Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019, 4. vydání

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019, 4. vydání

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění (dědictví a dary), pravidla nízké kapitalizace či pravidla proti vyhýbání se daňové povinnosti přijatá na základě směrnice ATAD (konkrétně jsou zpracována CFC pravidla a pravidla o omezení nadměrných výpůjčních výdajů). Nechybí ani vybrané problémy spojené s finančním leasingem, odpisy pohledávek, tvorbou opravných položek k pohledávkám a technickým zhodnocením u nájemce. Výklad je propojen řadou praktických a názorných příkladů.

Publikace může být pomocníkem pro studenty, daňové oborníky, akademiky a pracovníky finanční správy, ale také pro všechny, kteří se připravují na zkoušky na daňového poradce. Text je zpracován k právnímu stavu ke dni 1. 4. 2019.

autoři: Veronika Dvořáková, Marcel Pitterling, Hana Skalická; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 25. 6. 2019, 304 stran
ISBN: 978-80-7598-315-2

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

O autorech - str. XIII
Úvod - str. XIV
1 Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob - str. 1
1.1 Vymezení pojmu „daň“ - str. 1
1.2 Legislativní východiska - str. 2
1.3 Členění zákona o daních z příjmů  - str. 3
1.4 Další právní předpisy související se zdaněním příjmů fyzických a právnických osob  - str. 4
1.5 Daňové subjekty - str.  6
1.5.1 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob - str. 7
1.5.2 Poplatníci daně z příjmů právnických osob - str. 8
1.5.3 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění - str. 9
1.5.4 Zdroj příjmů u nerezidentů - str. 9
1.6 Registrace k daním z příjmů - str. 11
1.6.1 Registrační povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob - str. 12
1.6.2 Registrační povinnost poplatníka daně z příjmů právnických osob - str. 13
1.6.3 Registrační povinnost plátce daně - str. 13
1.7 Registrace u správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny - str. 14
1.8 Zdaňovací období  - str. 14
1.9 Daňové přiznání k dani z příjmů a lhůty pro jeho podání  - str. 16
1.9.1 Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 19
1.9.2 Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob  - str. 21
1.10 Vyměření daně - str. 22
1.11 Doměření daně - str. 23
1.12 Lhůta pro stanovení daně - str. 25
1.13 Úprava prekluzivní lhůty v § 38r ZDP - str. 29
1.14 Splatnost daně  - str. 30
1.15 Zálohy na daň - str. 31
1.16 Lhůta pro placení daně - str.  33
2 Metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti fyzických a právnických osob - str. 35
2.1 Metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti u poplatníků – fyzických osob - str. 35
2.1.1 Příjmy ze závislé činnosti (příjmy ze zaměstnání a funkční požitky) - str. 45
2.1.1.1 Vymezení příjmů, které jsou předmětem daně - str. 45
2.1.1.2 Nepeněžní příjmy, které jsou předmětem daně - str. 47
2.1.1.3 Příjmy, které nejsou předmětem daně  - str. 48
2.1.1.4 Příjmy, které jsou od daně osvobozeny - str. 50
2.1.1.5 Stanovení základu daně  - str. 52
2.1.1.6 Prohlášení k dani - str. 55
2.1.1.7 Výpočet zálohy na daň dle § 38h ZDP  - str. 56
2.1.1.8 Samostatný základ daně podle § 6 odst. 4 ZDP - str. 57
2.1.1.9 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění - str. 65
2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti - str. 65
2.1.2.1 Stanovení obecného základu daně  - str. 67
2.1.2.2 Evidence nezbytná pro zjištění základu daně - str. 67
2.1.2.3 Podmínky vedení účetnictví u fyzických osob - str.  67
2.1.2.4 Podmínky vedení daňové evidence u fyzických osob  - str. 69
2.1.2.5 Vedení záznamů o příjmech a evidenci pohledávek . . . 71
2.1.2.6 Daň stanovená paušální částkou - str.  73
2.1.2.7 Problematika podnikání manželů  - str. 74
2.1.3 Příjmy z kapitálového majetku  - str. 75
2.1.4 Příjmy z nájmu  - str. 75
2.1.5 Ostatní příjmy - str. 76
2.2 Metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti u poplatníků – právnických osob - str. 79
2.2.1 Obecné principy stanovení základu daně a daňové povinnosti - str. 79
2.2.1.1 Obecný základ daně - str. 83
2.2.1.2 Samostatný základ daně - str. 84
3 Nezdanitelné části základu daně a položky snižující základ daně - str. 87
3.1 Nezdanitelné části základu daně - str. 87
3.1.1 Bezúplatná plnění (dary) - str. 87
3.1.2 Úroky z hypotečního úvěru či z úvěru ze stavebního spoření  - str. 92
3.1.3 Příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a další obdobné produkty - str. 98
3.1.4 Příspěvky na soukromé životní pojištění - str. 101
3.1.5 Členské příspěvky odborové organizaci - str. 104
3.1.6 Úhrada za zkoušky ověřující další vzdělání - str. 104
3.1.7 Závěrečné poznámky k nezdanitelným částem základu daně u fyzických osob - str. 105
3.2 Položky odčitatelné od základu daně  - str. 105
3.2.1 Daňová ztráta  - str. 105
3.2.1.1 Základní podmínky uplatňování daňové ztráty dle § 34 odst. 1 a § 38n ZDP - str. 106
3.2.1.2 Specifické podmínky uplatňování daňové ztráty dle § 38na ZDP - str. 107
3.2.2 Výzkum a vývoj  - str. 110
3.2.3 Podpora odborného vzdělávání - str. 113
3.2.3.1 Pořízení majetku na odborné vzdělávání - str. 114
3.2.3.2 Výdaje vynaložené na žáka nebo studenta - str. 115
3.2.4 Položky snižující základ daně pro veřejně prospěšné poplatníky  - str. 115
3.2.5 Závěrečná poznámka k položkám odčitatelným od základu daně u fyzických osob - str. 115
4 Slevy na dani pro fyzické a právnické osoby - str. 117
4.1 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - str. 117
4.2 Investiční pobídky - str. 119
4.3 Osobní slevy na dani - str. 121
4.3.1 Sleva na poplatníka  - str. 121
4.3.2 Sleva na manžela/manželku - str. 122
4.3.3 Sleva na invaliditu - str. 124
4.3.4 Sleva pro zdravotně postižené - str. 124
4.3.5 Sleva na studenta - str. 124
4.3.6 Sleva za umístění dítěte - str. 127
4.3.7 Sleva na evidenci tržeb  - str. 128
4.3.8 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě  - str. 129
4.4 Závěrečné poznámky ke slevám na dani u fyzických osob - str. 133
5 Principy posuzování daňové účinnosti vybraných výdajů (nákladů)  - str.  135
5.1 Obecné principy posuzování účinnosti daňových výdajů (nákladů) - str. 135
5.2 Nakládání s majetkem poplatníka z hlediska daně z příjmů  - str. 138
5.2.1 Odpisy dlouhodobého majetku - str. 138
5.2.1.1 Odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek - str. 139
5.2.1.2 Odpisovaný dlouhodobý nehmotný majetek - str. 141
5.2.1.3 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku - str. 142
5.2.2 Problematika zásob z hlediska daně z příjmů - str. 143
5.2.3 Daňové odpisy hmotného majetku odpisovaného dle účetních předpisů metodou komponentního odpisování - str. 146
5.2.4 Vyřazení majetku a s tím spojené daňové důsledky - str. 148
5.2.4.1 Vyřazení odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku - str.  148
5.2.4.2 Vyřazení neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku  - str. 152
5.2.4.3 Vyřazení odpisovaného a neodpisovaného dlouhodobého nehmotného majetku - str. 152
5.2.5 Tvorba rezervy na opravy hmotného majetku - str.  153
5.3 Finanční leasing versus nájem - str. 156
5.3.1 Podmínky pro uznání finančního leasingu ve výdajích (nákladech) poplatníka  - str. 156
5.3.2 Nájem  - str. 167
5.3.3 Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem - str. 167
5.3.4 Technické zhodnocení provedené na majetku pořízeném na finanční leasing  - str. 175
5.3.5 Technické zhodnocení majetku u podnájemce - str. 176
5.4 Pravidla nízké kapitalizace - str. 177
5.4.1 Jak určit vztah spojitosti mezi dlužníkem a věřitelem? - str. 179
5.4.2 Jak určit výši nedaňových úroků, resp. finančních výdajů (nákladů)? - str. 181
5.4.3 Úroky placené do zahraničí z hlediska testu nízké kapitalizace  - str. 187
5.5 Paušální výdaj na dopravu - str. 189
5.6 Opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek - str. 191
5.6.1 Opravné položky k pohledávkám - str. 191
5.6.1.1 Opravné položky za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8 zákona o rezervách) - str. 192
5.6.1.2 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994 (pohledávky tzv. nového bloku podle § 8a zákona o rezervách) - str. 193
5.6.1.3 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám po splatnosti rozdělené podle rozvahové hodnoty k datu jejich vzniku (§ 8c zákona o rezervách) - str. 195
5.6.1.4 Opravné položky z titulu ručení za celní dluh (§ 8b zákona o rezervách)  - str. 196
5.6.2 Odpis pohledávek - str. 198
6 Transformace výsledku hospodaření na základ daně poplatníka - str.  201
6.1 Základní princip - str.  201
6.2 Úpravy výsledku hospodaření a základu daně v rámci daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 203
6.3 Praktické příklady - str.  211
7 Specifické daňové případy u fyzických osob - str. 215
7.1 Specifika stanovení základu daně včetně povinnosti platit sociální a zdravotní pojištění - str. 215
7.1.1 Optimalizace daňové povinnosti  - str.  215
7.1.1.1 Rozdělování společných příjmů a výdajů - str. 215
7.1.1.2 Výpočet příjmů spolupracujících osob - str. 218
7.1.2 Základní povinnosti z hlediska sociálního a zdravotního pojištění - str.  219
7.2 Problematika přechodu z uplatňování skutečných výdajů (nákladů) na paušální výdaje a naopak - str. 221
