Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


178

VYHLÁŠKA

ze dne 23. května 2012,

kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 47 odst. 3 a podle § 48 odst. 5 a ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí podle § 47 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví seznam významných vodních toků, způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků a obsah žádosti a její náležitosti nezbytné k rozhodnutí o určení správcem nebo zrušení správcem nebo zrušení správcem drobného vodního toku.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   břehovým porostem - dřevinný porost rostoucí na břehu koryta vodního toku do 6 m u drobných vodních toků, do 8 m u významných vodních toků nebo do 10 m u významných vodních toků, které jsou vodními cestami dopravně významnými, na pobřežních pozemcích podél koryta vodního toku na vnější straně břehové čáry nebo na pozemku, na kterém leží koryto vodního toku; to se nevztahuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa1),
b)   pobřežním pozemkem - pozemek sousedící s korytem vodního toku, ve smyslu § 49 odst. 2 a 3 vodního zákona,
c)   mimořádnou situací na vodním toku a jeho korytě - stav způsobený povodní2), havárií3), dlouhodobým suchem nebo mrazem a dále stav vzniklý následkem mimořádných stavů na vodních dílech nebo v korytě vodního toku nebo následkem mimořádných manipulací na vodních dílech nebo v korytě vodního toku, které byly povoleny, popřípadě nařízeny vodoprávním úřadem, nebo protržením vodního díla, sloužícího k zadržování a vzdouvání vody, teroristickou činností s následkem vzniku zvláštní povodně,
d)   závažnou závadou v korytě vodního toku - závada, která způsobuje riziko ohrožení lidských životů a zdraví a vzniku škod na majetku, zejména v přilehlém zastavěném území,
e)   funkcí vodního toku - odvádění povrchové vody z povodí vodního toku jeho korytem, dotování nebo odvádění podzemních vod v území přilehlém k vodnímu toku, dále funkce zdroje povrchové vody, zajišťující podmínky pro nakládání s vodami, plavbu a užívání k rekreačním účelům, a funkce ekologické, zajišťující vytváření podmínek pro vodní a na vodu vázané ekosystémy, ovlivňování mikroklimatu, spoluvytváření a ovlivňování charakteru krajiny.

§ 3
Seznam významných vodních toků
(K § 47 odst. 1 vodního zákona)

Významné vodní toky jsou vodní toky, nebo jejich úseky, uvedené v seznamu, který je přílohou č. 1 k této vyhlášce.

§ 4
Způsob sledování stavu koryta vodního toku
(K § 47 odst. 3 vodního zákona)

Správce vodního toku při správě vodního toku

a)   sleduje stav koryta vodního toku, především prostřednictvím vodních děl a zařízení nezbytných k zabezpečení funkcí vodního toku, která vlastní nebo je užívá z jiného právního důvodu (dále jen „vlastní vodní dílo“),
b)   provádí nejméně jednou za 6 let u významných vodních toků a u drobných vodních toků v případě potřeby prohlídky koryta vodního toku; tím není dotčena povinnost správce vodního toku stanovená v § 83 písm. l) vodního zákona,
c)   provádí prohlídky koryta vodního toku při mimořádné situaci,
d)   vypracovává záznam o každé prohlídce neprodleně po jejím skončení, v případě zjištění závažné závady do záznamu uvede i návrh potřebných opatření k odstranění této závady, záznam předává místně příslušnému vodoprávnímu úřadu a obcím, jejichž územím vodní tok protéká, pokud byla zjištěná závada na jejich území nebo se opatření k jejímu odstranění jejich území výrazně dotknou,
e)   sleduje vodní díla a ostatní stavby v korytě vodního toku ve vlastnictví jiných vlastníků a tyto vlastníky, popřípadě vodoprávní úřad upozorňuje na zjištěné závady, současně navrhuje potřebná nápravná opatření,
f)   sleduje využívání pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku, jeho ochrany a ochrany jeho koryta a zjištěné závady oznamuje vodoprávnímu úřadu, popřípadě podle povahy věci České inspekci životního prostředí, zejména v případě, že jsou tyto pozemky obhospodařovány způsobem, který způsobuje zvýšenou vodní erozi a smyv půdy, nebo jsou na nich ukládány předměty a materiály, které mohou být splaveny do koryta vodního toku nebo mohou ohrozit jakost vody,
g)   sleduje a vyhodnocuje ledové jevy ohrožující koryto vodního toku nebo vodní díla ve vodním toku.

