Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  24
 
 
zpravodajství od 7. 6. 2021 do 13. 6. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Advokáti, notáři, soudci a soudy

 

Zákon č. 218/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 6/2002 Sb. Novela zavádí jednotný a transparentní systém výběru soudců, soudních funkcionářů, podrobněji upravuje vedlejší činnosti soudců. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 7. 2022

Zákon č. 220/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zpřesňují se pravomoci vyššího soudního úředníka v trestním řízení, případy, ve kterých může státní zástupce pověřit vyššího soudního úředníka výkonem určitých činností. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Vyhláška č. 222/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
V reakci na přijetí zákona č. 220/2021 Sb., kterým se novelizuje řada trestních předpisů, se mění také zákon o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy tak, aby tyto předpisy byly ve...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

Zákon č. 219/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Mění a doplňují se pravomoci ČNB stanovit horní hranici vybraných úvěrových ukazatelů týkajících se spotřebitelských úvěrů, bez jejichž dodržení nebude možné poskytnout...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2021

TÉMA

Exekuční řád, Veřejné dražby

 

Zákon č. 218/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novela je legislativně technickou reakcí na zakotvení nového institutu justičního kandidáta  v novelizovaném zákoně o soudech a soudcích.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Insolvence

 

Evropské insolvenční právo

Tato monografie přináší ucelený pohled na aktuální problematiku evropského insolvenčního práva. Klade důraz na podání aktuálního, uceleného a srozumitelného přehledu evropských předpisů dopadajících na oblast řešení úpadku a hrozícího úpadku. V přímo aplikovatelných předpisech zkoumá práva a povinnosti jednotlivých účastníků kolektivních řízeních, která jsou vedena za účelem vypořádání dluhů. V ...     ... více

autor: Tomáš Moravec, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 9. 6. 2021, cena: 550 Kč   NOVINKA

Evropské insolvenční právo
TÉMA

Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství

 

Mezinárodní právo soukromé a procesní, 2. vydání

Publikace přibližuje základní aspekty mezinárodního práva soukromého jak z pohledu rozhodného práva v soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem, tak i z pohledu mezinárodního práva civilního procesu.
V současném světě ekonomické, hospodářské, kulturní a sociální provázanosti se ve stále větší míře dostávají do popředí i právní otázky, které lze pro oblast soukromého práva shrnout do ...     ... více

autor: Michal Malacka, Lukáš Ryšavý, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 14. 6. 2021, cena: 480 Kč   NOVINKA

Mezinárodní právo soukromé a procesní, 2. vydání

Zákon č. 220/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zpřesňuje se ustanovení o výkonu rozhodnutí, ukládajícího nepodmíněný trest, v jiném členském státu.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Zákon č. 218/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novela je legislativně technickou reakcí na zakotvení nového institutu justičního kandidáta  v novelizovaném zákoně o soudech a soudcích.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Vyhláška č. 227/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
V reakci na přijetí zákona č. 220/2021 Sb., kterým se novelizuje řada trestních předpisů, se mění také předmětná vyhláška tak, aby tyto předpisy byly ve vzájemném souladu; zejména...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Publikace Dokazování (úvahy o teorii a praxi) je pokusem o nový úhel pohledů na „krásnou hru“ s rozhodujícím významem pro jakýkoliv právní – v tomto případě ovšem především civilní soudní – proces.
Jak říkají autoři – ústavní soudce a právní filozof – dokazování obsahuje drama konfliktu, jehož pravidla předepisují existenci kladných i záporných postav, kulisy různých prostředí a míst, v nichž ...     ... více

autor: Jaromír Jirsa, Karel Havlíček, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 6. 2021, cena: 690 Kč   NOVINKA

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Zákon č. 218/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novela je legislativně technickou reakcí na zakotvení nového institutu justičního kandidáta  v novelizovaném zákoně o soudech a soudcích.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Vyhláška č. 222/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
V reakci na přijetí zákona č. 220/2021 Sb., kterým se novelizuje řada trestních předpisů, se mění také zákon o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy tak, aby tyto předpisy byly ve...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších

 

Zákon č. 218/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do doby rozhodné pro určení platového koeficientu soudce se započítává i doba výkonu funkce justičního kandidáta.      celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Ochrana zdraví

 

Zákon č. 220/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Mezi instituce oprávněné vyzvat osobu k orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek se nově řadí Probační a mediační...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Personalistka, 6. vydání

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021.
Včetně nové úpravy dovolené!
Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku pracovního poměru, přes jeho změny až ke skončení. Nezapomínají ani na pracovní dobu, dovolenou, oblast ...     ... více

autor: Alena Chládková, Petr Bukovjan, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 6. 2021, cena: 985 Kč   NOVINKA

Personalistka, 6. vydání
TÉMA

Pravidla silničního provozu, autoškoly

 

Zákon č. 220/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Do příslušných ustanovení zákona o silničním provozu se promítá změna obsažená v trestním řádu, a to zakotvení možnosti přijmout závazek zdržet se určité činnosti pro účely podmíněného...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 7. 2023, 1. 8. 2023

