Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Covid-19: Přijatá opatření a náhrada újmy

Covid-19: Přijatá opatření a náhrada újmy

Publikace Vás seznámí s podstatou nového typu koronaviru SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19, s přijatými opatřeními a možnou náhradou újmy.

Toto onemocnění zasáhlo životy a zdraví lidí a přimělo vlády většiny zemí, včetně té naší, k zavádění dosud nevídaných opatření k zamezení jeho zavlečení na území ČR a následně jeho šíření po ČR. I ti lidé, kterým se onemocnění vyhnulo, pocítili ve svém běžném životě dopady veškerých opatření, jakými bylo např. omezení pohybu osob na území ČR, uzavírání škol, zákaz cestování z a do ČR, zákaz konání sportovních, kulturních, náboženských a jiných akcí, povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest, omezení či znemožnění některých podnikatelských činností.

Přečtete si o tom, jak proti šíření předmětného onemocnění bojovaly některé další evropské země. Dále v knize najdete kompletní přehled ochranných a mimořádných opatření vydaných podle zákona o ochraně veřejného zdraví a krizových opatření vydaných podle krizového zákona, jež byla v souvislosti s šířením tohoto onemocnění v ČR přijata.

Zejména se však dozvíte, za jakých podmínek a jakým postupem byste se mohli domoci náhrady újmy, pokud by Vám v příčinné souvislosti s aplikací uvedených opatření vznikla. V neposlední řadě přináší tato kniha rovněž praktické vzory podání, které můžete využít při uplatnění nároku na náhradu újmy vzniklé v důsledku aplikace opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona, a to jak u orgánů příslušných k jejich předběžnému posouzení, tak v soudním řízení.

autor: Ivo Keisler, Andrej Lobotka, Lenka Kotulková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 8. 2020, 320 stran
ISBN: 978-80-7598-818-8

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

O autorech - str. XI
Seznam použitých zkratek - str. XIII
Předmluva - str. XV
Část první
Pandemie nemoci covid-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2

