Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


437

VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8:

Čl. I

Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci textu písmen a) a b) doplňují slova „v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie5)“.
Poznámka pod čarou č. 5 zní:


5) Například nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (kodifikované znění), ve znění nařízení Rady (EU) č. 679/2010.“.

2. V § 1 písm. d) se slovo „regionálních“ nahrazuje slovem „Regionálních“ a slova „(dále jen „regionální rada“),“ se zrušují.

3. V § 3 odst. 2 se slova „a jiné účetní záznamy“ zrušují a za slova „státní fondy“ se vkládají slova „a jiné účetní záznamy předávají vybrané účetní jednotky“.

4. V § 3 odst. 7 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a bližší podmínky jeho provozu“.

5. V § 3 odst. 7 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   termíny vytváření sestav jednotlivých předaných účetních záznamů pro účely uživatelů účetních záznamů,“.

Dosavadní písmena e) až n) se označují jako písmena f) až o).

6. V § 3 odst. 7 se na konci textu písmene i) doplňují slova „a bližší podmínky komunikace se zodpovědnou osobou a náhradní zodpovědnou osobou“.

7. V § 3 odst. 7 se za písmeno i) vkládají nová písmena j) a k), která znějí:

„j)   formuláře pro naplnění požadavků podle § 19 odst. 3, § 20 odst. 4 a § 21 odst. 3,
k)   obsah protokolu o uskutečněných přenosech dat a o neúspěšných pokusech o přenos dat,“.

Dosavadní písmena j) až o) se označují jako písmena l) až r).

8. V § 3 odst. 7 písm. l) se slova „parametry kontrolního datového souboru,“ zrušují.

9. V § 3 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí:

„s)   požadavky na vyžádání a přenos jiného účetního záznamu a postup osoby, která jiný účetní záznam vyžádala, postup správce centrálního systému účetních informací státu a dotčené vybrané účetní jednotky,
t)   parametry stavových zpráv o přenosech, způsob jejich tvorby a poskytování vybraným účetním jednotkám a související skutečnosti.“.

10. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

㤠3a

(1) Pro účely monitorování a řízení veřejných financí předávají vybrané účetní jednotky, s výjimkou účetních jednotek podle odstavce 2, elektronicky ve formalizované dávce Pomocný analytický přehled.

(2) Pomocný analytický přehled podle odstavce 1 nepředávají

a)   zdravotní pojišťovny,
b)   dobrovolné svazky obcí,
c)   obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem je na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 1 000, a
d)   příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo dobrovolný svazek obcí a jejichž aktiva celkem (netto) nepřesahují alespoň v jednom ze dvou bezprostředně předcházejících účetních období výši 10 000 000 Kč. 

(3) Rozsah jednotlivých částí Pomocného analytického přehledu a jejich vzory stanoví příloha č. 2a k této vyhlášce, termíny jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu stanoví příloha č. 2b k této vyhlášce.

(4) Pokud vybraná účetní jednotka v účetním období naplní podmínky pro předávání Pomocného analytického přehledu podle této vyhlášky, a v následujícím účetním období tyto podmínky nesplní, může ukončit předávání Pomocného analytického přehledu nejdříve po uplynutí tří po sobě jdoucích účetních obdobích, ve kterých Pomocný analytický přehled předávala.“.

11. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova „ , nebo fyzické předání dat na médiu,“ zrušují.

12. V § 4 odstavec 6 zní:

„(6) Veškeré informace přenášené standardní cestou jsou v zašifrovaném tvaru. Náhradní přenosovou cestou jsou informace přenášeny v zašifrovaném tvaru, je-li to technicky možné.“.

13. V § 5 odst. 1 se číslo „2012“ nahrazuje číslem „2013“.

14. V § 5 odst. 4 písm. b) se za slovo „úřadu“ vkládá slovo „kraje“.

15. V § 5 odst. 5 písm. b) se za slovo „úřadu“ vkládá slovo „kraje“.

16. V § 5 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

„(8) V případě hlavního města Prahy předává účetní záznamy podle § 3 odst. 1 písm. a) do centrálního systému účetních informací státu Magistrát hlavního města Prahy. Ustanovení odstavců 5, 6 a 7 platí pro hlavní město Praha obdobně.

(9) V případě, že vybraná účetní jednotka ukončí činnost v průběhu účetního období, předá mimořádnou účetní závěrku v termínu pro nejbližší mezitímní účetní závěrku. Nezajistí-li splnění této povinnosti dotčená vybraná účetní jednotka, zajistí splnění této povinnosti její zřizovatel.“.

