Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


434

VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu

ze dne 15. listopadu 2000,

kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 242/1993 Sb., a o změně některých dalších předpisů

Český báňský úřad stanoví podle § 30 odst. 7 a § 32 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., a podle § 5 odst. 4, § 9 odst. 2, § 10 odst. 8, § 11 odst. 3 a § 13 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:

ČÁST PRVNĺ
Změna vyhlášky o hospodárném využívání  výhradních ložisek, o povolování a ohlašování
hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem

Vyhláška č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 242/1993 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1a) se zrušuje.

2. V § 3 první větě se za slovo "složek" vkládá tečka a část věty za tečkou se zrušuje.

3. V § 4 odst. 1 se slova "v rozsahu plánu" zrušují a za slovo "odkalištích" se vkládají slova "a dále".

4. § 6 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9) a 9c) zní:

"§ 6

Žádost o povolení hornické činnosti

(1) Žádost o povolení hornické činnosti (dále jen "žádost") obsahuje

a)   název (obchodní jméno), identifikační číslo organizace a sídlo organizace,
b)   druh hornické činnosti, pro kterou se žádá povolení,
c)   název a identifikační číslo katastrálního území,3) název a kód okresu,4) bližší označení místa činnosti, parcelní čísla pozemků dotčených plánovanou hornickou činností,
d)   při hornické činnosti podle § 5 písm. b) údaje o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru a jejich změnách,
e)   při hornické činnosti podle § 5 písm. c) údaje o stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry,
f)   plánované zahájení a ukončení, popřípadě přerušení hornické činnosti,
g)   název (obchodní jméno) a sídlo zpracovatele plánu, popřípadě dokumentace a organizace, která bude provádět některé práce hornické činnosti pro organizaci uvedenou v písmenu a),
h)   názvy (obchodní jména) a adresy účastníků řízení o povolení hornické činnosti.5)

(2) Organizace vyhotoví a předloží se žádostí pro

a)   vyhledávání a průzkum výhradního ložiska důlními díly dokumentaci podle přílohy č. 1,
b)   zajištění a likvidaci důlních děl při vyhledávání a průzkumu výhradního ložiska důlními díly dokumentaci podle přílohy č. 2,
c)   otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska
1. hlubinným a povrchovým způsobem plán otvírky, přípravy a dobývání podle přílohy č. 3,
2. ropy, hořlavého zemního plynu a technicky využitelného přírodního plynu plán těžební otvírky a těžby podle přílohy č. 4,
3. loužením pomocí vrtů z povrchu plán přípravy, otvírky a dobývání loužicího pole podle přílohy č. 5,
d)   zajištění důlních děl a lomů a likvidace hlavních důlních děl a lomů
1. při hlubinném a povrchovém způsobu dobývání plán zajištění důlních děl a lomů a likvidace hlavních důlních děl a lomů podle přílohy č. 6,
2. při těžbě ropy, hořlavého zemního plynu a technicky využitelného přírodního plynu plán zajištění a likvidace vrtů a sond podle přílohy č. 7,
3. při dobývání loužením pomocí vrtů z povrchu plán zajištění a likvidace loužicího pole podle přílohy č. 8,
e)   zvláštní zásahy do zemské kůry dokumentaci podle příloh č. 9 a 10,
f)   zajištění a likvidace starých důlních děl plán zajištění a likvidace starých důlních děl podle přílohy č. 11.

(3) Organizace přiloží k žádosti

a)   doklady o vyřešení střetu zájmů, jestliže hornickou činností jsou ohroženy objekty a zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů,6)
b)   seznam výjimek, které byly pro plánovanou hornickou činnost organizaci povoleny příslušným orgánem,
c)   zhodnocení vlivu hornické činnosti na povrch,
d)   závěrečnou zprávu o výsledcích ložiskového průzkumu, nebo doklad o povolení prací v případě, že tento průzkum nebyl ukončen,9)
e)   výsledek hospodaření se zásobami výhradního ložiska, jde-li o povolení k zajištění důlních děl a lomů nebo likvidace hlavních důlních děl a lomů,
f)   stanovisko vydané podle zvláštního právního předpisu,9a) pokud podle tohoto předpisu má být zpracováno,
g)   vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod dotčených vlivem dobývání výhradního ložiska a návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv včetně časového průběhu jejich vytváření,
h)   vyčíslení předpokládaných nákladů na sanaci a rekultivaci pozemků9b) dotčených vlivem dobývání výhradního ložiska a návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv včetně časového průběhu jejich vytváření,
i)   výpis z obchodního rejstříku a kopii oprávnění k hornické činnosti.

