Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

Texty nových předpisů ze Sbírky zákonů jsou zařazovány průběžně. Všechny texty jsou na základě smlouvy přebírány z autentických podkladů Ministerstva vnitra ČR.

Pro vyhledání konkrétního čísla předpisu, částky nebo období (počínaje rokem 1998) použijte prosím formulář v pravém sloupci. Rovněž můžete využít fulltextové vyhledávání v textech předpisů.

Přístup zdarma.

Obsah nejnovějších částek Sbírky zákonů:

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2/2017, rozeslána dne 13. 1. 2017

8.NÁLEZ Ústavního soudu
9.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 5. ledna 2017 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
xxx.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra  o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

Stejnopis částky 2 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 1/2017, rozeslána dne 9. 1. 2017

1.VYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
2.VYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
3.VYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
4.VYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
5.VYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
6.VYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
7.SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2016 o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
xxx.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Stejnopis částky 1 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 186/2016, rozeslána dne 30. 12. 2016

463.VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2016, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
464.VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2016 o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu
465.VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2016, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
466.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 19. prosince 2016 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
xxx.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 449/2016 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Stejnopis částky 186 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 185/2016, rozeslána dne 30. 12. 2016

458.ZÁKON ze dne 19. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
459.ZÁKON ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
460.ZÁKON ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
461.ZÁKON ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
462.ZÁKON ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 185 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 184/2016, rozeslána dne 30. 12. 2016

457.ZÁKON ze dne 7. prosince 2016 o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Stejnopis částky 184 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 183/2016, rozeslána dne 29. 12. 2016

451.ZÁKON ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
452.ZÁKON ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
453.ZÁKON ze dne 1. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
454.ZÁKON ze dne 1. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
455.ZÁKON ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
456.ZÁKON ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Stejnopis částky 183 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 182/2016, rozeslána dne 27. 12. 2016

449.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. prosince 2016, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
450.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. prosince 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 182 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 181/2016, rozeslána dne 27. 12. 2016

445.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. prosince 2016 o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
446.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. prosince 2016 o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2017
447.VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2016, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
448.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 7. prosince 2016 o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti

Stejnopis částky 181 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 180/2016, rozeslána dne 27. 12. 2016

442.VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2016, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.
443.VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2016, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
444.VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2016, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 180 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 179/2016, rozeslána dne 23. 12. 2016

438.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. prosince 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění nařízení vlády č. 242/2015 Sb.
439.VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2016 o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her
440.VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2016 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
441.VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2016, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 179 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.