17. V § 7 odst. 1 se slova „datových nosičů, jejichž parametry“ nahrazují slovy „datové schránky, případně prostřednictvím technických prostředků vzdálené komunikace, nemá-li vybraná účetní jednotka datovou schránku, nebo prostřednictvím datového nosiče. Podrobnosti“.

18. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Požadavky na zabezpečení předávaných účetních záznamů při předávání náhradní přenosovou cestou jsou shodné se standardní přenosovou cestou.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

19. V § 7 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo stanoví-li tak technický manuál“.

20. V § 8 odst. 3 se slova „24 hodin“ nahrazují slovy „jednoho pracovního dne“.

21. V § 8 odst. 4 se čárka nahrazuje slovy „a umožní“.

22. V § 9 odst. 3 se slova „nebo jiných“ zrušují.

23. V § 9 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

24. V § 9 odst. 4 se slova „odstavců 3 nebo 4“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

25. V § 10 odst. 1 se slova „pomocí vytváření kontrolních datových souborů“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Technické požadavky na protokol o uskutečněných přenosech dat a součinnost správce centrálního systému účetních informací státu jsou uvedeny v technickém manuálu.“.

26. V § 10 odstavec 2 zní:

„(2) Správce centrálního systému účetních informací státu uchovává protokoly o uskutečněných přenosech dat na datovém médiu, které splňuje podmínky průkaznosti a trvalosti obsahu uložených dat.“.

27. V § 15 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Správce centrálního systému účetních informací státu zruší hesla, šifrovací klíče a další technické údaje zodpovědných osob nebo náhradních zodpovědných osob, které do půl roku od obdržení hesla, šifrovacího klíče a dalších technických údajů nedokončí proces registrace zodpovědných osob nebo náhradních zodpovědných osob.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

28. V § 15 odst. 5 se slova „pouze v případech, kdy není možné zabezpečit tyto činnosti zodpovědnou osobou“ zrušují a za první větu se vkládá věta „Vybraná účetní jednotka může vymezit skupinu účetních záznamů, pro které jmenuje náhradní zodpovědnou osobu; neučiní-li tak, má se za to, že náhradní zodpovědná osoba je jmenována pro přenos všech dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu.“.

29. V § 15 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) V případě přenosu účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu podle § 5 odst. 4 písm. b) a § 5 odst. 5 písm. b) se použijí ustanovení této vyhlášky týkající se zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby přiměřeně pro krajský úřad příslušného kraje.

(8) V případě technologického, bezpečnostního nebo operativního organizačního opatření může správce centrálního systému účetních informací státu provést změnu v registraci zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby mimo postup uvedený v příloze č. 7. O takovémto postupu správce centrálního systému účetních informací státu neprodleně informuje dotčenou vybranou účetní jednotku a dotčenou zodpovědnou osobu nebo náhradní zodpovědnou osobu.“.

30. V § 16 odst. 2 se slova „do 12 hodin“ nahrazují slovy „do jednoho pracovního dne“.

31. V § 17 odst. 4 se za slovo „státu“ vkládají slova „v souladu s podmínkami uvedenými“.

32. V § 18 odst. 2 písm. c) se slova „procesům nebo“ zrušují.

33. V § 19 odst. 2 se slovo „kódu“ nahrazuje slovem „součtu“.

34. V § 19 odst. 3 se slova „Vzor formuláře“ nahrazují slovem „Formulář“ a slova „příloze č. 10 k této vyhlášce“ se nahrazují slovy „technickém manuálu“.

35. V § 20 odstavce 2 až 4 znějí:

„(2) Přístupový dekódovací kód podle § 17 odst. 2 písm. a) je na vzoru formuláře kódů podle odstavce 4 vytištěn ve tvaru řetězce znaků a skládá se z kombinace číslic 0 až 9. Kombinace číslic mohou být pro přehlednost rozděleny do skupin a graficky odděleny mezerou nebo jiným znakem.

(3) Heslo pro telefonickou autorizaci podle § 17 odst. 2 písm. e) je na vzoru formuláře kódů podle odstavce 4 vytištěno ve tvaru řetězce znaků a skládá se z kombinace číslic 0 až 9 a písmen A až F. Kombinace znaků mohou být pro přehlednost rozděleny do skupin a graficky odděleny mezerou nebo jiným znakem.

