Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019, 4. vydání

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019, 4. vydání

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění (dědictví a dary), pravidla nízké kapitalizace či pravidla proti vyhýbání se daňové povinnosti přijatá na základě směrnice ATAD (konkrétně jsou zpracována CFC pravidla a pravidla o omezení nadměrných výpůjčních výdajů). Nechybí ani vybrané problémy spojené s finančním leasingem, odpisy pohledávek, tvorbou opravných položek k pohledávkám a technickým zhodnocením u nájemce. Výklad je propojen řadou praktických a názorných příkladů.

Publikace může být pomocníkem pro studenty, daňové oborníky, akademiky a pracovníky finanční správy, ale také pro všechny, kteří se připravují na zkoušky na daňového poradce. Text je zpracován k právnímu stavu ke dni 1. 4. 2019.

autor: Veronika Dvořáková, Marcel Pitterling, Hana Skalická vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 25. 6. 2019, 304 stran
ISBN: 978-80-7598-315-2

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

O autorech - str. XIII
Úvod - str. XIV
1 Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob - str. 1
1.1 Vymezení pojmu „daň“ - str. 1
1.2 Legislativní východiska - str. 2
1.3 Členění zákona o daních z příjmů  - str. 3
1.4 Další právní předpisy související se zdaněním příjmů fyzických a právnických osob  - str. 4
1.5 Daňové subjekty - str.  6
1.5.1 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob - str. 7
1.5.2 Poplatníci daně z příjmů právnických osob - str. 8
1.5.3 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění - str. 9
1.5.4 Zdroj příjmů u nerezidentů - str. 9
1.6 Registrace k daním z příjmů - str. 11
1.6.1 Registrační povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob - str. 12
1.6.2 Registrační povinnost poplatníka daně z příjmů právnických osob - str. 13
1.6.3 Registrační povinnost plátce daně - str. 13
1.7 Registrace u správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny - str. 14
1.8 Zdaňovací období  - str. 14
1.9 Daňové přiznání k dani z příjmů a lhůty pro jeho podání  - str. 16
1.9.1 Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 19
1.9.2 Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob  - str. 21
1.10 Vyměření daně - str. 22
1.11 Doměření daně - str. 23
1.12 Lhůta pro stanovení daně - str. 25
1.13 Úprava prekluzivní lhůty v § 38r ZDP - str. 29
1.14 Splatnost daně  - str. 30
1.15 Zálohy na daň - str. 31
1.16 Lhůta pro placení daně - str.  33
2 Metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti fyzických a právnických osob - str. 35
2.1 Metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti u poplatníků – fyzických osob - str. 35
2.1.1 Příjmy ze závislé činnosti (příjmy ze zaměstnání a funkční požitky) - str. 45
2.1.1.1 Vymezení příjmů, které jsou předmětem daně - str. 45
2.1.1.2 Nepeněžní příjmy, které jsou předmětem daně - str. 47
2.1.1.3 Příjmy, které nejsou předmětem daně  - str. 48
2.1.1.4 Příjmy, které jsou od daně osvobozeny - str. 50
2.1.1.5 Stanovení základu daně  - str. 52
2.1.1.6 Prohlášení k dani - str. 55
2.1.1.7 Výpočet zálohy na daň dle § 38h ZDP  - str. 56
2.1.1.8 Samostatný základ daně podle § 6 odst. 4 ZDP - str. 57
2.1.1.9 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění - str. 65
2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti - str. 65
2.1.2.1 Stanovení obecného základu daně  - str. 67
2.1.2.2 Evidence nezbytná pro zjištění základu daně - str. 67
2.1.2.3 Podmínky vedení účetnictví u fyzických osob - str.  67
2.1.2.4 Podmínky vedení daňové evidence u fyzických osob  - str. 69
2.1.2.5 Vedení záznamů o příjmech a evidenci pohledávek . . . 71
2.1.2.6 Daň stanovená paušální částkou - str.  73
2.1.2.7 Problematika podnikání manželů  - str. 74
2.1.3 Příjmy z kapitálového majetku  - str. 75
2.1.4 Příjmy z nájmu  - str. 75
2.1.5 Ostatní příjmy - str. 76
2.2 Metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti u poplatníků – právnických osob - str. 79
2.2.1 Obecné principy stanovení základu daně a daňové povinnosti - str. 79
2.2.1.1 Obecný základ daně - str. 83
2.2.1.2 Samostatný základ daně - str. 84
3 Nezdanitelné části základu daně a položky snižující základ daně - str. 87
3.1 Nezdanitelné části základu daně - str. 87
3.1.1 Bezúplatná plnění (dary) - str. 87
3.1.2 Úroky z hypotečního úvěru či z úvěru ze stavebního spoření  - str. 92
3.1.3 Příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a další obdobné produkty - str. 98
3.1.4 Příspěvky na soukromé životní pojištění - str. 101
3.1.5 Členské příspěvky odborové organizaci - str. 104
3.1.6 Úhrada za zkoušky ověřující další vzdělání - str. 104
3.1.7 Závěrečné poznámky k nezdanitelným částem základu daně u fyzických osob - str. 105
3.2 Položky odčitatelné od základu daně  - str. 105
3.2.1 Daňová ztráta  - str. 105
3.2.1.1 Základní podmínky uplatňování daňové ztráty dle § 34 odst. 1 a § 38n ZDP - str. 106
3.2.1.2 Specifické podmínky uplatňování daňové ztráty dle § 38na ZDP - str. 107
3.2.2 Výzkum a vývoj  - str. 110
3.2.3 Podpora odborného vzdělávání - str. 113
3.2.3.1 Pořízení majetku na odborné vzdělávání - str. 114
3.2.3.2 Výdaje vynaložené na žáka nebo studenta - str. 115
3.2.4 Položky snižující základ daně pro veřejně prospěšné poplatníky  - str. 115
3.2.5 Závěrečná poznámka k položkám odčitatelným od základu daně u fyzických osob - str. 115
4 Slevy na dani pro fyzické a právnické osoby - str. 117
4.1 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - str. 117
4.2 Investiční pobídky - str. 119
4.3 Osobní slevy na dani - str. 121
4.3.1 Sleva na poplatníka  - str. 121
4.3.2 Sleva na manžela/manželku - str. 122
4.3.3 Sleva na invaliditu - str. 124
4.3.4 Sleva pro zdravotně postižené - str. 124
4.3.5 Sleva na studenta - str. 124
4.3.6 Sleva za umístění dítěte - str. 127
4.3.7 Sleva na evidenci tržeb  - str. 128
4.3.8 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě  - str. 129
4.4 Závěrečné poznámky ke slevám na dani u fyzických osob - str. 133
5 Principy posuzování daňové účinnosti vybraných výdajů (nákladů)  - str.  135
5.1 Obecné principy posuzování účinnosti daňových výdajů (nákladů) - str. 135
5.2 Nakládání s majetkem poplatníka z hlediska daně z příjmů  - str. 138
5.2.1 Odpisy dlouhodobého majetku - str. 138
5.2.1.1 Odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek - str. 139
5.2.1.2 Odpisovaný dlouhodobý nehmotný majetek - str. 141
5.2.1.3 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku - str. 142
5.2.2 Problematika zásob z hlediska daně z příjmů - str. 143
5.2.3 Daňové odpisy hmotného majetku odpisovaného dle účetních předpisů metodou komponentního odpisování - str. 146
5.2.4 Vyřazení majetku a s tím spojené daňové důsledky - str. 148
5.2.4.1 Vyřazení odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku - str.  148
5.2.4.2 Vyřazení neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku  - str. 152
5.2.4.3 Vyřazení odpisovaného a neodpisovaného dlouhodobého nehmotného majetku - str. 152
5.2.5 Tvorba rezervy na opravy hmotného majetku - str.  153
5.3 Finanční leasing versus nájem - str. 156
5.3.1 Podmínky pro uznání finančního leasingu ve výdajích (nákladech) poplatníka  - str. 156
5.3.2 Nájem  - str. 167
5.3.3 Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem - str. 167
5.3.4 Technické zhodnocení provedené na majetku pořízeném na finanční leasing  - str. 175
5.3.5 Technické zhodnocení majetku u podnájemce - str. 176
5.4 Pravidla nízké kapitalizace - str. 177
5.4.1 Jak určit vztah spojitosti mezi dlužníkem a věřitelem? - str. 179
5.4.2 Jak určit výši nedaňových úroků, resp. finančních výdajů (nákladů)? - str. 181
5.4.3 Úroky placené do zahraničí z hlediska testu nízké kapitalizace  - str. 187
5.5 Paušální výdaj na dopravu - str. 189
5.6 Opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek - str. 191
5.6.1 Opravné položky k pohledávkám - str. 191
5.6.1.1 Opravné položky za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8 zákona o rezervách) - str. 192
5.6.1.2 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994 (pohledávky tzv. nového bloku podle § 8a zákona o rezervách) - str. 193
5.6.1.3 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám po splatnosti rozdělené podle rozvahové hodnoty k datu jejich vzniku (§ 8c zákona o rezervách) - str. 195
5.6.1.4 Opravné položky z titulu ručení za celní dluh (§ 8b zákona o rezervách)  - str. 196
5.6.2 Odpis pohledávek - str. 198
6 Transformace výsledku hospodaření na základ daně poplatníka - str.  201
6.1 Základní princip - str.  201
6.2 Úpravy výsledku hospodaření a základu daně v rámci daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 203
6.3 Praktické příklady - str.  211
7 Specifické daňové případy u fyzických osob - str. 215
7.1 Specifika stanovení základu daně včetně povinnosti platit sociální a zdravotní pojištění - str. 215
7.1.1 Optimalizace daňové povinnosti  - str.  215
7.1.1.1 Rozdělování společných příjmů a výdajů - str. 215
7.1.1.2 Výpočet příjmů spolupracujících osob - str. 218
7.1.2 Základní povinnosti z hlediska sociálního a zdravotního pojištění - str.  219
7.2 Problematika přechodu z uplatňování skutečných výdajů (nákladů) na paušální výdaje a naopak - str. 221
