Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy

Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy

Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů zejména při užití ve veřejné správě.

Autorka se zaměřuje na analýzu aktuální právní úpravy a zpracovává problematiku i v evropském kontextu. Zabývá se jednotlivými aspekty ochrany osobních údajů i souvislostmi s právem na svobodný přístup k informacím. Dotýká se také některých otázek spojených s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Součástí výkladu jsou praktické příklady řešení ze soudní i správní praxe.

Kniha umožňuje lepší pochopení důležitosti (a nevyhnutelnosti) ochrany osobních údajů a stane se tak užitečnou pomůckou nejen pro veřejnou správu, ale i širokou odbornou veřejnost.

autor: Petra Malotíková vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 14. 5. 2018, 152 stran
ISBN: 978-80-7502-275-2

Cena: 290 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 9
1 Právo na ochranu soukromí a vztah k veřejné správě - str. 13
1.1 Ke vztahu soukromí a osobních údajů - str. 13
1.2 Osobní údaje a jejich ochrana - str. 15
1.2.1 Vymezení pojmu osobní údaj - str. 15
1.2.2 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů - str. 17
1.2.3 Osobní údaj a projev osobní povahy - str. 18
1.3 Ochrana soukromí - str. 19
1.3.1 Názorová linie Evropského soudu pro lidská práva - str. 21
1.3.2 Relace ochrany osobních údajů a ochrany soukromí - str. 23
1.3.3 Právo být zapomenut - str. 24
1.4 Veřejná správa – definice, pojem, zařazení - str. 25
1.4.1 Modernizace veřejné správy - str. 26
1.5 Závěr - str. 31
2 Právo na ochranu osobních údajů a právo na informace - str. 32
2.1 Ústavněprávní ochrana osobních údajů - str. 32
2.1.1 Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí - str. 32
2.1.2 Právo na ochranu před zásahy do soukromí - str. 34
2.2 Právo na informace - str. 35
2.3 Závěr - str. 38
3 Právní úprava ochrany osobních údajů (nejen) v historickém kontextu - str. 39
3.1 Ochrana na úrovni Rady Evropy - str. 41
3.2 Ochrana na úrovni Evropské unie - str. 49
3.2.1 Recentní právní úprava - str. 49
3.2.2 Reforma evropského práva – koncepce, změny - str. 50
3.3 Právní úprava v České republice - str. 54
3.4 Závěr - str. 56
4 Kolize práva na ochranu osobních údajů a práva na informace - str. 57
4.1 Kritérium legálnosti a poskytnutí souhlasu - str. 58
4.1.1 Základní aspekty souhlasu - str. 58
4.1.2 Ochrana osobních údajů v elektronické komunikaci - str. 60
4.2 Poskytování informací o činnosti veřejné správy - str. 61
4.3 Osobní údaje o příjemci veřejných prostředků - str. 64
4.4 Informace o platech zaměstnanců veřejné správy - str. 65
4.4.1 Východiska - str. 65
4.4.2 Judikatura Nejvyššího správního soudu - str. 67
4.4.3 Test proporcionality - str. 69
4.4.4 Kritika - str. 71
4.5 Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů - str. 73
4.6 Vnitřní pokyny a personální předpisy - str. 74
4.7 Probíhající trestní řízení - str. 75
4.8 Ochrana obchodního tajemství - str. 77
4.9 Poskytování informací o životním prostředí - str. 77
4.10 Obce - str. 79
4.11 Ochrana osobních údajů na pracovišti - str. 83
DÍLČÍ ASPEKTY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5 Zpracování osobních údajů, správce, zpracovatel
- str. 86
5.1 Pojmové vymezení shromažďování, zpracování - str. 86
5.2 Správce, povinnosti správce - str. 89
5.2.1 Souhlas - str. 99
5.3 Povinnosti zpracovatele - str. 102
5.4 Závěr - str. 103
6 Zabezpečení osobních údajů - str. 105
6.1 Kategorie bezpečnostních opatření - str. 106
6.2 Zabezpečení automatizovaného zpracování osobních údajů - str. 109
6.3 Zaměstnanci správce či zpracovatele - str. 109
6.4 Povinnost mlčenlivosti - str. 111
6.5 Závěr - str. 113
7 Uchovávání osobních údajů - str. 114
7.1 Nosiče informací - str. 116
7.2 Problematika uchovávání velkého objemu dat - str. 117
7.3 Uchovávání osobních údajů ve veřejně přístupných rejstřících - str. 118
7.4 Závěr - str. 120
8 Nahodilé shromažďování osobních údajů - str. 121
8.1 K pojmu nahodilost - str. 121
8.2 Záznamy z videokamer - str. 123
8.3 Závěr - str. 124
9 Prostředky právní ochrany - str. 125
9.1 Podmínky aktivace prostředků ochrany - str. 126
9.2 Právo na vysvětlení a právo na odstranění - str. 126
9.3 Stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů - str. 128
9.4 Závěr - str. 130
Závěr - str. 131
Použité prameny - str. 134
Literatura - str. 134
Právní předpisy - str. 139
Předpisy Evropské unie - str. 140
Mezinárodní smlouvy - str. 141
Judikatura obecných soudů - str. 141
Judikatura Ústavního soudu - str. 141
Judikatura Nejvyššího správního soudu - str. 142
Judikatura Evropského soudu pro lidská práva - str. 142
Judikatura Evropského soudního dvora/Soudního dvora Evropské unie - str. 143
Internet - str. 144
Ostatní prameny - str. 144
Summary - str. 147
Shrnutí - str. 148
Key words - str. 149
Klíčová slova - str. 150

