Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


383

VYHLÁŠKA

ze dne 27. října 2009

o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 8 zákona a podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   pravidla pro formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě vybraných účetních jednotek,
b)   rozsah a četnost předávání účetních záznamů vybranými účetními jednotkami do centrálního systému účetních informací státu,
c)   které vybrané účetní jednotky předávají do centrálního systému účetních informací státu pouze účetní záznamy pro sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celek státu,
d)   způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rada“) a
e)   požadavky pro technické a smíšené formy účetních záznamů.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   předáváním účetního záznamu činnost předávající účetní jednotky nebo správce centrálního systému účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,
b)   přebíráním účetního záznamu činnost přebírající účetní jednotky nebo správce centrálního systému účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,
c)   komunikací veškeré činnosti, včetně automatických, které jsou nezbytné pro předávání a přebírání účetních záznamů mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu podle této vyhlášky,
d)   správcem centrálního systému účetních informací státu Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“),
e)   správcem kapitoly účetní jednotka, která plní funkci správce kapitoly státního rozpočtu podle zvláštního právního předpisu,
f)   státní příspěvkovou organizací příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu nebo která byla zřízena zvláštním zákonem,
g)   osobním přístupovým kódem dokument, datový soubor nebo soubor znaků, který slouží k utajení zabezpečeného šifrovaného přenosu dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu,
h)   otevřeným tvarem informace zaznamenaná způsobem čitelným pro fyzickou osobu,
i)   konsolidačním účetním záznamem účetní záznam předávaný vybranou účetní jednotkou do centrálního systému účetních informací státu pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku nebo pro sestavení účetních výkazů za dílčí konsolidační celek státu,
j)   operativním účetním záznamem účetní záznam předávaný vybranou účetní jednotkou do centrálního systému účetních informací státu pro potřeby státu, zejména pro účely operativního řízení hospodaření a nakládání s finančními prostředky,
k)   finančním údajem údaj předkládaný pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad,
l)   jiným účetním záznamem účetní záznam, který není konsolidačním účetním záznamem ani operativním účetním záznamem a vybrané účetní jednotky jej předávají do centrálního systému účetních informací státu způsobem stanoveným touto vyhláškou, zpravidla na vyžádání, a
m)   primárním účetním záznamem účetní záznam, který vybraná účetní jednotka vytvořila nebo měla povinnost vytvořit již před požadavkem na jeho předání do centrálního systému účetních informací státu.

ČÁST DRUHÁ
PRAVIDLA PRO FORMÁT, STRUKTURU, PŘENOS A ZABEZPEČENÍ ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ V TECHNICKÉ FORMĚ VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK A ROZSAH A ČETNOST PŘEDÁVÁNÍ TĚCHTO ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ

Hlava I
Obecná pravidla pro formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů

§ 3
Formát a struktura předávaných účetních záznamů

(1) Konsolidační účetní záznamy předávají vybrané účetní jednotky elektronicky ve formalizované datové dávce

a)   sumarizovaných výkazů u jednotlivých částí účetní závěrky nebo u jednotlivých částí účetních výkazů za dílčí konsolidační celek státu,
b)   pomocného konsolidačního přehledu, pomocného konsolidačního přehledu za dílčí konsolidační celek státu a
c)   účetního záznamu, včetně souhrnného účetního záznamu, který je nutný pro konsolidaci.

(2) Operativní účetní záznamy a jiné účetní záznamy předávají organizační složky státu a státní fondy elektronicky ve formalizované datové dávce

a)   sumarizovaných výkazů, nebo
b)   účetního záznamu, včetně souhrnného účetního záznamu.

(3) Struktura elektronicky předávaných údajů se obecně člení na tyto části:

a)   záhlaví, které stanoví nezaměnitelnou identifikaci účetního záznamu a další identifikační údaje o obsahu účetního záznamu a vybrané účetní jednotce, která jej vytvořila,
b)   obsah, který obsahuje přenášenou informaci, ve struktuře stanovené touto vyhláškou, a
c)   zápatí, které stanoví nezaměnitelnou identifikaci pro zajištění celistvosti přenášeného účetního záznamu a další informace stanovené touto vyhláškou.

(4) Formát elektronicky předávaných údajů je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(5) Požadavky na formáty účetních záznamů v technické formě a výstupní formáty snímacího zařízení pro převod účetních záznamů z listinné formy do technické formy jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(6) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup metodiku technického zajištění formátu, struktury, přenosu a zabezpečení účetních záznamů podle této vyhlášky (dále jen „technický manuál“). Technický manuál je součástí provozní dokumentace Integrovaného informačního systému státní pokladny.

(7) V technickém manuálu správce centrálního systému účetních informací státu uvede zejména

a)   vymezení datových prvků předávaných údajů a jejich atributy,
b)   vymezení komunikačního rozhraní, včetně bezpečnostních parametrů,
c)   způsob hlášení závad datových přenosů,
d)   metodiku a termíny pro provádění přenosů dat, opakovaných přenosů dat a náhradních přenosů dat, zejména čas, periodu, počet a způsob opakování,
e)   strukturu jednotlivých rejstříků a číselníků,
f)   parametry a další údaje potřebné pro zajištění zašifrovaného přenosu účetních záznamů, zejména standardní postupy, dokumentaci procesu a metodiku práce se šifrovacími klíči a hesly,
g)   způsob a termíny předávání hesel, šifrovacích klíčů a dalších technických údajů, případně prostředků nutných k technickému a organizačnímu zabezpečení zašifrovaného přenosu účetních záznamů mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu,
h)   způsob tvorby osobních přístupových kódů a jejich předávání zodpovědným osobám a náhradním zodpovědným osobám,
i)   parametry kontrolního datového souboru, způsob a postupy provádění syntaktické kontroly, kontroly zabezpečení a obsahové kontroly,
j)   postupy provádění obsahové kontroly konsolidačních účetních záznamů, které vycházejí z povinností stanovených jiným právním předpisem,
k)   způsob poskytování součinnosti při odstraňování chyb v přenášených účetních záznamech,
l)   požadavky na zpřístupnění standardní přenosové cesty, způsob předání údajů o zodpovědné osobě správci centrálního systému účetních informací státu, která je odpovědná za přenos dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu,
m)   typy a specifikace komunikačních protokolů a související skutečnosti a
n)   způsob oznamování závažných skutečností správci centrálního systému účetních informací státu vybranou účetní jednotkou, zejména způsob oznámení v případě, že hrozí zneužití přenášených účetních záznamů nebo jiných přenášených dat.

