Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací

Publikace se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje jednotlivé životní fáze korporace a popisuje vnější a vnitřní příčiny, které ohrožují její existenci, upozorňuje na různé varovné signály prozrazující zvrat k negativnímu vývoji a podává přehled možných opatření a nástrojů, které mohou krizi zpomalit nebo odvrátit.

Jádrem publikace je podrobný právní výklad procesu zrušení a zániku obchodní korporace, včetně jejich příčin, důvodů a účinků, podstaty likvidace a postupu likvidace s jejím ukončením. Stěžejní postavou této složité a odborně náročné činnosti je likvidátor řídící likvidaci. Publikace mapuje jeho postup, podmínky, kterými se musí řídit, i metody, kterými naplňuje účel likvidace.

Závěrečnou částí publikace je Praktický průvodce procesem likvidace provázející čtenáře jednotlivými etapami tohoto procesu, včetně podrobného výkladu problematiky účetní a daňové. Vše je doloženo množství vzorů a příkladů. 

autor: Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 5. 6. 2020, 272 stran
ISBN: 978-80-7598-815-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Autoři jednotlivých částí - str. XII
Seznam užitých zkratek - str. XIII
Předmluva - str. XV
I. Kapitola. Likvidace, její příčiny a průběh - str. 1
1. Životní cyklus podniku - str. 2
2. Členění krizí - str. 7
3. Příčiny ohrožující existenci podniku - str. 9
4. Varovné signály - str. 19
5. Nápravná a preventivní opatření - str. 22
6. Rozhodování podniku v krizi - str. 25
7. Důvody likvidace podniku - str. 27
II. Kapitola. Ekonomický pohled na likvidaci - str. 31
1. Likvidace jako řešení hospodářských potíží obchodní korporace - str. 32
2. Likvidace z jiných ekonomických důvodů - str. 35
3. Marketingové důsledky likvidace - str. 36
III. Kapitola. Zrušení a zánik obchodních korporací - str. 39
1. Obecný úvod - str. 40
1.1. Ukončení činnosti obchodní korporace - str. 40
1.2. Důvody a účinky zrušení, povinnost likvidace - str. 42
Zrušení s likvidací a bez likvidace - str. 43
Účinky zrušení obchodní korporace - str. 43
Dobrovolné zrušení obchodní korporace - str. 45
Zrušení korporace rozhodnutím soudu - str. 46
Zrušení obchodní korporace z dalších důvodů stanovených zákonem - str. 48
1.3. Neplatnost obchodní korporace - str. 49
2. Podstata likvidace, její příčiny, účel, zahájení a ukončení - str. 52
2.1. Charakteristika likvidace jako fáze existence společnosti, funkce a účel likvidace - str. 52
Funkce likvidace - str. 53
Ochrana věřitelů a společníků - str. 54
Zachování nehmotného myšlenkového bohatství - str. 56
Účel likvidace a činnost likvidátora - str. 57
2.2. Vstup do likvidace a její ukončení - str. 60
Začátek likvidace - str. 60
Rozhodnutí o zrušení korporace a jeho forma - str. 61
Den vstupu do likvidace - str. 65
Konec likvidace - str. 66
Zpráva o průběhu likvidace - str. 66
Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku - str. 68
Zánik obchodní korporace - str. 71
2.3. Vypořádání majetku, který se objevil po ukončení likvidace nebo po zániku obchodní korporace - str. 74
Řešení nového, dosud neznámého majetku před výmazem právnické osoby z veřejného rejstříku - str. 74
Řešení nového, dosud neznámého majetku po výmazu právnické osoby z veřejného rejstříku - str. 77
Obnovení existence právnické osoby - str. 80
Neuspokojené pohledávky - str. 83
2.4. Zrušení rozhodnutí o zrušení právnické osoby a vstupu do likvidace - str. 83
IV. Kapitola. Likvidátor - str. 87
1. Právní postavení likvidátora - str. 88
1.1. Charakteristika likvidátora - str. 88
2. Vznik funkce likvidátora - str. 92
2.1. Právní úprava povolání likvidátora - str. 92
2.2. Povolání likvidátora orgány obchodní korporace - str. 93
2.3. Jmenování likvidátora soudem - str. 96
2.3.1. Důvody pro jmenování likvidátora soudem - str. 96
2.3.2. Specifika u likvidátora jmenovaného soudem - str. 99
Nucené jmenování likvidátorem - str. 99
Povinnost součinnosti - str. 100
Procesní specifika - str. 103
2.4. Absence likvidátora - str. 104
2.5. Pluralita likvidátorů - str. 106
3. Požadavky na osobu likvidátora z hlediska výkonu jeho funkce - str. 109
3.1. Požadavky na osobu likvidátora z obecného pohledu - str. 109
3.2. Speciální požadavky, které musí splňovat likvidátor u obchodních korporací - str. 110