1 Co je covid-19? - str.  3
2 Co je koronavirus SARS-CoV-2? - str.  7
3 Jak se koronavirus šířil po světě a České republice? - str. 11
Část druhá
Jaká opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 byla přijata jinde v Evropě?
1 Opatření přijatá v sousedních zemích - str. 23
1.1 Slovensko - str. 23
1.2 Polsko - str. 25
1.3 Německo - str. 28
1.4 Rakousko - str. 30
2 Opatření přijatá v některých dalších zemích Evropy - str. 33
2.1 Itálie - str. 33
2.2 Švédsko - str. 35
3 Další informace k přijatým opatřením v Evropě - str. 37
Část třetí
Jaká opatření proti šíření koronaviru přijala Česká republika?
1 Obecně k opatřením podle zák. o ochraně veř. zdraví - str. 43
1.1 Opatření před zavlečením infekčních onemocnění ze zahraničí (§ 68 zák. o ochraně veř. zdraví) - str. 43
1.2 Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku (§ 69 zák. o ochraně veř. zdraví) - str. 44
1.3 Forma opatření vydaných podle § 68 a § 69 zák. o ochraně veř. zdraví - str. 49
2 Obecně k nouzovému stavu a krizovým opatřením dle krizového zákona - str. 53
3 Vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizových opatření Vládou ČR - str. 61
3.1 Vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR dne 12. 3. 2020 - str. 61
3.2 Přijetí krizových opatření Vládou ČR - str. 63
4 Přehled jednotlivých opatření - str. 67
4.1 Opatření ukládající informační povinnost letištím - str. 67
4.2 Opatření zakazující přímé lety z Číny, severní Itálie a Jižní Koreje - str. 68
4.3 Opatření zastavující příjem žádostí o víza - str. 68
4.4 Opatření zakazující účast diváků na závodu Světového poháru v biatlonu - str. 69
4.5 Opatření zakazující prodej respirátorů - str. 69
4.6 Opatření ukládající oznamovací povinnost pořadatelům hromadných akcí - str. 70
4.7 Opatření zakazující vývoz přípravků osobní hygieny z ČR - str. 70
4.8 Opatření upravující povinnost osob s trvalým pobytem v ČR oznámit lékaři pobyt v Itálii - str. 71
4.9 Opatření nařizující karanténu po návratu z Itálie - str. 71
4.10 Opatření nařizující karanténu pro osoby blízké - str. 73
4.11 Opatření zakazující návštěvy ve zdravotnických zařízeních - str. 73
4.12 Opatření nařizující hraniční kontroly příznaků infekčního onemocnění - str. 75
4.13 Opatření zakazující konání sportovních, kulturních, náboženských a jiných akcí - str. 76
4.14 Opatření uzavírající školy - str. 77
4.15 Opatření znovuzavádějící ochranu vnitřních hranic ČR - str. 80
4.16 Opatření zakazující vstup z rizikových oblastí a cestování do rizikových oblastí - str. 81
4.17 Opatření zakazující přepravu cestujících přes hranice ČR - str. 82
4.18 Opatření zakazující cestování z ČR a do ČR - str. 83
4.19 Opatření zakazující či omezující návštěvy ve věznicích - str. 87
4.20 Opatření ukládající povinnost upravit nedělní jízdy kamionů - str. 87
4.21 Opatření upravující poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu - str. 88
4.22 Opatření upravující poskytování služeb bazény, sportovišti a tržnicemi - str. 88
4.23 Opatření upravující hlášení návratu z rizikových oblastí - str. 89
4.24 Opatření upravující maloobchodní prodej a prodej služeb, stravovací služby a herny - str. 90
4.25 Opatření upravující zdravotní průkazy, parkovací zóny, povolení k zaměstnání a povolení a víza k pobytu - str. 99
4.26 Opatření upravující pohyb osob na území ČR - str. 100
4.27 Opatření zakazující čerpání dovolené pro lékaře a farmaceuty - str. 106
4.28 Opatření omezující provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů - str. 106
4.29 Opatření odkládající hlasování v doplňovacích volbách do Senátu - str. 107
4.30 Opatření nařizující zajištění péče o vybrané děti ve věku 3–10 let - str. 107
4.31 Opatření ukládající pracovní povinnost studentům a žákům - str. 108
4.32 Opatření upravující poskytování sociálních služeb - str. 109
4.33 Opatření doporučující osobám starším 70 let nevycházet - str. 111
4.34 Opatření zakazující jinou výdělečnou činnost pro příslušníky bezpečnostních sborů - str. 111
4.35 Opatření nařizující nošení ochranných prostředků dýchacích cest a upravující pravidla pro pendlery - str. 111
4.36 Opatření schvalující ošetřovné pro OSVČ - str. 114
4.37 Opatření upravující knížku přeshraničního pracovníka a zaměstnávání cizinců v ČR - str. 114
4.38 Opatření upravující zasedání zastupitelstev územních samosprávných celků - str. 114
4.39 Opatření upravující odměnu provozovateli informačního systému datových schránek - str. 116
4.40 Opatření zajišťující plynulost poskytování nepojistných sociálních dávek - str. 116
4.41 Opatření upravující nasazení vojáků v činné službě - str. 116
4.42 Opatření upravující práva a povinnosti zaměstnanců subjektů kritické infrastruktury - str. 116
4.43 Opatření nařizující přednostní zásobování - str. 119
4.44 Opatření týkající se žádanek pro laboratorní vyšetření - str. 119
4.45 Opatření omezující provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče - str. 120