§ 4
Přenos účetních záznamů

(1) Vybrané účetní jednotky předávají účetní záznamy podle § 3 do centrálního systému účetních informací státu

a)   standardní přenosovou cestou, kterou se rozumí připojení prostřednictvím datového rozhraní k centrálnímu systému účetních informací státu, které splňuje požadavky průkaznosti a neměnnosti přenášeného účetního záznamu a dále požadavky ochrany a bezpečnosti odpovídající charakteru přenášených informací podle jiných právních předpisů, nebo
b)   náhradní přenosovou cestou, kterou se rozumí jiné přenesení dat než standardní přenosovou cestou, nebo fyzické předání dat na médiu, při splnění požadavků podle písmene a).

(2) Standardní přenosová cesta je realizována prostřednictvím internetu.

(3) Předávání dat náhradní přenosovou cestou probíhá pouze výjimečně, a to v případě nemožnosti předat data standardní přenosovou cestou.

(4) Vybrané účetní jednotky mohou předávat účetní záznamy podle odstavce 1 i prostřednictvím jiné osoby.

(5) Vybrané účetní jednotky předávají účetní záznamy v technické formě a přebírají účetní záznamy v technické formě připojením k centrálnímu systému účetních informací státu pomocí datového rozhraní.

(6) Veškeré informace přenášené standardní nebo náhradní přenosovou cestou jsou v zašifrovaném tvaru.

§ 5

(1) Vybrané účetní jednotky předávají konsolidační účetní záznamy v termínech stanovených v příloze č. 3 k této vyhlášce a jiné účetní záznamy v termínech stanovených v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Organizační složky státu a státní fondy předávají operativní účetní záznamy v termínech stanovených v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(3) Skutečnosti nebo informace, které jsou podle jiného právního předpisu1) utajovanými skutečnostmi nebo informacemi, účetní jednotky v předávaných účetních záznamech podle § 3 neuvádějí.

(4) Obce a dobrovolné svazky obcí předávají účetní záznamy podle § 3 odst. 1 písm. a) do centrálního systému účetních informací státu

a)   způsobem podle § 4, nebo
b)   prostřednictvím krajského úřadu, na jehož území se obec nachází nebo na jehož území má dobrovolný svazek obcí sídlo, pokud tak místně příslušný krajský úřad stanoví.

(5) Příspěvkové organizace zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji předávají účetní záznamy podle § 3 odst. 1 písm. a) do centrálního systému účetních informací státu

a)   způsobem podle § 4, nebo
b)   prostřednictvím krajského úřadu, na jehož území má zřizovatel příspěvkové organizace sídlo, pokud tak místně příslušný krajský úřad stanoví.

(6) Účetní jednotky podle odstavců 4 a 5 předávají účetní záznamy v termínech, které stanoví krajský úřad tak, aby měl možnost zajistit kontrolu úplnosti a správnosti předaných výkazů

a)   před potvrzením jejich úplnosti a správnosti v centrálním systému účetních informací státu v případech podle odstavce 4 písm. a) a odstavce 5 písm. a), nebo
b)   v případech podle odstavce 4 písm. b) a odstavce 5 písm. b) před jejich konečným předáním do centrálního systému účetních informací státu a potvrzením jejich úplnosti a správnosti v termínech podle § 5 odst. 1.

(7) Přenos účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu podle odstavce 4 písm. b) a odstavce 5 písm. b) provádí krajský úřad způsobem podle § 4. Organizační a technologické podmínky stanoví technický manuál.

§ 6
Požadavky na standardní přenosovou cestu

(1) Vybraná účetní jednotka předává účetní záznamy a přebírá účetní záznamy z centrálního systému účetních informací státu standardní přenosovou cestou pomocí technického prostředku využívaného touto vybranou účetní jednotkou k přenosu dat mezi ní a centrálním systémem účetních informací státu. Technický prostředek se připojuje ke komunikačním serverům centrálního systému účetních informací státu za podmínek uvedených správcem centrálního systému účetních informací státu v technickém manuálu.

(2) Správce centrálního systému účetních informací státu může přidělit vybrané účetní jednotce časy a periody zahájení hlavního datového přenosu, časy, periody a počty opakování hlavního datového přenosu v případě neúspěchu hlavního datového přenosu a časy, periody a způsob zahájení záložního datového přenosu.

(3) Vybraná účetní jednotka zajistí, aby připojení k internetu na straně vybrané účetní jednotky splňovalo technické parametry pro přenášení šifrovaných dat a jejich předávání a přebírání ve stanoveném rozsahu a termínech do centrálního systému účetních informací státu.

(4) Správce centrálního systému účetních informací státu zajistí funkci komunikačních prostředků centrálního systému účetních informací státu, aby byly přístupny všem vybraným účetním jednotkám v přidělených časech. Správce centrálního systému účetních informací státu zajistí, aby připojení k internetu na straně správce splňovalo technické parametry pro přenášení šifrovaných dat a jejich přebírání a předávání ve stanoveném rozsahu a termínech od vybraných účetních jednotek.

