Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a zabývá se i aktuálními právními otázkami kolem koronavirové pandemie.

Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje danou oblast pomocí praktických příkladů. Výklad obsažený v publikaci jde nad rámec opakování zákonné úpravy a poskytne čtenáři jasné řešení konkrétních praktických problémů. 
autor: Jakub Tomšej vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 4. 6. 2020, 200 stran
ISBN: 978-80-2711-015-5

Cena: 269 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 9
O autorovi  - str. 11
Seznam zkratek - str. 13
1. Ochrana zdraví v sociálním právu - str. 15
1.1 Úvodní vymezení zkoumané problematiky - str. 15
2. Osobnostní práva zaměstnanců - str. 17
2.1 Úvodem - str. 17
2.2 Poskytování informací o zdravotním stavu před vznikem pracovního poměru - str. 19
2.3 Výběr zaměstnanců z hlediska zdravotního stavu - str. 20
2.4 Požadování informací o zdravotním stavu od zaměstnanců - str. 22
2.5 Zpracování informací o zdravotním stavu - str. 23
3. BOZP a povinnosti zaměstnavatele - str. 27
3.1 Obecně o BOZP- str. 27
3.2 Kategorizace prací - str. 27
3.3 Informace o BOZP - str. 28
3.4 Další povinnosti zaměstnavatele - str. 30
3.5 Kontrola v oblasti BOZP - str. 32
4. Pracovnělékařské služby - str. 35
4.1 Úvodem - str. 35
4.2 Poskytovatel pracovnělékařských služeb - str. 36
4.3 Posudková činnost - str. 39
4.4 Poradenská činnost - str. 40
4.5 Dohledová činnost - str. 42
4.6 Odchylky u méně rizikových prací - str. 42
5. Lékařské prohlídky - str. 45
5.1 Úvodem - str. 45
5.2 Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky - str. 47
5.3 Výpis ze zdravotnické dokumentace - str. 49
5.4 Pracovnělékařská prohlídka jako přestávka v práci - str. 51
5.5 Placení pracovnělékařských prohlídek - str. 53
5.6 Vstupní lékařská prohlídka - str. 54
5.7 Periodická prohlídka - str. 56
5.8 Mimořádná prohlídka - str. 58
5.9 Výstupní a následná prohlídka - str. 59
6. Lékařské posudky - str. 63
6.1 O lékařských posudcích - str. 63
6.2 Postup při vydání lékařského posudku - str. 64
6.3 Obsah lékařského posudku - str. 66
6.4 Posudkový závěr - str. 67
6.5 Platnost lékařských posudků - str. 70
6.6 Přezkoumání lékařského posudku - str. 71
6.7 Soudní přezkum lékařských posudků - str. 73
7.Vznik, změna a skončení pracovního poměru - str. 77
7.1 Vznik pracovního poměru - str. 77
7.2 Změna pracovního poměru - str.
7.3 Skončení pracovního poměru obecně - str. 79
7.4 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době - str. 83
7.5 Uplynutí sjednané doby - str. 84
7.6 Dohoda o rozvázání pracovního poměru - str. 86
7.7 Výpověď zaměstnance - str. 86
7.8 Výpověď zaměstnavatele – obecné úvahy - str. 88
7.9 Výpověď zaměstnavatele z organizačních důvodů - str. 88
7.10 Výpověď zaměstnavatele ze zdravotních důvodů - str. 90
7.11 Výpověď zaměstnavatele pro nesplňování předpokladů a požadavků - str. 94
7.12 Výpověď zaměstnavatele pro obecné porušení povinností zaměstnance - str. 96
7.13 Výpověď zaměstnavatele pro porušení povinností zaměstnance při DPN - str. 99
7.14 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem - str. 101
7.15 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem - str. 103
7.16 Odstupné - str. 105
7.17 Smrt zaměstnance a zaměstnavatele - str. 107
8. Pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 109
8.1 Obecně - str. 109
8.2 Pojem pracovního úrazu - str. 110
8.3 Postup při vyšetřování pracovního úrazu - str. 114
8.4 Nemoc z povolání - str. 116
8.5 Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 118
8.6 Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele - str. 120
8.7 Náhrada škody a nemajetkové újmy - str. 123
9. Dočasná pracovní neschopnost - str. 125
9.1 Obecně - str. 125
9.2 Postup ošetřujícího lékaře - str. 127
9.3 Postup zaměstnavatele a eNeschopenka - str. 129
9.4 Kontrolní činnost - str. 130
9.5 Regresní náhrada - str. 132
9.6 Invalidní důchody - str. 134
10.Ochrana zdraví v těhotenství a mateřství  - str. 137
10.1 Postavení těhotných žen a matek v pracovním právu - str. 137
10.2 Posuzování zdravotní způsobilosti u těhotných žen - str. 138
10.3 Další práva spojená s těhotenstvím a mateřstvím - str. 141
11. Zdravotní postižení - str. 143
11.1 Obecně - str. 143
11.2 Zákaz diskriminace na základě zdravotního postižení - str. 144
11.3 Přiměřená opatření - str. 145
11.4 Podpora osob se zdravotním postižením - str. 147
11.5 Finanční zabezpečení osob se zdravotním postižením - str. 150
11.6 HIV jako zdravotní postižení - str. 151
12. Koronavirus v pracovním právu - str. 155
12.1 Obecně - str. 155
12.2 Karanténa - str. 155
12.3 Výkon práce z domova - str. 158
12.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - str. 159
12.5 Překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 160
12.6 Odpovědnost zaměstnavatele za přenos infekce - str. 164
Seznam použité literatury - str. 167
Příloha  - Přehled nejdůležitějších ustanovení právních předpisů - str. 169

