Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Žaloba v civilním řízení, 2. vydání

Žaloba v civilním řízení, 2. vydání

V druhém vydání monografie Žaloba v civilním řízení se autor (soudce Nejvyššího soudu České republiky) vrací k pojmu žaloby, jejích druhů a jejích účinků a podrobně vysvětluje veškeré související problémy a náležitosti žaloby. Autor se tématu věnuje z pohledu své dlouholeté soudcovské zkušenosti, a proto řeší především praktické problémy, které vznikají například v souvislosti s posuzováním žalobních vad. Kniha se zabývá i otázkou totožnosti skutku, mírou určitosti žalobního petitu a věnuje se i úkonům, kterými žalobce disponuje s řízením po podání žaloby. 

Kniha je určena jak advokátům, právníkům a advokátním koncipientům, tak i studentům práv, případně širší veřejnosti, která se chce o daném tématu poučit a pochopit procesy týkající se žaloby v civilním řízení.

autor: Karel Svoboda vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 18. 7. 2019, 218 stran
ISBN: 978-80-7598-473-9

Cena: 370 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. XII
O autorovi - str. XIII
Pojem žaloby a její účinky- str. 1
Účinky podání žaloby - str. 1
Zákonné (primární) účinky podání žaloby- str. 2
Problém realitotvorného (sekundárního) účinku podání žaloby - str. 4
Vztah mezi právem hmotným a právem procesním - str. 4
Žaloba jako spona mezi hmotněprávní a procesní realitou - str. 7
Žaloba jako prvotní vymezení předmětu sporu - str. 8
Totožnost skutku - str. 11
„Totožnost skutku“ v různých procesních situacích - str. 11
Trocha teorie - str. 13
Základní pravidlo - str. 14
Výjimka „selského rozumu“ - str. 16
Konkrétní případy zjišťování totožnosti skutku identifikací primární právní normy - str. 17
Žaloby na vydání věci nebo na určení vlastnictví - str. 17
Žaloba na plnění z kauzy a na plnění ze směnky - str. 18
Plnění ze smlouvy a plnění z bezdůvodného obohacení - str. 19
Plnění ze smlouvy a náhrada škody - str. 19
Nekonkrétní výpočet dluhu - str. 20
Rozdíl mezi primární a sekundární normou hmotného práva - str. 21
Totožnost předmětu řízení v tzv. nesporech a ve vykonávacím řízení - str. 22
Soudní praxe zabývající se vymezením předmětu sporu - str. 26
Nevymezený předmět sporu následkem nezaviněného informačního deficitu žalobce .- str. 27
Judikatura zabývající se obecnými zásadami pro vymezení totožnosti skutku - str. 27
Judikatura vztahující se k identifikaci totožnosti skutku skrze primární právní normu - str. 28
Znovu vznesený požadavek na ochranu vlastnického práva - str. 28
„Větvičkové“ právní normy - str. 28
Primární právní norma jako objektivní pojem - str. 30
Dříve vyřešená předběžná otázka jako překážka věci pravomocně posouzené? - str. 32
Širší a užší možnosti výkladu - str. 32
Následek existence překážky věci pravomocně posouzené - str. 35
Tzv. reálný předmět sporu - str. 36
Existence překážky věci jak pravomocně rozsouzené, tak pravomocně posouzené - str. 37
Totožnost předmětu sporu a totožnost účastníků řízení - str. 38
Nový předmět sporu založený na změně poměrů - str. 39
Zákonná výhrada rebus sic stantibus - str. 39
Procesní následky, výrok nového meritorního rozhodnutí - str. 39
Blíže k pojmu změny poměrů pro změnu dávek nebo splátek - str. 40
Zamítnutí žaloby „pro tentokrát“ (přirozená výhrada rebus sic stantibus) - str. 42
Pojem žaloby - str. 44
Náležitosti žaloby - str. 47
Forma žaloby - str. 47
Přirozené a formální náležitosti žaloby - str. 49
Přirozené náležitosti žaloby - str. 50
Pojem přirozených náležitostí žaloby - str. 50
Objekt (předmět) žaloby - str. 53
Subjekty žaloby - str. 55
Objektivní stránka žaloby - str. 55
Obecně - str. 55
Absence právních tvrzení jako nedostatečné vylíčení skutku? - str. 56
Vylíčení skutku odkazem na listinu - str. 58
Subjektivní stránka žaloby - str. 59
Žalobní požadavek (petit) - str. 60
Identifikace orgánu, který má věc rozhodnout - str. 60
Povinnost k uvedení okolností, pro které jsou naplněny podmínky řízení - str. 61
Vztah mezi přirozenými a zákonnými žalobními požadavky - str. 63
Formální (zákonem předepsané) náležitosti žaloby - str. 64
Rozhodnutí určující skutečnosti - str. 67
Pojem rozhodnutí určujících skutečností - str. 67
Povinnost a břemeno dodatečného substancování - str. 67
Tzv. zámlky - str. 69
Logické argumenty jako součást skutkových tvrzení - str. 70
Vady žaloby - str. 73
Procesní postup při odstraňování vad žaloby - str. 73
Nezhojitelnost vady samospádem - str. 74
Součinnost soudu při odstranění vad podání - str. 75
Výzva k odstranění vad podání - str. 76
Reakce účastníka na výzvu - str. 79
K usnesení o odmítnutí žaloby pro vady - str. 79
Následky odstranění vad - str. 80
Žaloba jako úkon jedince - str. 81
Vady žaloby následkem účastníkem nezaviněného informačního deficitu - str. 83
K vadám žalobního petitu - str. 84
Určitost petitu jako objektivní i subjektivní pojem - str. 85
Dvě složky objektivní „srozumitelnosti“ žalobního petitu - str. 87
Míra určitosti žalob na plnění - str. 88
Žaloby na plnění s relativně neurčitým petitem - str. 88
Žaloby na plnění s relativně určitým žalobním petitem - str. 91
K druhově určenému plnění - str. 91
K plnění vztahujícímu se do budoucna - str. 92
K návrhu na vyklizení pozemku nebo na určení vlastnictví k pozemku- str. 95
Eventuální petit - str. 96
Závisí-li plnění na úvaze soudu nebo na znalci (petity „od boku“) - str. 97
Kdy a proč lze neurčitost žalobního petitu tolerovat - str. 100
Vady v označení účastníků - str. 102
Obecně - str. 102
Vady v označení státu nebo veřejnoprávní korporace - str. 104
Když žalobce označí namísto státu nebo veřejnoprávní korporace její úřad - str. 104
Jestliže žalobce neuvede dodatek o organizační složce státu - str. 105
Vady v označení soukromoprávní korporace- str. 106
Tzv. kvalifikované náležitosti žaloby - str. 107
Hlavní intervence - str. 109
Podstata hlavní intervence a její vztah k napadenému sporu - str. 109
Petit žaloby o hlavní intervenci - str. 110
Účastníci řízení o hlavní intervenci - str. 111
Dispozice s předmětem řízení - str. 113
Obecný výklad - str. 113
Důvody opravňující k dispozici s předmětem řízení - str. 116
Procesní instituty určené pro dispozici s předmětem sporu - str. 119
Změna žaloby - str. 120
Co je změna žaloby - str. 120
Účinky změny žaloby - str. 123
Povinnost k poučení o potřebě změny žaloby - str. 125
Pravá a „nečistá“ změna žaloby - str. 126
K rozhodnutí o změně žaloby- str. 128
Nesprávné rozhodnutí o návrhu na změnu žaloby jako odvolací důvod? - str. 129
Důvody pro nepřipuštění změny žaloby - str. 130
Zásady pro výklad § 95 odst. 2 o. s. ř. - str. 130
Konkrétněji k principu hospodárnosti jako předpokladu pro připuštění změny žaloby - str. 132
Změna žaloby v odvolacím řízení - str. 133
Změna žaloby, k níž se nepřipojí žalobce, který je tzv. nerozlučným procesním společníkem - str. 134
Nastínění problému - str. 134
Dvojí typ společenství - str. 135
Osamostatnění nerozlučného společníka - str. 136
Hmotněprávní argumentace - str. 136
Účastník – přeběhlík - str. 137
Změna předmětu sporu v řízení o vypořádání SJM - str. 138
Změna návrhu ve zvláštních řízeních soudních - str. 141
Zpětvzetí žaloby - str. 143
Pojem zpětvzetí. Forma a obsah zpětvzetí - str. 143
Samostatné a nerozlučné společenství žalobců - str. 145
Samostatné a nerozlučné společenství žalovaných - str. 146
Forma a způsob rozhodnutí o zpětvzetí - str. 146
Nesouhlas žalovaného se zpětvzetím - str. 147
Obecná povinnost soudu řízení zastavit - str. 147
Osoby oprávněné k podání odvolání - str. 149
Konkrétní důvody pro nesouhlas žalovaného se zpětvzetím - str. 149
Obecně - str. 149
„Vážný důvod“ nesouhlasu se zpětvzetím - str. 150
Absolutní a relativní důvody nesouhlasu se zpětvzetím - str. 153
Zvláštní důvod pro vyslovení neúčinnosti zpětvzetí podle § 96 odst. 6 o. s. ř. - str. 154
Účinky zastavení řízení pro zpětvzetí - str. 155
Vztah zpětvzetí k ostatním důvodům pro zastavení řízení - str. 156
Náhrada nákladů řízení při zpětvzetí - str. 157
Důvodně podaný návrh - str. 159
Dva předpoklady pro zavinění žalovaného - str. 159
Možnost použití moderačního § 150 o. s. ř. - str. 161
Rozhodování o nákladech řízení po částečném zastavení pro zpětvzetí - str. 162
Náklady při zaplacení jen jedním ze společně a nerozlučně povinných žalovaných - str. 163
Plnění poskytnuté osobou stojící mimo řízení - str. 164
Zvláštnosti zpětvzetí v řízeních konaných podle zákona o zvláštních řízeních soudních - str. 165
Řízení o výživném dítěte - str. 167
Zpětvzetí návrhu na rozvod manželství - str. 170
Vážné důvody nesouhlasu se zpětvzetím - str. 170
Zpětvzetí společného návrhu - str. 171
Zpětvzetí exekučního návrhu a návrhu na nařízení soudního výkonu rozhodnutí - str. 172
Zpětvzetí odvolání - str. 175
Zpětvzetí mimořádných opravných prostředků - str. 175
Druhy žalob - str. 177
K dělení žalob - str. 177
Dělení žalob podle obsahu petitu - str. 178
Dělení žalob podle žalobního důvodu - str. 179
Dělení žalob podle zamýšleného právního účinku - str. 179
Sporné a nesporné žaloby - str. 181
Žaloby směřující do budoucnosti - str. 181
Procesní žaloby - str. 182
Žaloby komplexní a žaloby výsekové - str. 183
Zvláštnosti určovací žaloby - str. 185
Žaloby na určení versus procesní žaloby - str. 185
Zvláštní typy určovacích žalob - str. 186
Dělení určovacích žalob - str. 186
Problém s naléhavým právním zájmem u určovací žaloby podle § 80 o. s. ř. - str. 188
Naléhavý právní zájem jako hmotněprávní předpoklad pro vyhovění žalobě - str. 188
Žaloba na určení versus žaloba na plnění - str. 189
Má definice naléhavého právního zájmu na určovací žalobě - str. 190
Konkrétní příklady - str. 192
Negativní určovací žaloba - str. 196
Jak žalobu formulovat - str. 196
Co si o „negativce“ zapamatovat - str. 198
Určovací žaloba o neúčinnost smlouvy směřující do budoucna - str. 199
Zákon ingerenci soudu do uzavřených smluv nepřipouští - str. 199
Nespravedlivý závazek nepožívá právní ochrany - str. 200
Vzájemná žaloba - str. 205
Úkony procesní a hmotněprávní - str. 205
Podstata smíšeného úkonu- str. 206
Typy vzájemných žalob - str. 207
Kvalitativní a kvantitativní aspekt žaloby - str. 207
Použité a další informační zdroje - str. 210
Věcný rejstřík - str. 215