§ 7
Požadavky na náhradní přenosovou cestu

(1) Vybraná účetní jednotka předává účetní záznamy a přebírá účetní záznamy z centrálního systému účetních informací státu náhradní přenosovou cestou prostřednictvím datových nosičů, jejichž parametry uvede správce centrálního systému účetních informací státu v technickém manuálu.

(2) Jiná data nežli účetní záznamy jsou předávána a přebírána z centrálního systému účetních informací státu standardní nebo náhradní přenosovou cestou pouze v případě, že to vyžaduje technologické nebo bezpečnostní opatření.

Hlava II
Bližší požadavky na předávání, přebírání a zabezpečení účetních záznamů a jejich úschovu

§ 8
Pravidla pro správce centrálního systému účetních informací státu

(1) Z centrálního systému účetních informací státu jsou předávány vybraným účetním jednotkám účetní záznamy v zašifrovaném tvaru podle této vyhlášky.

(2) Pokud je nefunkční standardní přenosová cesta na straně správce centrálního systému účetních informací státu, provádí se předávání a přebírání dat náhradní přenosovou cestou.

(3) Správce centrálního systému účetních informací státu poskytuje vybrané účetní jednotce potřebnou součinnost při lokalizaci závad datových přenosů a jejich odstranění, a to nejpozději do 24 hodin od jejího nahlášení vybranou účetní jednotkou správci centrálního systému účetních informací státu.

(4) Správce centrálního systému účetních informací státu zajistí kontrolu vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb přenesených částí účetní závěrky vybraných účetních jednotek, sestavení sumářů a zařazení do požadovaných úrovní agregace v souladu s technickým manuálem.

§ 9
Pravidla pro vybrané účetní jednotky

(1) Vybraná účetní jednotka předává účetní záznamy do centrálního systému účetních informací státu v zašifrovaném tvaru stanoveném touto vyhláškou.

(2) Pokud je nefunkční standardní přenosová cesta na straně vybrané účetní jednotky, provádí se předávání a přebírání dat náhradní přenosovou cestou. Požadavek na předání dat z centrálního systému účetních informací státu náhradní přenosovou cestou sděluje účetní jednotka správci centrálního systému účetních informací státu telefonicky za použití hesla pro telefonickou autorizaci zodpovědné osoby podle § 17 odst. 2 písm. e).

(3) Vybraná účetní jednotka předává účetní záznamy do centrálního systému účetních informací státu a přebírá účetní záznamy z centrálního systému účetních informací státu standardní přenosovou cestou v termínech stanovených touto vyhláškou nebo jiným právním předpisem. V případě, že přenos dat pomocí připojení ke komunikačnímu serveru z technických nebo jiných důvodů není uskutečněn úspěšně, vybraná účetní jednotka provede opakovaný přenos dat v souladu s technickým manuálem.

(4) Pokud není přenos dat a ani opakovaný přenos dat podle odstavce 3 úspěšný, provede vybraná účetní jednotka přenos dat náhradní přenosovou cestou v souladu s technickým manuálem.

(5) Není-li přenos dat podle odstavce 3 nebo 4 uskutečněn úspěšně, vybraná účetní jednotka zároveň oznámí tuto skutečnost neprodleně správci centrálního systému účetních informací státu.

§ 10
Protokoly o uskutečněných přenosech dat a jejich uchovávání

(1) Vybraná účetní jednotka uchovává protokoly o uskutečněných přenosech dat a o neúspěšných pokusech o přenos dat pomocí vytváření kontrolních datových souborů ke každému jednotlivému datovému přenosu.

(2) Vybraná účetní jednotka uchovává protokoly o uskutečněných přenosech dat na záložních datových médiích, a to jejich přenesením na záložní médium bezprostředně po jejich vytvoření. Záložní médium musí být nezávislé na datovém médiu, na kterém probíhají operace s datovými soubory přenášenými mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu. Záložní datové médium musí splňovat podmínky průkaznosti a trvalosti obsahu kontrolních datových souborů na něm uložených. Záložní datové médium pro uložení protokolů o uskutečněných přenosech musí zároveň splňovat požadavky na bezpečné uložení dat po celou předepsanou dobu uchovávání.

§ 11
Požadavky na úschovu účetních záznamů

Na úschovu účetních záznamů uvedených v § 3 odst. 1 a 2, jejich průkaznost, přenos a opravy se vztahují ustanovení § 31 až 35 zákona.

§ 12
Organizační zajištění přenosu účetních záznamů

(1) Informaci o změně skutečností o vybrané účetní jednotce oznámí účetní jednotka správci centrálního systému účetních informací státu bezprostředně.

(2) Strukturu jednotlivých rejstříků a číselníků zveřejní správce centrálního systému účetních informací státu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 13
Zajištění kontroly při přenosu účetních záznamů

Při přebírání účetních záznamů provádí správce centrálního systému účetních informací státu

a)   syntaktickou kontrolu, kterou se rozumí kontrola rozsahu předávaných účetních záznamů a jejich neporušenosti během přenosu,
b)   kontrolu zabezpečení, kterou se rozumí kontrola bezpečnostních parametrů předávaných účetních záznamů, a
c)   obsahovou kontrolu, kterou se rozumí kontrola správnosti a provázanosti ve smyslu pravidel stanovených právními předpisy a postupů uvedených v technickém manuálu, zejména kontrola provázání informací v účetních záznamech podle § 3 odst. 1 až 3 předávaných vybranou účetní jednotkou do centrálního systému účetních informací státu a případná kontrola jejich provázání s informacemi v účetních záznamech předávaných jinou vybranou účetní jednotkou.