§ 5
Péče o koryto vodního toku nebo jeho úseku a vlastní vodní díla

Správce vodního toku

a)   za účelem umožnění odtoku vody odstraňuje závažné závady, které průtoku brání nebo nežádoucím způsobem usměrňují tok vody tak, že by mohlo dojít k narušení břehů nebo dna, pokud to není povinností vlastníka pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku, nebo vlastníka vodního díla nebo stavby v jeho korytě; vlastníky těchto nemovitostí na jejich povinnost upozorňuje,
b)   udržuje vlastní vodní dílo, opevnění břehů a dno v upravených úsecích koryta vodního toku tak, aby plnilo svou funkci až do průtoku, na který bylo vybudováno, přitom zejména sleduje zachování průtočné kapacity koryta vodního toku a stability podélného sklonu jeho dna,
c)   odstraňuje nánosy z upraveného koryta vodního toku, jsou-li závažnou závadou, pokud to není povinností vlastníka stavby nebo jiného zařízení v korytu vodního toku4),
d)   udržuje břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích s nimi sousedících v šířce podle § 49 odst. 2 zákona tak, aby se podílely na plnění funkcí vodního toku, zejména aby nenarušovaly stabilitu koryta vodního toku při průtoku daném jeho kapacitou, k tomu provádí včasné pěstební zásahy, obnovu porostů, popřípadě odstraňování dřevin, které brání průtoku vody; při obnově břehových porostů přihlíží ke stabilizaci koryta vodního toku a k tomu, aby jejich druhová skladba odpovídala daným stanovištním podmínkám, při kterých by břehové porosty téže druhové skladby vznikaly přirozeným vývojem; v případě zjištění závažné závady zabezpečuje nezbytné zásahy do břehových porostů,
e)   udržuje, provozuje, popřípadě zřizuje vlastní vodní díla, kterými je vodní tok upraven či vodnímu toku slouží, za podmínek stanovených vodním zákonem.

§ 6
Provoz a údržba vodního díla v korytě vodního toku k zabezpečení funkcí vodního toku

Správce vodního toku provádí manipulace na vlastním vodním díle v korytě vodního toku v rámci schváleného manipulačního řádu. Při mimořádné situaci manipuluje správce vodního toku i nad rámec schváleného manipulačního řádu po projednání s příslušným vodoprávním úřadem nebo na jeho příkaz.

§ 7
Vytváření podmínek umožňujících oprávněné nakládání s vodami související s vodním tokem

Správce vodního toku

a)   vytváří podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami v rozsahu stanoveném vodním zákonem; za mimořádné situace vytváří tyto podmínky, jen pokud to hydrologické podmínky a stav vodního toku, popřípadě jiné okolnosti dovolují; to platí i v případě rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech, určených vyhláškou o stanovení veřejných přístavů, ve kterých se rozrušují ledové celiny5),
b)   předává vodoprávnímu úřadu podněty, návrhy a vyjádření při zjištění závažných závad v korytě vodního toku a na břehových porostech, popřípadě navrhuje opatření k nápravě,
c)   poskytuje na vyžádání vodoprávním úřadům technické a jiné podklady týkající se vodního toku potřebné pro výkon veřejné správy, které je povinen ze zákona mít nebo pokud je má k dispozici,
d)   při mimořádné situaci na vodním toku předává informace subjektům oprávněným k nakládání s vodami prostřednictvím svých internetových stránek nebo jiným vhodným způsobem; jde-li o stavy vyvolané očekávanými mimořádnými manipulacemi na vodních dílech, předává informace oprávněným subjektům alespoň 15 dnů předem,
e)   oznamuje neprodleně příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a na pobřežních pozemcích, způsobené přírodními nebo jinými vlivy, k jejichž odstranění bude třeba rozhodnutí vodoprávního úřadu,
f)   navrhuje vodoprávnímu úřadu konkrétní opatření k odstranění zjištěných závad ve vodním toku, jeho korytě nebo souvisejících břehových porostech, je-li nebezpečí z prodlení nebo si je vodoprávní úřad vyžádá.

§ 8
Příprava a zajišťování úpravy koryt vodních toků a vodních děl

Přípravu a zajišťování úprav koryt vodních toků a výstavby vodních děl provádí správce vodního toku, pokud jsou nezbytné k zajištění funkce vodního toku nebo k ochraně před povodněmi a vyplývá-li to zejména ze schválených plánů povodí, programů opatření a komplexních pozemkových úprav.

§ 9
Obnovování přirozených koryt vodních toků

(1) Obnova přirozených koryt vodních toků se provádí, včetně vyhodnocení účelnosti existujících vodních děl, pokud to vyplývá ze schválených plánů povodí, programů opatření nebo je-li to nezbytně třeba k zajištění funkcí vodního toku nebo vyžaduje-li to jiný veřejný zájem.

(2) Správce vodního toku vyhodnocuje při sledování stavu koryta vodního toku negativní zásahy do koryta vodního toku způsobené lidskou činností a v plánech povodí uvádí návrhy opatření k jejich nápravě.

§ 10
Spolupráce správce vodního toku při zneškodňování havárií na vodních tocích

(1) Při spolupráci na zneškodňování havárií a odstraňování jejich následků postupuje správce vodního toku podle vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků6).

(2) Pro spolupráci se subjekty působícími při zneškodňování havárie na vodních tocích si vytváří správce vodního toku organizační, věcné a personální podmínky.

(3) Pro vodní toky ve své správě zpracovává správce vodního toku nebo jeho úseku plán opatření pro případ havárie (dále jen „plán opatření“).

