Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se věnuje dani srážené zvláštní sazbou daně i kombinaci záloh a srážkové daně u jednoho zaměstnance, včetně názorných příkladů.

Pomůžeme vám vyznat se ve změnách v rámci konsolidačního balíčku
Vzhledem k rozsáhlé změně ve zdanění zaměstnanců je pozornost věnována zejména změnám, které přinesl konsolidační balíček. Dále pak změnám týkajícím se nových možností daňově zvýhodněného spoření na stáří.

Co všechno dále v publikaci naleznete?
Kniha přináší výklad rovněž k oblasti zaměstnaneckých benefitů, kde se změny dotkly těch nejčastěji poskytovaných, a zabývá se rovněž příspěvky zaměstnavatelů zaměstnancům na daňově podporované produkty spoření na stáří, a to včetně změn v oblasti daňových povinností zaměstnanců v případě, že tato spoření na stáří předčasně ukončí.
Upozorněno je i na slevy na dani, zejména na ukončení poskytování některých z nich, a na změny v poskytování slevy na manžela. Publikace srozumitelně objasňuje proces zdanění končící odvodem správci daně, obsahuje i kapitolu věnovanou odpovědím na nejčastější dotazy čtenářů a účastníků odborných seminářů a dotýká se i vyplňování příslušných tiskopisů. Příručka se také věnuje problematice budoucího ročního zúčtování daňových záloh v roce 2025 za rok 2024, a to podle znění zákona platného na počátku roku 2024, a rámcově i podání Vyúčtování za rok 2024.

autoři: Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 13. 2. 2024, 568 stran
ISBN: 978-80-7554-406-3

Cena: 539 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 10
Nejčastěji citované právní předpisy - str. 13
Použité pojmy a zkratky - str. 14
Parametry použité v zákoně o daních z příjmů pro rok 2024 - str. 15
I. Výklad problematiky - str. 6
1. Vstupní informace ke zdaňování příjmů - str. 16
1.1 Změny ve zdaňování příjmů v roce 2024 - str. 16
1.1.1 Zrušení institutu plátcových pokladen - str. 16
1.2 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně v roce 2024 (změna s účinností od 1. 7. 2024) - str. 16
1.2.1 Změna v hranici pro vyšší sazbu daně pro výpočet daně i zálohy na daň z příjmů v roce 2024 - str. 18
1.2.2 Zrušení výjimky pro zaměstnanecké byty a rodinné domy - str. 18
1.2.3 Změna ve výši stanovených příjmů v případě poskytnutí nízkoemisního a bezemisního vozidla zaměstnanci k soukromým i služebním účelům - str. 19
1.2.4 Rozšíření příjmů, které nejsou předmětem daně zaměstnance - str. 20
1.2.5 Osvobození příjmů zaměstnance ve formě příspěvků zaměstnavatele na stravování - str. 21
1.2.6 Osvobození zaměstnaneckých benefitů - str. 23
1.2.6.1 Zrušení osvobození nepeněžních darů do 2 000 Kč zaměstnancům k výročím podle vyhlášky FKSP, která byla s účinností 
od 1. 1. 2024 zrušena - str. 24
1.2.6.2 Sportovní a kulturní akce pořádané zaměstnavatelem - str. 24
1.2.6.3 Rozšíření produktů daňové podpory v případech spoření na stáří a zároveň zpřísnění podmínek pro jejich uplatnění - str. 25
1.2.6.4 Zdanění zaměstnaneckých akcií - str. 27
1.2.7 Zrušení § 6 odst. 9 písm. o) ZDP - str. 28
1.2.8 Změna v osvobození sociální výpomoci pozůstalým po zaměstnanci - str. 28
1.2.9 Zrušení slevy na studenta - str. 29
1.2.10 Změna podmínek pro uplatnění slevy na manžela/manželku a související doklady pro její uplatnění - str. 29
1.2.11 Změna v možnosti uplatnit daňové zvýhodnění na vdané/ženaté dítě - str. 30
1.2.12 Zrušení některých nezdanitelných částí základu daně - str. 30
1.2.13 Zrušení slevy na „školkovné“ - str. 31
1.2.14 Oznamování příjmů plynoucích do zahraničí - str. 31
1.2.15 Změny limitních částek pro osvobození příjmů podle § 10 ZDP ve vazbě na povinnost zaměstnance podat daňové přiznání - str. 31
1.3 Částky rozhodné pro daňové povinnosti v roce 2024 - str. 32
1.4 Ustanovení daňového řádu podstatná pro praxi mzdových účetních - str. 33
1.5 Aktuální vzory tiskopisů - str. 33
1.6 Stručné zopakování stavu platného i v roce 2024 - str. 35
1.7 Systém zdaňování příjmů - str. 37
1.7.1 Daňový rezident v ČR – daňový nerezident - str. 39
1.7.2 Obecné ustanovení k zamezení dvojímu zdanění u mezd - str. 44
2. Předmět daně z příjmů - str. 45
3. Příjmy ze závislé činnosti – vymezení - str. 49
3.1 Mezinárodní pronájem pracovní síly - str. 53
4. Zvláštní nepeněžní příjmy zaměstnanců - str. 54
4.1 Příjmy zaměstnance spočívající v cenovém rozdílu, resp. v cenovém zvýhodnění - str. 55
4.2 Zaměstnanecké akcie - str. 57
4.2 Motorové vozidlo poskytnuté zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům - str. 61
4.3 Nezdanitelné nepeněžní i peněžní příjmy – rozdělení - str. 63
5. Cestovní náhrady zaměstnanců, ochranné pracovní prostředky, pracovní oblečení a další plnění, která nejsou předmětem daně z příjmů - str. 64
6. Daňové osvobození vztahující se k příjmům ze závislé činnosti - str. 69
6.1 Podrobněji k některým druhům nepeněžního plnění ze sociálního fondu, resp. na vrub nedaňových nákladů - str. 75
6.2 Osvobození příspěvků zaměstnavatele na daňově podporované produkty na stáří nebo na daňově podporované pojištění dlouhodobé péče - str. 78
6.3 Oznamování příjmů vyšších než 5 000 000 Kč - str. 79
7. Působnost zaměstnavatele v průběhu zdaňovacího období - str. 81
7.1 Prohlášení poplatníka - str. 81
8. Zaměstnanec bez učiněného Prohlášení k dani, srážková daň ve výši 15 % nebo daňová záloha ve výši 15 % - str. 83
9. Zaměstnanec s učiněným Prohlášením k dani - str. 89
10. Způsob výpočtu daňové zálohy z měsíční mzdy - str. 91
10.1 Slevy na dani podle § 35ba ZDP. - str. 92
10.1.1 Sleva na dani na poplatníka (základní) - str. 92
10.1.2 Sleva na dani na manželku (manžela) s nízkým příjmem - str. 92
10.1.3 Sleva na dani – invalidita poplatníka - str. 99
10.1.4 Sleva na dani držitele průkazu ZTP/P - str. 100
10.1.5 Výpočet zálohy z měsíčního příjmu ze závislé činnosti - str. 100
10.1.6 Výpočet daňové zálohy z jednorázových mezd, doplatků mezd za minulá léta a z doplatků mezd běžného kalendářního roku - str. 104
10.1.7 Příklady výpočtu zálohy na daň v roce 2024 bez vyživovaných dětí nebo nejvýše s jedním dítětem - str. 106
11. Daňové zvýhodnění na dítě a výpočet daňové zálohy nebo daňového bonusu s příklady - str. 110
11.1 Svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů - str. 118
11.2 Uplatnění daňového zvýhodnění prarodičem v případě, že rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit - str. 119
11.3 Uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění u zaměstnavatele - str. 125
11.3.1 Příklady případů, kdy daňové zvýhodnění uplatňuje jen jeden poplatník (např. jeden z manželů při více dětech ve společně
hospodařící domácnosti nebo samoživitel) - str. 130
11.3.2 K vyplňování údajů v Prohlášení k dani vzor č. 27 v souvislosti s diferencovanou výší daňového zvýhodnění - str. 134
12. Nezdanitelné části základu daně podle § 15 ZDP (pro roční zúčtování za rok 2024) - str. 140
12.1 Nezdanitelná částka bezúplatných plnění na vymezené účely - str. 140
12.2 Odpočet nezdanitelné částky z titulu placení úroků z úvěrů ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru - str. 143
12.3 Odpočet daňové podpory produktu spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče - str. 148
12.3.1 Dlouhodobý investiční produkt - str. 153
12.3.2 Pojištění dlouhodobé péče - str. 155
13. Přehled průkazů pro uplatnění slevy na dani, daňového zvýhodnění a nezdanitelných částek u zaměstnavatele - str. 159
13.1 Průkazy předkládané na počátku nebo v průběhu roku pro výpočet daňových záloh - str. 159
13.2 Hlavní pravidla pro vznik nároku na slevy a pro jejich uplatňování v průběhu roku - str. 161
13.2.1 Nárok na slevu - str. 161
13.2.2 Uplatnění nároku - str. 163
13.3 Průkazy předkládané pro účely ročního zúčtování - str. 166
14. Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti - str. 169