3.3. Notifikační povinnost - str. 112
3.4. Požadavky na osobu likvidátora jmenovaného soudem - str. 114
3.5. Kvalifikační předpoklady pro výkon funkce likvidátora - str. 115
4. Likvidátor jako orgán obchodní korporace - str. 117
4.1. Likvidátor v soustavě vnitřních orgánů obchodních korporací - str. 117
Odměna likvidátora - str. 118
Postavení likvidátora jmenovaného soudem - str. 120
4.2. Likvidátor a vnitřní orgány obchodních korporací - str. 122
4.2.1. Likvidátor a nejvyšší orgán obchodní korporace - str. 122
4.2.2. Likvidátor a statutární orgán  - str. 123
4.2.3. Likvidátor a kontrolní orgány - str. 128
4.3. Působnost likvidátora - str. 130
4.4. Povinnost péče řádného hospodáře - str. 136
4.5. Odpovědnost a důsledky porušení povinnosti likvidátora - str. 141
4.5.1. Odvolání z funkce - str. 142
4.5.2. Povinnost poskytnout majetkové plnění - str. 145
4.5.3. Vyloučení z výkonu funkce (diskvalifikace)  - str. 147
4.5.4. Následky spojené s úpadkem likvidované korporace - str. 148
4.5.5. Trestní odpovědnost - str. 149
5. Zánik funkce likvidátora - str. 150
5.1. Zánik funkce likvidátora spojený se skončením likvidace - str. 150
5.2. Zánik funkce likvidátora na základě právních skutečností nastalých v průběhu likvidace - str. 152
5.2.1. Odvolání likvidátora - str. 152
Odvolání likvidátora příslušným orgánem obchodní korporace - str. 152
Odvolání likvidátora soudem - str. 153
5.2.2. Odstoupení likvidátora - str. 154
5.2.3. Další právní skutečnosti způsobující zánik funkce likvidátora - str. 157
V. Kapitola. Praktický průvodce likvidací - str. 159
1. Přípravná fáze likvidace - str. 160
Utlumení výnosů a zastavení prodeje - str. 162
Utlumení nákladů - str. 162
Prodej aktiv - str. 163
Úhrada závazků - str. 164
2. Vstup do likvidace - str. 165
2.1. Vstup obchodní korporace do likvidace  - str. 166
2.1.1. Rozhodnutí o zrušení obchodní korporace s likvidací, vstup do likvidace, povolání likvidátora - str. 166
Čestné prohlášení likvidátora - str. 169
Plná moc pro účast zástupce společníka na valné hromadě společnosti s ručením omezeným - str. 170
Smlouva o výkonu funkce likvidátora - str. 171
Vzor smlouvy o výkonu funkce likvidátora - str. 171
2.2. Podání návrhu na zápis vstupu obchodní společnosti do likvidace rejstříkovému soudu - str. 174
2.3. Oznámení o vstupu společnosti do likvidace správci daně - str. 175
Vzor oznámení o vstupu společnosti do likvidace - str. 175
Vzor žádosti o vystavení potvrzení o stavu osobního daňového účtu - str. 177
2.4. Mimořádná účetní závěrka za období předcházející dni vstupu do likvidace a související přiznání k daním z příjmů právnických osob - str. 177
2.4.1. Vliv termínu vstupu do likvidace na účetní závěrky - str. 177
2.4.2. Účetní závěrkové operace - str. 179
2.4.3. Sestavení účetní závěrky - str. 179
2.5. Daňové přiznání k daním z příjmů právnických osob - str. 180
2.5.1. Daňové povinnosti při likvidaci vyplývající z daňového řádu – zahájení likvidace - str. 180
Vzor žádosti o prodloužení lhůty pro podání řádného daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 181
2.5.2. Daňové tvrzení při vstupu do likvidace - str. 182
2.5.3. Úprava základu daně o nerozpuštěné opravné položky a rezervy - str. 182
Zákonné rezervy - str. 183
2.5.4. Odpisy - str. 183
2.5.5. Daňové přiznání za prodloužené období - str. 184
2.5.6. Platba záloh - str. 184
2.5.7. Podání vyúčtování daně vybírané srážkou - str. 184
2.6. Sestavení zahajovací rozvahy a přehledu jmění - str. 184
Vzor zahajovací rozvahy - str. 186
Vzor soupisu jmění - str. 187
2.7. Oznámení o vstupu společnosti do likvidace v Obchodním věstníku - str. 188
Vzor oznámení o vstupu do likvidace v Obchodním věstníku - str. 189
3. Jednotlivé fáze likvidace - str. 191
3.1. Účetní část průběhu likvidace - str. 191
3.1.1. Přehled aktiv a pasiv - str. 192
Vzor Přehled stavů osobních daňových účtů - str. 195
3.1.2. Sestavení řádné účetní závěrky za období od vstupu do likvidace do rozvahového dne a souvisejícího tvrzení k daním z příjmů právnických osob - str. 197
Sestavení účetní závěrky - str. 197
Závěrkové operace - str. 198
3.1.3. Daň z příjmů v průběhu likvidace - str. 198
Řádné daňové tvrzení k daním z příjmů právnických osob podávané v průběhu likvidace - str. 198
3.2. Archivace dokumentů zanikající společnosti - str. 199