(4) Formulář kódů podle odstavců 2 a 3 je uveden v technickém manuálu.“.

36. V § 21 odst. 1 se slovo „vygenerování“ nahrazuje slovy „převzetí a dekódování“ a slova „vybraná účetní jednotka“ se nahrazují slovy „zodpovědná osoba“.

37. V § 21 odst. 2 se slovo „vygenerování“ nahrazuje slovem „dekódování“.

38. V § 21 odst. 4 se slova „provede předání zajišťovacích a identifikačních souborů a osobních přístupových kódů podle § 17 odst. 2 písm. a) až e) zodpovědné osobě nebo náhradní zodpovědné osobě“ nahrazují slovy „předá vybrané účetní jednotce zajišťovací a identifikační soubory a osobní přístupové kódy zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby podle § 17 odst. 2 písm. a) až e)“.

39. V § 23 odst. 1 se slovo „regionální“ nahrazuje slovem „Regionální“.
Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2) Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

40. § 25 se včetně nadpisu a odkazu na poznámku pod čarou č. 2 zrušuje.

41. V § 44 odst. 3 se slovo „regionální“ nahrazuje slovem „Regionální“.

42. Příloha č. 2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

43. Za přílohu č. 2 se vkládají nové přílohy č. 2a a č. 2b, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

44. Příloha č. 3 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. V příloze č. 4 se na konci přílohy doplňuje poznámka, která zní:
„Poznámka:

Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.“.

46. V příloze č. 5 se na konci poznámky doplňují věty „Má-li vybraná účetní jednotka povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které jsou požadovány v jednotlivých částech soupisu pohledávek, soupisu závazků, soupisu podmíněných pohledávek a soupisu podmíněných závazků, sestavuje tyto operativní účetní záznamy v agregované podobě způsobem stanoveným v technickém manuálu. Pokud k příslušnému poslednímu dni kalendářního měsíce sestavuje vybraná účetní jednotka mezitímní účetní závěrku nebo řádnou účetní závěrku, předává operativní účetní záznamy v termínu pro předávání mezitímní účetní závěrky nebo řádné účetní závěrky. Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.“.

47. V příloze č. 7 se bod 4. zrušuje.
Dosavadní body 5. až 8. se označují jako body 4. až 7.

48. V příloze č. 7 v bodě 4. se slova „dle přílohy číslo 10“ zrušují a slova „formulář s vyplněnými údaji dle přílohy číslo 11“ se nahrazují slovy „informace popsané v technickém manuálu“.

49. V příloze č. 7 v bodě 5. se slovo „odpovědná“ nahrazuje slovem „zodpovědná“.

50. Příloha č. 10 a příloha č. 11 se zrušují.

51.  V příloze č. 12 v bodě 5) se slovo „dekódování“ nahrazuje slovem „dešifrování“.

52. V příloze č. 13 se slovo „kód“ nahrazuje slovem „součet“.

53. Příloha č. 14 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období počínajícím 1. ledna 2012.

2. První předávání účetních záznamů podle § 3a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, provádí vybrané účetní jednotky ve stavu k 30. červnu 2012, a to ve lhůtě do 31. července 2012.

3. V účetním období roku 2012 vybrané účetní jednotky nemusejí vykázat počáteční a koncové stavy v účetních záznamech podle § 3a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, sestavovaných k 30. červnu 2012 a k 30. září 2012; počáteční stav nemusejí tyto vybrané účetní jednotky vykázat též k 31. 12. 2012.

4. V účetním období roku 2012 nepředávají účetní záznamy podle § 3a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, též obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2011 menší než 3 000 a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) nepřesahují k 31. prosinci 2010 nebo k 30. září 2011 výši 100 000 000 Kč. 

5. V účetním období roku 2013 nepředávají účetní záznamy podle § 3a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, též obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2012 menší než 1 500, a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo dobrovolný svazek obcí a jejichž aktiva celkem (netto) nepřesahují k 31. prosinci 2011 nebo k 31. prosinci 2012 výši 20 000 000 Kč.

6. Organizační složky státu a státní fondy nesestavují a nepředávají do centrálního systému účetních informací státu operativní účetní záznamy ve stavu k 31. prosinci 2011.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012, s výjimkou bodů 25 a 26, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2012.


Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1468 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2022

ÚZ č. 1468 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2022

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., novelizovanou technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.