Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


548

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2005

o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru

Vláda nařizuje podle § 11d odst. 9 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpis Evropských společenství") některé podmínky provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru.

§ 2
Základní pojmy

V tomto nařízení se rozumí

a)   cukrovarem zařízení určené k výrobě cukru, které se nachází na území České republiky,
b)   cukrovou řepou produkt zemědělské výroby3) určený k výrobě cukru v cukrovaru a vypěstovaný na území České republiky.

§ 3
Produkční kvóty

Výrobce cukru, který je držitelem individuální produkční kvóty cukru A (dále jen "kvóta A") a individuální produkční kvóty cukru B (dále jen "kvóta B") podle dosavadního právního předpisu4) (dále jen "držitel kvóty"), je pro hospodářský rok 2005/2006 držitelem kvóty A a kvóty B snížené podle předpisu Evropských společenství5) o množství cukru, které představuje podíl tohoto držitele kvóty na celkovém snížení zaručeného množství v rámci kvót A a B připadajícího na Českou republiku5).

§ 4
Změna kvóty A a kvóty B

Dojde-li podle předpisu Evropských společenství ke změně kvóty A a kvóty B stanovené pro Českou republiku, Státní zemědělský intervenční fond6) (dále jen "Fond") do 15 dnů po nabytí účinnosti předpisu Evropských společenství písemně oznámí držiteli kvóty výši kvóty A a kvóty B pro příslušný hospodářský rok, v členění podle jednotlivých cukrovarů držitele kvóty.

§ 5
Oznámení o převodu části vyrobeného cukru do následujícího hospodářského roku

Oznámení o převodu části vyrobeného cukru do následujícího hospodářského roku, provedeném za podmínek stanovených předpisy Evropských společenství7), podává držitel kvóty Fondu na formuláři vydaném Fondem.

§ 6
Žádost o započtení cukru vyrobeného v rámci smluvního vztahu

Žádost o započtení cukru8) vyrobeného v rámci smluvního vztahu mezi objednatelem vyrábějícím cukr a zpracovatelem vyrábějícím cukr podávají objednatel a zpracovatel společně Fondu spolu s úředně ověřenou kopií příslušné smlouvy, a to do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy. Žádost se podává Fondu na formuláři vydaném Fondem. Fond posoudí, zda byly splněny podmínky stanovené předpisem Evropských společenství8) a rozhodne podle předpisu Evropských společenství8), zda výrobu cukru uskutečněnou zpracovatelem považuje za výrobu cukru objednatele.

§ 7
Převod kvóty v důsledku změny vlastnických nebo uživatelských vztahů

(1) Držitel kvóty oznámí Fondu každou skutečnost uvedenou v předpise Evropských společenství9), na jejímž základě došlo ke změně jeho vlastnických nebo uživatelských vztahů, a to na formuláři vydaném Fondem. Lhůta pro písemné oznámení příslušných skutečností držitelem kvóty Fondu činí 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(2) Fond do 15 dnů ode dne doručení oznámení o změně vlastnických nebo uživatelských vztahů písemně potvrdí držiteli kvóty, že mu skutečnosti uvedené v odstavci 1 byly oznámeny.

(3) Fond převede kvótu A nebo kvótu B, nebo část kvóty A, nebo část kvóty B způsobem stanoveným v předpise Evropských společenství10). Fond současně nabyvateli kvóty A nebo kvóty B, nebo části kvóty A, nebo části kvóty B, popřípadě poskytovateli kvóty A nebo kvóty B, nebo části kvóty A, nebo části kvóty B, jestliže poskytovatel zůstal držitelem kvóty, oznámí upravenou výši jejich kvóty A a kvóty B.

§ 8
Uzavření cukrovaru

(1) Držitel kvóty písemně oznámí Fondu ukončení činnosti spočívající ve výrobě cukru11) v jím provozovaném cukrovaru (dále jen "uzavřený cukrovar"), a to do 15 dnů ode dne ukončení výroby cukru.

