Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2020

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2020

Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Aktuální legislativa a podrobné výklady

Zohledněny jsou veškeré změny, které jsou platné k počátku roku 2020. Pozornost je věnována plnění zákonných povinností jednotlivými skupinami plátců, kterými jsou primárně zaměstnanci a zaměstnavatelé. Přehledně jsou popsány konkrétní situace týkající se zaměstnávání a související pravidla odvodu pojistného na zdravotní pojištění. Pojištěnci zde najdou postupy platné při registraci u zdravotní pojišťovny a možnosti přeregistrací mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami. V rámci plnění oznamovací povinnosti jsou v knize uvedena základní pravidla pro komunikaci s příslušnou zdravotní pojišťovnou. Nechybí ani detailní rozbor legislativy platné pro OSVČ, státní pojištěnce a osoby bez zdanitelných příjmů.

Vyznejte se i v rozdílech mezi sociálním a zdravotním pojištěním

V textu je rovněž věnována pozornost odlišnostem odvodu pojistného na zdravotní pojištění oproti sociálnímu (nemocenskému) pojištění a oproti daním z příjmů.

Ukotvení v mezinárodní legislativě

Samostatný prostor je věnován aplikaci evropských právních předpisů pro oblast zdravotního pojištění a koordinaci účasti na pojištění a odvodu pojistného. Čtenář zde najde i rozbor problematiky mezinárodního prvku, migrace pojištěnců a správné stanovení příslušnosti k předpisům při odvodu pojistného. Součástí jsou rovněž praktické příklady a aktuální výklady postupů.

autor: Mgr. Tomáš Červinka vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 26. 2. 2020, 168 stran
ISBN: 978-80-7554-263-2