7.2.1 Úpravy rozdílu mezi příjmy a výdaji v důsledku změny způsobu uplatňování skutečných výdajů na paušální výdaje - str. 222
7.2.2 Úpravy rozdílu mezi příjmy a výdaji v důsledku změny způsobu uplatňování paušálních výdajů
na skutečné výdaje - str. 224
7.3 Problematika přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví a naopak - str. 225
7.3.1 Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví  - str. 225
7.3.2 Přechod z vedení účetnictví na vedení daňové evidence - str. 228
7.4 Solidární zvýšení daně - str. 228
7.4.1 Solidární zvýšení daně u zaměstnanců  - str. 229
7.4.2 Solidární zvýšení daně u podnikatelů  - str. 231
7.4.3 Solidární zvýšení daně u spolupracujících osob - str. 232
7.5 Inkorporace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů z pohledu daně z příjmů fyzických osob - str. 234
7.6 Daňové aspekty tichého společníka - str. 239
7.7 Ukončení účasti člena v obchodní korporaci - str. 241
7.7.1 Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným – realizace vypořádacího podílu - str. 242
7.7.2 Převod podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným - str. 244
7.8 Ukončení podnikání fyzické osoby - str. 245
7.8.1 Ohlašovací povinnost poplatníka a archivace dokladů - str. 246
7.8.1.1 Ohlášení ukončení podnikání prostřednictvím živnostenského úřadu  - str. 246
7.8.1.2 Ohlášení ukončení podnikání prostřednictvím jiných institucí  - str. 247
7.8.1.3 Archivace dokladů - str. 248
7.8.2 Úpravy základu daně, pokud poplatník vedl účetnictví - str. 248
7.8.3 Úpravy základu daně, pokud poplatník vedl daňovou evidenci - str. 249
7.8.4 Úpravy základu daně, pokud poplatník uplatňoval výdaje procentem z příjmů - str. 250
7.8.5 Obchodní majetek poplatníka při ukončení podnikání - str. 251
8 Specifické daňové případy u právnických osob - str. 253
8.1 Základní principy zdaňování veřejně prospěšných poplatníků - str.  253
8.2 Základní principy zdaňování provozovatelů solárních elektráren - str. 257
8.3 Zdaňování příjmů veřejných obchodních společností a komanditních společností včetně jejich společníků  - str. 261
8.3.1 Zdaňování příjmů veřejných obchodních společností (v. o. s.)  - str. 261
8.3.2 Zdaňování příjmů komanditních společností  - str.  262
8.4 Inkorporace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů z pohledu daně z příjmů právnických osob - str. 262
8.5 Pravidla proti vyhýbání se daňovým povinnostem – implementace směrnice ATAD do ZDP - str. 265
8.5.1 Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů - str. 268
8.5.2 Zdanění ovládané zahraniční společnosti - str. 272
9 Základní principy zdaňování cenných papírů - str. 275
9.1 Obecné principy - str. 275
9.2 Zdanění příjmů z cenných papírů u fyzických osob – nepodnikatelů  - str. 276
9.2.1 Běžný příjem – příjem z držby cenného papíru - str. 276
9.2.2 Kapitálový příjem – příjem z prodeje cenného papíru - str. 277
9.3 Zdanění příjmů z cenných papírů u fyzických osob – podnikatelů - str. 280
9.3.1 Běžný příjem – příjem z držby cenného papíru - str. 280
9.3.2 Kapitálový příjem – příjem z prodeje cenného papíru - str. 280
9.4 Zdanění příjmů z cenných papírů u právnických osob - str. 282
9.4.1 Běžný příjem – příjem z držby cenného papíru - str.  282
9.4.2 Kapitálový příjem – příjem z prodeje cenného papíru - str. 283
Seznam použité literatury  - str. 285

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů; od ledna rovněž platí zcela nový pokyn GFŘ D-59, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, který nahrazuje dosud platný pokyn D-22; pokyn obsahuje podrobnosti k většině ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková -

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2023. Stejně podrobně se ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2023

Daňová evidence podnikatelů 2023

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2022 i 2023. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí možnost uplatnění ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2023

Daňové a nedaňové náklady 2023

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Nové vydání je upraveno na podmínky roku 2023 a je také rozšířeno o další odborné informace a stanoviska. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2023

Zcela legální daňové triky 2023

Miloslav Hnátek -

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Tato kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022. Reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ...

Cena: 759 KčKOUPIT

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer, a. s.

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.