Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány změnou právních předpisů, které specificky upravují jednak činnosti z režimu živnostenského zákona vyloučené a jednak činnosti, které jsou regulovány živnostenským zákonem. Zásadní změnou je pak nová právní úprava správního trestání podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Publikace dále obsahuje i komentář k zákonu o živnostenských úřadech a komentář k nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností a nastiňuje jejich vzájemnou provázanost. Autoři stručně a komplexně komentují jednotlivá ustanovení, a to i včetně problematických pasáží, a snaží se navést praxi k ustálenému řešení možných nejasností, přičemž využívají svých dlouholetých zkušeností z Odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu.

S ohledem na velkou rozšířenost podnikání v režimu živnostenského zákona může tato publikace sloužit nejen pracovníkům živnostenských úřadů jako nesmírně užitečné vodítko při jejich práci, ale i širší odborné a podnikatelské veřejnosti, která je nucena zabývat se otázkami, o kterých je pojednáváno v tomto komentáři, v souvislosti se svou činností prakticky neustále.

autor: Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 1. 2018, 552 stran
ISBN: 978-80-7552-658-8

Cena: 850 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. XI
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XIV
Předmluva k prvnímu vydání - str. XXIX
Předmluva k druhému vydání - str. XXXV
ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON)
§ 1–18 Část první Všeobecná ustanovení
- str. 2
§ 1–4 HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY - str.  2
§ 1 Předmět úpravy - str. 2
§ 2 Pozitivní definice živnosti  - str. 3
§ 3 Negativní vymezení živnosti  - str. 6
§ 4 zrušen - str. 41
§ 5–10 HLAVA II PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI  - str. 42
§ 5 Subjekty oprávněné provozovat živnost - str. 42
§ 6 Všeobecné podmínky provozování živnosti - str. 45
§ 6a zrušen - str. 53
§ 7 Zvláštní podmínky provozování živnosti - str. 53
§ 7a zrušen - str. 67
§ 8 Překážky provozování živnosti - str. 68
§ 9 Rozdělení živností - str. 75
§ 10 Živnostenské oprávnění - str. 77
§ 11 Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce - str. 82
§ 12 zrušen - str. 95
§ 13 Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele - str. 95
§ 14 Pokračování v provozování živnosti při fúzi nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva a při převodu jmění na společníka - str. 102
§ 15 zrušen - str. 104
§ 16 zrušen - str. 104
§ 17 Provozovny - str. 104
§ 18 Tržní řád - str. 112
§ 19–27 Část druhá Druhy živností - str. 119
§ 19–25 Hlava I Živnosti ohlašovací  - str. 119
§ 19 Druhy ohlašovacích živností - str. 119
§ 20–22 Díl 1 Živnosti řemeslné - str. 121
§ 20 Řemeslné živnostiv21
§ 21 Odborná způsobilost řemeslných živností - str. 122
§ 22 Odborná způsobilost řemeslných živností - str. 134
§ 23–24 Díl 2 Živnosti vázané - str. 141
§ 23 Živnosti vázané - str. 141
§ 24 Odborná způsobilost - str. 141
§ 25 Díl 3 Živnost volná - str. 145
§ 25 Živnost volná - str. 145
§ 26–27 HLAVA II ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ - str. 148
§ 26 Živnosti koncesované - str. 148
§ 27 Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti - str. 149
§ 28–44 Část třetí Rozsah živnostenského oprávnění - str. 155
§ 28 Rozsah živnostenského oprávnění  - str. 155
§ 29 zrušen - str. 163
§ 30 zrušen - str. 163
§ 31 Povinnosti podnikatele - str. 163
§ 31a zrušen - str. 179
§ 32 zrušen - str. 179
§ 33 zrušen  - str. 179
§ 34 Rozsah živnostenského oprávnění pro obchodní živnosti - str. 179
§ 35 zrušen - str. 185
§ 36 zrušen - str. 185
§ 37 zrušen - str. 185
§ 38 zrušen - str. 185
§ 39 zrušen - str. 185
§ 40 zrušen - str. 185
§ 41 zrušen - str. 185
§ 42 Výrobní živnosti - str. 186
§ 43 Rozsah oprávnění jiných než obchodních a výrobních živností - str. 190
§ 44 Rozsah oprávnění podnikatelů v přepravě osob a zboží - str. 192
§ 45-60 Část čtvrtá Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění, živnostenský rejstřík - str. 195
§ 45–49 Hlava I Ohlašování živnosti - str. 195
§ 45 Náležitosti ohlášení živnosti - str. 195
§ 45a Centrální registrační místo - str. 198
§ 45b Centrální registrační místo vůči finančním úřadům - str. 199
§ 46 Doklady připojované k ohlášení - str. 204
§ 47 Vydání výpisu - str. 211
§ 48 Informační povinnosti - str. 216
§ 49 Oznamování změn - str. 218
§ 50–56 Hlava II Řízení o koncesi - str. 223
§ 50 Náležitosti žádosti o koncesi - str. 223
§ 51 zrušen  - str. 224
§ 52 Projednání žádosti - str. 225
§ 53 Rozhodování o koncesi  - str. 226
§ 54 Vydání výpisu - str. 228
§ 55 Informační povinnosti - str. 230
§ 56 Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi - str. 232
§ 57–59 Hlava III Zánik živnostenského oprávnění - str. 236
§ 57 Zánik živnostenského oprávnění - str. 236
§ 58 Zrušení živnostenského oprávnění, pozastavení provozování živnosti - str. 238
§ 59 Porušení společného zájmu spotřebitelů podnikatelem provozujícím cestovní agenturu nebo cestovní kancelář  - str. 246
§ 60 Hlava IV Živnostenský rejstřík - str. 249
§ 60 Živnostenský rejstřík - str. 249
§ 60a–66 Část pátá Živnostenská kontrola a přestupky - str. 259
§ 60a–60e Hlava I Živnostenská kontrola - str. 259
§ 60a Živnostenská kontrola - str. 259
§ 60b Pověření k provedení živnostenské kontroly - str.  261
§ 60c Osoby přizvané ke kontrole - str. 262
§ 60d Opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole - str. 263
§ 60e zrušen - str. 264
§ 61–64 Hlava II Přestupky - str. 265
§ 61 Přestupky fyzických osob - str. 265
§ 62 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob  - str.  266
§ 63 Neoprávněné podnikání právnických osob - str. 272
§ 63a zrušen - str. 273
§ 64 Společná ustanovení - str. 274
§ 65 Hlava III Zrušena - str. 275
§ 65 zrušen - str. 275
§ 66 Hlava IV Zrušena - str. 275
§ 66 zrušen  - str. 275
§ 67–81 Část šestá Společná, přechodná a závěrečná ustanovení - str. 275
§ 67–73a Hlava I Společná ustanovení - str. 275
§ 67 Adresa  - str. 275
§ 68 Součinnost orgánů státní správy - str. 276
§ 69 zrušen - str. 278
§ 69a Dočasné poskytování služeb - str. 278
§ 70 nadpis vypuštěn - str.  292
§ 71 Místní příslušnost - str. 298
§ 72 nadpis vypuštěn - str. 302
§ 73 Mezinárodní smlouvy - str. 304
§ 73a Zmocnění k vydání nařízení vlády  obsahových náplních jednotlivých živností - str. 305
§ 74–81 Hlava II Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 307
§ 74 Zachování dosavadních oprávnění  - str. 307
§ 75 Dokončení probíhajících řízení - str. 308
§ 76 Rovnost fyzických a právnických osob - str. 309
§ 77 Oprávnění k podnikatelským činnostem, které se nestaly živností - str. 309
§ 78 Zavedení identifikačních čísel provozoven - str. 309
§ 79 Likvidace majetku pro předlužení - str. 310
§ 80 Zrušovací ustanovení - str. 310
§ 81 Účinnost - str. 311
Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. 
Živnosti řemeslné  - str. 312
Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb.
Živnosti vázané - str. 315
Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb.
Koncesované živnosti - str. 348
Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb.
Živnost volná - str. 383
Příloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb.
Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností - str. 387
ZÁKON č. 570/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÝCH ÚŘADECH
§ 1 Živnostenské úřady - str.  402
§ 2 Obecní živnostenský úřad - str. 405
§ 3 Krajský živnostenský úřad - str. 409
§ 5 Živnostenský úřad České republiky - str. 410
§ 6 Závěrečná ustanovení  - str. 412
§ 7 Zmocnění Ministerstva průmyslu a obchodu - str. 413
§ 8 Zrušovací ustanovení - str. 414
§ 9 Účinnost - str. 415
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 278/2008 Sb., O OBSAHOVÝCH ÁPLNÍCH JEDNOTLIVÝCH ŽIVNOSTÍ
§ 1 Předmět úpravy - str. 416
§ 2 Zrušovací ustanovení - str. 418
§ 3 Účinnost - str. 419
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb.
Obsahové náplně živností řemeslných - str. 420
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb.
Obsahové náplně živností vázaných  - str. 440
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb.
Obsahové náplně živností koncesovaných  - str. 454
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb.
Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností - str. 465
Věcný rejstřík - str. 505
O autorech - str. 511

