Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  50
 
 
zpravodajství od 7. 12. 2020 do 13. 12. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Autorské právo, průmyslová práva

 

Zákon o ochranných známkách - Praktický komentář

Praktický komentář zákona o ochranných známkách přináší pohled unikátního kolektivu, složeného z odborníků z Úřadu průmyslového vlastnictví a zároveň advokátů, kteří se tématu věnují při své každodenní praxi. Jde tedy o kompletní a skutečně praktický komentář, kde čtenář najde všechny potřebné informace „z obou táborů“.
Komentář zpracovává novinky vycházející z harmonizační směrnice, která je ...     ... více

autor: Eva Peřinová, Karin Pomaizlová, Martin Loučka a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 12. 2020, cena: 897 Kč   NOVINKA

Zákon o ochranných známkách - Praktický komentář
TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

Vyhláška č. 518/2020 Sb.,

o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance
Tato vyhláška stanoví náležitosti, způsob sestavování a lhůty předkládání informací o činnosti zprostředkovatele finančních služeb České národní bance.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Cenové předpisy

 

Výměr MF č. 01/2021,

kterým vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Vydává se seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021. Tento seznam obsahuje zboží, u něhož se uplatňují úředně stanovené ceny, a to: maximální ceny stanovené...   celá anotace

CENOVÝ
VĚSTNÍK

účinnost: 1. 1. 2021, vybraná ustanovení 13. 12. 2020

TÉMA

Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

 

Vyhláška č. 510/2020 Sb.,

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021
Stanoví se základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2021. Změny výše sazeb oproti roku 2020 se týkají 17 zemí. Pro cesty na ostrov Svatý Martin se již neuplatňuje...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Cizinci, Azyl

 

Vyhláška č. 520/2020 Sb.,

o provádění adaptačně-integračních kurzů
Vyhláška konkretizuje institut adaptačně-integračních kurzů podle § 155b zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Pokyn GFŘ-D-29 čj. 111096/16/7100-20116-050484,

k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100-20118-012287, dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-012287 a dodatkem č. 6 č.j.: 72251/20/7100-20118-012287
Ministerstvo financí uveřejnilo úplné znění pokynu Generálního finančního ředitelství, do kterého jsou již zapracovány změny provedené dodatkem č. 6...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 10. 12. 2020

DODATEK č. 6 čj. 72251/20/7100-20118-012287,

k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
Pro účely promíjení sankcí podle daňového řádu se upřesňují podrobnosti uplatnění ospravedlnitelných důvodů nepodání kontrolního hlášení nebo jeho nepodání včas. Úplné znění pokynu GFŘ D-29...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 10. 12. 2020

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-117,

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Kypr i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám,...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 9. 12. 2020

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-117,

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Nový Zéland i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 9. 12. 2020

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-118,

ke Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Nizozemsko i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 11. 12. 2020

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-118,

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Dánsko i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 11. 12. 2020

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Rozvod manželství

Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice rozvodu manželství. Je rozdělena do dvou částí. První část představuje praktický manuál určený zejména pro samotné manžely, kteří se rozhodli své manželství ukončit. Srozumitelným způsobem vysvětluje jednotlivé procesní kroky, které musí manželé podstoupit, a pomáhá řešit otázky, s nimiž se v souvislosti s rozvodem manželství setkávají. Publikace ...     ... více

autor: Kateřina Mencnerová, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 11. 12. 2020, cena: 290 Kč   NOVINKA

Rozvod manželství
TÉMA

Obchodní korporace

 

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

Od ledna 2021 se mění téměř celá dosavadní úprava obchodních korporací – od společných ustanovení přes jednotlivé typy obchodních společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost) až po družstva, která se změnila již v červenci 2020. Některé změny pouze zpřesňují dosavadní pravidla, ale některé přinášejí zcela nový obsah (rozdělení zisku, výplata záloh, postavení společníků, statutární orgány, posílení transparentnosti). Vedle zákona o obchodních korporacích se mění také zákon o evropské společnosti a zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně, aktualizován byl také rejstřík ZOK. Publikace obsahuje aktuální znění dalších deseti předpisů – nabídky převzetí, evropská společnost, transparentnost akciových společností a další.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2021, cena: 139 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021
TÉMA

Oceňování majetku

 

ÚZ č. 1398 - Oceňování majetku 2021

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, která se od 1. 1. 2021 podstatně mění a rozšiřuje – např. nové paragrafy k určení obvyklé ceny a tržní hodnoty; použití cenové mapy; nová úprava oceňování věcného břemene a oceňování závady na nemovité věci; změny v oceňování rychle rostoucích dřevin; aktualizace řady příloh (základní ceny stavebního pozemku a obestavěného prostoru, index trhu s nemovitostmi, polohový koeficient, míra kapitalizace atd.).

