Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány změnou právních předpisů, které specificky upravují jednak činnosti z režimu živnostenského zákona vyloučené a jednak činnosti, které jsou regulovány živnostenským zákonem. Zásadní změnou je pak nová právní úprava správního trestání podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Publikace dále obsahuje i komentář k zákonu o živnostenských úřadech a komentář k nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností a nastiňuje jejich vzájemnou provázanost. Autoři stručně a komplexně komentují jednotlivá ustanovení, a to i včetně problematických pasáží, a snaží se navést praxi k ustálenému řešení možných nejasností, přičemž využívají svých dlouholetých zkušeností z Odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu.

S ohledem na velkou rozšířenost podnikání v režimu živnostenského zákona může tato publikace sloužit nejen pracovníkům živnostenských úřadů jako nesmírně užitečné vodítko při jejich práci, ale i širší odborné a podnikatelské veřejnosti, která je nucena zabývat se otázkami, o kterých je pojednáváno v tomto komentáři, v souvislosti se svou činností prakticky neustále.


autoři: Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 1. 1. 2018, 552 stran
ISBN: 978-80-7552-658-8

Cena: 945 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. XI
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XIV
Předmluva k prvnímu vydání - str. XXIX
Předmluva k druhému vydání - str. XXXV
ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON)
§ 1–18 Část první Všeobecná ustanovení
- str. 2
§ 1–4 HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY - str.  2
§ 1 Předmět úpravy - str. 2
§ 2 Pozitivní definice živnosti  - str. 3
§ 3 Negativní vymezení živnosti  - str. 6
§ 4 zrušen - str. 41
§ 5–10 HLAVA II PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI  - str. 42
§ 5 Subjekty oprávněné provozovat živnost - str. 42
§ 6 Všeobecné podmínky provozování živnosti - str. 45
§ 6a zrušen - str. 53
§ 7 Zvláštní podmínky provozování živnosti - str. 53
§ 7a zrušen - str. 67
§ 8 Překážky provozování živnosti - str. 68
§ 9 Rozdělení živností - str. 75
§ 10 Živnostenské oprávnění - str. 77
§ 11 Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce - str. 82
§ 12 zrušen - str. 95
§ 13 Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele - str. 95
§ 14 Pokračování v provozování živnosti při fúzi nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva a při převodu jmění na společníka - str. 102
§ 15 zrušen - str. 104
§ 16 zrušen - str. 104
§ 17 Provozovny - str. 104
§ 18 Tržní řád - str. 112
§ 19–27 Část druhá Druhy živností - str. 119
§ 19–25 Hlava I Živnosti ohlašovací  - str. 119
§ 19 Druhy ohlašovacích živností - str. 119
§ 20–22 Díl 1 Živnosti řemeslné - str. 121
§ 20 Řemeslné živnostiv21
§ 21 Odborná způsobilost řemeslných živností - str. 122
§ 22 Odborná způsobilost řemeslných živností - str. 134
§ 23–24 Díl 2 Živnosti vázané - str. 141
§ 23 Živnosti vázané - str. 141
§ 24 Odborná způsobilost - str. 141
§ 25 Díl 3 Živnost volná - str. 145
§ 25 Živnost volná - str. 145
§ 26–27 HLAVA II ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ - str. 148
§ 26 Živnosti koncesované - str. 148
§ 27 Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti - str. 149
§ 28–44 Část třetí Rozsah živnostenského oprávnění - str. 155
§ 28 Rozsah živnostenského oprávnění  - str. 155
§ 29 zrušen - str. 163
§ 30 zrušen - str. 163
§ 31 Povinnosti podnikatele - str. 163
§ 31a zrušen - str. 179
§ 32 zrušen - str. 179
§ 33 zrušen  - str. 179
§ 34 Rozsah živnostenského oprávnění pro obchodní živnosti - str. 179
§ 35 zrušen - str. 185
§ 36 zrušen - str. 185
§ 37 zrušen - str. 185
§ 38 zrušen - str. 185
§ 39 zrušen - str. 185
§ 40 zrušen - str. 185
§ 41 zrušen - str. 185
§ 42 Výrobní živnosti - str. 186
§ 43 Rozsah oprávnění jiných než obchodních a výrobních živností - str. 190
§ 44 Rozsah oprávnění podnikatelů v přepravě osob a zboží - str. 192
§ 45-60 Část čtvrtá Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění, živnostenský rejstřík - str. 195
§ 45–49 Hlava I Ohlašování živnosti - str. 195
§ 45 Náležitosti ohlášení živnosti - str. 195
§ 45a Centrální registrační místo - str. 198
§ 45b Centrální registrační místo vůči finančním úřadům - str. 199
§ 46 Doklady připojované k ohlášení - str. 204
§ 47 Vydání výpisu - str. 211
§ 48 Informační povinnosti - str. 216
§ 49 Oznamování změn - str. 218
§ 50–56 Hlava II Řízení o koncesi - str. 223
§ 50 Náležitosti žádosti o koncesi - str. 223
§ 51 zrušen  - str. 224
§ 52 Projednání žádosti - str. 225
§ 53 Rozhodování o koncesi  - str. 226
§ 54 Vydání výpisu - str. 228
§ 55 Informační povinnosti - str. 230