14.1 Čísla účtu pro placení daní z příjmů ze závislé činnosti - str. 169
14.2 Odvod sražených záloh na daň - str. 170
14.3 Odvod srážkové daně - str. 176
15. Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění a výpočet celoroční daně zaměstnavatelem - str. 177
15.1 Příklad k měsíčnímu a ročnímu výpočtu daňových záloh a daně a daňového zvýhodnění na děti v roce 2024 - str. 186
16.Povinnosti plátců daně - str. 189
II. Vybrané vzory tiskopisů pro rok 2024 - str. 193
III. Příklady zdaňování mezd v roce 2024 - str. 217
Použité parametrické částky výpočtu pro rok 2024 - str. 217
1. Stanovení základu daně - str. 217
2. Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z DPP do částky 10 000 Kč, zdaněného srážkovou daní - str. 225
3. Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z DPP do 10 000 Kč u dvou zaměstnavatelů souběžně - str. 226
4. Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z DPČ ve výši 3 999 Kč - str. 229
5. Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z DPČ ve výši 4 000 Kč - str. 230
6. Zaměstnanec neučinil Prohlášení, v lednu 2024 měl příjem z DPP ve výši 10 000 Kč a k tomu mu bylo v dubnu 2024 
doplaceno za leden 6 000 Kč - str. 232
7. Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl v lednu příjem z DPP ve výši 10 000 Kč a k tomu mu bylo v únoru doplaceno za leden 1 000 Kč- str. 234
8. Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele v lednu příjem z DPP ve výši 8 500 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci sjednaný příjem z DPČ ve výši 3 500 Kč - str. 235
9. Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl v lednu 2024 od stejného zaměstnavatele příjem z DPP ve výši 10 000 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z DPČ ve výši 4 000 Kč - str. 236
10. Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl v lednu 2024 od stejného zaměstnavatele příjem z DPP ve výši 10 100 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z DPČ ve výši 3 999 Kč - str. 237
11. Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z DPP ve výši 6 000 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z pracovního poměru na částečný úvazek ve výši 15 000 Kč - str. 239
12. Zaměstnanec neučinil Prohlášení a na základě DPČ dosáhl příjmu do částky 10 000 Kč - str. 240
13. Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z DPP ve výši 17 300 KÏ a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z DPČ ve výši 3 999 Kč - str. 241
14. Zaměstnanec v pracovním poměru na částečný úvazek neučinil Prohlášení a jeho příjem podléhá zdanění zálohou na daň - str. 242
15. Odměna člena výboru společenství vlastníků jednotek za výkon funkce (bez učiněného Prohlášení, které má učiněno u jiného zaměstnavatele), který dosáhl příjmu nižšího než 4 000 Kč - str. 243
16. Zaměstnanec učinil Prohlášení, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti - str. 244
17. Zaměstnanec (starobní důchodce) učinil Prohlášení, uplatňuje základní slevu na poplatníka a slevu na invaliditu při invalidním důchodu třetího stupně - str. 245
18. Zaměstnanec učinil Prohlášení poplatníka, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti, ke mzdě má navíc příjem ze souběžné DPP u téhož zaměstnavatele a taktéž bezplatně poskytnuté vozidlo pro služební i soukromé účely (vozidlo není nízkoemisní) - str. 246
19. Zaměstnanec učinil Prohlášení, uplatnil daňové zvýhodnění na dvě děti - str. 248
20. Zaměstnanec učinil Prohlášení, uplatnil daňové zvýhodnění na pět dětí - str. 250
21. Zaměstnanec učinil Prohlášení, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti a dosáhl příjmu podléhajícího zvýšené sazbě zálohy na daň 23 % - str. 252
22. Zaměstnanci s neučiněným Prohlášením plynou od jednoho zaměstnavatele jak příjmy zdaněné zálohovou daní, tak příjmy zdaněné zvláštní sazbou daně - str. 254
23. Poplatník pozdě oznámil změnu rozhodných skutečností - str. 259
24. Poplatník žijící ve společně hospodařící domácnosti s manželkou a společnými dětmi, který má jediného zaměstnavatele, od nějž pobírá různě vysokou zdanitelnou mzdu - str. 267
IV. Dotazy a odpovědi - str. 277
V. Právní předpisy, pokyny GFŘ a další informace - str. 295
1. Právní předpisy – vybraná ustanovení - str. 295
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - str. 295
Zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace - str. 381
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád - str. 384
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře - str. 404
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) - str. 409
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - str. .416
Vyhláška č. 341/2023 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024 - str. 420
Vyhláška č. 398/2023 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024 - str. 427
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 103/1999 Sb. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku - str. 429
2. Pokyny GFŘ - str. 447
Pokyn GFŘ D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (výňatek) - str. 447
Pokyn GFŘ D-58 k promíjení příslušenství daně - str. 465
Pokyn GFŘ D-10 ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi spojenými osobami/sdruženými podniky - str. 495
Pokyn D-151 k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 2 zákona Ï. 586/1992 Sb. - str. 499
3. Informace a stanoviska GFŘ - str. 501
Metodická informace ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024 - str. 501
Sdělení pro plátce daně ve věci zrušení plátcových pokladen - str. 548
Informace k Prohlášení poplatníka pro rok 2021 a Žádosti o roční zúčtování za rok 2020 - str. 553
Informace k výpočtu vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani - str. 554
Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 555
Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění - str. 557
Informace GFŘ o změně v osobě plátce daně v souvislosti s přeshraničním agenturním zaměstnáváním na území EU a EHP - str. 559
4. Rozsudky soudů zabývající se problematikou daně ze závislé činnosti - str. 560

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ... pokračování

Cena: 759 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.