Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


83

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. března 2019

o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

Vláda nařizuje podle § 25 odst. 3 zákona č. 114/1992  Sb., o ochraně přírody a krajiny:

§ 1
Chráněná krajinná oblast Moravský kras

K zajištění ochrany přírody a krajiny krasového území se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Moravský kras.

§ 2
Poslání a předměty ochrany chráněné krajinné oblasti

(1) Posláním chráněné krajinné oblasti je:

a)   zachování a obnova přírodních hodnot a optimálních ekologických funkcí krasové krajiny, včetně mezoklimatických, mikroklimatických, geologických, hydrologických a biologických,
b)   zachování rozmanitosti neživé přírody a jedinečného souboru povrchových a podzemních krasových jevů ve všech fázích jejich vývoje a druhové pestrosti v území, zejména přirozených a přírodě blízkých lesních a nelesních společenstev, vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin, hub a živočichů, včetně specifické jeskynní bioty,
c)   obnova přirozeného a přírodě blízkého vodního režimu povrchových a podzemních vod a
d)   zachování a obnova jejího typického krajinného rázu, včetně zachování kulturních a historických charakteristik za současného rozvíjení ekologicky optimálního způsobu využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.

(2) Předmětem ochrany chráněné krajinné oblasti jsou:

a)   harmonicky utvářená krasová krajina s typickým krajinným rázem daným zejména reliéfem krasových plošin, hlubokých krasových kaňonů (žlebů), včetně jejích kulturních a historických složek,
b)   jedinečný soubor povrchových a podzemních krasových jevů ve všech fázích jejich vývoje, včetně jeskyní s jejich výplněmi,
c)   historická důlní díla,
d)   specifická společenstva podzemních prostor s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů živočichů,
e)   povrchové a podzemní vodní toky, vodní plochy a mokřady s přirozeným vodním režimem, přirozenou morfologií, hydrologickými funkcemi a na ně vázanou biotou,
f)   přirozená a přírodě blízká lesní a nelesní společenstva s vysokou druhovou pestrostí a
g)   předměty ochrany evropsky významné lokality Moravský kras.

§ 3
Vymezení chráněné krajinné oblasti

(1) Chráněná krajinná oblast se rozkládá na území Jihomoravského kraje.

(2) Územní vymezení a popis hranice chráněné krajinné oblasti jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Orientační grafické znázornění území chráněné krajinné oblasti je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(4) Vyznačení hranice chráněné krajinné oblasti na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu ochrany přírody1).

§ 4
Členění chráněné krajinné oblasti

(1) Území chráněné krajinné oblasti se člení do 4 zón odstupňované ochrany přírody.

(2) Do I. zóny se zařazují území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami, zejména

a)   území přirozených a člověkem málo pozměněných povrchových a podzemních krasových jevů ve všech fázích jejich vývoje, a to reliéf krasových plošin, hlubokých krasových kaňonů, závrtů, ponorů a vývěrů nad půdorysem jeskyní a samotné jeskynní systémy,
b)   území s přirozeným nebo přírodě blízkým vodním režimem povrchových a podzemních vod a lesních ekosystémů s vysokým podílem autochtonních dřevin s pestrou druhovou, prostorovou a věkovou skladbou,
c)   přirozené a přírodě blízké luční ekosystémy vzniklé a udržované zemědělským hospodařením a
d)   další zvláště významná území z hlediska biologické rozmanitosti a ekologické stability krajiny.

(3) Do II. zóny se zařazují zejména

a)   území hospodářsky využívaných lesních, lučních a vodních ekosystémů s vyšším podílem přírodě blízkých společenstev a místně zachovalými přírodními hodnotami,
b)   ostatní přírodně hodnotné plochy, které jsou hospodářsky využívány přírodě šetrným způsobem a většinou navazují na území I. zóny ochrany přírody,
c)   pozemky s výskytem rozptýlených povrchových a podzemních krasových jevů a
d)   plochy na povrchu nad půdorysem jeskyní v lesních oblastech.