(4) Plán opatření koordinuje s havarijními a krizovými plány územních celků7), které významně zasahují do povodí vodního toku.

(5) Pro potřeby zneškodňování havárií na vodních tocích provádí správce vodního toku technická opatření podle plánu opatření, popřípadě ve spolupráci s hasičským záchranným sborem nebo též s dalšími správci vodních toků v povodí, pokud hrozí nebezpečí z prodlení a pokud správce vodního toku havárii sám zjistí nebo je mu ohlášena podle § 41 odst. 2 vodního zákona, zejména v případě, že původce havárie nebyl dosud zjištěn, a to do doby, než bude původce havárie znám, nebo hrozí-li závažné ohrožení nebo znečištění povrchových a podzemních vod.

(6) Správce vodního toku zřizuje funkci havarijního technika, který koordinuje postup správce vodního toku při spolupráci na zneškodňování havárie, a zajišťuje jeho potřebnou dosažitelnost i mimo obvyklou pracovní dobu.

(7) Správce vodního toku zajišťuje spolupráci při zneškodňování havárií zřízením havarijní čety, popřípadě též uzavřením smlouvy se třetí osobou.

(8) Pokud správce vodního toku zřídil havarijní čety, zajišťuje potřebnou dosažitelnost jejich pracovníků i mimo obvyklou pracovní dobu.

§ 11
Používání výbušnin

Má-li při výkonu správy vodního toku dojít k použití výbušnin, podá o tom správce vodního toku písemnou zprávu 15 dnů předem uživateli rybářského revíru, v němž má k použití výbušniny dojít, a místně příslušnému obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu má k použití výbušniny dojít; to neplatí v případě nebezpečí z prodlení8). V tomto případě o použití výbušnin správce vodního toku vyrozumí vhodnou formou uživatele rybářského revíru a obecní úřad podle věty první neprodleně.

§ 12
Obsah žádosti o určení správcem nebo zrušení správcem drobného vodního toku a její náležitosti nezbytné k rozhodnutí
(K § 48 odst. 5 vodního zákona)

Žádost obsahuje

a)   identifikační údaje žadatele:
   1. jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt nebo adresu pro doručování, podpis žadatele, popřípadě podnikatelské oprávnění v případě, že žadatelem je fyzická osoba,
   2. obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jména a příjmení osob, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu, podnikatelské oprávnění (například živnostenský list) v případě, že žadatelem je právnická osoba,
   3. název obce, identifikační číslo obce jako právnické osoby, adresu sídla obecního úřadu, městského úřadu nebo magistrátu, jméno a příjmení starosty obce nebo primátora, je-li žadatelem obec;
b)   identifikaci drobného vodního toku, který je předmětem žádosti:
   1. název drobného vodního toku,
   2. číslo hydrologického pořadí a identifikátor vodního toku,
   3. přesné vymezení drobného vodního toku polohopisnými údaji,
   4. seznam obcí, jejichž územním obvodem drobný vodní tok protéká;
c)   zdůvodnění žádosti.

§ 13
Přílohy žádosti

K vyplněné žádosti podle § 12, jejíž vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce, se připojí následující doklady a podklady:

a)   snímek katastrální mapy s vyznačením vodního toku, který je předmětem žádosti, nebo mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 nebo 1 : 10 000 s vyznačením návaznosti drobného vodního toku na síť vodních toků,
b)   stanovisko stávajícího správce drobného vodního toku, správce povodí a správce vodního toku, jehož je drobný vodní tok přítokem,
c)   vyjádření místně příslušného vodoprávního úřadu,
d)   údaj o registraci Ministerstvem vnitra a stanovy registrované Ministerstvem vnitra v případě, že žádost podává občanské sdružení.

§ 14
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
2.  Vyhláška č. 333/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
3.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb.

§ 15
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2012.

Ministr:
Ing. Bendl v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 178/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 178/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
2)   § 64 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.
3)   § 40 zákona č. 254/2001 Sb.
4)   § 52 zákona č. 254/2001 Sb.
5)   Vyhláška č. 105/2012 Sb., o stanovení veřejných přístavů, ve kterých se rozrušují ledové celiny.
6)   Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
7)   Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8)   § 27 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

ÚZ č. 1386 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

ÚZ č. 1386 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (registrace vozidel, technické požadavky na provoz, STK a stanice měření emisí) ve znění od 1. 10. 2020 včetně ...

Cena: 217 KčKOUPIT

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., JUDr. Zdeněk Vaníček, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Tato monografie zvýrazňuje potřebu zásadně nového pohledu na koncepci právního sepětí přenosu signálu a přenášeného obsahu v digitálním světě, jeho důsledné ochrany a právní odpovědnosti a také poskytuje zevrubné a precizně přesné odpovědi na nejnaléhavější otázky digitálního světa, ...

Cena: 343 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva, 2. vydání

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva, 2. vydání

Petr Novotný, Monika Novotná, Kristina Kedroňová, Ilona Štrosová, Moniak Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co přinesla ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.