Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2020

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2020

Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Aktuální legislativa a podrobné výklady

Zohledněny jsou veškeré změny, které jsou platné k počátku roku 2020. Pozornost je věnována plnění zákonných povinností jednotlivými skupinami plátců, kterými jsou primárně zaměstnanci a zaměstnavatelé. Přehledně jsou popsány konkrétní situace týkající se zaměstnávání a související pravidla odvodu pojistného na zdravotní pojištění. Pojištěnci zde najdou postupy platné při registraci u zdravotní pojišťovny a možnosti přeregistrací mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami. V rámci plnění oznamovací povinnosti jsou v knize uvedena základní pravidla pro komunikaci s příslušnou zdravotní pojišťovnou. Nechybí ani detailní rozbor legislativy platné pro OSVČ, státní pojištěnce a osoby bez zdanitelných příjmů.

Vyznejte se i v rozdílech mezi sociálním a zdravotním pojištěním

V textu je rovněž věnována pozornost odlišnostem odvodu pojistného na zdravotní pojištění oproti sociálnímu (nemocenskému) pojištění a oproti daním z příjmů.

Ukotvení v mezinárodní legislativě

Samostatný prostor je věnován aplikaci evropských právních předpisů pro oblast zdravotního pojištění a koordinaci účasti na pojištění a odvodu pojistného. Čtenář zde najde i rozbor problematiky mezinárodního prvku, migrace pojištěnců a správné stanovení příslušnosti k předpisům při odvodu pojistného. Součástí jsou rovněž praktické příklady a aktuální výklady postupů.

autor: Mgr. Tomáš Červinka; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 26. 2. 2020, 168 stran
ISBN: 978-80-7554-263-2