(4) Do III. zóny se zařazují zejména lidskou činností značně pozměněné ekosystémy, intenzivně využívané zemědělské a lesní pozemky, pozemky mimo zastavěná území obcí a území s rozptýlenou venkovskou zástavbou a zástavbou účelovými stavbami, zejména pro lesnictví, zemědělství, vodní hospodářství a dopravní infrastrukturu.

(5) Do IV. zóny se zařazují lidskou činností silně pozměněné části přírody a zastavěné plochy nezahrnuté do jiných zón odstupňované ochrany přírody.

§ 5
Bližší ochranné podmínky

(1) Na celém území chráněné krajinné oblasti lze pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody

a)   zpřístupňovat jeskyně nebo v nich pro veřejnost provozovat léčebnou nebo rekreační činnost nebo je jinak využívat,
b)   zřizovat v jeskyních, šachtách a štolách uzávěry nebo v nich umisťovat technická zařízení,
c)   sbírat paleontologické nálezy a minerály v jeskyních,
d)   provádět geologické práce, pokud jsou spojené se zásahem do pozemku, nebo hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem,
e)   upravovat nebo rozorávat místa soustředěného vtoku srážkových vod do krasového podzemí nebo místa vznikajících závrtů až do vzdálenosti 30 m od středu vtoku, okraje propadu nebo okraje závrtu,
f)   upravovat nebo měnit přirozená koryta vodních toků nebo přemisťovat jejich sedimenty,
g)   ukládat tuhá statková hnojiva na zemědělské půdě mimo zastavěná území obcí,
h)   rozorávat zatravněné pozemky na orné půdě mimo zastavěná území obcí,
i)   provádět značení horolezeckých terénů nebo údržbu horolezeckých zařízení včetně trvalých jisticích prostředků,
j)   provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké terény vyznačené v souladu s písmenem i),
k)   pořádat a organizovat akce s účastí větší než 100 účastníků mimo zastavěná území obcí,
l)   vyznačovat pěší, cyklistické, jezdecké nebo běžecké trasy nebo cesty mimo pozemní komunikace,
m)   provádět vzlety nebo přistání se sportovními létajícími zařízeními mimo letiště, nebo
n)   umisťovat informační, reklamní nebo propagační zařízení mimo zastavěná území obcí.

(2) Na území I. a II. zóny lze pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody

a)   provádět orbu trvalých travních porostů, nebo
b)   provozovat letadla způsobilá létat bez pilota nebo modely letadel mimo zastavěná území obcí, s výjimkou letů pro zajištění bezpečnosti státu, ochrany osob, majetku nebo veřejného pořádku a letů pro potřeby orgánů ochrany přírody.

(3) Na území II. zóny lze pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody hnojit zemědělské pozemky.

(4) Na území III. zóny lze pouze s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody hnojit nebo používat biocidy na zemědělských pozemcích až do vzdálenosti 30 m od okraje závrtu, propadu nebo místa soustředěného vtoku srážkových vod do krasového podzemí.

§ 6
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Výnos Ministerstva školství a kultury ČSR ze dne 4. července 1956, č. j. 18.001/56-A/6, o zřízení chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

2. Výnos Ministerstva školství a kultury ČSR ze dne 25. února 1958, č. j. 74.900/57-D/1, o změně hranic chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

§ 7
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 83/2019 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 83/2019 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

1)   § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

E-shop

Dědické právo - Praktická příručka

Dědické právo - Praktická příručka

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle aktuální úpravy hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění (smrt zůstavitele, existence ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Zákon o soudech a soudcích - Komentář

Zákon o soudech a soudcích - Komentář

Jiří Grygar - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), uznávaného autora JUDr. Jiřího Grygara, Ph.D., je, jak sám autor uvádí, komentářem soudcovským. Podává výklad základního právního ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

ÚZ č. 1283 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1283 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla a okolnosti silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 10. 2018 významně novelizovaný (technické silniční kontroly, hmotnost a rozměry vozidel, zajišťování nákladu, průjezd pro vozidla ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.