Cena: 299 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod  - str. 8
Používané zkratky  - str. 9
1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2020  - str. 10
1.1 Právní předpisy  - str. 10
1.2 Popis hlavních změn  - str. 10
1.2.1 Platba státu – doktorandi starší 26 let  - str. 10
1.2.2 Otcovská  - str. 11
1.2.3 Dlouhodobé ošetřovné  - str. 12
1.2.4 Přerozdělování a Centrální registr pojištěnců  - str. 12
1.2.5 Nadlimity  - str. 12
1.2.6 Brexit  - str. 13
1.3 Parametrické změny  - str. 13
1.3.1 Zvýšení minimální mzdy  - str. 13
1.3.2 Minimum u OSVČ  - str. 13
1.3.3 Vyměřovací základ státu  - str. 13
1.3.4 Započitatelný příjem  - str. 14
2. Základní pojmy  - str. 14
2.1 Účel zdravotního pojištění  - str. 14
2.2 Účast na zdravotním pojištění  - str. 14
2.3 Dlouhodobý pobyt v cizině  - str. 15
2.4 Zvláštní případy vzniku a zániku pojištění  - str. 19
2.5 Volba zdravotní pojišťovny  - str. 19
2.5.1 Obecná pravidla pro volbu zdravotní pojišťovny  - str. 21
2.5.2 Aktuální seznam zdravotních pojišťoven  - str. 22
2.6 Průkaz pojištěnce  - str. 22
3. Pojištěnci, oznamovací povinnost  - str. 24
3.1 Základní povinnosti pojištěnců  - str. 24
3.2 Oznamovací povinnost pojištěnců  - str. 24
3.3 Nesplnění oznamovací povinnosti při plnění Nařízení Rady  - str. 25
3.4 Místní příslušnost ve zdravotním pojištění  - str. 28
3.5 Formuláře pro pojištěnce  - str. 28
4. Plátci pojistného  - str. 29
5. Placení pojistného  - str. 29
5.1 Výše pojistného, zaokrouhlování  - str. 29
5.2 Rozhodné období  - str. 30
5.3 Způsob platby pojistného  - str. 30
5.4 Přepočet kurzu  - str. 31
5.5 Variabilní symbol a číslo účtu  - str. 32
5.6 Splatnost pojistného  - str. 33
5.7 Pořadí plateb  - str. 34
5.8 Přeplatek pojistného  - str. 34
6. Zaměstnavatelé a zaměstnanci  - str. 35
6.1 Zaměstnavatel  - str. 35
6.2 Okruh zaměstnanců ve zdravotním pojištění  - str. 36
6.3 Výjimky, kdy se nejedná o zaměstnance  - str. 37
6.4 Přihlášení zaměstnavatele  - str. 40
6.5 Oznamovací povinnost zaměstnavatele  - str. 44
6.6 Kódy používané zaměstnavatelem  - str. 48
6.6.1 Kódy pro přihlášení a odhlášení zaměstnance  - str. 48
6.6.2 Kódy pro oznámení skutečností rozhodných pro platbu pojistného státem  - str. 48
6.6.3 Kódy pro provádění oprav - str. 50
6.7 Přehled zaměstnavatele  - str. 50
6.8 Povinnosti zaměstnavatele  - str. 52
6.8.1 Oznamovací povinnost, registrace  - str. 52
6.8.2 Záznamy o pracovních úrazech, přirážky k pojistnému  - str. 52
6.8.3 Souhrn povinností  - str. 53
6.9 Odvod pojistného za zaměstnance – obecné zásady  - str. 53
6.9.1 Zaměstnavatel – plátce pojistného  - str. 53
6.9.2 Srážka pojistného zaměstnance  - str. 54
6.9.3 Vyměřovací základ zaměstnance  - str. 54
6.9.4 Minimální vyměřovací základ  - str. 54
6.9.5 Splatnost pojistného, rozhodné období - str. 55
6.9.6 Maximální vyměřovací základ  - str. 55
6.10 Zaokrouhlování - str. 55
6.11 Zaměstnanci ve zdravotním pojištění  - str. 55
6.11.1 Pracovní poměr  - str. 56
6.11.2 Zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti  - str. 56
6.11.3 Dohoda o provedení práce  - str. 58
6.11.4 Osoby ve služebním poměru  - str. 60
6.11.5 Členové družstev  - str. 61
6.11.6 Společníci a jednatelé společností s ručením omezeným a komanditisté komanditních společností  - str. 61
6.11.7 Členové zastupitelstev územních samosprávných celků  - str. 62
6.11.8 Dobrovolní pracovníci pečovatelské služby  - str. 63
6.11.9 Osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené k pravidelnému výkonu prací  - str. 63
6.11.10 Pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů  - str. 63
6.11.11 Členové statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob  - str. 64
6.11.12 Další případy zaměstnání  - str. 64
6.12 Kdo není považován za zaměstnance  - str. 65
6.13 Vyměřovací základ zaměstnance  - str. 66
6.14 Započitatelnost příjmů do vyměřovacího základu  - str. 67
6.14.1 Příjmy po skončení zaměstnání  - str. 67
6.14.2 Příjmy v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů  - str. 67
6.14.3 Příklady k započitatelnosti plnění  - str. 67
6.15 Úpravy vyměřovacího základu  - str. 69