3.2.1. Archivace dokumentů a povinnosti likvidátora - str. 199
Vzor Žádost o výběr archiválií mimo skartační řízení - str. 201
3.2.2. Zveřejnění účetních závěrek v obchodním rejstříku - str. 202
3.3. Likvidace kmenových listů u společnosti s ručením omezeným, likvidace a zrušení akcií u akciové společnosti - str. 203
Vzor protokolu k fyzické likvidaci kmenových listů - str. 204
3.4. Další kroky v průběhu likvidace - str. 205
3.4.1. Zánik živnostenského oprávnění - str. 205
Vzor žádosti o zrušení živnostenského oprávnění - str. 206
3.4.2. Zaměstnanci - str. 206
3.4.3. Odměna likvidátora - str. 207
4. Ukončení likvidace - str. 209
4.1. Likvidační zůstatek, účetní závěrka a související tvrzení k daním z příjmů - str. 209
4.1.1. Vyčíslení likvidačního zůstatku - str. 209
4.1.2. Zaúčtování likvidačního zůstatku - str. 212
4.1.3. Účetní závěrka sestavená ke dni zpracování konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku - str. 213
4.1.4. Přiznání k daním z příjmů právnických osob za období končící dnem zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku - str. 215
4.1.5. Vyúčtování daně vybírané srážkou - str. 215
4.2. Konečná zpráva o průběhu likvidace - str. 216
Vzor zprávy o průběhu likvidace - str. 216
4.3. Schválení konečné zprávy o průběhu likvidace, návrhu na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrky - str. 218
Schvalovací orgán podle jednotlivých právních forem obchodních korporací Veřejná obchodní společnost - str. 219
Komanditní společnost - str. 220
Společnost s ručením omezeným - str. 220
Akciová společnost - str. 221
Družstvo - str. 222
4.4. Žádost o souhlas správce daně s výmazem obchodní korporace z obchodního rejstříku - str. 222
Vzor žádosti o písemný souhlas správce daně s ukončením činnosti - str. 224
4.5. Účetní zápisy vyhotovené po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku do zániku obchodní korporace - str. 225
4.6. Podání návrhu na výmaz z obchodního rejstříku - str. 227
Vzor Prohlášení likvidátora - str. 229
4.7. Rozhodnutí soudu o obnovení právnické osoby - str. 229
5. Daňové otázky související s likvidací - str. 231
5.1. Daň z přidané hodnoty - str. 231
Likvidační zůstatek a daň z přidané hodnoty - str. 232
5.2. Zdanění výplat podílů na zisku poskytnutých v průběhu likvidace a zdanění likvidačního zůstatku - str. 232
5.2.1. Podmínky pro výplatu podílu na zisku obecně - str. 232
5.2.2. Výplata podílu na zisku v průběhu likvidace - str. 234
5.2.3. Zdanění příjmů z podílů na zisku (dividend) a likvidačního zůstatku u fyzických osob - str. 235
5.2.3.1. Zdanění příjmů z podílů na zisku (dividend) u fyzických osob - str. 235
5.2.3.2. Zdanění podílů na likvidačním zůstatku fyzických osob - str. 236
Postup platící pro daňové rezidenty - str. 237
Postup pro daňové nerezidenty - str. 237
5.2.4. Zdanění příjmů z podílů na zisku (dividend) a likvidačního zůstatku u právnických osob - str. 238
5.2.4.1. Zdanění výplaty podílů na zisku (dividend) vyplácených v průběhu likvidace právnickým osobám - str. 238
Zdanění příjmů z podílů na zisku (dividend) plynoucích ze zdrojů na území České republiky - str. 238
Zdanění příjmů z podílů na zisku (dividend) plynoucích ze zahraničí - str. 238
Zdanění podílů na zisku (dividend) vyplácených daňovým rezidentům - str. 239
Zdanění podílů na zisku (dividend) vyplácených nerezidentům - str. 239
Osvobození dividend od daně z příjmů právnických osob - str. 239
5.2.4.2 Zdanění příjmů z podílů na likvidačním zůstatku plynoucím právnickým osobám - str. 240
Zdanění příjmů z podílů na likvidačním zůstatku plynoucím ze zahraničí. - str. 240
Zdanění příjmů z podílů na likvidačním zůstatku plynoucím z České republiky - str. 241
Postup pro daňové rezidenty České republiky, kterým plynou příjmy ve formě likvidačních zůstatků ze společností likvidovaných v České republice - str. 241
Postup pro daňové nerezidenty, kterým plynou příjmy ve formě likvidačních zůstatků ze společností likvidovaných v České republice - str. 241
5.2.4.3. Zdanění výplaty likvidačního zůstatku v nepeněžní formě - str. 242
5.2.4.4. Placení srážkové daně z podílu na zisku a z podílu na likvidačním zůstatku - str. 243
Přílohy - str. 246
1. Přehled povinností společnosti v likvidaci z pohledu veřejného práva - str. 246
2. Znázornění průběhu likvidace – příklad - str. 248
Věcný rejstřík - str. 249

