Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


27

ROZHODNUTÍ

o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru (SARS-CoV-2)

Č. j. 10575/2021/3901-2
PID: MFCRBXEKCR

Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009  Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

takto:

I.

Poplatníkům daně z příjmů právnických osob za podmínky, že tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně do lhůty pro podání daňového přiznání, a uplynula-li tato lhůta před 1. červencem 2021, do 1. července 2021,

promíjím

daň z příjmů za zdaňovací období započaté od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021 odpovídající daňové povinnosti vzniklé z důvodu porušení podmínky doby použití majetku pro odborné vzdělávání podle § 34g odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), pokud bude tato podmínka dodatečně splněna. Dodatečným splněním se rozumí splnění této podmínky ve zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po posledním zdaňovacím období započatém od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021, ve kterém není splněna podmínka doby použití majetku pro odborné vzdělávání podle § 34g odst. 1 zákona o daních z příjmů, tak aby byla tato podmínka splněna v celkovém počtu tří zdaňovacích období.

II.

Poplatníkům daně z příjmů fyzických osob za podmínky, že tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně do lhůty pro podání daňového přiznání, a uplynula-li tato lhůta před 1. červencem 2021, do 1. července 2021,

promíjím

daň z příjmů za zdaňovací období roku 2020 a 2021 odpovídající daňové povinnosti vzniklé z důvodu porušení podmínky doby použití majetku pro odborné vzdělávání podle § 34g odst. 1 zákona o daních z příjmů, pokud bude tato podmínka dodatečně splněna. Dodatečným splněním se rozumí splnění této podmínky ve zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po posledním zdaňovacím období ze zdaňovacích období roku 2020 a 2021, ve kterém není splněna podmínka doby použití majetku pro odborné vzdělávání podle § 34g odst. 1 zákona o daních z příjmů, tak aby byla tato podmínka splněna v celkovém počtu tří zdaňovacích období.

Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji a nabývá účinnosti dnem oznámení.

Odůvodnění:

V souvislosti s epidemiologickou situací způsobenou šířením viru SARS-CoV-2 došlo v některých obdobích na jaře a na podzim roku 2020 a aktuálně od 1. března 2021 k zákazu prezenční výuky na školách všech úrovní, včetně praktické výuky na pracovištích budoucích zaměstnavatelů. Daňové subjekty, které investovaly do pořízení majetků na odborné vzdělávání, tudíž bez vlastního zavinění nemohou prokázat dostatečný rozsah jeho využití k danému účelu ve smyslu § 34g zákona o daních z příjmů.

Ministryně financí se proto rozhodla využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a za účelem zmírnění dopadů této mimořádné události přistoupila ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí daně z příjmů za zdaňovací období započatá od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021 v případě poplatníků daně z příjmů právnických osob a za zdaňovací období let 2020 a 2021 v případě poplatníků daně z příjmů fyzických osob v části daně, která byla nebo by měla být vzhledem k nedodržení podmínky potřebného rozsahu doby provozu majetku pořízeného na odborné vzdělávání dle § 34g odst. 1 zákona o daních z příjmů uhrazena na základě zvýšení základu daně dle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 16 zákona o daních z příjmů, a to za podmínky, že doba provozu bude následně splněna v chybějících zdaňovacích obdobích do požadovaných tří.

Prominutí se použije v případě, že poplatník vykáže kladnou daň a je dále podmíněno tím, že poplatník správci daně oznámí, že má na toto prominutí nárok. Oznámení je nutné podat do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, za které má být daň prominuta. V případě, že již za takové zdaňovací období tato lhůta uplynula nebo uplyne před 1. červencem 2021, je nutné oznámení podat správci daně do 1. července 2021.

Díky prominutí daně v rozsahu odpovídajícím zvýšení základu daně podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 16 zákona o daních z příjmů poplatníci využívající toto prominutí toto zvýšení základu daně vůbec neuvedou do svého daňového přiznání a daň tedy bude stanovena ve výši, jako by k tomuto zvýšení (a tedy porušení podmínky použití daného majetku pro odborné vzdělávání podle § 34g odst. 1 zákona o daních z příjmů) vůbec nedošlo. Pokud už poplatník za dané zdaňovací období daňové přiznání podal, podá dodatečné daňové přiznání na daň nižší z důvodu neaplikace tohoto zvýšení základu daně.

