Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


34

ROZHODNUTÍ

o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Č. j. 28921/2020/3901-2

PID: MFCRAXQCPK

Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009  Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

takto:

I.

Daňovým subjektům, na něž nedopadá prominutí příslušenství daně a zálohy na daň podle výroku I. rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události č. MF-27709/2020/3901-2 ze dne 14. 10. 2020, zveřejněného ve Finančním zpravodaji 22/2020, a u nichž převažující část příjmů, přičemž u fyzických osob se uvažují pouze příjmy dle § 6, 7, 8 a 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), bezprostředně pocházela v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 z maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou činností, které podle Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 21. 10. 2020 č. 1079 zůstávají dovoleny i v období od 22. 10. 2020, za podmínky, že tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně, přičemž toto oznámení může být zasláno i e-mailem, který bude podán dle podmínek uvedených v § 7 odst. 4 zákona č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kompenzačním bonusu“),

promíjím

1. úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020, popř. na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020;

2. zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2020 podle § 10 zákona č.  16/1993  Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, splatné 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020;

3. zálohy na daň z příjmů splatné podle § 38a odst. 3 nebo 4 zákona o daních z příjmů v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020.

Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji.

Odůvodnění:

V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a přijímanými opatřeními k jeho zamezení se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí příslušenství daně a zálohy na daň. Toto rozhodnutí reaguje na zákaz a omezení některých činností od 22. 10. 2020 Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 21. 10. 2020 č. 1079 a zároveň vhodným způsobem doplňuje stávající individuální instituty umožňující eliminovat negativní efekt spojený s úhradou daní a záloh. Prominutím zálohy přitom nedochází k prominutí samotné daně.

Účelem tohoto prominutí je především ulevit postiženým podnikatelským i nepodnikatelským subjektům, u nichž nadpoloviční část příjmů pochází z maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou činností, které podle Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 21. 10. 2020 č. 1079 zůstávají dovoleny i v období od 22. 10. 2020. Z působnosti rozhodnutí jsou přitom vyňaty daňové subjekty, u nichž k prominutí příslušenství daně a zálohy na daň ve shodném rozsahu došlo již rozhodnutím ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události č. MF-27709/2020/3901-2 ze dne 14. 10. 2020.

Jako rozhodný časový úsek pro posouzení, v jakém rozsahu příjmy dotčeného subjektu pocházejí ze zakázaných nebo omezených činností, bylo zvoleno období červen až září 2020, kdy maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v České republice v zásadě nebyly utlumeny. Prominutí je zároveň podmíněno tím, že daňový subjekt skutečnost, že převažující část jeho příjmů v rozhodném období pocházela z činností zakázaných nebo omezených Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 21. 10. 2020 č. 1079, oznámí příslušnému finančnímu úřadu. Oznámení může být zasláno i emailem, který bude podán dle podmínek uvedených v § 7 odst. 4 zákona o kompenzačním bonusu, tj. přílohou e-mailu musí být elektronická kopie oznámení opatřená vlastnoručním podpisem. Určitá forma ověření totožnosti subjektu při oznámení je vyžadována z důvodu ochrany subjektů před hrozící krádeží identity ze strany třetích osob, které by mohly na jejich účet např. nárokovat zpětné prominutí již uhrazených záloh.

Předmětným rozhodnutím bude dotčeným subjektům prominut úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně z přidané hodnoty za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020, popř. na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020, zálohy na daň silniční splatné 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020, jakož i zálohy na daň z příjmů fyzických osob a na daň z příjmů právnických osob splatné v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020. Prominutím záloh na dani silniční a dani z příjmů nedochází k prominutí samotné daně. V případě daně z přidané hodnoty tímto rozhodnutím nedochází k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, tj. daňová přiznání i kontrolní hlášení je stále nutno podat v zákonné lhůtě.

Pro úplnost se uvádí, že v rozsahu, v němž na ně toto rozhodnutí nedopadá, mohou daňové subjekty ke zmírnění dopadů šíření viru SARS-CoV-2 a opatření přijímaných k jeho zamezení na své podnikání využít institutu posečkání, přičemž na základě rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události č. j. 15195/2020/3901-4 zveřejněného ve Finančním zpravodaji 9/2020 dojde v případě povolení posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2 automaticky i k prominutí úroku z prodlení, resp. úroku z posečkané částky.

S ohledem na výše uvedené ministryně financí rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zásadní novela daňového řádu, které je největší novelou za celou dobu jeho existence. Mění se také zákon o daňovém poradenství (v souvislosti se zpřísňováním regulace v oblasti ...

Cena: 175 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.