabyta nebo zvýšena účast,
b)   stávající, nově nabývaná a výsledná celková výše účasti na cílové osobě vyjádřená v procentech a
c)   přílohy podle odstavce 2.“.

31. V § 19 se odstavce 3 a 4 zrušují.

32. V § 23 nadpis zní:

„Zápis do seznamu zahraničních investičních fondů, do nichž mohou být investice nabízeny v České republice
[K § 597 písm. d) nebo e) zákona ve spojení s § 316 odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6, § 320 odst. 3, § 322 odst. 5, § 324 odst. 4 a § 325 odst. 6 zákona]“.

33. V § 23 odst. 2 písm. a) se za slova „obhospodařování tohoto fondu“ vkládají slova „prokazující oprávněnost obhospodařovatele přesáhnout rozhodný limit“.

34. V § 24 odst. 2 písm. c) se slova „v případě, že jde o standardní podřízený fond, rovněž“ a slovo „a“ na konci písmene c) zrušují.

35. V § 24 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se slovo „a“.

36. V § 24 odst. 2 písmeno e) zní:

„e)   přílohy podle § 3 odst. 5 a 6, které jsou dotčeny změnami v souvislosti s obhospodařováním standardního fondu, o jehož zápis se žádá.“.

37. § 26 včetně nadpisu zní:

㤠26
Zápis investičního fondu, který není samosprávným investičním fondem
[K § 513 odst. 1 a § 514 ve spojení § 597 písm. a) zákona]

(1) Náležitostmi žádosti o zápis investičního fondu, který není samosprávným investičním fondem, do seznamu investičních fondů podle § 597 písm. a) zákona jsou

a)   identifikační údaje
1.  žadatele,
2.  osoby zapsané v seznamu podle § 596 písm. f) zákona, která v době podání žádosti spravuje majetek žadatele, je-li žadatelem již vzniklá právnická osoba,
3.  individuálního statutárního orgánu žadatele,
4.  depozitáře a
5.  administrátora, pokud administraci investičního fondu neprovádí individuální statutární orgán žadatele podle bodu 3, který je nebo má být osobou oprávněnou obhospodařovat investiční fond, a
b)   přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a)   společenská smlouva žadatele,
b)   statut investičního fondu a
c)   doklad o oprávnění k podnikání, je-li žadatelem již vzniklá právnická osoba.“.

38. § 27 včetně nadpisu zní:

㤠27
Zápis do seznamu investičních fondů majících právní formu svěřenského fondu
[K § 597 písm. c) zákona]

Náležitostmi žádosti o zápis do seznamu investičních fondů majících právní formu svěřenského fondu jsou

a)   identifikační údaje
1.  žadatele,
2.  depozitáře a
3.  investičního fondu majícího právní formu svěřenského fondu a
b)   přílohy, kterými jsou
1.  statut svěřenského fondu a
2.  smlouva o vytvoření svěřenského fondu podle § 148 odst. 1 zákona.“.

39. § 28 včetně nadpisu zní:

㤠28
Zápis do seznamů investičních fondů podle § 597 zákona

(1) Náležitostmi žádosti o zápis do seznamů podle § 597 zákona v případech, na které se nevztahují § 23 až 27, jsou

a)   označení předmětu zápisu podle § 597 písm. a) až d) zákona,
b)   identifikační údaje žadatele,
c)   identifikační údaje
1.  obhospodařovatele, nejde-li o osobu uvedenou v písmenu b),
2.  zapisovaného investičního fondu, nejde-li o osobu uvedenou v písmenu b),
3.  depozitáře a
4.  administrátora, pokud administraci investičního fondu neprovádí jeho obhospodařovatel,
d)   typ a druh subjektu a právní forma investičního fondu, není-li to zřejmé z identifikačních údajů zapisovaného investičního fondu, a
e)   přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a)   doklad, ze kterého je zřejmé, že obhospodařovatel je oprávněn obhospodařovat fond, o jehož zápis se žádá,
b)   povolení k činnosti nebo obdobný doklad, ze kterého je zřejmé, zda obhospodařovatel zapisovaného investičního fondu je či není oprávněn přesáhnout rozhodný limit, nejde-li o obhospodařovatele s povolením uděleným Českou národní bankou,
c)   statut investičního fondu nebo obdobný dokument,
d)   doklad obdobný výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence týkající se zahraničního investičního fondu,
e)   dokument obsahující informace pro investory se sídlem v České republice ve smyslu § 296 zákona a
f)   přílohy uvedené v § 312 odst. 2 zákona, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 309 zákona.“.