Prominutí části daně z příjmů právnických osob se tedy vztahuje na případy majetku, který byl pořízen ve zdaňovacím období, nebo období, za které se podává daňové přiznání, započatém před 1. dubnem 2019 a na který poplatník v tomto období uplatnil odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání podle § 34g zákona o daních z příjmů.

Dále se vztahuje též na případy majetku, který byl pořízen ve zdaňovacím období, nebo období, za které se podává daňové přiznání, započatém od 1. dubna 2019 a na který poplatník v tomto období uplatnil odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání podle § 34g zákona o daních z příjmů, pokud v následujícím zdaňovací období, které započalo od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021, nesplňuje podmínku potřebného rozsahu doby provozu majetku pořízeného na odborné vzdělávání. Uplatnění odpočtu je podle § 34g odst. 1 písm. a) bodu 3 a obdobně podle písm. b) bodu 3, písm. c) bodu 3 a písm. d) bodu 3 zákona o daních z příjmů podmíněno tím, že tento majetek bude v uvedeném rozsahu používán pro odborné vzdělávání ve 3 zdaňovacích obdobích.

V případě, že je tato podmínka porušena, má poplatník povinnost podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 16 zákona o daních z příjmů zvýšit svůj základ daně o částku, kterou dříve uplatnil jako odpočet z titulu pořízení tohoto majetku. Protože použití majetku na odborné vzdělávání je ve zdaňovacích obdobích započatých od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021 ztíženo opatřeními v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2, promíjí se v těchto zdaňovacích obdobích daň poplatníků ve výši, která odpovídá uvedenému zvýšení podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 16 zákona o daních z příjmů. Podmínkou však je, že daný majetek bude v daném rozsahu pro odborné vzdělávání použit v budoucích zdaňovacích obdobích tak, aby byla podmínka jeho použití pro odborné vzdělávání v souhrnu splněna ve 3 zdaňovacích obdobích. Povinnost dodatečného splnění této podmínky je stanovena tak, že zdaňovací období, ve kterých musí být dodatečně splněna, bezprostředně navazují na poslední zdaňovací období ze zdaňovacích období započatých od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021, ve kterém podmínka splněna nebyla. Zdaňovací období započatá od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021 budou dvě nebo tři. Pokud podmínka nebude splněna pouze v prvním z nich, musí být splněna v tolika po něm bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích, kolik jich zbývá do tří. Pokud podmínka nebude splněna ani v prvním, ani ve druhém (a případně ve třetím) z těchto zdaňovacích období, nebo bude sice splněna v prvním z nich, ale nebude splněna ve druhém (a případně ve třetím), musí být splněna ve zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po druhém (případně třetím) uvedeném zdaňovacím období, a to opět v tolika, kolik zbývá do tří. Jinými slovy, povinnost splnit danou podmínku se vždy prodlouží o tolik zdaňovacích období, v kolika z těch započatých od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021 nebyla splněna.

Obdobně je stanoveno prominutí části daně poplatníků daně z příjmů fyzických osob. Vzhledem k tomu, že jejich zdaňovací období vždy odpovídá kalendářnímu roku, vztahuje se prominutí na zdaňovací období let 2020 a 2021.

Zároveň je připravována novela zákona o daních z příjmů, která pro daná zdaňovací období, na která se vztahuje prominutí, stanoví fikci splnění podmínky využití majetku na odborné vzdělávání, takže výše daně podle prominutí bude v souladu s výší daně podle zákona. Navrhovaná novela dopadne i na případy, které nejsou pokryty prominutím daně, tj. případy, kdy poplatník nevykazuje kladnou daň nebo si majetek pro účely odborného vzdělávání pořídil ve zdaňovacím období, na které se vztahuje toto prominutí, a nemohl si odpočet na tento majetek uplatnit.

S ohledem na výše uvedené ministryně financí rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

E-shop

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Jiřina Kotoučová - Hásová, Tomáš Moravec, Valenta Petra - C. H. Beck

Zákon č. 181/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), prošel několika novelizacemi a je již dotvářen soudní judikaturou. Tato judikatura interpretuje jednotlivá ustanovení insolevenčního ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zákon o ochraně ovzduší - Komentář

Zákon o ochraně ovzduší - Komentář

Pavla Bejčková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé vystavení znečištěnému ovzduší vede k onemocněním srdce, cév, nemocím ...

Cena: 725 KčKOUPIT

ÚZ č. 1559 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

ÚZ č. 1559 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu se změnami od minulého vydání – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní ...

Cena: 197 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.