Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zástavní právo, 3. vydání

Zástavní právo, 3. vydání

Kniha obsahuje podrobný výklad (komentář) právní úpravy zástavního práva, a to se zaměřením na úpravu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Text publikace je strukturován do tematických kapitol zabývajících se jednotlivými oblastmi zástavního práva; autor přitom obsáhle rozebírá nejen ustanovení o zástavním právu (§ 1309 až 1389), nýbrž i četná další ustanovení platné úpravy, která se zástavním právem nepřímo souvisejí. Ačkoliv jádrem publikace je detailní rozbor úpravy zástavního práva v platném občanském zákoníku, věnuje se i některým obecným otázkám zástavního práva a v neposlední řadě srovnává novou úpravu také s úpravou v předchozím občanském zákoníku. Součástí knihy je i výběr judikatury publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek vztahující se k zástavnímu právu. Text třetího vydání této publikace je aktualizován o nové poznatky (judikatorní, doktrinální i praktické) a rozšířen o mnohé nové pasáže (nová dílčí témata).

Publikace je určena především advokátům, soudcům, notářům, exekutorům, insolvenčním správcům, korporátním i vůbec všem praktickým právníkům, stejně tak jako širší podnikatelské veřejnosti, pracovníkům realitních kanceláří, studentům vysokých škol s právním zaměřením i dalším zájemcům o problematiku zajištění dluhů zástavním právem.

autor: Lukáš Vymazal; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 11. 2019, 604 stran
ISBN: 978-80-7598-516-3