§ 14
Zabezpečení účetních záznamů určených k přenosu

(1) Účetní záznam podle § 3 odst. 1 a 2 určený k přenosu se přenáší v zašifrované podobě. Splnění požadavků na zašifrování účetního záznamu podle této vyhlášky se pro potřeby jeho přenosu považuje za podpis účetního záznamu obdobným průkazným účetním záznamem v technické formě podle § 33a odst. 3 zákona; povinnost připojit podpisový záznam k účetnímu záznamu podle zákona nebo jiného právního předpisu není tímto dotčena.

(2) U přenášených účetních záznamů, hesel a šifrovacích klíčů zabezpečí vybrané účetní jednotky i správce centrálního systému účetních informací státu, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání s nimi jinou osobou nebo k jinému zneužití. Přenášené účetní záznamy jsou uchovávány na datových nosičích v zašifrovaném tvaru.

(3) Vybraná účetní jednotka zajistí technické prostředky potřebné k zajištění zašifrovaného předávání účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu.

(4) Požadavky na proces zašifrování a dešifrování jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(5) Správce centrálního systému účetních informací státu zajišťuje šifrovací klíče, hesla a dokumentaci procesů a předávání šifrovacích klíčů, hesel a dalších dat potřebných pro zajištění zašifrovaného přenosu účetních záznamů vybraným účetním jednotkám.

Organizační požadavky zabezpečení účetních záznamů a jiných dat určených k přenosu
§ 15

(1) Osobou zodpovědnou za přenos dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu (dále jen „zodpovědná osoba“) může být pouze fyzická osoba, kterou jmenuje vybraná účetní jednotka.

(2) Vybraná účetní jednotka předá správci centrálního systému účetních informací státu jméno, příjmení, kontaktní údaje, emailovou adresu a funkci zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby.

(3) Zodpovědné osobě jsou správcem centrálního systému účetních informací státu předány hesla, šifrovací klíče a další technické údaje. Hesla a šifrovací klíče jsou vytvářeny a předávány tak, aby zajistily jednoznačnou a průkaznou identifikaci zodpovědné osoby a jejich použití pouze touto zodpovědnou osobou.

(4) Náhradní zodpovědná osoba zajišťuje na základě jmenování vybrané účetní jednotky činnosti stanovené zodpovědné osobě pouze v případech, kdy není možné zabezpečit tyto činnosti zodpovědnou osobou. Náhradní zodpovědnou osobou může být pouze fyzická osoba.

(5) Vybraná účetní jednotka oznámí správci centrálního systému účetních informací státu bezprostředně změny o jmenování zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby.

§ 16

(1) V případě, že hrozí zneužití přenášených účetních záznamů nebo jiných přenášených dat, oznámí vybraná účetní jednotka bezprostředně tuto skutečnost správci centrálního systému účetních informací státu prostřednictvím zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby.

(2) Správce centrálního systému účetních informací státu realizuje změny v přístupech do systému centrálního systému účetních informací státu a změny v údajích zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby nejpozději do 12 hodin od oznámení těchto skutečností vybranou účetní jednotkou.

§ 17
Osobní přístupové kódy

(1) Osobní přístupové kódy tvoří komplex bezpečnostních prvků sloužících k utajení zabezpečeného šifrovaného přenosu dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu. Osobní přístupové kódy sděluje správce centrálního systému účetních informací státu výhradně zodpovědné osobě nebo náhradní zodpovědné osobě.

(2) Osobním přístupovým kódem je

a)   přístupový dekódovací kód určený k dekódování
1.  přístupového jména a hesla podle písmen c) a d) a
2.  šifrovacích klíčů podle písmene b),
b)   symetrický AES klíč určený k zašifrování nebo dešifrování dat přenášených mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu v otevřeném tvaru,
c)   přístupové jméno určené pro připojení k centrálnímu systému účetních informací státu v otevřeném tvaru,
d)   heslo určené pro připojení k centrálnímu systému účetních informací státu v otevřeném tvaru,
e)   heslo pro telefonickou autorizaci zodpovědné osoby určené pro telefonickou komunikaci zodpovědné osoby a správce centrálního systému účetních informací státu,
f)   vstupní osobní heslo určené pro zpřístupnění údajů potřebných k automatizovanému přenosu dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu a
g)   vstupní osobní heslo pro uložení určené pro ukládání osobních přístupových kódů podle § 21 odst. 2.

(3) Zodpovědná osoba a náhradní zodpovědná osoba u osobních přístupových kódů zabezpečí, aby nedošlo k jejich zneužití.

(4) Způsob tvorby osobních přístupových kódů a jejich předávání zodpovědným osobám a náhradním zodpovědným osobám stanoví správce centrálního systému účetních informací státu v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 18
Bližší požadavky na informační systémy, technické prostředky a přenos dat

(1) Při přenosu účetních záznamů a jiných dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu jsou použity předepsané komunikační protokoly. Zadávání osobních přístupových kódů nezbytných pro připojení ke komunikačnímu serveru centrálního systému účetních informací státu a zahájení přenosu dat provádí zodpovědná osoba bezprostředně před zahájením přenosu dat.

