Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zastoupení podnikatele

Zastoupení podnikatele

Předkládaná monografie velmi zevrubně zpracovává téma zastoupení podnikatele. Je zaměřena na tzv. výlučné zástupce podnikatele (prokuristu, vedoucího odštěpného závodu a obecného obchodního zmocněnce), tedy zástupce, kteří mají úzkou vazbu na obchodní závod a které jiná osoba než podnikatel k zastoupení využít nemůže.

Ústřední zkoumanou otázkou je, jaké okolnosti jsou právně relevantní pro přičtení jednání podnikatelova výlučného zástupce podnikateli a v čem se právní režim výlučných zástupů shoduje a v čem nikoli. Autorka se proto zabývá mimo jiné

souběhy jednatelských oprávnění,
věcným rozsahem zástupčího oprávnění,
způsobem zastoupení,
střetem zájmů,
zjevným a skrytým překročením zástupčího oprávnění a
významem materiální publicity.
Publikace nabízí komplexní zpracování problematiky zastoupení podnikatele novým způsobem a přináší nové poznatky, které by mohly pozitivně ovlivnit nauku, praxi a judikaturu a přispět k hlubšímu pochopení institutů prokury, vedoucího odštěpného závodu a obecného obchodního zmocněnce. Práce obsahuje i celou řadu úvah využitelných zákonodárcem při úvahách de lege ferenda. Pro své podrobně argumentované závěry by se monografie mohla stát dobrým základem pro další odborné diskuse.
autor: Kateřina Eichlerová; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 26. 5. 2022, 444 stran
ISBN: 978-80-7598-286-5

Cena: 990 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. X
Předmluva - str. XV
1 Úvod do problematiky zastoupení podnikatele - str. 1
2 Historie úpravy zastoupení podnikatele. Základní charakteristika zástupců podnikatele - str. 9
3 Podnikatel - str. 33
3.1 Podnikatel jako osoba zapsaná v obchodním rejstříku - str. 36
3.1.1 Mají všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku status podnikatele? - str. 39
3.1.2 Fiktivní podnikatel - str. 42
3.1.3 Zápis fyzické osoby do obchodního rejstříku - str. 51
3.1.4 Doplňkově podnikající právnické osoby - str. 54
3.1.5 Zápis dalších zástupců podnikatele do veřejného rejstříku - str. 67
3.2 Podnikatel jako osoba hlásící se k podnikatelskému stavu - str. 71
3.3 Podnikatel jako podnikající osoba - str. 77
3.4 Presumpce osoby s podnikatelským oprávněním jako podnikatele - str. 108
3.5 Význam výkladu právních jednání pro závěr o postavení podnikatele - str. 112
4 Obchodní závod. Pobočka. Odštěpný závod - str. 117
4.1 Obchodní závod vs. (obchodní) podnik - str. 117
4.2 Povaha obchodního závodu, pobočky a odštěpného závodu - str. 119
4.3 Charakteristika pobočky a odštěpného závodu - str. 131
4.4 Pluralita obchodních závodů - str. 140
4.5 Označení závodu, odštěpného závodu a jiné pobočky - str. 146
4.6 Pluralita vedoucích - str. 154
4.7 Rozhodné právo pro zahraniční podnikatele s obchodním  závodem či pobočkou v tuzemsku - str. 157
4.8 (Ne)provázanost výlučných zástupců podnikatele s obchodním závodem, resp. pobočkou - str. 160
4.8.1 Smrt podnikatele - str. 160
4.8.2 Přeměna – zánik podnikatele právnické osoby s právním nástupcem - str. 164
4.8.3 Vstup podnikatele právnické osoby do likvidace - str. 166
4.8.4 Převod a pacht obchodního závodu - str. 170
4.8.5 Účinky prohlášení konkursu - str. 172
5 Osoba výlučného zástupce - str. 175
5.1 Vznik a zánik zastoupení - str. 175
5.2 Obecné předpoklady - str. 179
5.2.1 Fyzická osoba - str. 179
5.2.2 Svéprávnost - str. 182
5.2.3 Zvláštní profesní kvalifikace - str. 184
5.2.4 Účinné rozhodnutí o diskvalifikaci - str. 185
5.2.5 Účinky zápisu v obchodním rejstříku - str. 188
5.3 Neslučitelnost funkcí - str. 195
5.3.1 (Ne)slučitelnost postavení výlučného zástupce se členstvím v kontrolním orgánu kapitálové obchodní korporace - str. 196
5.3.2 (Ne)slučitelnost postavení výlučného zástupce s osobou podnikatele fyzické osoby - str. 205
5.3.3 (Ne)slučitelnost postavení výlučného zástupce se členstvím ve statutárním orgánu - str. 207
5.3.4 (Ne)slučitelnost postavení výlučných zástupců navzájem - str. 225
6 Věcný rozsah zástupčího oprávnění - str. 227
6.1 Věcný rozsah prokury - str. 228
6.2 Věcný a organizační rozsah filiální prokury - str. 241
6.3 Kvaziprokura - str. 246
6.4 Věcný rozsah zástupčího oprávnění obecného obchodního zmocněnce . 248
6.5 Věcný a organizační rozsah zástupčího oprávnění vedoucího odštěpného závodu - str.264
6.6 Udělování plných mocí výlučnými zástupci podnikatele - str. 274
7 Likvidace podnikatele právnické osoby - str. 277
8 Zákonné omezení - str. 293
9 Vnitřní omezení - str. 311
10 Střet zájmů - str. 325
11 Způsob zastoupení - str. 333
11.1 Podepisování - str. 335
11.2 Samostatné zastoupení - str. 341
11.3 Pluralita zástupců - str. 344
11.4 Kolektivní zastoupení - str. 344
11.5 Kombinované zastoupení - str. 353
12 Překročení zástupčího oprávnění - str. 363
13 Materiální publicita obchodního rejstříku - str. 381
14 Závěr - str. 393
Resumé - str. 395
Resume - str. 398
Seznam literatury - str. 402
Rejstřík - str. 417