Další nabídka k tématu

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ÚZ č. 1382 - Zákon o obchodních korporacích 2021

ÚZ č. 1382 - Zákon o obchodních korporacích 2021

Sagit, a. s.

Text zákona o obchodních korporacích obsahuje nejen zásadní novelu ZOK od ledna 2021, ale také velkou „družstevní novelu“ účinnou již od července 2020. Od ledna 2021 se změní téměř celá dosavadní úprava obchodních korporací – od společných ustanovení přes jednotlivé typy obchodních ...

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1381 - Obchodní korporace 2020

ÚZ č. 1381 - Obchodní korporace 2020

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o obchodních korporacích ve znění od 1. července 2020, kdy dochází k rozsáhlé novelizaci v oblasti družstev – celkem 57 změn a doplnění; v této souvislosti byl aktualizován také věcný rejstřík. Publikace obsahuje aktuální soubor dalších předpisů ...

Cena: 135 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., JUDr. Libor Finger, Mgr. Martin Prosser, LL.M., Mgr. Nina Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti i společníkům ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Daniel Lála - C. H. Beck

Publikace má povahu příručky pro právní teorii a praxi. Zaměřuje se na analýzu možností, které při tvorbě druhů podílů (akcií) zákon o obchodních korporacích poskytuje. Autor posuzuje, které odlišnosti v právním postavení společníků založí samostatný druh podílu (akcie), rozebírá ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1371 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

ÚZ č. 1371 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

Sagit, a. s.

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a ...

Cena: 75 KčKOUPIT

Zaměstnanecké participativní modely

Zaměstnanecké participativní modely

Jan Pichrt, Jakub Tomšej (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského týmu expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z níž mnozí působí též jako advokáti, rozhodci nebo podnikoví právníci, nabízí ...

Cena: 249 KčKOUPIT

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i ...

Cena: 445 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2019 navazuje na Komentovanou judikaturu k s. r. o. stejné autorské dvojice, která čtenářům opětovně nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí, tentokráte ve vztahu k akciové společnosti. Kniha je ...

Cena: 699 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.