(2) Technický prostředek určený k přenosu dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu musí být technicky a technologicky zabezpečen tak, aby

a)   neoprávněná osoba nemohla ani při vynaložení značného úsilí získat osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) v otevřeném tvaru v průběhu jejich zadávání zodpovědnou osobou nebo bezprostředně po jejich zadání nebo získat takové informace, ze kterých je možné osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) odvodit,
b)   bezprostředně po ukončení přenosu dat mezi vybranou účetní jednotkou a komunikačním serverem centrálního systému účetních informací státu byly osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) v otevřeném tvaru odstraněny ze všech paměťových médií technického prostředku určeného k přenosu dat, aby nebylo možno tyto osobní přístupové kódy zpětně načíst či rekonstruovat,
c)   osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) nebyly v otevřeném tvaru přístupné ostatním procesům nebo aplikacím, které mohou být spuštěny nad operačním systémem technického prostředku využívaném vybranou účetní jednotkou k přenosu dat mezi ní a centrálním systémem účetních informací státu a které by potenciálně mohly umožnit osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) v otevřeném tvaru získat, zkopírovat nebo jinak zcizit nebo získat takové informace, ze kterých je možné osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) odvodit, a
d)   osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) nebyly v otevřené formě přístupné ostatním technickým prostředkům nebo zařízením, pokud je s nimi technický prostředek využívaný vybranou účetní jednotkou k přenosu dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu propojen tak, že mezi nimi může docházet k automatickému přenosu dat bez použití dalších přenosových médií.

(3) Pokud probíhá přenos dat mezi vybranou účetní jednotkou a komunikačním serverem centrálního systému účetních informací státu automatizovaně, je přípustné osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) uložit v elektronické podobě na datovém médiu při současném splnění těchto požadavků:

a)   osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) jsou uloženy na datovém médiu umožňujícím přístup k výše uvedeným údajům v otevřeném tvaru, zejména načtení údajů z média v otevřeném tvaru, výhradně po zadání správného vstupního osobního hesla,
b)   osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) uložené na datovém médiu jsou dočasně nebo trvale znepřístupněny v případě, že vybraná účetní jednotka bezprostředně po sobě pětkrát zadá nesprávné vstupní osobní heslo,
c)   datové médium buď tvoří součást technického prostředku využívaného vybranou účetní jednotkou k přenosu dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu, nebo je s ním přímo propojeno odděleným datovým kanálem, který musí být zabezpečen proti neautorizovanému načtení osobních přístupových kódů podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) v otevřeném tvaru odposlechnutím datové komunikace, a
d)   datové médium je zabezpečeno proti neautorizovanému načtení osobních přístupových kódů podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) v otevřeném tvaru v případě neoprávněného pokusu o načtení těchto osobních přístupových kódů datovou komunikací nebo při fyzickém vniknutí dovnitř média, například sejmutím krytu média nebo mechanickým poškozením média.

(4) Požadavky na vstupní osobní hesla stanoví příloha č. 8 k této vyhlášce.

(5) Zašifrování souborů s účetními záznamy musí být provedeno šifrovacím algoritmem využívajícím symetrickou šifru splňující požadavky podle odstavce 6.

(6) Symetrická šifra využívá algoritmus Rijndael dle AES s tím, že délka klíče je 256 bitů. Požadavky na stupeň a metodu šifrování stanoví příloha č. 9 k této vyhlášce.

§ 19
Požadavky na předávání a přebírání dat, šifrovacích a dešifrovacích klíčů a manipulaci s těmito klíči

(1) Správce centrálního systému účetních informací státu předává vybraným účetním jednotkám datové soubory nezbytné pro předávání a přebírání dat podle této vyhlášky (dále jen „zajišťovací a identifikační soubory“). Název, formát, obsah, typ zajišťovacích a identifikačních souborů, způsob jejich předání uvede správce centrálního systému účetních informací státu v technickém manuálu.

(2) Vybraná účetní jednotka potvrzuje správci centrálního systému účetních informací státu převzetí zajišťovacích a identifikačních souborů vyplněním a zasláním formuláře o potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů po doplnění potvrzovacího kontrolního kódu podle § 20 odst. 5.

(3) Vzor formuláře o potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

Požadavky na předávání a přejímání přístupových kódů
§ 20

(1) Správce centrálního systému účetních informací státu předává vybrané účetní jednotce dokumenty obsahující osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. a) a e). Vybraná účetní jednotka pomocí těchto osobních přístupových kódů a zajišťovacích a identifikačních souborů předaných podle § 19 odst. 1 vygeneruje technickým prostředkem uvedeným v § 14 odst. 3 osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. b) až d).

(2) Přístupový dekódovací kód podle § 17 odst. 2 písm. a) je na vzoru formuláře kódů podle odstavce 4 vytištěn ve tvaru řetězce znaků s celkovou délkou 32 znaků. Řetězec znaků vždy sestává z kombinace číslic 0 až 9, které jsou pro přehlednost rozděleny do 8 skupin po 4 znacích. Skupiny znaků jsou graficky odděleny mezerou.

(3) Heslo pro telefonickou autorizaci podle § 17 odst. 2 písm. e) je na vzoru formuláře kódů podle odstavce 4 vytištěno ve tvaru řetězce znaků s celkovou délkou 12 znaků. Řetězec znaků vždy sestává z kombinace číslic 0 až 9 a písmen A až F, které jsou rozděleny do 3 skupin po 4 znacích. Skupiny znaků jsou graficky odděleny mezerou.

(4) Vzor formuláře kódů podle odstavce 3 stanoví příloha č. 11 k této vyhlášce.

(5) Postup při generování osobních přístupových kódů podle § 17 odst. 2 písm. b) až d) stanoví příloha č. 12 k této vyhlášce.

§ 21

(1) Po vygenerování osobních přístupových kódů podle § 17 odst. 2 písm. b) až d) vybraná účetní jednotka vytvoří technickým prostředkem uvedeným v § 14 odst. 3 potvrzovací kontrolní součet postupem stanoveným v příloze č. 13 k této vyhlášce. Tento potvrzovací kontrolní součet vybraná účetní jednotka doplní do formuláře o potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů.