7.2.1 Úpravy rozdílu mezi příjmy a výdaji v důsledku změny způsobu uplatňování skutečných výdajů na paušální výdaje - str. 222
7.2.2 Úpravy rozdílu mezi příjmy a výdaji v důsledku změny způsobu uplatňování paušálních výdajů
na skutečné výdaje - str. 224
7.3 Problematika přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví a naopak - str. 225
7.3.1 Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví  - str. 225
7.3.2 Přechod z vedení účetnictví na vedení daňové evidence - str. 228
7.4 Solidární zvýšení daně - str. 228
7.4.1 Solidární zvýšení daně u zaměstnanců  - str. 229
7.4.2 Solidární zvýšení daně u podnikatelů  - str. 231
7.4.3 Solidární zvýšení daně u spolupracujících osob - str. 232
7.5 Inkorporace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů z pohledu daně z příjmů fyzických osob - str. 234
7.6 Daňové aspekty tichého společníka - str. 239
7.7 Ukončení účasti člena v obchodní korporaci - str. 241
7.7.1 Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným – realizace vypořádacího podílu - str. 242
7.7.2 Převod podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným - str. 244
7.8 Ukončení podnikání fyzické osoby - str. 245
7.8.1 Ohlašovací povinnost poplatníka a archivace dokladů - str. 246
7.8.1.1 Ohlášení ukončení podnikání prostřednictvím živnostenského úřadu  - str. 246
7.8.1.2 Ohlášení ukončení podnikání prostřednictvím jiných institucí  - str. 247
7.8.1.3 Archivace dokladů - str. 248
7.8.2 Úpravy základu daně, pokud poplatník vedl účetnictví - str. 248
7.8.3 Úpravy základu daně, pokud poplatník vedl daňovou evidenci - str. 249
7.8.4 Úpravy základu daně, pokud poplatník uplatňoval výdaje procentem z příjmů - str. 250
7.8.5 Obchodní majetek poplatníka při ukončení podnikání - str. 251
8 Specifické daňové případy u právnických osob - str. 253
8.1 Základní principy zdaňování veřejně prospěšných poplatníků - str.  253
8.2 Základní principy zdaňování provozovatelů solárních elektráren - str. 257
8.3 Zdaňování příjmů veřejných obchodních společností a komanditních společností včetně jejich společníků  - str. 261
8.3.1 Zdaňování příjmů veřejných obchodních společností (v. o. s.)  - str. 261
8.3.2 Zdaňování příjmů komanditních společností  - str.  262
8.4 Inkorporace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů z pohledu daně z příjmů právnických osob - str. 262
8.5 Pravidla proti vyhýbání se daňovým povinnostem – implementace směrnice ATAD do ZDP - str. 265
8.5.1 Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů - str. 268
8.5.2 Zdanění ovládané zahraniční společnosti - str. 272
9 Základní principy zdaňování cenných papírů - str. 275
9.1 Obecné principy - str. 275
9.2 Zdanění příjmů z cenných papírů u fyzických osob – nepodnikatelů  - str. 276
9.2.1 Běžný příjem – příjem z držby cenného papíru - str. 276
9.2.2 Kapitálový příjem – příjem z prodeje cenného papíru - str. 277
9.3 Zdanění příjmů z cenných papírů u fyzických osob – podnikatelů - str. 280
9.3.1 Běžný příjem – příjem z držby cenného papíru - str. 280
9.3.2 Kapitálový příjem – příjem z prodeje cenného papíru - str. 280
9.4 Zdanění příjmů z cenných papírů u právnických osob - str. 282
9.4.1 Běžný příjem – příjem z držby cenného papíru - str.  282
9.4.2 Kapitálový příjem – příjem z prodeje cenného papíru - str. 283
Seznam použité literatury  - str. 285

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1388 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

ÚZ č. 1388 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

Sagit, a. s.

V průběhu prázdnin nabyly účinnosti další novely některých zákonů. Především se již počtvrté změnil zákon o kompenzačním bonusu, který má už celkem 26 novelizačních bodů – poslední změny se týkají společníků s. r. o. a dále osob pracujících na dohodu. Ke změnám došlo také u zákona o ...

Cena: 155 KčKOUPIT

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Tomáš Jaroš - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace na základě aktuální judikatury NSS představuje srozumitelným způsobem základní koncepční pilíře zákona o daních z příjmů, a přináší tak ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Publikace pomůže všem, kteří dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a rychlému přístupu k aktuálním informacím. Autor v již třináctém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o daních ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2020

Daňová evidence podnikatelů 2020

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2019 i 2020. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2020

Daňové a nedaňové náklady 2020

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.