Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění (dědictví a dary) či pravidla nízké kapitalizace. Nechybí ani vybrané problémy spojené s finančním leasingem, odpisy pohledávek, tvorbou opravných položek k pohledávkám a technickým zhodnocením u nájemce. Výklad je propojen řadou praktických a názorných příkladů.

Publikace může být pomocníkem pro studenty, daňové oborníky, akademiky a pracovníky finanční správy, ale také pro všechny, kteří se připravují na zkoušky na daňového poradce. Text je zpracován k právnímu stavu ke dni 1. 1. 2018.

autor: Veronika Dvořáková, Marcel Pitteling, Hana Skalická vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 1. 2018, 294 stran
ISBN: 978-80-7552-125-5

Cena: 479 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech - str. XI
Seznam zkratek - str. XII
Úvod - str. XIV
1 Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob - str. 1
1.1 Vymezení pojmu „daň“ - str. 1
1.2 Legislativní východiska - str. 2
1.3 Členění zákona o daních z příjmů - str. 3
1.4 Další právní předpisy související se zdaněním příjmů fyzických a právnických osob - str. 4
1.5 Daňové subjekty - str. 6
1.5.1 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob - str. 7
1.5.2 Poplatníci daně z příjmů právnických osob - str. 8
1.5.3 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění - str. 9
1.5.4 Zdroj příjmů u nerezidentů - str. 9
1.6 Registrace k daním z příjmů - str. 11
1.6.1 Registrační povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob - str. 12
1.6.2 Registrační povinnost poplatníka daně z příjmů právnických osob - str. 13
1.6.3 Registrační povinnost plátce daně - str. 14
1.7 Registrace u správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny - str. 14
1.8 Zdaňovací období - str. 15
1.9 Daňové přiznání k dani z příjmů a lhůty pro jeho podání - str. 16
1.9.1 Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 19
1.9.2 Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 21
1.10 Vyměření daně - str. 23
1.11 Doměření daně - str. 24
1.12 Lhůta pro stanovení daně - str. 25
1.13 Úprava prekluzivní lhůty v § 38r ZDP - str. 29
1.14 Splatnost daně - str. 30
1.15 Zálohy na daň - str. 31
1.16 Lhůta pro placení daně - str. 34
2 Metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti fyzických a právnických osob - str. 35
2.1 Metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti u poplatníků – fyzických osob - str. 35
2.1.1 Příjmy ze závislé činnosti (příjmy ze zaměstnání a funkční požitky - str. 45
2.1.1.1 Vymezení příjmů, které jsou předmětem daně - str. 46
2.1.1.2 Nepeněžní příjmy, které jsou předmětem daně - str. 47
2.1.1.3 Příjmy, které nejsou předmětem daně - str. 48
2.1.1.4 Příjmy, které jsou od daně osvobozeny - str. 50
2.1.1.5 Stanovení základu daně - str. 53
2.1.1.6 Prohlášení k dani - str. 56
2.1.1.7 Výpočet zálohy na daň dle § 38h ZDP - str. 56
2.1.1.8 Samostatný základ daně podle § 6 odst. 4 ZDP - str. 58
2.1.1.9 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění - str. 62
2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti - str. 63
2.1.2.1 Stanovení obecného základu daně - str. 64
2.1.2.2 Evidence nezbytná pro zjištění základu daně - str. 64
2.1.2.3 Podmínky vedení účetnictví u fyzických osob - str. 65
2.1.2.4 Podmínky vedení daňové evidence u fyzických osob - str. 66
2.1.2.5 Vedení záznamů o příjmech a evidenci pohledávek - str. 69
2.1.2.6 Daň stanovená paušální částkou - str. 70
2.1.2.7 Problematika podnikání manželů - str. 72
2.1.3 Příjmy z kapitálového majetku - str. 72
2.1.4 Příjmy z nájmu - str. 73
2.1.5 Ostatní příjmy - str. 74
2.2 Metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti u poplatníků – právnických osob - str. 77
2.2.1 Obecné principy stanovení základu daně a daňové povinnosti - str. 77
2.2.1.1 Obecný základ daně - str. 81
2.2.1.2 Samostatný základ daně - str. 82
3 Nezdanitelné části základu daně a položky snižující základ daně - str. 85
3.1 Nezdanitelné části základu daně - str. 85
3.1.1 Bezúplatná plnění (dary) - str. 85
3.1.2 Úroky z hypotečního úvěru či z úvěru ze stavebního spoření - str. 90
3.1.3 Příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a další obdobné produkty - str. 95
3.1.4 Příspěvky na soukromé životní pojištění - str. 98
3.1.5 Členské příspěvky odborové organizaci - str. 101
3.1.6 Úhrada za zkoušky ověřující další vzdělání - str. 101
3.1.7 Závěrečné poznámky k nezdanitelným částem základu daně u fyzických osob - str. 102
3.2 Položky odčitatelné od základu daně - str. 103
3.2.1 Daňová ztráta - str. 103
3.2.1.1 Základní podmínky uplatňování daňové ztráty dle § 34 odst. 1 a § 38n ZDP - str. 103
3.2.1.2 Specifické podmínky uplatňování daňové ztráty dle § 38na ZDP - str. 104
3.2.2 Projekty výzkumu a vývoje - str. 108
3.2.3 Podpora odborného vzdělávání - str. 110
3.2.3.1 Pořízení majetku na odborné vzdělávání - str. 111
3.2.3.2 Výdaje vynaložené na žáka nebo studenta - str. 112
3.2.4 Položky snižující základ daně pro veřejně prospěšné poplatníky - str. 112
3.2.5 Závěrečná poznámka k položkám odčitatelným od základu daně u fyzických osob - str. 112
4 Slevy na dani pro fyzické a právnické osoby - str. 113
4.1 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - str. 113
4.2 Investiční pobídky - str. 115
4.3 Osobní slevy na dani - str. 117
4.3.1 Sleva na poplatníka - str. 117
4.3.2 Sleva na manžela/manželku - str. 117
4.3.3 Sleva na invaliditu - str. 120
4.3.4 Sleva pro zdravotně postižené - str. 121
4.3.5 Sleva na studenta - str. 121
4.3.6 Sleva za umístění dítěte - str. 124
4.3.7 Sleva na evidenci tržeb - str. 124
4.3.8 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě - str. 126
4.4 Závěrečné poznámky ke slevám na dani u fyzických osob - str. 129
5 Principy posuzování daňové účinnosti vybraných výdajů (nákladů) - str. 131
5.1 Obecné principy posuzování účinnosti daňových výdajů (nákladů) - str. 131
5.2 Nakládání s majetkem poplatníka z hlediska daně z příjmů - str. 134
5.2.1 Odpisy dlouhodobého majetku - str. 134
