Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Žaloba v civilním řízení, 2. vydání

Žaloba v civilním řízení, 2. vydání

V druhém vydání monografie Žaloba v civilním řízení se autor (soudce Nejvyššího soudu České republiky) vrací k pojmu žaloby, jejích druhů a jejích účinků a podrobně vysvětluje veškeré související problémy a náležitosti žaloby. Autor se tématu věnuje z pohledu své dlouholeté soudcovské zkušenosti, a proto řeší především praktické problémy, které vznikají například v souvislosti s posuzováním žalobních vad. Kniha se zabývá i otázkou totožnosti skutku, mírou určitosti žalobního petitu a věnuje se i úkonům, kterými žalobce disponuje s řízením po podání žaloby. 

Kniha je určena jak advokátům, právníkům a advokátním koncipientům, tak i studentům práv, případně širší veřejnosti, která se chce o daném tématu poučit a pochopit procesy týkající se žaloby v civilním řízení.

autor: Karel Svoboda vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 18. 7. 2019, 218 stran
ISBN: 978-80-7598-473-9

Cena: 370 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. XII
O autorovi - str. XIII
Pojem žaloby a její účinky- str. 1
Účinky podání žaloby - str. 1
Zákonné (primární) účinky podání žaloby- str. 2
Problém realitotvorného (sekundárního) účinku podání žaloby - str. 4
Vztah mezi právem hmotným a právem procesním - str. 4
Žaloba jako spona mezi hmotněprávní a procesní realitou - str. 7
Žaloba jako prvotní vymezení předmětu sporu - str. 8
Totožnost skutku - str. 11
„Totožnost skutku“ v různých procesních situacích - str. 11
Trocha teorie - str. 13
Základní pravidlo - str. 14
Výjimka „selského rozumu“ - str. 16
Konkrétní případy zjišťování totožnosti skutku identifikací primární právní normy - str. 17
Žaloby na vydání věci nebo na určení vlastnictví - str. 17
Žaloba na plnění z kauzy a na plnění ze směnky - str. 18
Plnění ze smlouvy a plnění z bezdůvodného obohacení - str. 19
Plnění ze smlouvy a náhrada škody - str. 19
Nekonkrétní výpočet dluhu - str. 20
Rozdíl mezi primární a sekundární normou hmotného práva - str. 21
Totožnost předmětu řízení v tzv. nesporech a ve vykonávacím řízení - str. 22
Soudní praxe zabývající se vymezením předmětu sporu - str. 26
Nevymezený předmět sporu následkem nezaviněného informačního deficitu žalobce .- str. 27
Judikatura zabývající se obecnými zásadami pro vymezení totožnosti skutku - str. 27
Judikatura vztahující se k identifikaci totožnosti skutku skrze primární právní normu - str. 28
Znovu vznesený požadavek na ochranu vlastnického práva - str. 28
„Větvičkové“ právní normy - str. 28
Primární právní norma jako objektivní pojem - str. 30
Dříve vyřešená předběžná otázka jako překážka věci pravomocně posouzené? - str. 32
Širší a užší možnosti výkladu - str. 32
Následek existence překážky věci pravomocně posouzené - str. 35
Tzv. reálný předmět sporu - str. 36
Existence překážky věci jak pravomocně rozsouzené, tak pravomocně posouzené - str. 37
Totožnost předmětu sporu a totožnost účastníků řízení - str. 38
Nový předmět sporu založený na změně poměrů - str. 39
Zákonná výhrada rebus sic stantibus - str. 39
Procesní následky, výrok nového meritorního rozhodnutí - str. 39
Blíže k pojmu změny poměrů pro změnu dávek nebo splátek - str. 40
Zamítnutí žaloby „pro tentokrát“ (přirozená výhrada rebus sic stantibus) - str. 42
Pojem žaloby - str. 44
Náležitosti žaloby - str. 47
Forma žaloby - str. 47
Přirozené a formální náležitosti žaloby - str. 49
Přirozené náležitosti žaloby - str. 50
Pojem přirozených náležitostí žaloby - str. 50
Objekt (předmět) žaloby - str. 53
Subjekty žaloby - str. 55
Objektivní stránka žaloby - str. 55
Obecně - str. 55
Absence právních tvrzení jako nedostatečné vylíčení skutku? - str. 56
Vylíčení skutku odkazem na listinu - str. 58
Subjektivní stránka žaloby - str. 59
Žalobní požadavek (petit) - str. 60
Identifikace orgánu, který má věc rozhodnout - str. 60
Povinnost k uvedení okolností, pro které jsou naplněny podmínky řízení - str. 61
Vztah mezi přirozenými a zákonnými žalobními požadavky - str. 63
Formální (zákonem předepsané) náležitosti žaloby - str. 64
Rozhodnutí určující skutečnosti - str. 67
Pojem rozhodnutí určujících skutečností - str. 67
Povinnost a břemeno dodatečného substancování - str. 67
Tzv. zámlky - str. 69
Logické argumenty jako součást skutkových tvrzení - str. 70
Vady žaloby - str. 73
Procesní postup při odstraňování vad žaloby - str. 73
Nezhojitelnost vady samospádem - str. 74
Součinnost soudu při odstranění vad podání - str. 75
Výzva k odstranění vad podání - str. 76
Reakce účastníka na výzvu - str. 79
K usnesení o odmítnutí žaloby pro vady - str. 79
Následky odstranění vad - str. 80
Žaloba jako úkon jedince - str. 81
Vady žaloby následkem účastníkem nezaviněného informačního deficitu - str. 83
K vadám žalobního petitu - str. 84
Určitost petitu jako objektivní i subjektivní pojem - str. 85
Dvě složky objektivní „srozumitelnosti“ žalobního petitu - str. 87
Míra určitosti žalob na plnění - str. 88
Žaloby na plnění s relativně neurčitým petitem - str. 88
Žaloby na plnění s relativně určitým žalobním petitem - str. 91
K druhově určenému plnění - str. 91
K plnění vztahujícímu se do budoucna - str. 92
K návrhu na vyklizení pozemku nebo na určení vlastnictví k pozemku- str. 95
Eventuální petit - str. 96
Závisí-li plnění na úvaze soudu nebo na znalci (petity „od boku“) - str. 97
Kdy a proč lze neurčitost žalobního petitu tolerovat - str. 100
Vady v označení účastníků - str. 102
Obecně - str. 102
Vady v označení státu nebo veřejnoprávní korporace - str. 104
Když žalobce označí namísto státu nebo veřejnoprávní korporace její úřad - str. 104
Jestliže žalobce neuvede dodatek o organizační složce státu - str. 105
Vady v označení soukromoprávní korporace- str. 106
Tzv. kvalifikované náležitosti žaloby - str. 107
Hlavní intervence - str. 109
Podstata hlavní intervence a její vztah k napadenému sporu - str. 109
Petit žaloby o hlavní intervenci - str. 110
Účastníci řízení o hlavní intervenci - str. 111
Dispozice s předmětem řízení - str. 113
Obecný výklad - str. 113
Důvody opravňující k dispozici s předmětem řízení - str. 116
Procesní instituty určené pro dispozici s předmětem sporu - str. 119
Změna žaloby - str. 120
Co je změna žaloby - str. 120
Účinky změny žaloby - str. 123
Povinnost k poučení o potřebě změny žaloby - str. 125
Pravá a „nečistá“ změna žaloby - str. 126
K rozhodnutí o změně žaloby- str. 128
Nesprávné rozhodnutí o návrhu na změnu žaloby jako odvolací důvod? - str. 129
Důvody pro nepřipuštění změny žaloby - str. 130
Zásady pro výklad § 95 odst. 2 o. s. ř. - str. 130
Konkrétněji k principu hospodárnosti jako předpokladu pro připuštění změny žaloby - str. 132
Změna žaloby v odvolacím řízení - str. 133
Změna žaloby, k níž se nepřipojí žalobce, který je tzv. nerozlučným procesním společníkem - str. 134
Nastínění problému - str. 134
Dvojí typ společenství - str. 135
Osamostatnění nerozlučného společníka - str. 136
Hmotněprávní argumentace - str. 136
Účastník – přeběhlík - str. 137
Změna předmětu sporu v řízení o vypořádání SJM - str. 138
Změna návrhu ve zvláštních řízeních soudních - str. 141
Zpětvzetí žaloby - str. 143
Pojem zpětvzetí. Forma a obsah zpětvzetí - str. 143
Samostatné a nerozlučné společenství žalobců - str. 145
Samostatné a nerozlučné společenství žalovaných - str. 146
Forma a způsob rozhodnutí o zpětvzetí - str. 146
Nesouhlas žalovaného se zpětvzetím - str. 147
Obecná povinnost soudu řízení zastavit - str. 147
Osoby oprávněné k podání odvolání - str. 149
Konkrétní důvody pro nesouhlas žalovaného se zpětvzetím - str. 149
Obecně - str. 149
„Vážný důvod“ nesouhlasu se zpětvzetím - str. 150
Absolutní a relativní důvody nesouhlasu se zpětvzetím - str. 153
Zvláštní důvod pro vyslovení neúčinnosti zpětvzetí podle § 96 odst. 6 o. s. ř. - str. 154
Účinky zastavení řízení pro zpětvzetí - str. 155
Vztah zpětvzetí k ostatním důvodům pro zastavení řízení - str. 156
Náhrada nákladů řízení při zpětvzetí - str. 157
Důvodně podaný návrh - str. 159
Dva předpoklady pro zavinění žalovaného - str. 159
Možnost použití moderačního § 150 o. s. ř. - str. 161
Rozhodování o nákladech řízení po částečném zastavení pro zpětvzetí - str. 162
Náklady při zaplacení jen jedním ze společně a nerozlučně povinných žalovaných - str. 163
Plnění poskytnuté osobou stojící mimo řízení - str. 164
Zvláštnosti zpětvzetí v řízeních konaných podle zákona o zvláštních řízeních soudních - str. 165
Řízení o výživném dítěte - str. 167
Zpětvzetí návrhu na rozvod manželství - str. 170
Vážné důvody nesouhlasu se zpětvzetím - str. 170
Zpětvzetí společného návrhu - str. 171
Zpětvzetí exekučního návrhu a návrhu na nařízení soudního výkonu rozhodnutí - str. 172
Zpětvzetí odvolání - str. 175
Zpětvzetí mimořádných opravných prostředků - str. 175
Druhy žalob - str. 177
K dělení žalob - str. 177
Dělení žalob podle obsahu petitu - str. 178
Dělení žalob podle žalobního důvodu - str. 179
Dělení žalob podle zamýšleného právního účinku - str. 179
Sporné a nesporné žaloby - str. 181
Žaloby směřující do budoucnosti - str. 181
Procesní žaloby - str. 182
Žaloby komplexní a žaloby výsekové - str. 183
Zvláštnosti určovací žaloby - str. 185
Žaloby na určení versus procesní žaloby - str. 185
Zvláštní typy určovacích žalob - str. 186
Dělení určovacích žalob - str. 186
Problém s naléhavým právním zájmem u určovací žaloby podle § 80 o. s. ř. - str. 188
Naléhavý právní zájem jako hmotněprávní předpoklad pro vyhovění žalobě - str. 188
Žaloba na určení versus žaloba na plnění - str. 189
Má definice naléhavého právního zájmu na určovací žalobě - str. 190
Konkrétní příklady - str. 192
Negativní určovací žaloba - str. 196
Jak žalobu formulovat - str. 196
Co si o „negativce“ zapamatovat - str. 198
Určovací žaloba o neúčinnost smlouvy směřující do budoucna - str. 199
Zákon ingerenci soudu do uzavřených smluv nepřipouští - str. 199
Nespravedlivý závazek nepožívá právní ochrany - str. 200
Vzájemná žaloba - str. 205
Úkony procesní a hmotněprávní - str. 205
Podstata smíšeného úkonu- str. 206
Typy vzájemných žalob - str. 207
Kvalitativní a kvantitativní aspekt žaloby - str. 207
Použité a další informační zdroje - str. 210
Věcný rejstřík - str. 215

Další nabídka k tématu

Právní jednání a procesní úkony

Právní jednání a procesní úkony

Miroslav Sedláček , Tomáš Střeleček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kolektivní monografie předkládá nové pohledy a souvislosti právních jednání a procesních úkonů, a to na rovině jednotlivých institutů i oborů. Jde o práci kolektivu autorů, mladých právních vědců, kteří analyzují klasické otázky, jako jsou kupř. procesní úkony, vztah občanského práva ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání došlo k menší změně občanského soudního řádu a některých dalších předpisů – advokátní tarif, soudní poplatky, nařízení vlády ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda -

Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Pavlína Uhlířová - Wolters Kluwer, a. s.

Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve světle nařízení Brusel I bis souvisí s nárůstem případů uzavírání smluv mezi občany různých členských států, a tedy nárůstu počtu soudních řízení s cizím prvkem. Početná skupina soudních sporů je přitom vedena právě ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Petr Coufalík - C. H. Beck

Publikace je první ucelenou prací u nás, která podrobně zkoumá stejnojmenný právní institut. Procesní legitimace uspokojivě vysvětluje situace, kdy v řízení vystupuje svým vlastním jménem osoba ohledně práva či povinnosti náležející jiné osobě. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Miluše Hrnčiříková, Slavomír Halla, Michal Malacka, Lukáš Ryšavý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Řešení přeshraničních sporů stále více zaměstnává právníky z různých právních odvětví, a to již ve fázi vzniku právních poměrů, kdy se subjekty snaží dohodnout co možná nejefektivnější způsob řešení jejich ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 1 070 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Pavel Charvát, Daniela Kovářová, Lenka Pekařová, Blanka Trávníková, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 1 850 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha IV., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha IV., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Tomáš Mottl, Bohuslav Petr, Petr Vojtek, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 600 KčKOUPIT

Směnečné spory

Směnečné spory

Matěj Dobeš - C. H. Beck

Směnka patří mezi nejfrekventovanější zajišťovací prostředky, a je tomu tak především kvůli tomu, že věřiteli poskytuje značný komfort při vymáhání jeho pohledávky. Směnka je abstraktní cenný papír a součástí principu směnečné přísnosti je i požadavek na jednoduché a rychlé vymáhání ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.