40. V § 29 odstavec 2 zní:

„(2) Přílohami k žádosti jsou

a)   doklad o oprávnění k podnikání,
b)   povolení k činnosti, ze kterého vyplývá, že žadatel je oprávněn vykonávat činnost depozitáře nebo poskytovat investiční služby úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, pokud to nevyplývá z dokladu podle písmene a),
c)   záměr žadatele ve vztahu k výkonu činností depozitáře a, je-li žadatelem osoba podléhající dohledu České národní banky, též předpokládané dopady výkonu činností depozitáře do obchodního plánu žadatele,
d)   věcné a organizační předpoklady žadatele k zajištění činností depozitáře, zejména povinností souvisejících se zajištěním jednotlivých služeb, které má žadatel jako depozitář poskytovat,
e)   životopis obsahující údaje o vzdělání a o odborné praxi
1.  vedoucí osoby organizačního útvaru, do jehož kompetence spadá činnost depozitáře, je-li žadatel právnickou osobou, nebo
2.  žadatele, je-li fyzickou osobou, a
3.  dalších osob, které budou zabezpečovat činnosti depozitáře,
f)   vnitřní předpisy upravující postupy k řízení a omezování střetu zájmů podle § 64 zákona a oddělení výkonu jiné činnosti od výkonu činnosti depozitáře podle § 65 zákona,
g)   návrh smlouvy o pověření jiné osoby výkonem činností, pokud žadatel, který má být depozitářem investičního fondu, hodlá pověřit výkonem činností uvedených v § 71 odst. 1 zákona jinou osobu, a postupy pro kontrolu výkonu činností, kterými má být tato osoba pověřena, a
h)   další doklady prokazující splnění předpokladů k plnění povinnosti depozitáře vyplývající ze zákona a z přímo použitelných předpisů Evropské unie, pokud se tyto předpisy na depozitáře vztahují.“.

41. § 30 včetně nadpisu zní:

㤠30
Zápis do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním [K § 596 písm. f) zákona]

(1) Náležitostmi žádosti o zápis do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona, které jsou povinny se zapsat do seznamu podle § 596 písm. f) zákona, jsou

a)   identifikační údaje žadatele,
b)   informace o hodnotě majetku za každý svěřenský fond nebo obdobné zařízení, které žadatel spravuje nebo hodlá spravovat,
c)   základní údaje o určené strategii podle § 598 odst. 2 zákona a
d)   přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohou k žádosti jsou

a)   doklad o oprávnění k podnikání žadatele,
b)   seznam svěřenských fondů nebo obdobných zařízení, které žadatel spravuje nebo hodlá spravovat,
c)   popis činnosti, ze kterého je zřejmé, že žadatel vykonává nebo hodlá vykonávat činnost, která naplňuje znaky správy majetku srovnatelné s obhospodařováním podle § 15 odst. 1 zákona a současně není jinou regulovanou činností, a
d)   podrobnější informace o určené strategii podle odstavce 1 písm. c).“.

42. V § 31 odst. 2 se na konci písmene b) slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládá se písmeno c), které zní:

„c)   prohlášení o svéprávnosti a“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

43. V § 34 odstavec 2 zní:

„(2) Přílohami k žádosti jsou

a)   dokument srovnatelný se statutem fondu,
b)   aktuální výroční zpráva tohoto fondu,
c)   dokument srovnatelný se společenskou smlouvou,
d)   smlouva nebo její návrh podle § 306 odst. 1 zákona,
e)   znění právních předpisů, kterými se řídí zahraniční investiční fond a jeho obhospodařovatel, administrátor a depozitář, v rozsahu potřebném pro posouzení srovnatelnosti, a základní popis probíhajících nebo připravovaných změn této úpravy, a
f)   analýza srovnatelnosti pravidel pro nabízení, obhospodařování, administraci, investování a ochranu majetku zahraničního investičního fondu s pravidly pro speciální fond; tato analýza zohlední vedle právních předpisů podstatných pro posouzení srovnatelnosti i další relevantní pravidla a obsahuje závěr o srovnatelnosti ve smyslu § 626 odst. 1 zákona a popis důvodů, proč žadatel považuje jednotlivá pravidla za srovnatelná.“.

44. V § 40 odst. 2 písm. f) se za slova „zrušen,“ vkládají slova „a nejedná-li se o splynutí, při němž se zpracovává sdělení o splynutí, návrh oznámení o vzniku práva na odkoupení podílového listu, jde-li o podílový fond, který má být zrušen,“.

45. V § 47 odst. 3 v úvodní větě se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. d)“.

46. V § 49 písmeno b) zní:

„b)   přílohy, kterými jsou
1.  rozhodnutí orgánu žadatele o zrušení společnosti s likvidací a o podání žádosti o jmenování likvidátora a
2.  prohlášení žadatele, že osoba likvidátora splňuje předpoklady pro výkon funkce podle § 349 odst. 2 zákona.“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

E-shop

Živnostenský zákon - Komentář

Živnostenský zákon - Komentář

Tatiana Kunštátová, Kristýna Solomonová, František Dickelt, Lukáš Balada - C. H. Beck

Komentář nabízí pohled na aplikaci živnostenského zákona v praxi živnostenského úřadu. Cílem této publikace je čtenářům co nejvíce přiblížit danou problematiku pokud možno přijatelným a srozumitelným jazykem. Kniha se dále pokouší stručně zmapovat historický vývoj živnostenské správy ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

Pracovní právo pro praxi

Pracovní právo pro praxi

Kocourek, Dobřichovský - C. H. Beck

Publikace Pracovní právo pro praxi je zaměřena na přístup k řešení vybraných a nejčastěji se vyskytujících právních otázek (základní zásady, vztah ZPr a ObčZ, práva a povinnosti zaměstnanců, mateřská a rodičovská dovolená, náhrada škody) spojených s aplikací zákoníku práce a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o státním podniku v praxi

Zákon o státním podniku v praxi

JUDr. Jaroslav Muroň - GRADA Publishing, a. s.

Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017.

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.