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

GDPR v kostce

GDPR v kostce

C. H. Beck

Praktický průvodce světem nejdiskutovanějšího evropského předpisu pomáhá prostřednictvím srozumitelného návodu zajistit soulad s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Odpovídá mimo jiné na otázky, zda je třeba jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, co muže ...

Cena: 290 KčKOUPIT

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, 2. vydání

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, 2. vydání

Michal Nulíček, Josef Donát, František Nonnemann, Bohuslav Lichnovský, Jan Tomíšek, - Wolters Kluwer, a. s.

2., aktualizované vydání vychází podle právního stavu k účinnosti nařízení. V textu nařízení jsou promítnuty opravy ze 4. května 2018, na které autoři reagovali i ve výkladu. Do nového vydání autoři promítli řadu podnětů z praxe, se kterými se setkali v rámci školení, konferencí i ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Praktický průvodce GDPR, 2. vydání

Praktický průvodce GDPR, 2. vydání

JUDr. Jiří Žůrek - Anag, spol. s r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) představuje nový právní rámec pro zpracování osobních údajů. Text vychází z právního stavu z května 2018. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Jde o komplexnější právní předpis, než byl zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně ...

Cena: 389 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace

Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale také předkládá přesný popis, jak provést ...

Cena: 215 KčKOUPIT

GDPR - praktický průvodce implementací

GDPR - praktický průvodce implementací

Luděk Nezmar - GRADA Publishing, a. s.

Kniha provede procesem zavedení povinného nařízení EU o ochraně osobních údajů známého pod názvem General Data Protection Regulation - GDPR. Povinnost dopadne na všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU - tedy na valnou většinu firem, organizací, obcí, škol nebo ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Praktický průvodce GDPR

Praktický průvodce GDPR

JUDr. Jiří Žůrek - Anag, spol. s r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také jako GDPR) vstoupilo v platnost dne 24. 5. 2016, jeho účinnost je stanovena od 25. 5. 2018. Připravte se na změnu ve zpracovávání osobních údajů včas a vyhněte se hrozícím sankcím! Zásadní změny v oblasti ochrany osobních ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Eva Fialová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Bezkontaktní čipy RFID (Radio Frequency Identification) slouží k jedinečné identifikaci objektů na základě rádiových frekvencí, bezkontaktně a na dálku. Monografie se zabývá ochranou soukromí v aplikacích RFID. Autorka podrobně popisuje technologii RFID, podává výklad pojmu soukromí ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o ochraně osobních údajů podává podrobný výklad k oblasti, která v současné informační společnosti nabývá stále větší důležitosti, přičemž nové formy zpřístupňování údajů nabízí také četná ...

Cena: 1 320 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.