Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Tato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Zaměstnáváte občany EU, nebo cizince z tzv. třetích zemí? Máme řešení přesně pro vás!

Věnuje se zaměstnávání občanů EU/EHP/Švýcarska a jejich rodinných příslušníků a cizinců z tzv. třetích států. V případě občanů EU je zaměřena na plnění povinností zaměstnavatele, definici rodinného příslušníka občana EU a otázce přechodných pobytů. Ve vztahu k zaměstnávání cizinců bude publikace akcentovat veškeré zákonem umožněné postupy, alternativní řešení a výjimky vztahující se ke specifickým skupinám cizinců. Největší důraz je kladen na zaměstnanecké a modré karty včetně postupů při vysílání zaměstnanců do České republiky. Čtenáři budou upozorněni na problematiku nelegálního zaměstnávání, plnění povinností zaměstnavatele a existenci vládních programů usnadňujících zaměstnavatelům zaměstnávání cizinců.

Podrobně řešeny rovněž otázky zdravotního a sociálního pojištění

Navazující druhá část týkající se sociálního a zdravotního pojištění rozebere pravidla tzv. evropských koordinačních nařízení a jejich přímé aplikace při zaměstnání občanů EU v České republice, jakož i jejich vyslání do České republiky. Kromě vysvětlení pravidel určení příslušnosti k předpisům jediného členského státu EU popíše, jaké informace by od svých zaměstnanců měl zaměstnavatel požadovat, aby byla správně určena příslušnost k předpisům sociálního zabezpečení. Pozornost je věnována i pravidlům pro určení příslušnosti k předpisům sociálního a zdravotního pojištění podle bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení. Podrobně bude vysvětlen postup při registraci zaměstnance z EU či ze třetích zemí u českých zdravotních pojišťoven, pracovišť okresní správy sociálního zabezpečení a další povinnosti zaměstnavatelů. 

Cizinci a daň z příjmů plynoucích ze závislé činnosti na území ČR

Třetí části publikace poskytuje přehled o základních českých daňových aspektech situace, kdy cizinec vykonává zaměstnání v České republice, a to jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu souvisejících procesněprávních povinností na straně jeho zaměstnavatele (českého, příp. zahraničního subjektu). Podrobněji je rozebrána problematika stanovení daňového domicilu zaměstnance, vymezením rozsahu příjmů podléhajících zdanění v České republice, otázkami souvisejícími se stanovením základu daně ze závislé činnosti i uplatňováním nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění. V neposlední řadě je věnována pozornost také problematice uplatnění metod zamezení dvojího zdanění. 

Nebojte se zaměstnávání cizinců, s touto knihou to zvládnete bez problémů

Text publikace je zaměřen prakticky s cílem poskytnout personalistům manuál, podle kterého mohou postupovat při přijímání zaměstnanců ze zahraničí s ohledem na legálnost výkonu jejich práce a plnění příslušných daňových povinností. V této souvislosti je text doplněn i o praktické příklady z praxe a modelové případy.

autor: Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 5. 6. 2018, 376 stran
ISBN: 978-80-7554-148-2

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. 14
1. Úvod  - str. 21
1.1 Úvodní slovo  - str. 21
1.2 Právní východiska zaměstnávání cizinců v ČR  - str. 22
1.2.1 Zákon o pobytu cizinců  - str. 24
1.2.2 Zákon o zaměstnanosti  - str. 25
1.2.3 Zákoník práce - str. 26
1.3 Relevantní instituce  - str. 29
1.3.1 Úřad práce ČR  - str. 30
1.3.2 Ministerstvo vnitra ČR  - str. 30
1.3.3 Policie ČR (Služba cizinecké policie)  - str. 31
1.3.4 Zastupitelské úřady ČR  - str. 31
1.3.5 Státní úřad inspekce práce a Celní správa ČR  - str. 32
1.4 Formy výkonu závislé činnosti na území ČR  - str. 33
1.4.1 Zaměstnání na území ČR  - str. 33
1.4.2 Vyslání na území ČR  - str. 33
1.4.3 Pronájem pracovní síly (agenturní zaměstnávání)  - str. 35
1.5 Krátkodobý pobyt - str. 36
2. Občané EU  - str. 39
2.1 Občan EU  - str. 39
2.2 Právní postavení občana EU v ČR  - str. 39
2.2.1 Pobyt občana EU  - str. 39
2.2.2 Výkon zaměstnání občana EU  - str. 40
2.3 Rodinný příslušník občana EU  - str. 40
2.4 Právní postavení rodinného příslušníka občana EU - str. 41
2.4.1 Pobyt rodinného příslušníka občana EU  - str. 42
2.4.2 Výkon zaměstnání rodinného příslušníka občana EU  - str. 42
2.5 Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků  - str. 43
2.5.1 Informační povinnost  - str. 44
2.5.2 Evidenční povinnost  - str. 45
2.6 Povinnosti občanů EU a jejich rodinných příslušníků  - str. 46
2.7 Přechodný pobyt občana EU a jeho rodinného příslušníka  - str. 48
2.7.1 Potvrzení o přechodném pobytu  - str. 48
2.7.2 Povolení k přechodnému pobytu  - str. 49
2.8 Trvalý pobyt občana EU a jeho rodinného příslušníka  - str. 51
3. Občané třetích států (cizinci)  - str. 53
3.1 Základní podmínky zaměstnávání cizinců  - str. 53
3.2 Nelegální zaměstnání  - str. 54
3.2.1 Sankce  - str. 57
3.2.2 Ručení odběratelů služeb  - str. 59
3.2.3 Vysílání cizinců do ČR k poskytování služeb  - str. 60
3.3 Zaměstnávání uprchlíků  - str. 62
3.4 Obecné náležitosti dokumentů  - str. 63
3.4.1 Uznávání dokumentů v ČR  - str. 66
3.5 Zaměstnanecká karta  - str. 67
3.6 Žádost o zaměstnaneckou kartu a její náležitosti  - str. 69
3.6.1 Náležitosti žádosti o zaměstnaneckou kartu  - str. 71
3.6.2 Nostrifikace  - str. 75
3.7 Postup při vyřízení zaměstnanecké karty  - str. 78
3.7.1 Nespolehlivý zaměstnavatel  - str. 79
3.7.2 Krok 1 – oznámení volného pracovního místa  - str. 81
3.7.3 Krok 2 – sjednání pracovních podmínek  - str. 83
3.7.4 Krok 3 – podání žádosti  - str. 84
3.7.5 Krok 4 – vyzvednutí zaměstnanecké karty  - str. 87
3.7.6 Časová osa  - str. 89
3.8 Platnost a prodloužení zaměstnanecké karty  - str. 91
3.9 Změna zaměstnavatele a pracovní pozice  - str. 93
3.10 Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání cizinců  - str. 95
3.10.1 Informační povinnost  - str. 95
3.10.2 Evidenční povinnost  - str. 97
3.10.3 Další povinnosti zaměstnavatele  - str. 98
4. Výjimky při zaměstnávání cizinců  - str. 99
4.1 Neduální režim zaměstnanecké karty  - str. 99
4.2 Volný vstup na trh práce  - str. 100
4.2.1 Některé případy volného vstupu na trh práce  - str. 103
4.2.2 Vyřízení neduální zaměstnanecké karty  - str. 106
4.3 Povinnost získat povolení k zaměstnání  - str. 110
4.3.1 Vyřízení neduální zaměstnanecké karty  - str. 114
4.3.2 Časová osa  - str. 119
4.4 Povolení k zaměstnání  - str. 120
4.4.1 Náležitosti žádosti o povolení k zaměstnání  - str. 120
4.4.2 Postup při vyřízení povolení k zaměstnání a jeho prodlužování  - str. 121
4.4.3 Vyslání cizince do ČR  - str. 125
5. Zvláštní povolení a postupy  - str. 127
5.1 Modrá karta  - str. 128
5.1.1 Náležitosti žádosti o modrou kartu  - str. 128
5.1.2 Postup při získání modré karty  - str. 131
5.1.3 Změna pracovního zařazení a zaměstnavatele  - str. 134
5.2 Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance  - str. 135
5.2.1 Náležitosti žádosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance  - str. 137
5.2.2 Postup při získání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance  - str. 140
5.2.3 Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU  - str. 142
5.3 Sezónní zaměstnanci  - str. 143
5.3.1 Náležitosti žádosti o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání  - str. 145
5.3.2 Postup při získání dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání  - str. 146
5.4 Zácvik  - str. 147
5.5 Vládní programy  - str. 149
5.5.1 Fast Track  - str. 151
5.5.2 Welcome Package  - str. 152
5.5.3 Ukrajina  - str. 152
5.5.4 Režim ostatní státy – ekonomická migrace  - str. 155
6. Očekávané změny při zaměstnávání cizinců  - str. 156
7. Sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění cizinců  - str. 159
7.1 Úvod  - str. 159
7.2 Příslušnost k právním předpisům  - str. 160
7.2.1 Osoby, na které se vztahují Koordinační nařízení  - str. 162
7.2.2 Osoby, na které se vztahují bilaterální smlouvy  - str. 164
7.2.3 Osoby, na které se vztahují české právní předpisy v oblasti pojištění  - str. 167
7.2.3.1 Sociální zabezpečení podle českých právních předpisů  - str. 167
7.2.3.1.1 Účast na nemocenském pojištění  - str. 167
7.2.3.1.2 Vynětí z účasti na nemocenském pojištění  - str. 170
7.2.3.2 Veřejné zdravotní pojištění podle českých právních předpisů  - str. 172
7.2.3.2.1 Účast na veřejném zdravotním pojištění  - str. 172
7.2.3.2.2 Vynětí z účasti na veřejném zdravotním pojištění - str. 174
7.3 Koordinační nařízení  - str. 175
7.3.1 Věcný rozsah Koordinačních nařízení  - str. 175
7.3.2 Základní principy Koordinačních nařízení  - str. 176
7.3.3 Definice a některá pravidla použitá v Koordinačních nařízeních  - str. 177
7.3.4 Základní pravidla pro určení, do kterého státu odvádět pojistné  - str. 182
7.3.4.1 Zaměstnání vykonávané na území jednoho státu  - str. 182
7.3.4.2 Zaměstnání vykonávané na území jednoho státu – speciální pravidla pro některé typy zaměstnanců  - str. 183
7.3.4.3 Zaměstnání vykonávané na území více států aplikujících Koordinační nařízení pro jednoho zaměstnavatele  - str. 185
7.3.4.3.1 Zaměstnanec vykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště  - str. 185
7.3.4.3.2 Zaměstnanec nevykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště  - str. 188
7.3.4.4 Zaměstnání vykonávané na území více států pro dva a více zaměstnavatelů se sídly v různých státech aplikujících Koordinační nařízení  - str. 189
7.3.4.4.1 Zaměstnanec vykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště  - str. 191
7.3.4.4.2 Zaměstnanec nevykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště  - str. 194
7.3.4.5 Souběžně vykonávané zaměstnání v jednom státě aplikujícím
Koordinační nařízení a samostatná výdělečná činnost ve druhém státě  - str. 199
7.3.4.6 Zvláštní pravidla u specifických typů činností při souběžně vykonávané činnosti ve více státech aplikujících Koordinační nařízení  - str. 202
7.3.4.7 Vyslání z jiného státu aplikujícího Koordinační nařízení do ČR  - str. 203
7.3.4.7.1 Základní podmínky pro vyslání  - str. 204
7.3.4.7.2 Krátké přerušení vyslání versus nové vyslání  - str. 207
7.3.4.7.3 Kdy se o vyslání pro účely Koordinačních nařízení nejedná  - str. 208
7.3.4.8 Výjimky z pravidel Koordinačních nařízení  - str. 210
7.3.4.9 Plnění povinností zaměstnavatele v jiném státě aplikujícím Koordinační nařízení a plná moc udělená zaměstnanci  - str. 212
7.3.4.10 Formulář A1 a oznamovací povinnost zaměstnance  - str. 213
7.3.4.11 Výhled  - str. 216
7.4 Bilaterální smlouvy  - str. 216
7.4.1 Bilaterální smlouvy vztahující se na sociální zabezpečení i veřejné zdravotní pojištění  - str. 218
7.4.1.1 Smlouva mezi ČR a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 220
7.4.1.2 Smlouva mezi ČR a Srbskem o sociálním zabezpečení Smlouva mezi ČR a Černou Horou o sociálním zabezpečení  - str. 221
7.4.1.3 Smlouva mezi ČR a Státem Izrael o sociálním zabezpečení  - str. 222
7.4.1.4 Smlouva mezi ČR a Japonskem o sociálním zabezpečení  - str. 224
7.4.1.5 Smlouva mezi ČR a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení  - str. 225
7.4.1.6 Smlouva mezi ČR a Tuniskou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 226
7.4.1.7 Smlouva mezi ČR a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 228
7.4.1.8 Smlouva mezi ČR a USA o sociálním zabezpečení  - str. 229
7.4.2 Bilaterální smlouvy vztahující se jen na oblast sociálního zabezpečení (v českém kontextu)  - str. 230
7.4.2.1 Smlouva mezi ČR a Austrálií o sociálním zabezpečení  - str. 231
7.4.2.2 Smlouva mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení  - str. 232
7.4.2.3 Smlouva mezi ČR a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 233
7.4.2.4 Smlouva mezi ČR a Indickou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 234
7.4.2.5 Smlouva mezi ČR a Kanadou o sociálním zabezpečení  - str. 235
7.4.2.6 Smlouva mezi ČR a Koreou o sociálním zabezpečení  - str. 236
7.4.2.7 Smlouva mezi ČR a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení  - str. 237
7.4.2.8 Smlouva mezi ČR a Québecem o sociálním zabezpečení   - str. 238
7.4.2.9 Smlouva mezi ČR a Ruskem o sociálním zabezpečení  - str. 239
7.4.2.10 Smlouva mezi ČR a Ukrajinou o sociálním zabezpečení  - str. 240
7.4.3 Shrnutí k bilaterálním smlouvám  - str. 241
7.5 Tuzemská úprava  - str. 243
7.5.1 Sociální zabezpečení v českém kontextu  - str. 243
7.5.1.1 Vyměřovací základ, přepočítací kurz a sazba pojistného  - str. 244
7.5.1.2 Zaměstnanec, na něhož se vztahují Koordinační nařízení  - str. 245
7.5.1.2.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 245
7.5.1.2.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 246
7.5.1.3 Zaměstnanec, na něhož se vztahují bilaterální smlouvy  - str. 247
7.5.1.3.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 248
7.5.1.3.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 248
7.5.1.4 Zaměstnanec z nesmluvního státu  - str. 249
7.5.1.4.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 249
7.5.1.4.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 249
7.5.1.4.2.1 Zahraniční zaměstnanec jako plátce pojistného  - str. 250
7.5.1.4.2.2 Smluvní zaměstnavatel jako plátce pojistného  - str. 252
7.5.1.5 Přeplatek či nedoplatek na pojistném  - str. 254
7.5.2 Veřejné zdravotní pojištění  - str. 255
7.5.2.1 Vyměřovací základ, směnný kurz a sazba pojistného  - str. 256
7.5.2.2 Zaměstnanec, na něhož se vztahují Koordinační nařízení  - str. 258
7.5.2.2.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 259
7.5.2.2.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 259
7.5.2.2.3 Nezaopatření rodinní příslušníci zaměstnanců, na které se vztahují Koordinační nařízení  - str. 261
7.5.2.3 Zaměstnanec, na něhož se vztahují bilaterální smlouvy  - str. 262
7.5.2.3.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 262
7.5.2.3.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 263
7.5.2.4 Zaměstnanec z nesmluvního státu  - str. 264
7.5.2.4.1 Zaměstnavatel se sídlem na území ČR  - str. 264
7.5.2.4.2 Zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR  - str. 265
7.5.2.5 Přeplatky a nedoplatky a penále  - str. 267
7.5.3 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele  - str. 268
7.5.3.1 Vyměřovací základ a výše pojistného  - str. 269
7.5.3.2 Zaměstnanec, na něhož se vztahují Koordinační nařízení  - str. 270
7.5.3.3 Zaměstnanec, na něhož se vztahují bilaterální smlouvy  - str. 270
7.5.3.4 Zaměstnanec z nesmluvního státu  - str. 270
7.5.3.5 Přeplatky a nedoplatky  - str. 271
8. Zdanění příjmů cizinců vykonávajících zaměstnání v ČR  - str. 272
8.1 Úvod  - str. 272
8.2 Právní rámec úpravy zdanění cizinců vykonávajících závislou činnost v ČR  - str. 274
8.2.1 Vnitrostátní právní rámec  - str. 274
8.2.2 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění  - str. 275
8.3 Daňový rezident a nerezident, daňový domicil fyzických osob  - str. 278
8.3.1 Metodický postup při stanovení daňového domicilu cizince vykonávajícího závislou činnost v ČR  - str. 279
8.3.2 Stanovení daňového domicilu podle ZDP  - str. 281
8.3.3 Postup určení daňového domicilu podle smluv o zamezení dvojího zdanění  - str. 283
8.3.4 Dělený daňový domicil  - str. 288
8.3.5 Praktická doporučení pro prokazování daňového domicilu  - str. 290
8.4 Stanovení rozsahu příjmů podléhajících zdanění v ČR  - str. 291
8.4.1 Stanovení příjmů zdanitelných v ČR v případě českých daňových rezidentů  - str. 291
8.4.2 Stanovení příjmů zdanitelných v ČR v případě českých daňových nerezidentů  - str. 292
8.4.2.1 Zaměstnanec – rezident nesmluvního státu  - str. 292
8.4.2.2 Zaměstnanec – rezident smluvního státu  - str. 293
8.4.2.3 Zaměstnanec v mezinárodní dopravě  - str. 293
8.5 Zamezení dvojího zdanění  - str. 295
8.5.1 Zamezení dvojího zdanění v případě smluvních států  - str. 296
8.5.2 Postup v případě nesmluvních států  - str. 298
8.5.3 Specifika zamezení dvojího zdanění u příjmů ze závislé činnosti  - str. 299
8.5.3.1 Využití metody vynětí nad rámec smluv o zamezení dvojího zdanění  - str. 299
8.5.3.2 Základ daně při aplikaci metod zamezení dvojího zdanění  - str. 300
8.5.4 Superhrubý základ daně a vynětí příjmů  - str. 300
8.5.5 Solidární zvýšení daně a dvojí zdanění  - str. 302
8.6 Základ daně z příjmů ze závislé činnosti a výpočet daně z příjmů  - str. 302
8.6.1 Obecně ke stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti  - str. 302
8.6.2 Osvobozené příjmy a pravidlo 183 dnů u českého daňového nerezidenta  - str. 303
8.6.3 Zaměstnanecké benefity typicky poskytované v případě cizinců  - str. 310
8.6.4 Další specifika základu daně v případě cizinců - str. 317
8.6.4.1 Přepočet cizoměnných příjmů  - str. 317
8.6.4.2 Uplatnění nezapočtené zahraniční daně  - str. 318
8.6.5 Superhrubý základ daně z příjmů ze závislé činnosti  - str. 318
8.6.6 Uplatnění nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění  - str. 323
8.6.6.1 Nezdanitelné části základu daně  - str. 324
8.6.6.2 Slevy na dani  - str. 325
8.6.6.3 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě - str. 326
8.6.7 Sazba daně z příjmů ze závislé činnosti a solidární zvýšení daně  - str. 327
8.7 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob v případě příjmů ze závislé činnosti  - str. 328
8.8 Placení záloh na daň z příjmů fyzických osob  - str. 331
8.8.1 Pojem plátce daně  - str. 331
8.8.2 Zálohy na daň z příjmů fyzických osob  - str. 332
8.8.2.1 Příjem ze závislé činnosti od zaměstnavatele – plátce daně  - str. 332
8.8.2.2 Odvod záloh na daň z příjmů plátcem daně v případě, že je závislá činnost (částečně) vykonávána v zahraničí  - str. 334
8.8.2.3 Příjem ze závislé činnosti od zaměstnavatele, který není plátcem daně  - str. 337
8.8.2.4 Souběh příjmů ze závislé činnosti od plátce daně a od osoby, která není považována za plátce daně  - str. 339
8.9 Specifika zdanění příjmů zaměstnance – cizince v jednotlivých variantách výkonu zaměstnání v ČR  - str. 340
8.9.1 Zaměstnanec zaměstnavatele se sídlem (bydlištěm) v ČR  - str. 340
8.9.1.1 Daňové důsledky z pohledu zaměstnance – cizince - str. 341
8.9.1.2 Povinnosti českého zaměstnavatele v souvislosti s odvodem daně z příjmů ze závislé činnosti  - str. 341
8.9.2 Zaměstnanec zaměstnavatele se sídlem (bydlištěm) v zahraničí – mimo mezinárodní pronájem pracovní síly  - str. 343
8.9.2.1 Stálá provozovna  - str. 343
8.9.2.2 Daňové důsledky z pohledu zaměstnance zahraničního zaměstnavatele – mimo mezinárodní pronájem pracovní síly  - str. 348
8.9.2.3 Povinnosti zahraničního zaměstnavatele v souvislosti s odvodem daně z příjmů ze závislé činnosti  - str. 349
8.9.3 Zaměstnanec vykonávající práci v ČR v rámci režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly  - str. 350
8.9.3.1 Zvláštní způsob zdanění v případě mezinárodního pronájmu pracovní síly  - str. 354
8.9.3.2 Daňové důsledky z pohledu zaměstnance  - str. 356
8.9.3.3 Zvláštní pravidlo 60 % při stanovení základu daně z příjmů zaměstnance v rámci mezinárodního pronájmu pracovní síly  - str. 358
8.9.3.4 Povinnosti českého ekonomického zaměstnavatele v souvislosti s odvodem daně z příjmů ze závislé činnosti  - str. 361
8.9.3.5 Praktická doporučení pro ekonomického zaměstnavatele  - str. 361
8.9.3.6 Daňové důsledky z pohledu zahraničního právního zaměstnavatele  - str. 362
Příloha 1  - str. 363
Příloha 2  - str. 368

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1346 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

ÚZ č. 1346 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

Sagit, a. s.

Do textu zákona o daních z příjmů je zapracováno 22 změn a doplnění účinných od 1. 1. 2020; dále je zde významně novelizovaný zákon o evidenci tržeb (celkem 49 změn) a zákon o rezervách, kde se mění pravidla pro zdaňování rezerv pojišťoven. V publikaci dále najdete pokyn GFŘ k ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Tomáš Jaroš - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace na základě aktuální judikatury NSS představuje srozumitelným způsobem základní koncepční pilíře zákona o daních z příjmů, a přináší tak ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2020

Abeceda personalisty 2020

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 589 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.