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

O autorovi - str. XI
Seznam použitých zkratek - str. XII
Předmluva - str. XIII
1 Úvod - str. 1
1.1 Pojetí a struktura publikace - str. 1
1.2 Občanský zákoník - str. 3
1.3 Zástavní právo v občanském zákoníku - str. 6
2 Zástavní právo - str. 11
2.1 Pojem a zásady zástavního práva - str. 11
2.2 Vznik a vývoj zástavního práva - str. 18
2.2.1 Vznik a historický vývoj zástavního práva - str. 18
2.2.2 Vývoj institutu v českých zemích - str. 21
2.2.3 Vývoj zákonné úpravy zástavního práva po roce 1989 - str. 24
2.3 Funkce zástavního práva - str. 31
2.4 Subjekty zástavního práva - str. 37
2.5 Systematika zákonné úpravy zástavního práva - str. 39
2.6 Další ustanovení občanského zákoníku týkající se zástavního práva - str. 44
2.6.1 Ustanovení občanského zákoníku s dopadem na zástavní  právo - str. 44
2.6.2 Obecná ustanovení o zajištění dluhů - str. 47
2.7 Přechodná ustanovení v občanském zákoníku - str. 54
3 Zástava - str. 61
3.1 Způsobilá zástava - str. 61
3.2 Budoucí zástavní právo - str. 65
3.3 Zastavení ideální části věci - str. 70
3.4 Jednotlivé předměty zástavního práva - str. 73
4 Rozsah zástavního práva - str. 91
4.1 Přírůstek, příslušenství, plody a užitky zástavy - str. 91
4.2 Rozsah zástavního práva k pohledávce a k cennému papíru - str. 96
4.3 Rozsah zástavního práva k hromadné věci - str. 98
4.4 Přeměna, rozdělení a spojení zástav - str. 105
4.5 Vespolné zástavní právo - str. 111
5 Zajištěný dluh - str. 115
5.1 Terminologie - str. 115
5.2 Zajištěný dluh – obecně - str. 116
5.3 Rozsah zajištění dluhu - str. 120
5.4 Zajištění peněžitého a nepeněžitého dluhu - str. 130
5.5 Zajištění budoucího a podmíněného dluhu - str. 131
5.6 Maximální zástavní právo - str. 140
5.7 Zajištění dluhu v případě odstoupení od smlouvy - str. 144
6 Právní důvody vzniku zástavního práva - str. 147
6.1 Úvod - str. 147
6.2 Vznik smluvního zástavního práva - str. 147
6.3 Vznik zástavního práva v souvislosti s děděním - str. 152
6.4 Zástavní právo vzniklé rozhodnutím orgánu veřejné moci - str. 154
6.5 Zákonné zástavní právo - str. 163
6.6 Strany zástavní smlouvy - str. 167
6.7 Zástavní smlouva a její náležitosti - str. 172
6.8 Forma zástavní smlouvy - str. 178
7 Právní způsoby vzniku zástavního práva - str. 181
7.1 Úvod - str. 181
7.2 Hypotekární a ruční zástavní právo - str. 182
7.3 Vznik zástavního práva k nemovitým věcem - str. 184
7.3.1 Úvod – vznik zástavního práva k věcem zapsaným  ve veřejném seznamu - str. 184
7.3.2 Vývoj právní úpravy - str. 186
7.3.3 Zápis do katastru nemovitostí - str. 188
7.3.4 Nemovité věci nezapisované do veřejného seznamu - str. 191
7.4 Vznik zástavního práva k movitým věcem - str. 192
7.4.1 Vývoj právní úpravy - str. 192
7.4.2 Úprava v občanském zákoníku – úvod - str. 194
7.4.3 Odevzdání zástavy zástavnímu věřiteli - str. 198
7.4.4 Odevzdání zástavy třetí osobě - str. 203
7.4.5 Vznik zástavního práva označením zástavy - str. 205
7.4.6 Vznik zástavního práva zápisem do rejstříku zástav - str. 207
7.4.6.1 Zástavní práva zapisovaná do rejstříku zástav - str. 207
7.4.6.2 Rejstřík zástav (včetně zápisu do rejstříku) - str. 208
7.4.6.3 Vznik zástavního práva k silničním motorovým vozidlům - str. 213
7.4.6.4 Vznik zástavního práva k hromadné věci  (obchodnímu závodu) - str. 216
8 Zastavení cizí věci - str. 225
8.1 Zastavení cizí věci se souhlasem vlastníka - str. 225
8.2 Zastavení cizí věci bez souhlasu vlastníka - str. 228
8.3 Zastavení cizí movité věci v zastavárenském závodu - str. 236
8.4 Odstoupení od smlouvy o převodu vlastnického práva a zástavní  právo třetí osoby - str. 238
9 Práva a povinnosti ze zástavního práva - str. 249
9.1 Úvod - str. 249
9.2 Zhoršení zástavy na úkor zástavního věřitele - str. 249
9.2.1 Účel ustanovení - str. 249
9.2.2 Faktické jednání zástavního dlužníka - str. 250
9.2.3 Právní dispozice zástavního dlužníka se zástavou - str. 251
9.2.4 Odpovědnost zástavního dlužníka za zhoršení zástavy v260
9.2.5 Přiměřené doplnění zástavy - str. 263
9.3 Právo zástavního věřitele na pojistné plnění - str. 267
9.4 Práva a povinnosti v případě odevzdání zástavy - str. 274
9.4.1 Úvod - str. 274
9.4.2 Věcný dopad ustanovení - str. 275
9.4.3 Detence věci zástavním věřitelem - str. 278
9.4.4 Povinnost kustodie - str. 278
9.4.5 Užívání zástavy zástavním věřitelem - str. 282
9.4.6 Práva a povinnosti třetí osoby, jíž byla zástava  odevzdána - str. 283
9.4.7 Provedení změny zápisu o zástavním právu - str. 286
10 Výkon zástavního práva - str. 287
10.1 Uhrazovací funkce zástavního práva - str. 287
10.2 Uspokojení ze zástavy v historickém vývoji - str. 290
10.3 Úprava výkonu zástavního práva v zákoně č. 40/1964 Sb. a její  srovnání s vybranými zahraničními úpravami - str. 294
10.3.1 Atributy výkonu zástavního práva v úpravě zákona č. 40/1964 Sb. - str. 294
10.3.2 Realizace zástavního práva ve vybraných zahraničních  úpravách - str. 295
10.3.2.1 Úvod - str. 295
10.3.2.2 Právní úpravy angloamerické - str. 296
10.3.2.3 Právní úpravy evropské - str. 300
10.3.2.4 Mezinárodní projekty (modelové zákony) - str. 307
10.3.2.5 Krátké shrnutí - str. 310
10.4 Výkon zástavního práva v občanském zákoníku - str. 313
10.4.1 Změna pojetí výkonu zástavního práva - str. 313
10.4.2 Smluvní způsoby uspokojení ze zástavy - str. 317