5.2.1.1 Odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek - str. 135
5.2.1.2 Odpisovaný dlouhodobý nehmotný majetek - str. 137
5.2.1.3 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku - str. 138
5.2.2 Problematika zásob z hlediska daně z příjmů - str. 140
5.2.3 Daňové odpisy hmotného majetku odpisovaného dle účetních předpisů metodou komponentního odpisování - str. 143
5.2.4 Vyřazení majetku a s tím spojené daňové důsledky - str. 144
5.2.4.1 Vyřazení odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku - str. 144
5.2.4.2 Vyřazení neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku - str. 148
5.2.4.3 Vyřazení odpisovaného a neodpisovaného dlouhodobého nehmotného majetku - str. 149
5.2.5 Tvorba rezervy na opravy hmotného majetku - str. 149
5.3 Finanční leasing versus nájem - str. 153
5.3.1 Podmínky pro uznání finančního leasingu ve výdajích (nákladech) poplatníka - str. 153
5.3.2 Nájemv164
5.3.3 Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem - str. 164
5.3.4 Technické zhodnocení provedené na majetku pořízeném na finanční leasing - str. 172
5.3.5 Technické zhodnocení majetku u podnájemce - str. 173
5.4 Pravidla nízké kapitalizace - str. 174
5.4.1 Jak určit vztah spojitosti mezi dlužníkem a věřitelem? - str. 176
5.4.2 Jak určit výši nedaňových úroků, resp. finančních výdajů (nákladů)? - str. 179
5.4.3 Úroky placené do zahraničí z hlediska testu nízké kapitalizace - str. 184
5.5 Paušální výdaj na dopravu - str. 186
5.6 Opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávekv188
5.6.1 Opravné položky k pohledávkám - str. 188
5.6.1.1 Opravné položky za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8 zákona o rezervách)  - str. 189
5.6.1.2 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994 (pohledávky tzv. nového
bloku podle § 8a zákona o rezervách - str. 191
5.6.1.3 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám po splatnosti rozdělené podle rozvahové hodnoty
k datu jejich vzniku (§ 8c zákona o rezervách - str. 193
5.6.1.4 Opravné položky z titulu ručení za celní dluh (§ 8b zákona o rezervách)..  - str. 193
5.6.2 Odpis pohledávek - str. 195
6 Transformace výsledku hospodaření na základ daně poplatníka - str. 199
6.1 Základní princip - str. 199
6.2 Úpravy výsledku hospodaření a základu daně v rámci daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 201
6.3 Praktické příklady - str. 209
7 Specifické daňové případy u fyzických osob - str. 213
7.1 Specifika stanovení základu daně včetně povinnosti platit sociální a zdravotní pojištění - str. 213
7.1.1 Optimalizace daňové povinnosti - str. 213
7.1.1.1 Rozdělování společných příjmů a výdajů - str. 213
7.1.1.2 Výpočet příjmů spolupracujících osob - str. 216
7.1.2 Základní povinnosti z hlediska sociálního a zdravotního pojištění - str. 217
7.2 Problematika přechodu z uplatňování skutečných výdajů (nákladů) na paušální výdaje a naopak - str. 219
7.2.1 Úpravy rozdílu mezi příjmy a výdaji v důsledku změny způsobu uplatňování skutečných výdajů na paušální výdaje - str.  220
7.2.2 Úpravy rozdílu mezi příjmy a výdaji v důsledku změny způsobu uplatňování paušálních výdajů na skutečné výdaje - str. 222
7.3 Problematika přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví a naopak - str. 223
7.3.1 Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví - str. 223
7.3.2 Přechod z vedení účetnictví na vedení daňové evidence - str. 226
7.4 Solidární zvýšení daně - str. 226
7.4.1 Solidární zvýšení daně u zaměstnanců - str. 227
7.4.2 Solidární zvýšení daně u podnikatelů - str. 229
7.4.3 Solidární zvýšení daně u spolupracujících osob - str. 230
7.5 Inkorporace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů z pohledu daně z příjmů fyzických osob - str. 232
7.6 Daňové aspekty tichého společníka - str. 237
7.7 Ukončení účasti člena v obchodní korporaci - str. 239
7.7.1 Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným – realizace vypořádacího podílu - str. 240
7.7.2 Převod podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným - str. 243
7.8 Ukončení podnikání fyzické osoby - str. 243
7.8.1 Ohlašovací povinnost poplatníka a archivace dokladů - str. 244
7.8.1.1 Ohlášení ukončení podnikání prostřednictvím živnostenského úřadu - str. 244
7.8.1.2 Ohlášení ukončení podnikání prostřednictvím jiných institucí - str. 245
7.8.1.3 Archivace dokladů - str. 246
7.8.2 Úpravy základu daně, pokud poplatník vedl účetnictví - str. 246
7.8.3 Úpravy základu daně, pokud poplatník vedl daňovou evidenci - str. 247
7.8.4 Úpravy základu daně, pokud poplatník uplatňoval výdaje procentem z příjmů - str. 248
7.8.5 Obchodní majetek poplatníka při ukončení podnikání - str. 249
8 Specifické daňové případy u právnických osob - str. 251
8.1 Základní principy zdaňování veřejně prospěšných poplatníků - str. 251
8.2 Základní principy zdaňování provozovatelů solárních elektráren - str. 255
8.3 Zdaňování příjmů veřejných obchodních společností a komanditních společností včetně jejich společníků - str. 259
8.3.1 Zdaňování příjmů veřejných obchodních společností (v. o. s - str. 259
8.3.2 Zdaňování příjmů komanditních společností - str. 260
8.4 Inkorporace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů z pohledu daně z příjmů právnických osob - str. 260
9 Základní principy zdaňování cenných papírů - str.  265
9.1 Obecné principy - str. 265
9.2 Zdanění příjmů z cenných papírů u fyzických osob – nepodnikatelů - str. 266
9.2.1 Běžný příjem – příjem z držby cenného papíru - str. 266
9.2.2 Kapitálový příjem – příjem z prodeje cenného papíru - str. 267
9.3 Zdanění příjmů z cenných papírů u fyzických osob – podnikatelů - str. 270
9.3.1 Běžný příjem – příjem z držby cenného papíru - str. 270
9.3.2 Kapitálový příjem – příjem z prodeje cenného papíru - str. 270
9.4 Zdanění příjmů z cenných papírů u právnických osob - str. 272
9.4.1 Běžný příjem – příjem z držby cenného papíru - str. 272
9.4.2 Kapitálový příjem – příjem z prodeje cenného papíru - str. 273
Seznam použité literatury - str. 274