(2) Část kvóty A nebo kvóty B připadající na uzavřený cukrovar se ponechá držiteli kvóty, pokud ve lhůtě podle odstavce 1 prokáže Fondu, že dodávky cukrové řepy od prodejců, kteří dodávali cukrovou řepu do uzavřeného cukrovaru, smluvně převedl na jiný cukrovar, jehož je jediným a výlučným provozovatelem.

(3) Jestliže se část kvóty A nebo kvóty B neponechá držiteli způsobem uvedeným v odstavci 2, Fond kvótu A nebo kvótu B, nebo část kvóty A, nebo část kvóty B držitele uvedeného v odstavci 1 přidělí výrobci cukru, který převzal závazky vůči prodejcům cukrové řepy dodávajícím cukrovou řepu do uzavřeného cukrovaru, v rozsahu, v jakém tyto závazky odpovídají kvótě A nebo kvótě B, nebo části kvóty A, nebo části kvóty B. Fond tomuto výrobci cukru současně oznámí upravenou výši jemu přidělené kvóty A a kvóty B. Výrobce cukru doloží převzetí závazků uvedených v tomto odstavci v písemném oznámení podaném Fondu, v němž současně příslušným dokladem nebo znaleckým posudkem doloží, že je schopen s ohledem na výrobní kapacitu svých cukrovarů vyrobit množství cukru, které odpovídá kvótě nebo části kvóty uzavřeného cukrovaru.

§ 9
Minimální cena cukrové řepy

Minimální cena cukrové řepy A a minimální cena cukrové řepy B stanovené předpisy Evropských společenství12) se považují za úředně stanovené ceny13).

§ 10
Výrobní náhrada

(1) Fond poskytuje výrobní náhradu podle předpisu Evropských společenství14) zpracovateli základních produktů a meziproduktů (dále jen "zpracovatel"), který je registrován Fondem. Žádost o vydání rozhodnutí o registraci podává zpracovatel Fondu na formuláři vydaném Fondem.

(2) Fond na žádost zaregistruje rovněž výrobce meziproduktu; žádost o vydání rozhodnutí o registraci podává výrobce meziproduktu Fondu na formuláři vydaném Fondem. Fond po provedení registrace vydá výrobci meziproduktu na jeho žádost potvrzení, že meziprodukt byl vyroben na území České republiky přímo a výhradně ze základního produktu; žádost o vydání potvrzení podává výrobce meziproduktu Fondu na formuláři vydaném Fondem.

(3) Žádost o osvědčení o výrobní náhradě podává zpracovatel Fondu na formuláři vydaném Fondem.

(4) Zpracovatel podává Fondu předběžné hlášení o předpokládaných dodávkách základních produktů a meziproduktů nejpozději 2 pracovní dny před uskutečněním dodávky. Zpracovatel může podat předběžné hlášení nejdříve současně s žádostí o osvědčení o výrobní náhradě.

(5) Zpracovatel podává Fondu hlášení o uskutečněných dodávkách základních produktů a meziproduktů do 2 týdnů po poslední dodávce oznámené v předběžném hlášení.

(6) Zpracovatel podává Fondu hlášení o ukončení zpracování základních produktů a meziproduktů, a to nejpozději do 12 měsíců po ukončení platnosti osvědčení o výrobní náhradě.

(7) Hlášení podle odstavců 4 až 6 podává zpracovatel Fondu na formulářích vydaných Fondem.

§ 11
Předběžné informace o výrobě cukru

(1) Držitel kvóty oznámí Fondu do 31. ledna příslušného hospodářského roku15) předběžné informace o své dosavadní roční výrobě cukru16) za probíhající hospodářský rok na formuláři vydaném Fondem.

(2) Fond do 15. února příslušného hospodářského roku ověří informace17) uvedené v oznámení podle odstavce 1 a tyto informace potvrdí nebo je upraví na základě vlastního zjištění tak, aby odpovídaly dosavadní roční výrobě cukru A a cukru B dotyčného držitele kvóty za příslušný hospodářský rok.