10.4.2.1 Dohoda o způsobu uspokojení ze zástavy – forma, smluvní strany, obsah - str. 317
10.4.2.2 Účinky dohody o způsobu uspokojení ze zástavy - str. 320
10.4.2.3 Konkrétní smluvní způsoby uspokojení ze zástavy - str. 325
10.4.2.4 Povinnost odborné péče - str. 333
10.4.2.5 Zánik zástavního práva při realizaci smluvního  způsobu uspokojení - str. 334
10.4.2.6 Exekuční titul jako předpoklad výkonu - str. 337
10.4.3 Subsidiární způsoby uspokojení ze zástavy - str. 339
10.4.3.1 Úvod - str. 339
10.4.3.2 Veřejná dražba - str. 341
10.4.3.3 Soudní prodej zástavy - str. 345
10.4.4 Zákonný rámec procesu uspokojení ze zástavy - str. 355
10.4.5 Pluralita zástavních práv - str. 367
10.4.5.1 Pořadí zástavních práv - str. 367
10.4.5.2 Výkon zástavního práva při více zástavních  věřitelích - str. 375
11 Zakázaná ujednání - str. 383
1.1 Úvod - str. 383
11.2 Nemožnost vyplatit zástavu - str. 388
11.3 Nemožnost uspokojit se ze zástavy - str. 389
11.4 Libovolnost způsobů realizace zástavního práva - str. 390
11.4.1 Úvod - str. 390
11.4.2 Zpeněžení zástavy libovolným způsobem - str. 391
11.4.3 Ponechání si zástavy za libovolnou či předem určenou cenu - str. 392
11.4.4 Zvláštní ochrana spotřebitelů a malých nebo středních podnikatelů - str. 396
11.5 Požívání zástavy zástavním věřitelem - str. 400
11.6 Ujednání omezující právní dispozice se zástavou - str. 405
12 Zánik zástavního práva - str. 407
12.1 Jednotlivé způsoby zániku zástavního práva - str. 407
12.1.1 Úvod - str. 407
12.1.2 Zánik zástavního práva v důsledku zániku zajištěného  dluhu - str. 408
12.1.3 Zánik zástavního práva při trvání zajištěného dluhu - str. 418
12.1.4 Zánik zástavního práva při převodu zástavy - str. 431
12.2 Promlčení zástavního práva - str. 437
12.3 Výmaz zástavního práva - str. 445
12.4 Uvolněné zástavní právo - str. 448
12.5 Záměna zástavního práva - str. 456
13 Zástavní právo k podílu v korporaci - str. 463
13.1 Zastavitelnost podílu v korporaci - str. 463
13.2 Vznik zástavního práva k podílu v korporaci - str. 472
13.3 Trvání a výkon zástavního práva k podílu v korporaci- str. 475
13.3.1 Výkon hlasovacích práv - str. 475
13.3.2 Plnění plynoucí z účasti na korporaci - str. 476
13.3.3 Zahájení výkonu zástavního práva - str. 477
13.3.4 Základní způsoby výkonu zástavního práva - str. 479
13.3.5 Speciální způsoby výkonu zástavního práva - str. 480
14 Zástavní právo k cennému papíru - str. 485
14.1 Cenné papíry a jejich zastavitelnost - str. 485
14.2 Vznik zástavního práva k cennému papíru - str. 488
14.3 Zástavní právo k účtu zaknihovaných cenných papírů - str. 492
14.4 Trvání, výkon a zánik zástavního práva k cennému papíru - str. 494
15 Zástavní právo k pohledávce - str. 499
15.1 Pohledávka jako způsobilá zástava - str. 499
15.2 Povaha zástavního práva k pohledávce - str. 504
15.3 Vznik zástavního práva k pohledávce - str. 506
15.4 Průběh a výkon zástavního práva k pohledávce - str. 510
15.4.1 Obecně k realizaci zástavního práva k pohledávce - str. 510
15.4.2 Splatnost zastavené pohledávky - str. 512
15.4.3 Nesplatnost zastavené pohledávky - str. 515
15.4.4 Poskytnutí plnění věřiteli namísto zástavnímu věřiteli - str. 517
15.4.5 Započtení zastavené pohledávky - str. 518
15.4.6 Nucený výkon zástavního práva k pohledávce - str. 520
15.4.7 Totožnost osoby zástavního věřitele a poddlužníka - str. 522
16 Podzástavní právo - str. 525
16.1 Pojem a subjekty podzástavního práva - str. 525
16.2 Vznik a účinky podzástavního práva - str. 527
16.3 Realizace podzástavního práva - str. 531
16.4 Zánik podzástavního práva - str. 534
Přehled judikatury k jednotlivým kapitolám - str. 553
Seznam použité literatury (výběrově) - str. 566
Věcný rejstřík - str. 581

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Silvie Štaňko - C. H. Beck

Publikace se zabývá problematikou právního postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti v situaci, kdy do jeho působnosti zasahuje vliv řídící osoby koncernu. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Roman Fiala, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Velký komentář k občanskému zákoníku – Dědické právo – vychází již ve 2. vydání. Renomovaní autoři, stejní jako v 1. vydání, pečlivě doplnili komentář o nové poznatky z praxe, rozšířili výrazně judikaturu i ...

Cena: 2 510 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu. V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ...

Cena: 710 KčKOUPIT

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Jiří Spáčil a kolektiv - C. H. Beck

První vydání této učebnice bylo již rozebráno, proto nyní vychází druhé, aktualizované a částečně přepracované vydání. Autorský kolektiv, složený jak z představitelů justice, akademických pracovníků, tak i ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění, možností odmítnout dědictví, děděním z ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Luboš Brim - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled úpravy institutu bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku. Výklad navazuje na aktuální tuzemskou literaturu a judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, ale vychází též z právní teorie i praxe zahraniční, zejména německé a rakouské, jakož i ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.