4.46 Opatření týkající se záznamu o hospitalizovaném pozitivním nálezu v ISIN - str. 120
4.47 Opatření zakazující přijímat nové pacienty za účelem lázeňské léčebně rehabilitační péče - str. 121
4.48 Opatření upravující nákupní dobu pro seniory - str. 122
4.49 Opatření ukládající povinnost operátorům veřejných mobilních komunikačních sítí a bankám - str. 123
4.50 Opatření upravující povinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče - str. 124
4.51 Opatření upravující organizaci a provádění karantény u zdravotnických pracovníků - str. 125
4.52 Opatření upravující pravidla pro předepisování léčivého přípravku Plaquenil a HYDROXYCHLOROQUINE-SULFAAT TEVA - str. 126
4.53 Opatření upravující používání elektronické žádanky v prostředí NZIS - str. 126
4.54 Opatření upravující povinnosti poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb - str. 126
4.55 Opatření upravující přijímání klientů poskytovateli sociálních služeb - str. 127
4.56 Opatření nařizující vyčlenění lůžek - str. 127
4.57 Opatření nařizující informační povinnost poskytovatelům zdravotních služeb vůči Centrálnímu řídícímu týmu COVID-19 - str. 128
4.58 Opatření nařizující informovat o aktuálním stavu kapacit intenzivní péče - str. 128
4.59 Opatření nařizující povinné testování zaměstnanců poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb - str. 129
4.60 Opatření upravující podmínky pro ukončování karantény - str. 130
4.61 Opatření upravující organizaci a provádění karantény v sociálních službách - str. 130
4.62 Opatření upravující postup Vězeňské služby ČR - str. 130
4.63 Opatření upravující vstup specialistů z Korejské republiky na území ČR - str. 131
4.64 Opatření krajských hygienických stanic či hejtmana - str. 131
5 Jaký bude budoucí vývoj? - str. 133
6 Jak se v tom má právní laik vyznat? - str. 135
Část čtvrtá
Náhrada újmy a kompenzace dalších následků vzniklých v důsledku aplikace opatření přijatých proti šíření koronaviru
1 Stručně a obecně k náhradě újmy - str. 141
2 Kompenzace následků aplikace opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví - str. 145
2.1 Náhrada újmy vzniklé v důsledku aplikace opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví - str. 145
2.1.1 Podmínky náhrady újmy v režimu zákona o odpovědnosti za škodu - str. 146
2.1.2 Rozsah náhrady újmy v režimu zákona o odpovědnosti za škodu - str. 154
2.1.3 Podmínky náhrady újmy vzniklé v důsledku aplikace opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví - str. 157
2.1.4 Možnosti zrušení opatření obecné povahy - str. 160
2.1.5 Možné důvody nezákonnosti ochranných a mimořádných opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví - str. 178
2.1.6 Postup při uplatnění nároku na náhradu újmy v režimu zákona o odpovědnosti za škodu - str. 187
2.2 Náhrada za omezení vlastnického práva v důsledku aplikace opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví - str. 199
2.3 Shrnutí k otázce kompenzace následků aplikace opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví - str. 203
3 Kompenzace následků aplikace krizových opatření - str. 205
3.1 Náhrada újmy v režimu krizového zákona - str. 205
3.1.1 Podmínky vzniku odpovědnosti za újmu v režimu krizového zákona - str. 207
3.1.2 Rozsah náhrady újmy v režimu krizového zákona - str. 211
3.1.3 Postup při uplatnění nároku na náhradu újmy v režimu krizového zákona - str. 214
3.2 Náhrada za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci v režimu krizového zákona - str. 223
3.3 Shrnutí k otázce kompenzace následků aplikace krizových opatření - str. 229
4 Vybrané praktické otázky spojené s uplatněném nároku na náhradu újmy vzniklé v důsledku aplikace opatření přijatých proti šíření koronaviru - str. 231
4.1 Náhrada újmy způsobené mimořádným opatřením podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které nebylo formálně zrušeno - str. 231
4.2 Právní důsledky změny režimu přijímání opatření - str. 235
4.3 Újma způsobená společným dopadem více druhů opatření proti šíření koronaviru - str. 239
4.4 Určení výše majetkové újmy skutečně vzniklé v důsledku aplikace opatření přijatých proti šíření koronaviru - str. 244
4.5 Nárokování marně vynaložených nákladů při podnikání - str. 252
4.6 Doložka směřující ke vzdání se dalších nároků vůči státu - str. 254
Část pátá
Vzory
1 Vzory uplatnění a žaloby podle zákona o odpovědnosti za škodu - str. 263
2 Vzory uplatnění a žaloby podle krizového zákona - str. 269
3 Vzor žaloby na náhradu újmy způsobené společným dopadem více druhů opatření - str. 275
4 Vzor žaloby na náhradu omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní
povinnosti a pracovní výpomoci v režimu krizového zákona - str. 281
Závěr - str. 284
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 287
Věcný rejstřík - str. 299

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.