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2021, cena: 147 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1398 - Oceňování majetku 2021
TÉMA

Ochrana zdraví

 

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 509/2020 Sb.,

o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2021
Ministerstvo zdravotnictví stanoví antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2021.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 7. 12. 2020

TÉMA

Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 

Zákon č. 524/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění byly mj. stanoveny požadavky na distributory pojištění a zajištění v oblasti prokazování odborné způsobilosti, přičemž tento...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 7. 12. 2020

TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

Zákon č. 524/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Konec lhůty pro úhradu tzv. obnovovacícho správního poplatku za prodloužení oprávnění k činnosti zprostředkovatelů pojištění a zajištění se posouvá ze současných 30 dní na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 7. 12. 2020

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Nařízení vlády č. 517/2020 Sb.,

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Vláda vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů, rozhodla, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

Úmluva CMR - Praktický komentář

Úmluva CMR zavedla jednotnou úpravu podmínek přepravní smlouvy v mezinárodní silniční nákladní dopravě, zejména pokud jde o přepravní doklady a odpovědnost dopravce. Česká republika k Úmluvě přistoupila v roce 1976 (vyhlášená pod č. 11/1975 Sb., ve znění sdělení č. 108/2006 Sb. m. s.).
Ustanovení Úmluvy jsou pro smluvní strany mezinárodní přepravní smlouvy v silniční nákladní přepravě závazná ...     ... více

autor: Václav Roubal, Radek Novák, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 12. 2020, cena: 450 Kč   NOVINKA

Úmluva CMR - Praktický komentář
TÉMA

Státní služba

 

ÚZ č. 1399 - Státní služba

Publikace obsahuje zákon o státní službě po dvou novelách, které mj. zjednodušily změny systemizace a přiznaly státním zaměstnancům plat za dobu účasti na akcích pro mládež. Vedle zákona je v publikaci 14 aktuálních nařízení vlády a vyhlášek – podrobnosti úřednické zkoušky, obory státní služby, placené překážky v práci, pravidla pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby, organizace služebního úřadu, opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání, rovnocennost některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky a další oblasti. V souvislosti se změnami zákona byl upraven i podrobný rejstřík k zákonu.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2021, cena: 87 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1399 - Státní služba
TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

Vyhláška č. 515/2020 Sb.,

o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
Stanoví se: struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace zveřejňované povinným subjektem obsahuje příloha č. 1 vyhlášky (jde o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 26. 12. 2020

TÉMA

Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

 

Vyhláška č. 516/2020 Sb.,

o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách
Tato vyhláška stanoví: požadavky na složení a jakost pohonných hmot a způsob sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot, stanovení údajů obsažených v souhrnné...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021, vybraná ustanovení 12. 11. 2021

TÉMA

Trestní předpisy

 

Oběti trestných činů. Komentář, 2. vydání

Publikace je komplexním průvodcem právní úpravou vztahující se k obětem trestné činnosti. Druhé, aktualizované a podstatně doplněné vydání zahrnuje především komentovaná ustanovení zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, upravujícího práva obětí, poskytování peněžité pomoci obětem ze strany státu a vztahy mezi státem a subjekty, které poskytují obětem trestných činů služby, a to ve znění ...     ... více

autor: Tomáš Gřivna, Pavel Šámal, Helena Válková a kol., vydal: C. H. Beck, podle stavu k 11. 12. 2020, cena: 1 990 Kč   NOVINKA

Oběti trestných činů. Komentář, 2. vydání

Vyhláška č. 508/2020 Sb.,

o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení
V souvislosti s přijetím zákona (i) o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a (ii) o soudních tlumočnících a soudních překladatelích byly k 1. 1. 2021 provedeny také změny...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví

Kniha je určena všem zájemcům o problematiku účetnictví, jeho možností a rizik, jeho vypovídací schopnosti a nalezení kvalitních nástrojů nejen pro řízení rizik, ale také pro dosahování podnikatelských cílů. Je napsána pro řídící pracovníky, tvůrce účetnictví, specialisty v oblasti auditu a controllingu a v neposlední řadě pro všechny uživatele účetnictví, kteří chtějí maximalizovat dostupné ...     ... více

autor: Zita Drábková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 12. 2020, cena: 298 Kč   NOVINKA

Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví
TÉMA

Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

 