(4) Vyčíslení předpokládaných nákladů podle odstavce 3 písm. g) a h) a návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv nepředkládá organizace, pokud při splnění podmínek uvedených v zákoně9c) souhrnná výše finančních prostředků na sanaci a rekultivaci a souhrnná výše finančních prostředků na vypořádání důlních škod odpovídá měrným nákladům na sanaci a rekultivaci a nákladům na důlní škody vyplývající z předpokládané výše těžby a zahrnuje hornickou činnost, o jejíž povolení se žádá.

(5) Žádost se předkládá obvodnímu báňskému úřadu ve dvou vyhotoveních.


9)  § 4 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č.  543/1991 Sb.
9c)  § 37a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb.".

5. § 8 včetně nadpisu zní:

"§ 8
Rozhodnutí o povolení hornické činnosti
a přípustnost změn v plánech a dokumentaci

(1) Obvodní báňský úřad v řízení o povolení hornické činnosti přezkoumá

a)   úplnost žádosti,
b)   vyřešení střetů zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů,6)
c)   dodržení zásad báňské technologie při zajištění hospodárného využívání výhradního ložiska.

(2) V rozhodnutí o povolení hornické činnosti obvodní báňský úřad stanoví podle potřeby podmínky hornické činnosti a rozhodne o námitkách účastníka řízení.

(3) Obvodní báňský úřad zašle organizaci spolu s rozhodnutím o povolení hornické činnosti jedno ověřené vyhotovení plánu, popřípadě dokumentace.

(4) Změny v plánech a dokumentaci, kterými nedojde ke zhoršení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, nebudou dotčeny objekty a zájmy právnických a fyzických osob chráněné podle zvláštních právních předpisů nad rozsah uvedený v rozhodnutí o povolení hornické činnosti, organizace ohlásí obvodnímu báňskému úřadu. V ohlášení uvede

a)   název (obchodní jméno), identifikační číslo organizace a sídlo organizace,
b)   popis a důvody změny s jejich vyznačením v plánu a dokumentaci.".

6. V § 10 odstavec 1 zní:

"(1) Organizace ohlašuje zahájení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem (dále jen "činnost"), jakož i její přerušení na dobu delší než 30 dnů obvodnímu báňskému úřadu.".

7. V § 10 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

8. V § 11 odst. 1 písm. a) se za slovo "název" vkládá čárka a slova "identifikační čísla".

9. V § 11 odst. 1 písm. b) se za slovo "činnosti" vkládá čárka a část věty za čárkou se zrušuje.

10. V § 11 odst. 1 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k)   rozhodnutí, kterým byla povolena činnost prováděná hornickým způsobem podle zvláštních právních předpisů.".

11. § 12 se zrušuje.

12. V § 13 odst. 1 se na konci první věty tečka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: "v téže lhůtě organizace ohlašuje změnu v plánech a dokumentaci podle § 8 odst. 4.".

13. V příloze č. 2 bodě 2 se tečka na konci věty vypouští a doplňují se tato slova: "v případě, že zásoby byly zjištěny.".

14. V příloze č. 3 bodě 1.3.2 se na konci doplňuje věta, která zní: "Na dolech ostravsko-karvinského revíru výpočet objemového průtoku množství větrů vedeného porubem, provedený na základě prognózy plynodajnosti, a to při rozvíjení porubu, provozování porubu a jeho likvidaci.".

15. V příloze č. 6 bodě 1.3.2 se za slova "využitelnosti zásob" vkládá čárka, slovo "a" se zrušuje a za slovy "jiné změny" se na konci věty vypouští tečka a doplňují slova "a konečný stav zásob.".

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu
při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí

Vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 477/1991 Sb., vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 3/1994 Sb., vyhlášky č. 54/1996 Sb. a vyhlášky č. 109/1998 Sb., se mění takto:

§ 25 až 29 se  zrušují.

ČÁST TŘETĺ
Změna vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem
na povrchu

Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 8/1994 Sb. a vyhlášky č. 236/1998 Sb., se mění takto:

§ 23 až 27 se zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů

Vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 9/1994 Sb. a vyhlášky č. 237/1998 Sb., se mění takto:

§ 22 až 26 se zrušují.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Předseda:
prof. JUDr. Ing.  Makarius, CSc. v. r.

E-shop

Občanský zákoník, velký komentář, IV. svazek - 2 díly (§ 655 až 975)

Občanský zákoník, velký komentář, IV. svazek - 2 díly (§ 655 až 975)

Melzer, Tégl a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Čtvrtý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován rodinnému právu, tedy druhé části kodexu. Svazek je rozdělen na dva díly, IV/1 (§ 655–793) a IV/2 (§ 794–975). První díl obsahuje právní úpravu ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

ÚZ č, 1479 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č, 1479 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. Menší změny nastaly v zákoně o katastru ...

Cena: 157 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.