(2) Osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. b) až d) jsou po ukončení procesu jejich vygenerování buď zaznamenány v listinné podobě anebo uloženy na datovém médiu, které splňuje požadavky stanovené v § 18 odst. 4 a 5. Technický prostředek při ukládání osobních přístupových kódů podle věty první musí požadovat po příslušné zodpovědné osobě zadání vstupního osobního hesla.

(3) Informace požadované po vybrané účetní jednotce stanoví příloha č. 14 k této vyhlášce.

(4) Na základě požadavku vybrané účetní jednotky podle odstavce 2 správce centrálního systému účetních informací státu provede předání zajišťovacích a identifikačních souborů a osobních přístupových kódů podle § 17 odst. 2 písm. a) až e) zodpovědné osobě nebo náhradní zodpovědné osobě.

§ 22
Požadavky na technický prostředek ke generování osobních přístupových kódů a jejich případnému přenosu či uložení

Technický prostředek použitý ke generování osobních přístupových kódů a jejich případnému přenosu či uložení musí být zabezpečen tak, aby splňoval požadavky stanovené v § 18 odst. 3 a 4.

ČÁST TŘETÍ
PŘEDÁVÁNÍ FINANČNÍCH ÚDAJŮ

§ 23
Obecně k předávání finančních údajů

(1) Správci kapitol, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní fondy, územní samosprávné celky, regionální rady regionů soudržnosti a dobrovolné svazky obcí sestavují a předávají do centrálního systému účetních informací státu pro potřeby státu též finanční výkazy a doplňující údaje (dále jen „finanční údaje“) podle jiného právního předpisu2).

(2) Pro formát, strukturu, přenos, zabezpečení, rozsah a četnost předávání finančních údajů se použijí ustanovení části druhé obdobně, pokud nestanoví část třetí nebo jiný právní předpis2) jinak.

(3) Pro předávání finančních údajů obcí a dobrovolných svazků obcí se použije § 5 odst. 4 a 6 obdobně, pokud nestanoví jiný právní předpis2) jinak.

§ 24
Termíny předávání finančních údajů

(1) Účetní jednotky podle § 23 odst. 1 sestavují a předávají finanční údaje ve formalizované datové dávce, a to v termínech stanovených jiným právním předpisem2).

(2) Rozsah jednotlivých finančních údajů a jejich vzory stanoví jiný právní předpis2).

§ 25
Způsob zaokrouhlování údajů při sestavování finančních výkazů a doplňujících údajů

Způsob zaokrouhlování při sestavování finančních výkazů a doplňujících údajů stanoví jiný právní předpis2).

ČÁST ČTVRTÁ
POŽADAVKY PRO TECHNICKÉ A SMÍŠENÉ FORMY ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ

Úvodní ustanovení
§ 26

(1) Účetní jednotka může provést převod účetního záznamu z jedné formy do jiné nové formy. Tímto převodem vzniká nový účetní záznam.

(2) V případě převodu podle odstavce 1 účetní jednotka zajistí, že obsah účetního záznamu v nové formě je shodný s obsahem účetního záznamu v původní formě.

(3) Provedení postupu podle odstavce 2 se má za prokázané, pokud účetní jednotka předloží účetní záznam v původní i nové formě a jejich obsah je shodný.

(4) Provedení postupu podle odstavce 2 může účetní jednotka prokázat i jiným způsobem, který nezpochybní žádná z osob, které s převedeným záznamem pracují. V případě nezpochybnění průkaznosti převodu účetního záznamu žádnou z osob, které s převedeným záznamem pracují, se u účetních záznamů, které nejsou označeny skartačními znaky pro výběr nebo archiválii podle jiného právního předpisu3), nevyžaduje předložení účetního záznamu v původní formě.

(5) Účetní záznam v technické nebo smíšené formě se skartačními znaky „A“ nebo „V“ vzniklý z činnosti účetní jednotky musí být ve formátu, který zaručí jeho neměnnost a umožní jeho následnou čitelnost pro fyzickou osobu. Pokud tuto podmínku nemůže účetní jednotka zabezpečit, převede takové účetní záznamy do listinné formy odpovídající době jejich vyřízení a opatří je náležitostmi originálu, a to nejpozději před jejich zařazením do výběru archiválií ve skartačním řízení nebo mimo něj; obdobně postupuje při nakládání s účetními záznamy přijatými účetní jednotkou v technické, případně smíšené formě, u účetních záznamů obsahujících elektronický podpis včetně průkazného potvrzení v listinné formě o platnosti elektronického podpisu v době přijetí účetního záznamu.

(6) Účetní jednotka zajistí, aby disponovala účetními záznamy, kterými se dokládá forma vedení účetnictví.

§ 27

Požadavky pro technické a smíšené formy účetních záznamů upravené touto vyhláškou se týkají

a)   účetních záznamů vzniklých převodem z jedné formy do jiné,
b)   účetních záznamů, u kterých se doplněním informace na účetní záznam změní jejich forma,
c)   účetních záznamů vytvořených technickými prostředky a
d)   přidělení jednoznačné identifikace k účetním záznamům tak, aby byly splněny podmínky srozumitelnosti účetnictví a podmínky jednoznačnosti obsahu účetních záznamů.

Požadavky při vzniku technických, případně smíšených forem účetního záznamu
§ 28

Požadavky a podmínky při vzniku účetních záznamů upravené touto vyhláškou se vztahují na případy

a)   smíšeného účetního záznamu doplněním informace a
b)   účetního záznamu v technické formě technologií na bázi optického rozpoznání písma, případně rozpoznání čárového kódu.

§ 29

Doplněním informace v technické formě, která je pro fyzickou osobu nečitelná, na účetní záznam v listinné formě vzniká účetní záznam ve smíšené formě. Při doplnění informace na účetní záznam musí být splněny podmínky podle § 33 odst. 7 zákona.

§ 30

(1) Převodem účetního záznamu v listinné nebo smíšené formě s využitím technologie na bázi optického rozpoznání písma vzniká nový účetní záznam v technické formě.

(2) Účetní záznam podle odstavce 1 se převede za použití snímacího zařízení. Snímací zařízení musí umožňovat převedení listinné formy do technické, přičemž musí být dodržena podmínka neporušitelnosti obsahu a čitelnosti.

(3) Účetní záznam převedený podle odstavce 1 může být současně nebo následně zpracován technologiemi na bázi optického rozpoznání písma, případně rozpoznání čárového kódu. Účetní jednotka zajistí, aby obsah původního účetního záznamu v listinné, případně smíšené formě byl shodný s obsahem účetního záznamu v technické formě, a připojí k takto získanému účetnímu záznamu podpisový záznam.

§ 31

(1) Účetní záznam v technické formě a ve formátu, který umožňuje jeho zpracování pomocí technologií na bázi optického rozpoznání písma, případně rozpoznání čárového kódu, může být zpracován touto technologií tak, že vznikne nový účetní záznam v technické, případně smíšené formě.

(2) Účetní jednotka zajistí, aby obsah původního účetního záznamu byl shodný s obsahem účetního záznamu v technické, případně smíšené formě, a připojí k takto získanému účetnímu záznamu podpisový záznam.

§ 32

Pro účely průkaznosti účetního záznamu převedeného podle § 34 a 36 uchová účetní jednotka společně s novým účetním záznamem původní účetní záznam v listinné, technické, případně smíšené formě.

§ 33
Převod účetního záznamu z listinné formy do účetního záznamu v technické formě

Převod účetního záznamu v listinné formě do účetního záznamu v technické formě se provádí za použití snímacího zařízení. Snímací zařízení musí umožňovat převedení listinné formy do technické formy, přičemž musí být dodržena podmínka neporušitelnosti obsahu a čitelnosti.

§ 34
Převod účetního záznamu z listinné formy do účetního záznamu ve smíšené formě

(1) Účetní záznam ve smíšené formě může též vzniknout převodem části účetního záznamu do technické formy.

(2) V tomto případě se převod části účetního záznamu v listinné formě do technické části účetního záznamu ve smíšené formě provádí za použití snímacího zařízení. Snímací zařízení musí umožňovat převedení listinné formy do technické formy, přičemž musí být dodržena podmínka neporušitelnosti obsahu a čitelnosti.

(3) Nový účetní záznam ve smíšené formě tvoří původní účetní záznam v listinné formě a k němu připojený účetní záznam v technické formě vzniklý převodem části účetního záznamu v listinné formě. V těchto případech účetní záznam v původní formě i účetní záznam vzniklý převodem obsahuje jednoznačnou identifikaci, kterou lze jednoznačně a nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem v původní formě a účetním záznamem vzniklým převodem.

§ 35
Převod účetního záznamu z technické formy neobsahující podpisový záznam do účetního záznamu v listinné formě

(1) Převod účetního záznamu v technické formě bez podpisového záznamu do účetního záznamu v listinné formě se provádí za použití výstupního zařízení.

(2) Výstupní zařízení musí umožňovat záznam na analogový nosič způsobem zaručujícím jeho neměnnost a čitelnost.

§ 36
Převod účetního záznamu z technické formy neobsahující podpisový záznam do účetního záznamu ve smíšené formě

(1) Převod části nebo celého účetního záznamu v technické formě do účetního záznamu ve smíšené formě se provádí za použití výstupního zařízení.

(2) Výstupní zařízení musí umožňovat záznam na analogový nosič způsobem zaručujícím jeho neměnnost a čitelnost.

(3) Nový účetní záznam ve smíšené formě tvoří původní účetní záznam v technické formě a k němu připojený účetní záznam v listinné formě vzniklý převodem části nebo celého účetního záznamu v technické formě. V těchto případech účetní záznam v původní formě i účetní záznam vzniklý převodem obsahuje jednoznačnou identifikaci, kterou lze jednoznačně a nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem v původní formě a účetním záznamem vzniklým převodem.

§ 37
Převod účetního záznamu v technické formě s podpisovým záznamem do účetního záznamu v listinné formě

Pro převod účetního záznamu v technické formě s podpisovým záznamem do účetního záznamu v listinné formě se použije autorizovaná konverze dokumentů4).

§ 38
Převod účetního záznamu v technické formě s podpisovým záznamem do účetního záznamu ve smíšené formě

(1) Pro převod části nebo celého účetního záznamu v technické formě do účetního záznamu ve smíšené formě se použije autorizovaná konverze dokumentů4).

(2) Nový účetní záznam ve smíšené formě tvoří původní účetní záznam v technické formě a k němu připojený účetní záznam v listinné formě vzniklý autorizovanou konverzí dokumentů části nebo celého účetního záznamu v technické formě. V těchto případech účetní záznam vzniklý převodem obsahuje jednoznačnou identifikaci, kterou lze jednoznačně a nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem v původní formě a účetním záznamem vzniklým převodem.

§ 39
Převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické formě, která neobsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v listinné formě

(1) Pro převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické formě, která neobsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v listinné formě se použije pro část účetního záznamu v technické formě výstupní zařízení.

(2) Výstupní zařízení musí umožňovat záznam na analogový nosič způsobem zaručujícím jeho neměnnost a čitelnost.

(3) Nový účetní záznam v listinné formě pak tvoří část původního účetního záznamu v listinné formě a nový účetní záznam vzniklý převodem technické části původního účetního záznamu ve smíšené formě. V těchto případech účetní záznam vzniklý převodem obsahuje jednoznačnou identifikaci, kterou lze jednoznačně a nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem v původní formě a účetním záznamem vzniklým převodem.