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

Sagit, a. s.

Do textu zákona o daních z příjmů jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. V publikaci dále najdete zákon o rezervách, zákon o evidenci tržeb včetně nového nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb; dále ...

Cena: 123 KčKOUPIT

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Cizinci a daně, 5. vydání

Cizinci a daně, 5. vydání

Magdaléna Vyškovská - Wolters Kluwer, a. s.

Páté vydání této ojedinělé souborně pojaté publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je nejprve rozebrána z pohledu pracovního, cizineckého, občanského a obchodního ...

Cena: 398 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2018

Daně z příjmů s komentářem 2018

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická populárně-odborná publikace vychází v již 17. vydání, tentokrát pro zdaňovací období let 2017 a 2018. Srozumitelnou formou seznamuje s níže uvedenými zákony, a to prostřednictvím podrobného komentáře k jednotlivým ustanovením zákonů, výňatků ze souvisejících zákonů a ...

Cena: 959 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2018

Meritum - Daň z příjmů 2018

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Meritum Daň z příjmů 2018 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 793 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Wolters Kluwer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Cílem této knihy je srozumitelnou a přehlednou formou seznámit s principy zdanění příjmů běžné obchodní společnosti jako je s. r. o., a to ve vazbě na účetní záznamy a vybranou judikaturu. Zaměření a ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2018

Účetní případy pro praxi 2018

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější ...

Cena: 299 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.