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvod  - str. 8
Používané zkratky  - str. 9
1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2020  - str. 10
1.1 Právní předpisy  - str. 10
1.2 Popis hlavních změn  - str. 10
1.2.1 Platba státu – doktorandi starší 26 let  - str. 10
1.2.2 Otcovská  - str. 11
1.2.3 Dlouhodobé ošetřovné  - str. 12
1.2.4 Přerozdělování a Centrální registr pojištěnců  - str. 12
1.2.5 Nadlimity  - str. 12
1.2.6 Brexit  - str. 13
1.3 Parametrické změny  - str. 13
1.3.1 Zvýšení minimální mzdy  - str. 13
1.3.2 Minimum u OSVČ  - str. 13
1.3.3 Vyměřovací základ státu  - str. 13
1.3.4 Započitatelný příjem  - str. 14
2. Základní pojmy  - str. 14
2.1 Účel zdravotního pojištění  - str. 14
2.2 Účast na zdravotním pojištění  - str. 14
2.3 Dlouhodobý pobyt v cizině  - str. 15
2.4 Zvláštní případy vzniku a zániku pojištění  - str. 19
2.5 Volba zdravotní pojišťovny  - str. 19
2.5.1 Obecná pravidla pro volbu zdravotní pojišťovny  - str. 21
2.5.2 Aktuální seznam zdravotních pojišťoven  - str. 22
2.6 Průkaz pojištěnce  - str. 22
3. Pojištěnci, oznamovací povinnost  - str. 24
3.1 Základní povinnosti pojištěnců  - str. 24
3.2 Oznamovací povinnost pojištěnců  - str. 24
3.3 Nesplnění oznamovací povinnosti při plnění Nařízení Rady  - str. 25
3.4 Místní příslušnost ve zdravotním pojištění  - str. 28
3.5 Formuláře pro pojištěnce  - str. 28
4. Plátci pojistného  - str. 29
5. Placení pojistného  - str. 29
5.1 Výše pojistného, zaokrouhlování  - str. 29
5.2 Rozhodné období  - str. 30
5.3 Způsob platby pojistného  - str. 30
5.4 Přepočet kurzu  - str. 31
5.5 Variabilní symbol a číslo účtu  - str. 32
5.6 Splatnost pojistného  - str. 33
5.7 Pořadí plateb  - str. 34
5.8 Přeplatek pojistného  - str. 34
6. Zaměstnavatelé a zaměstnanci  - str. 35
6.1 Zaměstnavatel  - str. 35
6.2 Okruh zaměstnanců ve zdravotním pojištění  - str. 36
6.3 Výjimky, kdy se nejedná o zaměstnance  - str. 37
6.4 Přihlášení zaměstnavatele  - str. 40
6.5 Oznamovací povinnost zaměstnavatele  - str. 44
6.6 Kódy používané zaměstnavatelem  - str. 48
6.6.1 Kódy pro přihlášení a odhlášení zaměstnance  - str. 48
6.6.2 Kódy pro oznámení skutečností rozhodných pro platbu pojistného státem  - str. 48
6.6.3 Kódy pro provádění oprav - str. 50
6.7 Přehled zaměstnavatele  - str. 50
6.8 Povinnosti zaměstnavatele  - str. 52
6.8.1 Oznamovací povinnost, registrace  - str. 52
6.8.2 Záznamy o pracovních úrazech, přirážky k pojistnému  - str. 52
6.8.3 Souhrn povinností  - str. 53
6.9 Odvod pojistného za zaměstnance – obecné zásady  - str. 53
6.9.1 Zaměstnavatel – plátce pojistného  - str. 53
6.9.2 Srážka pojistného zaměstnance  - str. 54
6.9.3 Vyměřovací základ zaměstnance  - str. 54
6.9.4 Minimální vyměřovací základ  - str. 54
6.9.5 Splatnost pojistného, rozhodné období - str. 55
6.9.6 Maximální vyměřovací základ  - str. 55
6.10 Zaokrouhlování - str. 55
6.11 Zaměstnanci ve zdravotním pojištění  - str. 55
6.11.1 Pracovní poměr  - str. 56
6.11.2 Zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti  - str. 56
6.11.3 Dohoda o provedení práce  - str. 58
6.11.4 Osoby ve služebním poměru  - str. 60
6.11.5 Členové družstev  - str. 61
6.11.6 Společníci a jednatelé společností s ručením omezeným a komanditisté komanditních společností  - str. 61
6.11.7 Členové zastupitelstev územních samosprávných celků  - str. 62
6.11.8 Dobrovolní pracovníci pečovatelské služby  - str. 63
6.11.9 Osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené k pravidelnému výkonu prací  - str. 63
6.11.10 Pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů  - str. 63
6.11.11 Členové statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob  - str. 64
6.11.12 Další případy zaměstnání  - str. 64
6.12 Kdo není považován za zaměstnance  - str. 65
6.13 Vyměřovací základ zaměstnance  - str. 66
6.14 Započitatelnost příjmů do vyměřovacího základu  - str. 67
6.14.1 Příjmy po skončení zaměstnání  - str. 67
6.14.2 Příjmy v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů  - str. 67
6.14.3 Příklady k započitatelnosti plnění  - str. 67
6.15 Úpravy vyměřovacího základu  - str. 69
6.16 Minimální vyměřovací základ zaměstnance  - str. 69
6.16.1 Stanovení minimálního vyměřovacího základu  - str. 69
6.16.2 Pojištěnci, kteří nemají stanoven minimální vyměřovací základ  - str. 70
6.16.3 Snížení minimálního vyměřovacího základu  - str. 71
