Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a zabývá se i aktuálními právními otázkami kolem koronavirové pandemie.

Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje danou oblast pomocí praktických příkladů. Výklad obsažený v publikaci jde nad rámec opakování zákonné úpravy a poskytne čtenáři jasné řešení konkrétních praktických problémů. 
autor: Jakub Tomšej vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 4. 6. 2020, 200 stran
ISBN: 978-80-2711-015-5

Cena: 269 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 9
O autorovi  - str. 11
Seznam zkratek - str. 13
1. Ochrana zdraví v sociálním právu - str. 15
1.1 Úvodní vymezení zkoumané problematiky - str. 15
2. Osobnostní práva zaměstnanců - str. 17
2.1 Úvodem - str. 17
2.2 Poskytování informací o zdravotním stavu před vznikem pracovního poměru - str. 19
2.3 Výběr zaměstnanců z hlediska zdravotního stavu - str. 20
2.4 Požadování informací o zdravotním stavu od zaměstnanců - str. 22
2.5 Zpracování informací o zdravotním stavu - str. 23
3. BOZP a povinnosti zaměstnavatele - str. 27
3.1 Obecně o BOZP- str. 27
3.2 Kategorizace prací - str. 27
3.3 Informace o BOZP - str. 28
3.4 Další povinnosti zaměstnavatele - str. 30
3.5 Kontrola v oblasti BOZP - str. 32
4. Pracovnělékařské služby - str. 35
4.1 Úvodem - str. 35
4.2 Poskytovatel pracovnělékařských služeb - str. 36
4.3 Posudková činnost - str. 39
4.4 Poradenská činnost - str. 40
4.5 Dohledová činnost - str. 42
4.6 Odchylky u méně rizikových prací - str. 42
5. Lékařské prohlídky - str. 45
5.1 Úvodem - str. 45
5.2 Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky - str. 47
5.3 Výpis ze zdravotnické dokumentace - str. 49
5.4 Pracovnělékařská prohlídka jako přestávka v práci - str. 51
5.5 Placení pracovnělékařských prohlídek - str. 53
5.6 Vstupní lékařská prohlídka - str. 54
5.7 Periodická prohlídka - str. 56
5.8 Mimořádná prohlídka - str. 58
5.9 Výstupní a následná prohlídka - str. 59
6. Lékařské posudky - str. 63
6.1 O lékařských posudcích - str. 63
6.2 Postup při vydání lékařského posudku - str. 64
6.3 Obsah lékařského posudku - str. 66
6.4 Posudkový závěr - str. 67
6.5 Platnost lékařských posudků - str. 70
6.6 Přezkoumání lékařského posudku - str. 71
6.7 Soudní přezkum lékařských posudků - str. 73
7.Vznik, změna a skončení pracovního poměru - str. 77
7.1 Vznik pracovního poměru - str. 77
7.2 Změna pracovního poměru - str.
7.3 Skončení pracovního poměru obecně - str. 79
7.4 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době - str. 83
7.5 Uplynutí sjednané doby - str. 84
7.6 Dohoda o rozvázání pracovního poměru - str. 86
7.7 Výpověď zaměstnance - str. 86
7.8 Výpověď zaměstnavatele – obecné úvahy - str. 88
7.9 Výpověď zaměstnavatele z organizačních důvodů - str. 88
7.10 Výpověď zaměstnavatele ze zdravotních důvodů - str. 90
7.11 Výpověď zaměstnavatele pro nesplňování předpokladů a požadavků - str. 94
7.12 Výpověď zaměstnavatele pro obecné porušení povinností zaměstnance - str. 96
7.13 Výpověď zaměstnavatele pro porušení povinností zaměstnance při DPN - str. 99
7.14 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem - str. 101
7.15 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem - str. 103
7.16 Odstupné - str. 105
7.17 Smrt zaměstnance a zaměstnavatele - str. 107
8. Pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 109
8.1 Obecně - str. 109
8.2 Pojem pracovního úrazu - str. 110
8.3 Postup při vyšetřování pracovního úrazu - str. 114
8.4 Nemoc z povolání - str. 116
8.5 Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 118
8.6 Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele - str. 120
8.7 Náhrada škody a nemajetkové újmy - str. 123
9. Dočasná pracovní neschopnost - str. 125
9.1 Obecně - str. 125
9.2 Postup ošetřujícího lékaře - str. 127
9.3 Postup zaměstnavatele a eNeschopenka - str. 129
9.4 Kontrolní činnost - str. 130
9.5 Regresní náhrada - str. 132
9.6 Invalidní důchody - str. 134
10.Ochrana zdraví v těhotenství a mateřství  - str. 137
10.1 Postavení těhotných žen a matek v pracovním právu - str. 137
10.2 Posuzování zdravotní způsobilosti u těhotných žen - str. 138
10.3 Další práva spojená s těhotenstvím a mateřstvím - str. 141
11. Zdravotní postižení - str. 143
11.1 Obecně - str. 143
11.2 Zákaz diskriminace na základě zdravotního postižení - str. 144
11.3 Přiměřená opatření - str. 145
11.4 Podpora osob se zdravotním postižením - str. 147
11.5 Finanční zabezpečení osob se zdravotním postižením - str. 150
11.6 HIV jako zdravotní postižení - str. 151
12. Koronavirus v pracovním právu - str. 155
12.1 Obecně - str. 155
12.2 Karanténa - str. 155
12.3 Výkon práce z domova - str. 158
12.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - str. 159
12.5 Překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 160
12.6 Odpovědnost zaměstnavatele za přenos infekce - str. 164
Seznam použité literatury - str. 167
Příloha  - Přehled nejdůležitějších ustanovení právních předpisů - str. 169

Další nabídka k tématu

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021

JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Novelou zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů provedenou zákonem č. 285/2020 Sb. dochází s účinností od 1. ledna 2021 mimo jiné ke koncepční změně dovolené. Změny v čerpání dovolené Právo na dovolenou a určení její délky v příslušném kalendářním roce bude ...

Cena: 329 KčKOUPIT

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od července 2020 dochází k velkým změnám zákoníku práce – jde o jednu z největších novelizací za dobu jeho historie. Mění se například úprava dovolené (určující jednotkou pro délku dovolené nebudou dny ale hodiny; mění se pravidla dodatkové dovolené, pravidla krácení dovolené za ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Alice Mlýnková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich důsledky ve světle aktuální judikatury a právní úpravy současného občanského zákoníku. Předmětná ustanovení zákoníku práce jsou rozebírána v nezbytném kontextu se zvláštními právními předpisy, např. ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2020

Meritum - Mzdy 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

17. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2020. Novinky pro rok 2020, které vám díky publikaci neuniknou: •zvýšení důchodů •zvýšení redukčních hranic a náhrady ...

Cena: 749 KčKOUPIT

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2020

Abeceda personalisty 2020

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Zákoník práce s výkladem 2020

Zákoník práce s výkladem 2020

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Seznamte se díky této osvědčené publikaci se všemi změnami, které přinášejí veškeré novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. V knize najdete ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.