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování zápůjček ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Daniel Lála, Lucie Josková - C. H. Beck

Před účinností zákona o obchodních korporacích vyšlo celkem sedm vydání monografie Akciové společnosti z pera „zakládajících členů“ autorského kolektivu a dalších autorů. Předkládaná publikace je vlastně, byť tak není označena, vydáním osmým, i když z původního textu mnoho nezbylo a ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Jan Lasák -

Monografie Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady je uceleným pojednáním o postavení dozorčí rady v akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřního řízení. Funkce dozorčí ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace 2023

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizované znění zákona o obchodních korporacích, do kterého jsou promítnuty změny, které nabývají účinnosti v lednu a červenci 2023. Vedle zákona o obchodních korporacích obsahuje publikace také aktuální znění zákona o evropské společnosti a zákona o evropské ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Corporate governance na pomezí zákona a soft law

Corporate governance na pomezí zákona a soft law

Bohumil Havel, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Ivana Štenglová, Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Corporate governance na pomezí zákona a soft law je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Autoři svou pozornost v několika kapitolách, a to vždy s přihlédnutím k jednotlivým obsahovým náležitostem ...

Cena: 605 KčKOUPIT

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Silvie Štaňko - C. H. Beck

Publikace se zabývá problematikou právního postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti v situaci, kdy do jeho působnosti zasahuje vliv řídící osoby koncernu. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Roman Fiala, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Velký komentář k občanskému zákoníku – Dědické právo – vychází již ve 2. vydání. Renomovaní autoři, stejní jako v 1. vydání, pečlivě doplnili komentář o nové poznatky z praxe, rozšířili výrazně judikaturu i ...

Cena: 2 510 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.