6.16.4 Doplatek do minimálního vyměřovacího základu  - str. 72
6.16.5 Obecně platné zásady pro řešení minimálního vyměřovacího základu  - str. 73
6.17 Zaměstnanci, za které je plátcem pojistného i stát  - str. 74
6.17.1 Oznamovací povinnost a minimální vyměřovací základ  - str. 74
6.17.2 Odpočet  - str. 75
6.18 Pracovní volno bez náhrady příjmu  - str. 77
6.19 Zápočet přeplatku v aktuálním měsíci  - str. 78
6.19.1 Přečerpaná dovolená  - str. 79
6.19.2 Náborový příspěvek  - str. 80
6.20 Maximální vyměřovací základ u jednoho zaměstnavatele  - str. 81
6.21 Souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností  - str. 81
6.22 Příklady výpočtu pojistného u zaměstnanců  - str. 81
6.23 Povinnosti spojené se zaměstnáváním zaměstnanců z EU  - str. 84
7. Stát plátcem pojistného  - str. 85
7.1 Vyměřovací základ, odpočet a pojistné osob, za něž pojistné hradí stát  - str. 85
7.2 Oznamovací povinnost  - str. 85
7.2.1 Nezaopatřené dítě  - str. 86
7.2.2 Poživatel důchodu  - str. 88
7.2.3 Příjemce rodičovského příspěvku  - str. 88
7.2.4 Žena na mateřské a osoba na rodičovské dovolené  - str. 89
7.2.5 Uchazeč o zaměstnání  - str. 89
7.2.6 Osoba pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoba s ní společně posuzovaná  - str. 89
7.2.7 Osoba, která je závislá na péči jiné osoby a osoba pečující  - str. 89
7.2.8 Osoba ve výkonu trestu odnětí svobody  - str. 90
7.2.9 Mladistvý umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy  - str. 90
7.2.10 Příjemci penze z doplňkového penzijního spoření - str. 90
7.2.11 Souběh kategorií  - str. 90
7.3 Zvláštní případy, kdy je plátcem pojistného stát  - str. 91
7.3.1 Osoba důchodového věku  - str. 91
7.3.2 Celodenní osobní a řádná péče o děti  - str. 91
7.3.3 Manželé státních zaměstnanců v zahraničí  - str. 92
7.3.4 Doktorandi starší 26 let  - str. 92
7.3.5 Další skupiny osob, za něž hradí pojistné stát  - str. 93
8. Osoby samostatně výdělečně činné - str. 94
8.1 Povinnosti OSVČ  - str. 94
8.2 Vyměřovací základ a pojistné OSVČ  - str. 95
8.3 Nemoc u OSVČ  - str. 96
8.4 Maximální vyměřovací základ  - str. 97
8.5 Minimální vyměřovací základ  - str. 97
8.6 Osoby, za které platí pojistné i stát  - str. 98
8.7 Příklady k placení pojistného OSVČ v roce 2020  - str. 98
8.8 Přehled o příjmech a výdajích  - str. 99
8.9 Zálohy na pojistné  - str. 104
8.10 Cizinci – OSVČ  - str. 108
9. Osoby bez zdanitelných příjmů  - str. 108
9.1 Splatnost pojistného  - str. 109
9.2 Příklady OBZP  - str. 109
10. Evropská unie  - str. 110
10.1 Základní pojmy  - str. 110
10.2 Vynětí ze zdravotního pojištění  - str. 112
10.3 Základní principy  - str. 114
10.4 Výdělečná činnost občanů ČR v zemích EU  - str. 115
10.5 Výdělečná činnost osob ze zemí EU v ČR  - str. 117
11. Sankce, splátkové kalendáře a přeplatky  - str. 118
11.1 Pokuty  - str. 118
11.1.1 Zaměstnavatelé  - str. 118
11.1.2 Osoby samostatně výdělečně činné  - str. 120
11.1.3 Osoby bez zdanitelných příjmů  - str. 121
11.2 Obecné zásady způsobu ukládání pokut  - str. 121
11.3 Podání odvolání do platebního výměru  - str. 121
11.4 Penále  - str. 122
11.5 Splátkové kalendáře ve zdravotním pojištění  - str. 123
11.6 Vracení přeplatku ve zdravotním pojištění  - str. 124
11.6.1 Zaměstnavatelé  - str. 124
11.6.2 Osoby samostatně výdělečně činné  - str. 125
11.6.3 Osoby bez zdanitelných příjmů  - str. 125
11.6.4 Zaměstnanci  - str. 125
12. Vybraná ustanovení  - str. 126
12.1 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  - str. 126
12.2 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů  - str. 146

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1527 - Zdravotní pojištění 2023

ÚZ č. 1527 - Zdravotní pojištění 2023

Sagit, a. s.

Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění; v publikaci dále najdete aktuální znění zákona o veřejném zdravotním pojištění a znění zákonů o ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2022

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2022

Mgr. Tomáš Červinka -

Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Aktuální legislativa a podrobné výklady Zohledněny jsou veškeré změny z let 2020 a 2021 a rovněž ty, které nabydou účinnosti od 1. 1. 2022, publikace vychází z legislativního stavu platného k 1. ...

Cena: 359 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.