Další nabídka k tématu

Pracovní doba v souvislostech

Pracovní doba v souvislostech

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Problematika pracovní doby, doby odpočinku a poskytování mzdy, platu a jejich náhrad je jednou z nejsložitějších agend, se kterými se zaměstnavatelé v oblasti pracovního práva a pracovních podmínek zaměstnanců setkávají. Vyvarujte se chyb a zjistěte další souvislosti pracovní ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Zákoník práce - Komentář, 6. vydání

Zákoník práce - Komentář, 6. vydání

Petr Hůrka, Nataša randová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita vysokajová, Soňa Doudová, - Wolters Kluwer, a. s.

Šesté vydání podrobného komentáře k zákoníku práce zapracovává nejaktuálnější změny, které přináší novela – zákon č. 285/2020 Sb. Cílem komentáře je podat uživateli srozumitelný komentář právních norem, které se týkají oblasti pracovního práva. Publikace je určena všem, kteří se ...

Cena: 1 950 KčKOUPIT

ÚZ č. 1395 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1395 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 48 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021

JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Novelou zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů provedenou zákonem č. 285/2020 Sb. dochází s účinností od 1. ledna 2021 mimo jiné ke koncepční změně dovolené. Změny v čerpání dovolené Právo na dovolenou a určení její délky v příslušném kalendářním roce bude ...

Cena: 329 KčKOUPIT

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od července 2020 dochází k velkým změnám zákoníku práce – jde o jednu z největších novelizací za dobu jeho historie. Mění se například úprava dovolené (určující jednotkou pro délku dovolené nebudou dny ale hodiny; mění se pravidla dodatkové dovolené, pravidla krácení dovolené za ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Alice Mlýnková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich důsledky ve světle aktuální judikatury a právní úpravy současného občanského zákoníku. Předmětná ustanovení zákoníku práce jsou rozebírána v nezbytném kontextu se zvláštními právními předpisy, např. ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2020

Meritum - Mzdy 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

17. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2020. Novinky pro rok 2020, které vám díky publikaci neuniknou: •zvýšení důchodů •zvýšení redukčních hranic a náhrady ...

Cena: 749 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.