Nařízení vlády č. 514/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
Novela nařízení vlády je motivována potřebou podpory výroby vybraných strategických výrobků v České republice, přičemž těmito výrobky jsou v tomto případě prostředky potřebné pro boj s...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 26. 12. 2020

TÉMA

Vnitřní správa

 

ÚZ č. 1399 - Státní služba

Publikace obsahuje zákon o státní službě po dvou novelách, které mj. zjednodušily změny systemizace a přiznaly státním zaměstnancům plat za dobu účasti na akcích pro mládež. Vedle zákona je v publikaci 14 aktuálních nařízení vlády a vyhlášek – podrobnosti úřednické zkoušky, obory státní služby, placené překážky v práci, pravidla pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby, organizace služebního úřadu, opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání, rovnocennost některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky a další oblasti. V souvislosti se změnami zákona byl upraven i podrobný rejstřík k zákonu.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2021, cena: 87 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1399 - Státní služba
TÉMA

Znalci a tlumočníci

 

Vyhláška č. 507/2020 Sb.,

o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele
V návaznosti na zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, který nabude účinnosti 1. 1. 2021, byla vydána vyhláška, která upravuje: výši a způsob určení odměny za výkon...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Vyhláška č. 506/2020 Sb.,

o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti
V návaznosti na zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, který nabude účinnosti 1. 1. 2021, byla vydána vyhláška, která upravuje: náležitosti formuláře žádosti o zápis do...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Vyhláška č. 505/2020 Sb.,

kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví
V návaznosti na zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který nabude účinnosti 1. 1. 2021, byla vydána vyhláška, která ve svých přílohách stanoví  seznam...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Vyhláška č. 504/2020 Sb.,

o znalečném
V návaznosti na zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který nabude účinnosti 1. 1. 2021, byla vydána vyhláška, která upravuje výši a způsob určení znalečného,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Vyhláška č. 503/2020 Sb.,

o výkonu znalecké činnosti
V návaznosti na zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který nabude účinnosti 1. 1. 2021, byla vydána vyhláška, která stanoví  náležitosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 7. 12. 2020 do 13. 12. 2020:

Obec a finance č. 5/2020
vydává: Triada, spol. s r. o.

Bezpečnost a hygiena práce č. 11/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 11/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Rodinné listy č. 7-8/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo v přepravě a zasilatelství č. 4/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Národní pojištění č. 12/2020
vydává: Česká správa sociálního zabezpečení

Obchodní právo č. 11-12/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 7. 12. 2020 do 13. 12. 2020:

Částka 207/2020, rozeslaná dne 7. 12. 2020

503.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. listopadu 2020 o výkonu znalecké činnosti

504.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. listopadu 2020 o znalečném

505.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. listopadu 2020, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví

506.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. listopadu 2020 o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti

507.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. listopadu 2020 o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele

508.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. listopadu 2020 o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení

Částka 208/2020, rozeslaná dne 7. 12. 2020

509.   

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. listopadu 2020 o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2021

Částka 210/2020, rozeslaná dne 7. 12. 2020

511.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. prosince 2020 č. 1290 o přijetí krizového opatření

512.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. prosince 2020 č. 1291 o změně krizového opatření

513.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. prosince 2020 č. 1292 o změně krizového opatření

Částka 209/2020, rozeslaná dne 9. 12. 2020

510.   

VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2020

Částka 215/2020, rozeslaná dne 10. 12. 2020

521.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. prosince 2020 č. 1294 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

522.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. prosince 2020 č. 1295 o změně krizových opatření

Částka 216/2020, rozeslaná dne 10. 12. 2020

523.*  

ZÁKON ze dne 3. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

524.   

ZÁKON ze dne 3. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 211/2020, rozeslaná dne 11. 12. 2020

514.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. listopadu 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

515.   

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2020 o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

Částka 212/2020, rozeslaná dne 11. 12. 2020

516.   

VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2020 o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách

Částka 213/2020, rozeslaná dne 11. 12. 2020

517.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. listopadu 2020 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

518.   

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2020 o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance

519.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 7. prosince 2020 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Částka 214/2020, rozeslaná dne 11. 12. 2020

520.   

VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2020 o provádění adaptačně-integračních kurzů

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 7. 12. 2020 do 13. 12. 2020:

Číslo 32/2020, rozeslán dne 9. 12. 2020

42.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

43.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

Číslo 33/2020, rozeslán dne 10. 12. 2020

44.   

DODATEK č. 6 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

45.   

Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100-20118-012287, dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-012287 a dodatkem č. 6 č.j.: 72251/20/7100-20118-012287 1

Číslo 34/2020, rozeslán dne 11. 12. 2020

46.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

47.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz