Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


199

VYHLÁŠKA

ze dne 19. září 2014,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku
(oceňovací vyhláška)

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), se mění takto:

1. V § 2 odstavec 3 zní:

„(3) Pozemky, které nesplňují podmínky uvedené v § 9 odst. 2 zákona, nelze ocenit podle cenové mapy stavebních pozemků.“.

2. V § 3 úvodní části ustanovení se slova „evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného“ nahrazují slovy „na území obce“.

3. § 4 zní:

㤠4

(1) Základní cena upravená stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, kromě pozemku uvedeného v odstavci 5, nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného a pozemky v jednotném funkčním celku s ním se určí, není-li dále stanoveno jinak, podle vzorce

ZCU = ZC x I,

kde

ZCU základní cena upravená stavebního pozemku v Kč za m2,
ZC základní cena stavebního pozemku obce v Kč za m2 určená podle § 3,
I index cenového porovnání zjištěný podle vzorce

I = IT x  IO x IP,

kde

IT index trhu, který se určí podle vzorce

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

kde

1 konstanta,
Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu uvedeného v tabulce č. 1 v příloze č. 3 k této vyhlášce,
i pořadové číslo znaku indexu trhu,
IO index omezujících vlivů pozemku, který se určí podle vzorce

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

 kde

1 konstanta,
Pi  hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu omezujících vlivů uvedeného v tabulce č. 2 v příloze č. 3 k této vyhlášce,
i pořadové číslo znaku indexu omezujících vlivů,
IP index polohy, který se určí podle vzorce

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

kde

Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy uvedeného v tabulce č. 3 nebo 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle druhu hlavní stavby,
i pořadové číslo znaku indexu polohy,
n počet znaků indexu polohy.

(2) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, nebo jeho části, určeného k zastavění regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, stavebním povolením, nebo veřejnoprávní smlouvou, kromě pozemků uvedených v odstavcích 3 až 6, je cena určená podle odstavce 1, vynásobená koeficientem 0,80.

(3) Základní cena upravená stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití pozemku dráha, dálnice, silnice a ostatní komunikace včetně jejich součástí, a veřejné prostranství, které není součástí pozemní komunikace, jakož i pozemku k uvedeným účelům již užívaného nebo teprve určeného rozhodnutím o umístění stavby nebo regulačním plánem, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC x I,

kde

ZCU základní cena upravená stavebního pozemku v Kč za m2,
ZC základní cena stavebního pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,
I index cenového porovnání zjištěný podle vzorce

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

kde

Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku pro úpravu základních cen pozemků komunikací uvedeného v tabulce č. 5 v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Pro veřejné pozemní komunikace se zpevněným povrchem a dráhy platí, že

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

(4) Omezení podle odstavce 3 neplatí pro pozemní komunikaci, která je veřejnosti nepřístupná nebo přístupná omezeně, nebo je-li společně užívaná s nemovitou věcí využívanou k podnikání, včetně parkovacích a obslužných ploch.

(5) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, určeného k zastavění skládkou regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, stavebním povolením, nebo veřejnoprávní smlouvou nebo zastavěného pozemku již takto užívaného, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC x IP x 0,8,

kde

ZCU základní cena upravená pozemku v Kč za m2,
ZC základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,
IP index polohy, který se určí podle vzorce

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

 kde

Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy uvedeného v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle sloupce h,
i pořadové číslo znaku indexu polohy,
n počet znaků indexu polohy,
0,8 koeficient.

(6) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, určeného k zastavění regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu a veřejnoprávní smlouvou pozemku hrází, jezem a dalšími stavebními součástmi vodních děl oceňovaných podle § 17 nebo zastavěného pozemku již takto užívaného, kromě rybníků a malých vodních nádrží, popřípadě části pozemků, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC x IP x k,

kde

ZCU základní cena upravená pozemku v Kč za m2,
ZC základní cena pozemku obce v Kč za m2, určená podle § 3,
IP index polohy, který se určí podle vzorce

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

 kde

Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy uvedeného v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle sloupce h,
i pořadové číslo znaku indexu polohy,
n počet znaků indexu polohy,
k koeficient pro úpravu základní ceny pozemku činí
0,85 pro pozemek již zastavěný vodním dílem,
0,60 pro pozemek nezastavěný, ale určený k zastavění stavbou vodního díla podle regulačního plánu, rozhodnutí o umístění stavby nebo územním souhlasem, kromě rybníků a malé vodní nádrže, popřípadě jeho část, který bude skutečně zastavěný stavbou vodního díla; pozemek, popřípadě jeho část, který vodním dílem skutečně zastavěn nebude, se ocení podle § 8 jako vodní plocha.

(7) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 5 činí nejméně 30 Kč za m2, podle odstavce 6 činí nejméně pro zastavěné pozemky 20 Kč za m2, pro nezastavěné pozemky 10 Kč za m2.“.