§ 56 Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi - str. 232
§ 57–59 Hlava III Zánik živnostenského oprávnění - str. 236
§ 57 Zánik živnostenského oprávnění - str. 236
§ 58 Zrušení živnostenského oprávnění, pozastavení provozování živnosti - str. 238
§ 59 Porušení společného zájmu spotřebitelů podnikatelem provozujícím cestovní agenturu nebo cestovní kancelář  - str. 246
§ 60 Hlava IV Živnostenský rejstřík - str. 249
§ 60 Živnostenský rejstřík - str. 249
§ 60a–66 Část pátá Živnostenská kontrola a přestupky - str. 259
§ 60a–60e Hlava I Živnostenská kontrola - str. 259
§ 60a Živnostenská kontrola - str. 259
§ 60b Pověření k provedení živnostenské kontroly - str.  261
§ 60c Osoby přizvané ke kontrole - str. 262
§ 60d Opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole - str. 263
§ 60e zrušen - str. 264
§ 61–64 Hlava II Přestupky - str. 265
§ 61 Přestupky fyzických osob - str. 265
§ 62 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob  - str.  266
§ 63 Neoprávněné podnikání právnických osob - str. 272
§ 63a zrušen - str. 273
§ 64 Společná ustanovení - str. 274
§ 65 Hlava III Zrušena - str. 275
§ 65 zrušen - str. 275
§ 66 Hlava IV Zrušena - str. 275
§ 66 zrušen  - str. 275
§ 67–81 Část šestá Společná, přechodná a závěrečná ustanovení - str. 275
§ 67–73a Hlava I Společná ustanovení - str. 275
§ 67 Adresa  - str. 275
§ 68 Součinnost orgánů státní správy - str. 276
§ 69 zrušen - str. 278
§ 69a Dočasné poskytování služeb - str. 278
§ 70 nadpis vypuštěn - str.  292
§ 71 Místní příslušnost - str. 298
§ 72 nadpis vypuštěn - str. 302
§ 73 Mezinárodní smlouvy - str. 304
§ 73a Zmocnění k vydání nařízení vlády  obsahových náplních jednotlivých živností - str. 305
§ 74–81 Hlava II Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 307
§ 74 Zachování dosavadních oprávnění  - str. 307
§ 75 Dokončení probíhajících řízení - str. 308
§ 76 Rovnost fyzických a právnických osob - str. 309
§ 77 Oprávnění k podnikatelským činnostem, které se nestaly živností - str. 309
§ 78 Zavedení identifikačních čísel provozoven - str. 309
§ 79 Likvidace majetku pro předlužení - str. 310
§ 80 Zrušovací ustanovení - str. 310
§ 81 Účinnost - str. 311
Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. 
Živnosti řemeslné  - str. 312
Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb.
Živnosti vázané - str. 315
Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb.
Koncesované živnosti - str. 348
Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb.
Živnost volná - str. 383
Příloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb.
Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností - str. 387
ZÁKON č. 570/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÝCH ÚŘADECH
§ 1 Živnostenské úřady - str.  402
§ 2 Obecní živnostenský úřad - str. 405
§ 3 Krajský živnostenský úřad - str. 409
§ 5 Živnostenský úřad České republiky - str. 410
§ 6 Závěrečná ustanovení  - str. 412
§ 7 Zmocnění Ministerstva průmyslu a obchodu - str. 413
§ 8 Zrušovací ustanovení - str. 414
§ 9 Účinnost - str. 415
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 278/2008 Sb., O OBSAHOVÝCH ÁPLNÍCH JEDNOTLIVÝCH ŽIVNOSTÍ
§ 1 Předmět úpravy - str. 416
§ 2 Zrušovací ustanovení - str. 418
§ 3 Účinnost - str. 419
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb.
Obsahové náplně živností řemeslných - str. 420
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb.
Obsahové náplně živností vázaných  - str. 440
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb.
Obsahové náplně živností koncesovaných  - str. 454
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb.
Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností - str. 465
Věcný rejstřík - str. 505
O autorech - str. 511

Další nabídka k tématu

Živnostenský zákon. Komentář. 2. vydání

Živnostenský zákon. Komentář. 2. vydání

Kristýna Solomonová, Lukáš Balada, Tatiana Kunštátová, František Dickelt - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k živnostenskému zákonu svým pojetím navazuje na jeho předchozí vydání a reflektuje právní stav zákona k 15. 1. 2023, kdy byl zatím naposled novelizován zákonem č. 416/2022 Sb. V reakci na přijaté novely je převážná část komentáře přepracována a rozšířena, a to ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od roku 2023 došlo k dalším změnám živnostenského zákona, jehož aktuální znění se všemi tučně zvýrazněnými novelami najdete v úzetku č. 1522. Dále zde najdete nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ... pokračování

Cena: 710 KčKOUPIT

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Eva Horzinková, Václav Urban, Klára Horzinková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ... pokračování

Cena: 465 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.