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 216/2021 Sb.,

kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Od 1. července 2021 je pro účely stanovení rozhodného příjmu podle: § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 % průměrné...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 7. 6. 2021

TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Zákon č. 218/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V souvislosti s novelou zákona o soudech a soudcích dochází k promítnutí změn legislativně technické povahy v oblasti přidělování soudců.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Státní služba

 

Zákon č. 218/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novela je legislativně technickou reakcí na zakotvení nového institutu justičního kandidáta  v novelizovaném zákoně o soudech a soudcích.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Trestní předpisy

 

Vyhláška č. 225/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
V reakci na přijetí zákona č. 220/2021 Sb., kterým se novelizuje řada trestních předpisů, se mění také předmětná vyhláška tak, aby tyto předpisy byly ve vzájemném souladu, a to zejména v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021, vybraná ustanovení 1. 1. 2022, 1. 1. 2024

Zákon č. 220/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Novela velmi rozsáhle mění řadu ustanovení trestního řádu, trestního zákoníku a dalších níže uvedených zákonů, které se týkají trestnosti šíření nacistických symbolů, alternativních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 7. 2021, 1. 7. 2023

Vyhláška č. 226/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
V reakci na přijetí zákona č. 220/2021 Sb., kterým se novelizuje řada trestních předpisů, se mění také předmětná vyhláška tak, aby tyto předpisy byly ve vzájemném souladu, a to zejména v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Vyhláška č. 224/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady, ve znění vyhlášky č. 151/2016 Sb.
V reakci na přijetí zákona č. 220/2021 Sb., kterým se novelizuje řada trestních předpisů, se mění také předmětná vyhláška tak, aby tyto předpisy byly ve vzájemném souladu zejména...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Vyhláška č. 223/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení
Novela je reakcí na změny v oblasti výkonu trestu domácího vězení a kontroly prostřednictvím elektronického kontrolního systému navržené v novele trestního řádu a trestního zákoníku...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Vyhláška č. 222/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
V reakci na přijetí zákona č. 220/2021 Sb., kterým se novelizuje řada trestních předpisů, se mění také zákon o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy tak, aby tyto předpisy byly ve...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Knížka pojednávající zajímavou, čtivou a pochopitelnou formou o účetnictví, finančních rozvahách, ukazatelích, analýzách a jejich vlivu na rozhodování manažerů. Deset prostých příběhů odhaluje, co vše může nebo by mělo ovlivnit váš podnikatelský úsudek.
"...Tato kniha vznikla jako odezva na praktické zkušenosti. Zkušenosti, které jsem získal jako finanční ředitel několika společností, ale také ...     ... více

autor: Tomáš Nekvapil, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 6. 2021, cena: 240 Kč   NOVINKA

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání
TÉMA

Zahraniční obchod

 

Nařízení vlády č. 215/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů
V nařízení, které v souvislosti s kovidovou epidemií stanoví podrobnější podmínky pro záruky za splacení úvěrů na provoz, pracovní kapitál, na inovaci a zkvalitnění výroby a udržení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Zdravotní služby

 

Zákon č. 220/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Mezi instituce oprávněné vyzvat osobu k orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek se nově řadí i Probační a mediační služba a ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Nařízení vlády č. 228/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
V zájmu snížení administrativní zátěže žadatelů o podporu (škol) a kontrolních orgánů se namísto maximální výše podpory na porci ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021, vybraná ustanovení 1. 1. 2022

TÉMA

Životní prostředí

 

Nařízení vlády č. 214/2021 Sb.,

o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2020
Toto nařízení vlády stanoví výši prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 7. 6. 2021 do 13. 6. 2021:

Obec a finance č. 2-3/2021
vydává: Triada, spol. s r. o.

Bezpečnost a hygiena práce č. 5/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bankovnictví č. 5/2021
vydává: 4H production s. r. o.

Soukromé právo č.5/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Praktická personalistika č. 5-6/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Mzdová účetní č. 5/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.

Obchodní právo č. 5/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Účetní a daně č. 5/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 7. 6. 2021 do 13. 6. 2021:

Částka 91/2021, rozeslaná dne 7. 6. 2021

214.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. května 2021 o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2020

215.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. května 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů

216.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. května 2021, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

217.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 31. května 2021 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Částka 92/2021, rozeslaná dne 9. 6. 2021

218.   

ZÁKON ze dne 25. května 2021, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

219.   

ZÁKON ze dne 25. května 2021, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

220.   

ZÁKON ze dne 25. května 2021, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

221.*  

ZÁKON ze dne 25. května 2021 o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)

Částka 93/2021, rozeslaná dne 9. 6. 2021

222.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. května 2021, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

223.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. května 2021, kterou se mění vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení

224.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. května 2021, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady, ve znění vyhlášky č. 151/2016 Sb.

225.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. května 2021, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

226.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. května 2021, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

227.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. května 2021, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Částka 94/2021, rozeslaná dne 9. 6. 2021

228.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

229.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 4. června 2021 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz