Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zástavní právo, 3. vydání

Zástavní právo, 3. vydání

Kniha obsahuje podrobný výklad (komentář) právní úpravy zástavního práva, a to se zaměřením na úpravu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Text publikace je strukturován do tematických kapitol zabývajících se jednotlivými oblastmi zástavního práva; autor přitom obsáhle rozebírá nejen ustanovení o zástavním právu (§ 1309 až 1389), nýbrž i četná další ustanovení platné úpravy, která se zástavním právem nepřímo souvisejí. Ačkoliv jádrem publikace je detailní rozbor úpravy zástavního práva v platném občanském zákoníku, věnuje se i některým obecným otázkám zástavního práva a v neposlední řadě srovnává novou úpravu také s úpravou v předchozím občanském zákoníku. Součástí knihy je i výběr judikatury publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek vztahující se k zástavnímu právu. Text třetího vydání této publikace je aktualizován o nové poznatky (judikatorní, doktrinální i praktické) a rozšířen o mnohé nové pasáže (nová dílčí témata).

Publikace je určena především advokátům, soudcům, notářům, exekutorům, insolvenčním správcům, korporátním i vůbec všem praktickým právníkům, stejně tak jako širší podnikatelské veřejnosti, pracovníkům realitních kanceláří, studentům vysokých škol s právním zaměřením i dalším zájemcům o problematiku zajištění dluhů zástavním právem.

autor: Lukáš Vymazal vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 11. 2019, 604 stran
ISBN: 978-80-7598-516-3

Cena: 880 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. XI
Seznam použitých zkratek - str. XII
Předmluva - str. XIII
1 Úvod - str. 1
1.1 Pojetí a struktura publikace - str. 1
1.2 Občanský zákoník - str. 3
1.3 Zástavní právo v občanském zákoníku - str. 6
2 Zástavní právo - str. 11
2.1 Pojem a zásady zástavního práva - str. 11
2.2 Vznik a vývoj zástavního práva - str. 18
2.2.1 Vznik a historický vývoj zástavního práva - str. 18
2.2.2 Vývoj institutu v českých zemích - str. 21
2.2.3 Vývoj zákonné úpravy zástavního práva po roce 1989 - str. 24
2.3 Funkce zástavního práva - str. 31
2.4 Subjekty zástavního práva - str. 37
2.5 Systematika zákonné úpravy zástavního práva - str. 39
2.6 Další ustanovení občanského zákoníku týkající se zástavního práva - str. 44
2.6.1 Ustanovení občanského zákoníku s dopadem na zástavní  právo - str. 44
2.6.2 Obecná ustanovení o zajištění dluhů - str. 47
2.7 Přechodná ustanovení v občanském zákoníku - str. 54
3 Zástava - str. 61
3.1 Způsobilá zástava - str. 61
3.2 Budoucí zástavní právo - str. 65
3.3 Zastavení ideální části věci - str. 70
3.4 Jednotlivé předměty zástavního práva - str. 73
4 Rozsah zástavního práva - str. 91
4.1 Přírůstek, příslušenství, plody a užitky zástavy - str. 91
4.2 Rozsah zástavního práva k pohledávce a k cennému papíru - str. 96
4.3 Rozsah zástavního práva k hromadné věci - str. 98
4.4 Přeměna, rozdělení a spojení zástav - str. 105
4.5 Vespolné zástavní právo - str. 111
5 Zajištěný dluh - str. 115
5.1 Terminologie - str. 115
5.2 Zajištěný dluh – obecně - str. 116
5.3 Rozsah zajištění dluhu - str. 120
5.4 Zajištění peněžitého a nepeněžitého dluhu - str. 130
5.5 Zajištění budoucího a podmíněného dluhu - str. 131
5.6 Maximální zástavní právo - str. 140
5.7 Zajištění dluhu v případě odstoupení od smlouvy - str. 144
6 Právní důvody vzniku zástavního práva - str. 147
6.1 Úvod - str. 147
6.2 Vznik smluvního zástavního práva - str. 147
6.3 Vznik zástavního práva v souvislosti s děděním - str. 152
6.4 Zástavní právo vzniklé rozhodnutím orgánu veřejné moci - str. 154
6.5 Zákonné zástavní právo - str. 163
6.6 Strany zástavní smlouvy - str. 167
6.7 Zástavní smlouva a její náležitosti - str. 172
6.8 Forma zástavní smlouvy - str. 178
7 Právní způsoby vzniku zástavního práva - str. 181
7.1 Úvod - str. 181
7.2 Hypotekární a ruční zástavní právo - str. 182
7.3 Vznik zástavního práva k nemovitým věcem - str. 184
7.3.1 Úvod – vznik zástavního práva k věcem zapsaným  ve veřejném seznamu - str. 184
7.3.2 Vývoj právní úpravy - str. 186
7.3.3 Zápis do katastru nemovitostí - str. 188
7.3.4 Nemovité věci nezapisované do veřejného seznamu - str. 191
7.4 Vznik zástavního práva k movitým věcem - str. 192
7.4.1 Vývoj právní úpravy - str. 192
7.4.2 Úprava v občanském zákoníku – úvod - str. 194
7.4.3 Odevzdání zástavy zástavnímu věřiteli - str. 198
7.4.4 Odevzdání zástavy třetí osobě - str. 203
7.4.5 Vznik zástavního práva označením zástavy - str. 205
7.4.6 Vznik zástavního práva zápisem do rejstříku zástav - str. 207
7.4.6.1 Zástavní práva zapisovaná do rejstříku zástav - str. 207
7.4.6.2 Rejstřík zástav (včetně zápisu do rejstříku) - str. 208
7.4.6.3 Vznik zástavního práva k silničním motorovým vozidlům - str. 213
7.4.6.4 Vznik zástavního práva k hromadné věci  (obchodnímu závodu) - str. 216
8 Zastavení cizí věci - str. 225
8.1 Zastavení cizí věci se souhlasem vlastníka - str. 225
8.2 Zastavení cizí věci bez souhlasu vlastníka - str. 228
8.3 Zastavení cizí movité věci v zastavárenském závodu - str. 236
8.4 Odstoupení od smlouvy o převodu vlastnického práva a zástavní  právo třetí osoby - str. 238
9 Práva a povinnosti ze zástavního práva - str. 249
9.1 Úvod - str. 249
9.2 Zhoršení zástavy na úkor zástavního věřitele - str. 249
9.2.1 Účel ustanovení - str. 249
9.2.2 Faktické jednání zástavního dlužníka - str. 250
9.2.3 Právní dispozice zástavního dlužníka se zástavou - str. 251
9.2.4 Odpovědnost zástavního dlužníka za zhoršení zástavy v260
9.2.5 Přiměřené doplnění zástavy - str. 263
9.3 Právo zástavního věřitele na pojistné plnění - str. 267
9.4 Práva a povinnosti v případě odevzdání zástavy - str. 274
9.4.1 Úvod - str. 274
9.4.2 Věcný dopad ustanovení - str. 275
9.4.3 Detence věci zástavním věřitelem - str. 278
9.4.4 Povinnost kustodie - str. 278
9.4.5 Užívání zástavy zástavním věřitelem - str. 282
9.4.6 Práva a povinnosti třetí osoby, jíž byla zástava  odevzdána - str. 283
9.4.7 Provedení změny zápisu o zástavním právu - str. 286
10 Výkon zástavního práva - str. 287
10.1 Uhrazovací funkce zástavního práva - str. 287
10.2 Uspokojení ze zástavy v historickém vývoji - str. 290
10.3 Úprava výkonu zástavního práva v zákoně č. 40/1964 Sb. a její  srovnání s vybranými zahraničními úpravami - str. 294
10.3.1 Atributy výkonu zástavního práva v úpravě zákona č. 40/1964 Sb. - str. 294
10.3.2 Realizace zástavního práva ve vybraných zahraničních  úpravách - str. 295
10.3.2.1 Úvod - str. 295
10.3.2.2 Právní úpravy angloamerické - str. 296
10.3.2.3 Právní úpravy evropské - str. 300
10.3.2.4 Mezinárodní projekty (modelové zákony) - str. 307
10.3.2.5 Krátké shrnutí - str. 310
10.4 Výkon zástavního práva v občanském zákoníku - str. 313
10.4.1 Změna pojetí výkonu zástavního práva - str. 313
10.4.2 Smluvní způsoby uspokojení ze zástavy - str. 317
10.4.2.1 Dohoda o způsobu uspokojení ze zástavy – forma, smluvní strany, obsah - str. 317
10.4.2.2 Účinky dohody o způsobu uspokojení ze zástavy - str. 320
10.4.2.3 Konkrétní smluvní způsoby uspokojení ze zástavy - str. 325
10.4.2.4 Povinnost odborné péče - str. 333
10.4.2.5 Zánik zástavního práva při realizaci smluvního  způsobu uspokojení - str. 334
10.4.2.6 Exekuční titul jako předpoklad výkonu - str. 337
10.4.3 Subsidiární způsoby uspokojení ze zástavy - str. 339
10.4.3.1 Úvod - str. 339
10.4.3.2 Veřejná dražba - str. 341
10.4.3.3 Soudní prodej zástavy - str. 345
10.4.4 Zákonný rámec procesu uspokojení ze zástavy - str. 355
10.4.5 Pluralita zástavních práv - str. 367
10.4.5.1 Pořadí zástavních práv - str. 367
10.4.5.2 Výkon zástavního práva při více zástavních  věřitelích - str. 375
11 Zakázaná ujednání - str. 383
1.1 Úvod - str. 383
11.2 Nemožnost vyplatit zástavu - str. 388
11.3 Nemožnost uspokojit se ze zástavy - str. 389
11.4 Libovolnost způsobů realizace zástavního práva - str. 390
11.4.1 Úvod - str. 390
11.4.2 Zpeněžení zástavy libovolným způsobem - str. 391
11.4.3 Ponechání si zástavy za libovolnou či předem určenou cenu - str. 392
11.4.4 Zvláštní ochrana spotřebitelů a malých nebo středních podnikatelů - str. 396
11.5 Požívání zástavy zástavním věřitelem - str. 400
11.6 Ujednání omezující právní dispozice se zástavou - str. 405
12 Zánik zástavního práva - str. 407
12.1 Jednotlivé způsoby zániku zástavního práva - str. 407
12.1.1 Úvod - str. 407
12.1.2 Zánik zástavního práva v důsledku zániku zajištěného  dluhu - str. 408
12.1.3 Zánik zástavního práva při trvání zajištěného dluhu - str. 418
12.1.4 Zánik zástavního práva při převodu zástavy - str. 431
12.2 Promlčení zástavního práva - str. 437
12.3 Výmaz zástavního práva - str. 445
12.4 Uvolněné zástavní právo - str. 448
12.5 Záměna zástavního práva - str. 456
13 Zástavní právo k podílu v korporaci - str. 463
13.1 Zastavitelnost podílu v korporaci - str. 463
13.2 Vznik zástavního práva k podílu v korporaci - str. 472
13.3 Trvání a výkon zástavního práva k podílu v korporaci- str. 475
13.3.1 Výkon hlasovacích práv - str. 475
13.3.2 Plnění plynoucí z účasti na korporaci - str. 476
13.3.3 Zahájení výkonu zástavního práva - str. 477
13.3.4 Základní způsoby výkonu zástavního práva - str. 479
13.3.5 Speciální způsoby výkonu zástavního práva - str. 480
14 Zástavní právo k cennému papíru - str. 485
14.1 Cenné papíry a jejich zastavitelnost - str. 485
14.2 Vznik zástavního práva k cennému papíru - str. 488
14.3 Zástavní právo k účtu zaknihovaných cenných papírů - str. 492
14.4 Trvání, výkon a zánik zástavního práva k cennému papíru - str. 494
15 Zástavní právo k pohledávce - str. 499
15.1 Pohledávka jako způsobilá zástava - str. 499
15.2 Povaha zástavního práva k pohledávce - str. 504
15.3 Vznik zástavního práva k pohledávce - str. 506
15.4 Průběh a výkon zástavního práva k pohledávce - str. 510
15.4.1 Obecně k realizaci zástavního práva k pohledávce - str. 510
15.4.2 Splatnost zastavené pohledávky - str. 512
15.4.3 Nesplatnost zastavené pohledávky - str. 515
15.4.4 Poskytnutí plnění věřiteli namísto zástavnímu věřiteli - str. 517
15.4.5 Započtení zastavené pohledávky - str. 518
15.4.6 Nucený výkon zástavního práva k pohledávce - str. 520
15.4.7 Totožnost osoby zástavního věřitele a poddlužníka - str. 522
16 Podzástavní právo - str. 525
16.1 Pojem a subjekty podzástavního práva - str. 525
16.2 Vznik a účinky podzástavního práva - str. 527
16.3 Realizace podzástavního práva - str. 531
16.4 Zánik podzástavního práva - str. 534
Přehled judikatury k jednotlivým kapitolám - str. 553
Seznam použité literatury (výběrově) - str. 566
Věcný rejstřík - str. 581

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky

Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky

Alena Bányaiová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá tématem prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky, jež je tématem živým a aktuálním. Jde o jev, s nímž se ve svém životě setkal snad každý a jehož právní dopad do majetkové sféry dlužníka může být v řadě případů fatální. Autorka zaměřila publikaci ...

Cena: 638 KčKOUPIT

Náhradní mateřství v českém právu a související otázky

Náhradní mateřství v českém právu a související otázky

Jakub Sivák - Wolters Kluwer, a. s.

Tato kniha představuje první ucelené pojednání o právních aspektech náhradního mateřství v České republice a otázkách s ním souvisejících. Náhradní mateřství je institut, který v České republice není právem upraven, ale pouze tolerován. Autor v knize na tento institut nahlíží z ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář

Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář

Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv - C. H. Beck

Aktuální svazek nového velkého komentáře k občanskému zákoníku je nejpodrobnějším komentářem, který v české civilistice vznikl. Výklad se orientuje na problémy, vyhledává je a snaží se nabídnout jejich co nejracionálnější a nejhlouběji odůvodněné řešení. Tento svazek komentuje ...

Cena: 2 790 KčKOUPIT

Mezinárodní právo soukromé a procesní, 2. vydání

Mezinárodní právo soukromé a procesní, 2. vydání

Michal Malacka, Lukáš Ryšavý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přibližuje základní aspekty mezinárodního práva soukromého jak z pohledu rozhodného práva v soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem, tak i z pohledu mezinárodního práva civilního procesu. V současném světě ekonomické, hospodářské, kulturní a sociální ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu

Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu

Anežka Janoušková - Wolters Kluwer, a. s.

Občanský zákoník z roku 2012 poprvé v českých právních dějinách důsledně oddělil režim smluvní a mimosmluvní odpovědnosti. Sedm let po účinnosti nového soukromoprávního kodexu představuje tato monografie první ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava

Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava

Ondřej Mocek - C. H. Beck

Předkládaná monografie se věnuje rozboru právní úpravy odpovědnosti za škodu (újmu) způsobenou vadou výrobku v prostoru Evropské unie. První část monografie se týká procesu geneze tohoto odpovědnostního režimu na evropském kontinentu a jeho ideovým zdrojům, a to zejména v návaznosti ...

Cena: 430 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI (§ 2521 až 3081), 2. vydání

Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI (§ 2521 až 3081), 2. vydání

Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv -

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního ...

Cena: 3 200 KčKOUPIT

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Michal Králík, Jiří Spáčil a kol. - C. H. Beck

Od prvního vydání třetího dílu komentáře k absolutním majetkovým právům v Nakladatelství C. H. Beck uplynulo již více než 8 let. V prvním vydání bylo třeba vyrovnat se s řadou problémů; relevantní literatura ...

Cena: 3 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.