6.16 Minimální vyměřovací základ zaměstnance  - str. 69
6.16.1 Stanovení minimálního vyměřovacího základu  - str. 69
6.16.2 Pojištěnci, kteří nemají stanoven minimální vyměřovací základ  - str. 70
6.16.3 Snížení minimálního vyměřovacího základu  - str. 71
6.16.4 Doplatek do minimálního vyměřovacího základu  - str. 72
6.16.5 Obecně platné zásady pro řešení minimálního vyměřovacího základu  - str. 73
6.17 Zaměstnanci, za které je plátcem pojistného i stát  - str. 74
6.17.1 Oznamovací povinnost a minimální vyměřovací základ  - str. 74
6.17.2 Odpočet  - str. 75
6.18 Pracovní volno bez náhrady příjmu  - str. 77
6.19 Zápočet přeplatku v aktuálním měsíci  - str. 78
6.19.1 Přečerpaná dovolená  - str. 79
6.19.2 Náborový příspěvek  - str. 80
6.20 Maximální vyměřovací základ u jednoho zaměstnavatele  - str. 81
6.21 Souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností  - str. 81
6.22 Příklady výpočtu pojistného u zaměstnanců  - str. 81
6.23 Povinnosti spojené se zaměstnáváním zaměstnanců z EU  - str. 84
7. Stát plátcem pojistného  - str. 85
7.1 Vyměřovací základ, odpočet a pojistné osob, za něž pojistné hradí stát  - str. 85
7.2 Oznamovací povinnost  - str. 85
7.2.1 Nezaopatřené dítě  - str. 86
7.2.2 Poživatel důchodu  - str. 88
7.2.3 Příjemce rodičovského příspěvku  - str. 88
7.2.4 Žena na mateřské a osoba na rodičovské dovolené  - str. 89
7.2.5 Uchazeč o zaměstnání  - str. 89
7.2.6 Osoba pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoba s ní společně posuzovaná  - str. 89
7.2.7 Osoba, která je závislá na péči jiné osoby a osoba pečující  - str. 89
7.2.8 Osoba ve výkonu trestu odnětí svobody  - str. 90
7.2.9 Mladistvý umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy  - str. 90
7.2.10 Příjemci penze z doplňkového penzijního spoření - str. 90
7.2.11 Souběh kategorií  - str. 90
7.3 Zvláštní případy, kdy je plátcem pojistného stát  - str. 91
7.3.1 Osoba důchodového věku  - str. 91
7.3.2 Celodenní osobní a řádná péče o děti  - str. 91
7.3.3 Manželé státních zaměstnanců v zahraničí  - str. 92
7.3.4 Doktorandi starší 26 let  - str. 92
7.3.5 Další skupiny osob, za něž hradí pojistné stát  - str. 93
8. Osoby samostatně výdělečně činné - str. 94
8.1 Povinnosti OSVČ  - str. 94
8.2 Vyměřovací základ a pojistné OSVČ  - str. 95
8.3 Nemoc u OSVČ  - str. 96
8.4 Maximální vyměřovací základ  - str. 97
8.5 Minimální vyměřovací základ  - str. 97
8.6 Osoby, za které platí pojistné i stát  - str. 98
8.7 Příklady k placení pojistného OSVČ v roce 2020  - str. 98
8.8 Přehled o příjmech a výdajích  - str. 99
8.9 Zálohy na pojistné  - str. 104
8.10 Cizinci – OSVČ  - str. 108
9. Osoby bez zdanitelných příjmů  - str. 108
9.1 Splatnost pojistného  - str. 109
9.2 Příklady OBZP  - str. 109
10. Evropská unie  - str. 110
10.1 Základní pojmy  - str. 110
10.2 Vynětí ze zdravotního pojištění  - str. 112
10.3 Základní principy  - str. 114
10.4 Výdělečná činnost občanů ČR v zemích EU  - str. 115
10.5 Výdělečná činnost osob ze zemí EU v ČR  - str. 117
11. Sankce, splátkové kalendáře a přeplatky  - str. 118
11.1 Pokuty  - str. 118
11.1.1 Zaměstnavatelé  - str. 118
11.1.2 Osoby samostatně výdělečně činné  - str. 120
11.1.3 Osoby bez zdanitelných příjmů  - str. 121
11.2 Obecné zásady způsobu ukládání pokut  - str. 121
11.3 Podání odvolání do platebního výměru  - str. 121
11.4 Penále  - str. 122
11.5 Splátkové kalendáře ve zdravotním pojištění  - str. 123
11.6 Vracení přeplatku ve zdravotním pojištění  - str. 124
11.6.1 Zaměstnavatelé  - str. 124
11.6.2 Osoby samostatně výdělečně činné  - str. 125
11.6.3 Osoby bez zdanitelných příjmů  - str. 125
11.6.4 Zaměstnanci  - str. 125
12. Vybraná ustanovení  - str. 126
12.1 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  - str. 126
12.2 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů  - str. 146

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1352 - Zdravotní pojištění 2020

ÚZ č. 1352 - Zdravotní pojištění 2020

Sagit, a. s.

Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění; menší změny se dotkly i dalších zákonů a pěti různých vyhlášek. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.