§ 12
Konečné informace o výrobě cukru

(1) Držitel kvóty oznámí Fondu do 31. července příslušného kalendářního roku konečné informace o své roční výrobě cukru16) za uplynulý hospodářský rok na formuláři vydaném Fondem.

(2) Fond do 31. srpna příslušného kalendářního roku ověří informace17) uvedené v oznámení podle odstavce 1 a tyto informace potvrdí nebo je na základě vlastního zjištění upraví tak, aby odpovídaly konečné roční výrobě cukru A a cukru B dotyčného držitele kvóty za příslušný hospodářský rok.

§ 13
Poskytování dalších informací

(1) Držitel kvóty poskytuje Fondu vedle informací uvedených v § 11 odst. 1 a § 12 odst. 1 informace o

a)   množství cukrové řepy A, množství cukrové řepy B a množství cukrové řepy určené k výrobě cukru C, na které uzavřel smlouvy o dodávkách cukrové řepy v příslušném hospodářském roce; informace se podává do 31. března příslušného hospodářského roku, v němž smlouvy o dodávkách cukrové řepy uzavřel,
b)   dohodnutém pevném obsahu cukru v cukrové řepě podle písmene a); informace se podává do 31. března příslušného hospodářského roku, v němž smlouvy o dodávkách cukrové řepy uzavřel,
c)   odhadované výtěžnosti cukru z cukrové řepy podle písmene a); informace se podává do 31. března příslušného hospodářského roku, v němž smlouvy o dodávkách cukrové řepy uzavřel,
d)   sklizňových plochách a zpracovaném množství cukrové řepy podle písmene a) v příslušném hospodářském roce; informace se podává do 31. ledna příslušného hospodářského roku,
e)   odhadu údajů podle písmene d) pro následující hospodářský rok; informace se podává do 1. května příslušného hospodářského roku,
f)   zahájení a ukončení zpracování cukrové řepy v cukrovaru; informace se podává do 10 dnů po dni ukončení zpracování cukrové řepy v cukrovaru,
g)   inventurní zásobě cukru ke dni 31. ledna a ke dni 30. června příslušného hospodářského roku; informace se podává do 10 dnů po uplynutí uvedeného data.

(2) Výrobce cukru, který není držitelem kvóty, poskytuje Fondu informace o

a)   množství jím vyrobeného cukru C, které vyvezl během předcházejícího měsíce příslušného hospodářského roku; informace se podává do konce následujícího měsíce příslušného hospodářského roku,
b)   inventurní zásobě cukru ke dni 31. ledna a ke dni 30. června příslušného hospodářského roku; informace se podává do 10 dnů po uplynutí uvedeného data,
c)   změně svých provozních poměrů do 10 dnů ode dne, kdy taková změna vstoupila v platnost.

(3) Fond je oprávněn si vyžádat pro kontrolní účely od držitele kvóty originální znění platné smlouvy nebo její úředně ověřenou kopii, kterou tento držitel kvóty v příslušném hospodářském roce uzavřel s prodejcem cukrové řepy.

(4) Jestliže dojde k uzavření mezioborové dohody podle předpisu Evropských společenství18), poskytne každá smluvní strana této dohody její úředně ověřenou kopii Fondu a Ministerstvu zemědělství.

(5) Jestliže Fond na základě dohledu prováděného podle předpisu Evropských společenství19) zjistí, že předložená smlouva podle odstavců 3 a 4 uzavřená mezi pěstiteli cukrové řepy a výrobcem cukru není v souladu s ustanoveními předpisu Evropských společenství20), neprodleně vyzve obě smluvní strany k nápravě zjištěných nedostatků.

(6) Informace podle odstavců 1 a 2 a podle předpisů Evropských společenství21) se poskytují Fondu na formulářích vydaných Fondem.