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1435 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1435 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od 1. července 2021 dochází ke změnám nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Současně dochází také ke změnám v oblasti realitního zprostředkování. Publikace obsahuje také aktuální znění ...

Cena: 143 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i ...

Cena: 445 KčKOUPIT

Živnostenský zákon - Komentář

Živnostenský zákon - Komentář

Tatiana Kunštátová, Kristýna Solomonová, František Dickelt, Lukáš Balada - C. H. Beck

Komentář nabízí pohled na aplikaci živnostenského zákona v praxi živnostenského úřadu. Cílem této publikace je čtenářům co nejvíce přiblížit danou problematiku pokud možno přijatelným a srozumitelným jazykem. Kniha se dále pokouší stručně zmapovat historický vývoj živnostenské správy ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

Komerční bezpečnost, 2. vydání

Komerční bezpečnost, 2. vydání

Jiří Kameník, František Brabec a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci práva v ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 15. vydání

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 15. vydání

Eva Horzinková, Václav Urban - Wolters Kluwer, a. s.

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání

Stanislav Servus, David Elischer, Tomáš Horáček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání je svým zaměřením, ale i pojetím unikátní publikací, která na trhu významně chyběla. Zabývá se v současné době stále aktuálnějším tématem rodinných firem, a to v souvislosti s předáváním moci (nástupnictvím) v rodinné ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Ukončení podnikání

Ukončení podnikání

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie věnovaná ukončení podnikání čtenáře podrobně provede jak obecnými informacemi o skončení podnikání (např. statistickými údaji o tom, jaká je šance nového podniku přežít první rok), tak konkrétními případy (např. diagnostickým testem, jestli stávající krize podniku směřuje ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Rodinné firmy

Rodinné firmy

Ondřej Machek - C. H. Beck

V mnoha zemích světa jsou rodinné firmy páteří ekonomiky a zároveň symbolem kvality a tradice. Studium jejich specifik má však poměrně krátkou historii a v České republice byly rodinné firmy do nedávné doby téměř přehlížené. Tato kniha čtenářům představuje první česky publikovaný ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.