4. V § 5 odstavec 1 zní:

„(1) Pozemky oceňované podle § 4 odst. 3 a 5, § 8 a § 9 odst. 5 a 6 se oceňují tak, jakoby jednotný funkční celek netvořily.“.

5. V § 5 odst. 3 se slova „v pořadí odstavec 1, 2, 3, 5, 6 a 4“ nahrazují slovy „podle jejich pořadí“.

6. V § 5 odstavec 6 zní:

„(6) Oceňují-li se pozemky podle § 3 v jednotném funkčním celku spolu s pozemkem, jehož součástí je stavba oceňovaná podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím, a součet jejich výměr je větší než 1 000 m2, vynásobí se základní cena upravená pozemku redukčním koeficientem vypočteným podle vzorce

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

kde

R redukční koeficient,
vpi výměra i-tého pozemku v jednotném funkčním celku se stavbou v m2,
n celkový počet pozemků v jednotném funkčním celku,
200 a 0,8 konstanty.“.

7. V § 9 odstavec 2 zní:

„(2) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území pro skládky, skladové, odstavné a manipulační plochy, přírodní sportoviště, rekreační plochy, nebo pozemku takto již užívaného, se určí podle vzorce

ZCU = ZC x IP x 0,70,

kde

ZCU základní cena upravená pozemku v Kč za m2,
ZC základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,
IP index polohy, který se určí podle vzorce

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

 kde

Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy uvedeného v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle sloupce h,
i pořadové číslo znaku indexu polohy,
n počet znaků indexu polohy,
0,70 konstanta.“.

8. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území pro terénní úpravy pro těžební a jim obdobné činnosti nebo s nimi souvisejícími pracemi na zemském povrchu, se určí podle vzorce

ZCU = ZC x IP x k,

kde

ZCU základní cena upravená pozemku ve vymezeném prostoru v Kč za m2,
ZC základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3.

V případě, že vymezený prostor pro povrchovou těžbu zasahuje na území více obcí, použije se pro výpočet nejnižší ze základních cen obcí ve vymezeném prostoru; pokud je takto určená základní cena nižší než polovina nejvyšší základní ceny obce ve vymezeném prostoru, použije se pro výpočet polovina nejvyšší základní ceny obce ve vymezeném prostoru.

IP index polohy obce, který se určí podle vzorce

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

 kde

Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy uvedeného v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle sloupce f,
i pořadové číslo znaku indexu polohy,
n počet znaků indexu polohy.

V případě, že vymezený prostor pro povrchovou těžbu zasahuje na území více obcí, index polohy se určí ve vztahu k obci, na jejímž katastrálním území se pozemek nachází.

k koeficient pro úpravu základní ceny pozemku určeného rozhodnutím o změně využití území pro terénní úpravy v souvislosti s těžební a jí obdobnou činností nebo s ní souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, činí

v obcích s počtem nad 250 000 obyvatel 0,40,
v obcích s počtem od 5 000 do 250 000 obyvatel 0,50,
v ostatních obcích 0,60.

Takto upravená základní cena činí nejméně 30 Kč za m2.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

9. V § 9 odst. 4 se za slova „určená podle § 4“ vkládají slova „odst. 1,“.

10. V § 9 odst. 6 se slova „a 4“ nahrazují slovy „ , 4 a 5“.

11. V § 9 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

12. V § 18 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , určených podle § 10“.

13. V § 21 odst. 1 se slovo „zjistí“ nahrazuje slovem „určí“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „4“.

14. V § 21 odst. 3 se za slova „CB……..cena bytu nebo nebytového prostoru“ vkládají slova „v Kč“.

15. V § 21 odst. 3 se za slova „PP……...podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru“ vkládají slova „v m2, určená podle přílohy č. 1 k této vyhlášce“.

16. V § 21 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „v Kč za m2“.

17. V § 24 se slovo „stanovením“ nahrazuje slovem „určením“ a slovo „objemového“ se nahrazuje slovem „cenového“.

18. V § 24 se slova „památkou UNESCO“ nahrazují slovy „památkou zapsanou na Seznamu světového dědictví“ a v § 31 odst. 6 se slova „památek UNESCO“ nahrazují slovy „památek zapsaných na Seznamu světového dědictví“.

19. V § 25 odst. 1 se v poslední větě za slova „se výše“ vkládá slovo „cenových“.

20. V § 25 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Jednotka, popřípadě její část, která vznikne nebo se mění její velikost na úkor společných částí domu na základě smlouvy o výstavbě, se z hlediska oceňování posuzuje jako rozestavěná.“.

21. V § 33 se na konci textu doplňují slova „ , pokud lze z pachtovného, uvedeného ve smlouvě, určit samostatně peněžitou hodnotu plnění za nájemné“.