Další nabídka k tématu

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Pavel Loutocký - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Renáta Šínová, Klára Hamul´áková a kolektiv -

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Procesněprávní vztah

Procesněprávní vztah

Petr Coufalík - C. H. Beck

Předkládaná publikace je po velmi dlouhé době ucelenou monografií, která se dopodrobna zabývá koncepcí procesněprávního vztahu, s níž přišel O. Bülow před více jak 150 lety. Procesněprávní vztah je sice teoretickým konstruktem, avšak i v soudobé právní vědě a praxi má své náležité ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání došlo k menší změně občanského soudního řádu a některých dalších předpisů – advokátní tarif, soudní poplatky, nařízení vlády ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda -

Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Pavlína Uhlířová - Wolters Kluwer, a. s.

Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve světle nařízení Brusel I bis souvisí s nárůstem případů uzavírání smluv mezi občany různých členských států, a tedy nárůstu počtu soudních řízení s cizím prvkem. Početná skupina soudních sporů je přitom vedena právě ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Petr Coufalík - C. H. Beck

Publikace je první ucelenou prací u nás, která podrobně zkoumá stejnojmenný právní institut. Procesní legitimace uspokojivě vysvětluje situace, kdy v řízení vystupuje svým vlastním jménem osoba ohledně práva či povinnosti náležející jiné osobě. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Miluše Hrnčiříková, Slavomír Halla, Michal Malacka, Lukáš Ryšavý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Řešení přeshraničních sporů stále více zaměstnává právníky z různých právních odvětví, a to již ve fázi vzniku právních poměrů, kdy se subjekty snaží dohodnout co možná nejefektivnější způsob řešení jejich ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.