§ 40
Převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické formě, která neobsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v technické formě

(1) Převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické formě, která neobsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v technické formě se provádí pro listinnou část účetního záznamu ve smíšené formě za použití snímacího zařízení.

(2) Snímací zařízení musí umožňovat převedení listinné formy do technické formy, přičemž musí být dodržena podmínka neporušitelnosti obsahu a čitelnosti.

(3) Výslednou technickou formu účetního záznamu tvoří část původního účetního záznamu v technické formě a nový účetní záznam vzniklý převodem z části původního účetního záznamu v listinné formě. V těchto případech účetní záznam vzniklý převodem obsahuje jednoznačnou identifikaci, kterou lze jednoznačně a nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem v původní formě a účetním záznamem vzniklým převodem.

(4) V případě účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické formě, která neobsahuje podpisový záznam a která je uchována výstupním tiskovým zařízením na analogovém nosiči, například štítek s čárovým kódem, může účetní jednotka provést převod podle § 36. Zároveň musí být splněna podmínka, že informace obsažená na smíšeném účetním záznamu v části záznamu v technické formě bude zachována i v novém účetním záznamu vzniklém převodem z původního účetního záznamu v technické formě.

§ 41
Převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické formě, která obsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v listinné formě

(1) Pro převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické formě, která obsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v listinné formě se použije autorizovaná konverze dokumentů4).

(2) Výslednou listinnou formu pak tvoří část původního účetního záznamu v listinné formě a nový účetní záznam vzniklý autorizovanou konverzí z části původního účetního záznamu v technické formě. V těchto případech účetní záznam vzniklý převodem obsahuje jednoznačnou identifikaci, kterou lze jednoznačně a nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem v původní formě a účetním záznamem vzniklým převodem.

§ 42
Převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické formě, která obsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v technické formě

(1) Převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické formě, která obsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v technické formě se pro listinnou část účetního záznamu ve smíšené formě provádí za použití snímacího zařízení.

(2) Snímací zařízení musí umožňovat převedení listinné formy do technické formy, přičemž musí být dodržena podmínka neporušitelnosti obsahu a čitelnosti.

(3) Výslednou technickou formu účetního záznamu tvoří část původního účetního záznamu v technické formě a nový účetní záznam vzniklý převodem z části původního účetního záznamu v listinné formě. V těchto případech účetní záznam vzniklý převodem obsahuje jednoznačnou identifikaci, kterou lze jednoznačně a nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem v původní formě a účetním záznamem vzniklým převodem.

(4) K novému účetnímu záznamu v technické formě se připojí podpisový záznam osoby odpovědné za převod.

§ 43
Obecné požadavky při převodu účetního záznamu

(1) Účetní záznam v listinné formě do účetního záznamu v technické formě převádí účetní jednotka pouze v případě, že u převáděných účetních záznamů je zajištěna podmínka neměnnosti a trvalosti.

(2) Pokud není barva v účetním záznamu nositelem obsahu nebo jeho části, je možné převádět účetní záznam černobíle. V opačném případě se převádí barevně.

(3) U účetních záznamů převáděných z listinné formy do technické formy pomocí skeneru bezodkladně po provedení převodu účetního záznamu posoudí účetní jednotka pohledovou kontrolou čitelnost celé plochy převedeného záznamu. Nejsou-li některé části záznamu čitelné, je možné provést nový převod záznamů s pozměněným nastavením parametrů technického zařízení, případně jinou technologií.

(4) Převod účetního záznamu nesmí způsobit nejednoznačnost obsahu.

(5) Při převodu účetních záznamů týkajících se výhradně skutečností uvnitř jedné účetní jednotky, které obsahují podpisový záznam, lze kromě autorizované konverze dokumentů použít i jinou metodu.

(6) Použitá metoda musí splňovat podmínku, že bude možné nezávisle na sobě určit odpovědnost jednotlivých osob za obsah účetního záznamu, ke kterému byly podpisové záznamy přiloženy, a to jak u původního účetního záznamu, tak i u záznamu vzniklého převodem.

ČÁST PÁTÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 44

(1) Ustanovení této vyhlášky se poprvé použijí v účetním období započatém 1. ledna 2010 a později, není-li v odstavcích 2 až 4 stanoveno jinak.

(2) Účetní záznamy podle § 3 odst. 1 písm. a) (účetní závěrka) předávají organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, státní fondy a Pozemkový fond České republiky do centrálního systému účetních informací poprvé v účetním období roku 2010 ve stavu k 31. březnu 2010, a to nejpozději do 20. dubna 2010.

(3) Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti a příspěvkové organizace zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji předávají účetní záznamy podle § 3 odst. 1 písm. a) (účetní závěrka) do centrálního systému účetních informací poprvé v účetním období roku 2010 ve stavu k 31. březnu a k 30. červnu 2010, a to nejpozději do 20. července 2010.

(4) Účetní záznamy podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) (pomocný konsolidační přehled a ostatní pomocné konsolidační informace) předávají vybrané účetní jednotky do centrálního systému účetních informací poprvé v účetním období roku 2011 ve stavu k 31. prosinci 2010, a to nejpozději do 31. srpna 2011, s výjimkou vybraných účetních jednotek, které jsou součástí dílčího konsolidačního celku podle jiného právního předpisu konsolidující účetní jednotky státu Ministerstva financí.

(5) Operativní účetní záznamy podle § 3 odst. 2 předávají organizační složky státu a státní fondy do centrálního systému účetních informací poprvé v účetním období roku 2010 ve stavu k 30. červnu 2010, a to nejpozději do 20. července 2010.

ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST

§ 45

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Ministr:
Ing. Janota v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1360 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2020

ÚZ č. 1360 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, konsolidační ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.