(7) Fond poskytuje informace získané podle odstavců 1 a 2 a informace získané podle § 11 odst. 1 a § 12 odst. 1 Ministerstvu zemědělství.

§ 14
Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 364/2004 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru, se zrušuje.

§ 15
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2005.

Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Mládek, CSc. v. r.


1)   Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.
2)   Nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru, v platném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 1043/1967 ze dne 22. prosince 1967 o prováděcích pravidlech pro stanovení základních kvót v odvětví cukru, v platném znění.
Rozhodnutí Rady (EHS) č. 583/1974 ze dne 20. listopadu 1974 o sledování pohybu cukru.
Nařízení Komise (EHS) č. 1516/1974 ze dne 18. června 1974 o dohledu členských států nad smlouvami uzavřenými mezi výrobci cukru a producenty cukrové řepy.
Nařízení Komise (EHS) č. 2670/1981 ze dne 14. září 1981, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výrobu cukru nad rámec kvóty, v platném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 65/1982 ze dne 13. ledna 1982, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro převod cukru do následujícího hospodářského roku, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 779/1996 ze dne 29. dubna 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1785/1981, pokud jde o sdělení v odvětví cukru, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1261/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o smlouvy o dodávkách cukrové řepy a o cenové přirážky a srážky použitelné pro cukrovou řepu.
Nařízení Komise (ES) č. 1262/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o nákup a prodej cukru intervenčními agenturami, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1265/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o poskytování výrobní náhrady pro některé výrobky z odvětví cukru používané v chemickém průmyslu.
Nařízení Komise (ES) č. 314/2002 ze dne 20. února 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim kvót v odvětví cukru, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1609/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/2006 snižuje v odvětví cukru zaručené množství v rámci produkčních kvót a předpokládané maximální požadavky na zásobování rafinérií v rámci preferenčních dovozů.
3)   § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č.  85/2004 Sb.
4)   § 3 nařízení vlády č. 364/2004 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru.
5)   Čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1609/2005.
6)   Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č.  237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.
7)   Čl. 14 nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.
Nařízení Komise (EHS) č. 65/1982, v platném znění.
8)   Čl. 5 odst. 3 a 4 nařízení Komise (ES) č. 314/2002.
9)   Bod V přílohy IV nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.
10)   Příloha IV nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.
11)   Bod II odst. 3 přílohy IV nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.
12)   Čl. 4 a čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.
Nařízení Komise (ES) č. 1261/2001.
13)   § 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
14)   Nařízení Komise (ES) č. 1265/2001.
15)   Čl. 1 odst. 2 písm. m) nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.
16)   Čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 314/2002.
17)   § 12a zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
18)   Bod I odst. 3 přílohy III nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.
19)   Nařízení Komise (EHS) č. 1516/1974.
20)   Příloha III nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.
21)   Čl. 4b odst. 1 a čl. 4c odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 314/2002.

E-shop

Zákon o registru smluv. Komentář

Zákon o registru smluv. Komentář

Bouda, Fadrný, Franc, Mazel - C. H. Beck

Publikace provádí novým zákonem a procesem uveřejňování smluv státu, územních samosprávných celků a dalších veřejných institucí v registru smluv. Objasňuje, jaké osoby patří do okruhu povinných subjektů, jaké smlouvy musí být uveřejněny a jak široký je okruh výjimek z povinného ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Kompetenční zákon. Komentář

Kompetenční zákon. Komentář

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, tzv. kompetenčního zákona. Po téměř 50 letech od přijetí tohoto zákona a po mnohých nepříliš koncepčních zásazích působí kompetenční zákon ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Základní práva - svazek první Důstojnost

Základní práva - svazek první Důstojnost

doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Soubor knih Pavla Molka s podtitulem Lidská práva má neskromnou ambici odpovědět na otázku: jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce nacházejícího se v jurisdikci České republiky? Hlavním hrdinou tohoto souboru je tedy jednotlivec vzhlížející souběžně k různým sférám, v ...

Cena: 795 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.