22. V § 35 odst. 1 se slova „3, 6 a 7“ nahrazují slovy „2 a 5“.

23. V § 36 odst. 1 se slova „3 a 4“ nahrazují slovy „2 a 3“.

24. V § 38 odst. 1 se za slova „PP…….podlahová plocha v m2,“ vkládají slova „určená podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,“.

25. V části sedmé se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu zní:

㤠48a
Zatřídění pro určení indexu polohy

(1) Pro výpočet indexu polohy se použijí hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e až i z tabulky č. 3, nebo č. 4 přílohy č. 3, určené pro pozemek

a)   podle druhu a účelu užití hlavní stavby, která se na něm nachází nebo se kterou je v jednotném funkčním celku, bez ohledu zda je stavba součástí pozemku, nebo samostatnou věcí, nebo součástí práva stavby,
b)   příslušející k jednotce podle druhu a účelu užití stavby, ve které se jednotka nachází,
c)   s více hlavními stavbami, které nejsou společně užívané, podle účelu jejich užití v pořadí sloupců e, nebo f, g, i, h tabulky č. 3; je-li jejich účel užití uvedený pouze v tabulce č. 4, pak v pořadí sloupců e, g, f, h, i; jsou-li některé hlavní stavby součástí pozemku a současně některé samostatnou věcí, nebo součástí práva stavby, zatřídění se provede pouze podle účelu užití hlavních staveb, které jsou jeho součástí,
d)   nebo pozemky v jednotném funkčním celku s více stavbami, které jsou společně užívané, podle účelu užití hlavní stavby, pokud jej lze určit; nelze-li určit jeden účel užití, pak pro všechny pozemky v jednotném funkčním celku se účel užití určí obdobně jako v písmenu c).

(2) Hlavní stavbou se pro účely oceňování rozumí stavba, která není určena k tomu, aby se jí trvale užívalo s jinou stavbou v rámci jejího hospodářského účelu, a určuje účel využití pozemku.

(3) U nezastavěného pozemku, který je určen k zastavění územním rozhodnutím, regulačním plánem nahrazujícím územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, nebo územním souhlasem, se postupuje podle odstavce 1 podle určeného účelu užití stavby.

(4) U nezastavěného pozemku nebo pozemku pouze se stavbami, které nemají charakter hlavní stavby, a nelze ho ocenit podle odstavce 3, se pro určení indexu vychází z předpokládaného účelu užití, pro který je pozemek určen v územním plánu, nebo regulačním plánu, bez ohledu na to, zda je stavba součástí pozemku, nebo samostatnou věcí, nebo součástí práva stavby. Nelze-li účel užití jednoznačně určit, použijí se hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e, nebo f v tabulce č. 3 přílohy č. 3.

(5) Pro stavbu, která je

a)   součástí pozemku, se vždy použije hodnota indexu polohy určená pro pozemek, jehož je součástí,
b)   samostatnou věcí, nebo je součástí práva stavby, a je stavbou hlavní, se použijí hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e až i z tabulek č. 3, nebo 4 přílohy č. 3 podle jejího druhu a účelu užití,
c)   samostatnou věcí, nebo je součástí práva stavby, a je užívána společně se stavbou hlavní, se použije hodnota indexu polohy určená pro hlavní stavbu; je-li společně užívaná s více hlavními stavbami, použije se zatřídění podle stavby, ke které její užívání převažuje.

(6) Pro stavbu, u které nelze jednoznačně určit účel užití, se použijí hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e až i z tabulky č. 3, nebo č. 4, přílohy č. 3 podle převažujícího účelu užití v pořadí sloupců e, nebo f, g, i, h tabulky č. 3; pokud jsou části stavby užívané pouze k účelům uvedeným v tabulce č. 4, zatřídí se v pořadí sloupců e, g, f, h, i.“.

26. V příloze č. 1 bodě 4 odst. 2 písm. a) se za slovo „a“ vkládá slovo „zasklených“.

27. V příloze č. 1 bodě 4 odst. 3 písm. b) se za slovo „lodžií“ vkládá slovo „vynásobená“.

28. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

29. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

30. V příloze č. 24 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

31. V příloze č. 25 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

32. V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

33. V příloze č. 27 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

34. Příloha č. 30 zní:

„Příloha č. 30 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

35. Příloha č. 32 zní:

„Příloha č. 32 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

36. Příloha č. 41 zní:

„Příloha č. 41 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2014.

Ministr:
Ing. Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, která se od 1. 1. 2024 mění a doplňuje. V publikaci také najdete aktuální znění zákona o cenách, nový cenový výměr k regulovaným cenám pro rok 2024 a další aktuální předpisy.

Cena: 199 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

 /
Číslo  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

 /
Číslo  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.