Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákoník práce v praxi, 4. vydání

Zákoník práce v praxi, 4. vydání

Publikace, která zohledňuje všechny nejnovější novely zákoníku práce k 1. 1. 2022, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky.

Čtvrté vydání publikace zohledňuje změny legislativy v roce 2021. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje celé téma pomocí praktických příkladů.

Hlavní výhodou publikace je její čtivost a přehlednost pro čtenáře, který není právníkem. Výklad obsažený v publikaci jde nad rámec opakování zákonné úpravy a poskytuje čtenáři jasné řešení konkrétních praktických problémů. Samozřejmostí jsou i vzory nejčastějších pracovněprávních dokumentů. 
autor: Jakub Tomšej; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 17. 1. 2022, 200 stran
ISBN: 978-80-2713-538-7

Cena: 279 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah
Předmluva
O autorovi
1. Pracovní právo a závislá práce
1.1 Pojem pracovního práva
1.2 Základní zásady pracovněprávních vztahů
1.3 Hlavní zdroje právní úpravy
1.4 Pojem závislé práce
1.5 Druhy pracovněprávních vztahů
1.6 Problematika „švarcsystému“
1.7 Pracovní smlouva na výkon jiné než závislé práce
1.8 Pojem zaměstnanec
1.9 Pojem zaměstnavatel
1.10 Zastoupení
1.11 Neplatnost a zdánlivost právních jednání
1.12 Počítání času
1.13 Doručování
2. Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva
2.1 Pracovní smlouva a jmenování
2.2 Postup před vznikem pracovního poměru
2.3 Vstupní lékařská prohlídka
2.4 Uzavření pracovní smlouvy
2.5 Jak sepsat pracovní smlouvu
2.6 Den nástupu do práce
2.7 Místo výkonu práce
2.8 Druh práce
2.9 Doba pracovního poměru
2.10 Ustanovení o odměňování
2.11 Zkušební doba
2.12 Souhlas s pracovními cestami
2.13 Konkurenční doložka
2.14 Odvolání a odstoupení zaměstnance v mzdové sféře
2.15 Dohoda o zahrnutí odměny za práci přesčas do mzdy
2.16 Informování zaměstnance o obsahu pracovního poměru
2.17 Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
2.18 Ustanovení o ochraně osobních údajů
3. Změny pracovního poměru
3.1 Smluvní princip
3.2 Jednostranné převedení na jinou práci
3.3 Dočasné přidělení
3.4 Přechod k jinému zaměstnavateli
3.5 Přeložení
4. Skončení pracovního poměru
4.1 Obecně
4.2 Odstoupení od pracovní smlouvy
4.3 Zrušení ve zkušební době
4.4 Uplynutí sjednané doby
4.5 Dohoda o rozvázání pracovního poměru
4.6 Výpověď zaměstnance
4.7 Výpověď zaměstnavatele
4.7.1 Zrušení zaměstnavatele nebo jeho části
4.7.2 Přemístění zaměstnavatele nebo jeho části
4.7.3 Nadbytečnost zaměstnance
4.7.4 Ztráta zdravotní způsobilosti – pracovní úraz, nemoc z povolání
4.7.5 Ztráta zdravotní způsobilosti – ostatní důvody
4.7.6 Předpoklady a požadavky na zaměstnance
4.7.7 Porušování povinností zaměstnance
4.7.8 Porušování povinností zaměstnance během dočasné pracovní neschopnosti
4.8 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
4.8.1 Porušení povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem
4.8.2 Odsouzení za trestný čin
4.9 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
 4.9.1 Nepříznivý zdravotní stav zaměstnance
4.9.2 Dlužná mzda nebo plat
4.10 Zvláštní důvody u cizinců
4.11 Smrt zaměstnavatele
4.12 Smrt zaměstnance
4.13 Hromadné propouštění
4.14 Potvrzení o zaměstnání a další dokumenty
5. Pracovní doba
5.1 Obecně
5.2 Délka pracovní doby
5.3 Rozvržení pracovní doby
5.4 Pružné rozvržení pracovní doby
5.5 Konto pracovní doby
5.6 Práce z domova
5.7 Přestávky v práci
5.8 Přestávky mezi směnami
5.9 Dny pracovního klidu
5.10 Práce přesčas
5.11 Noční práce
5.12 Pracovní pohotovost
5.13 Evidence pracovní doby
5.14 Dovolená
5.15 Dočasná pracovní neschopnost
5.16 Mateřská a rodičovská dovolená
5.17 Návštěva lékaře a další překážky v práci na straně zaměstnance
5.18 Překážky v práci na straně zaměstnavatele
6. Odměňování
6.1 Obecně
6.2 Mzda a plat
6.3 Minimální a zaručená mzda
6.4 Stanovení výše mzdy
6.5 Příplatky ke mzdě
6.6 Splatnost mzdy
6.7 Krácení mzdy
6.8 Bonusy
6.9 Průměrný výdělek
7. Atypické pracovněprávní vztahy
7.1 Obecně
7.2 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
7.2.1 Dohoda o provedení práce
7.2.2 Dohoda o pracovní činnosti
7.3 Kratší pracovní úvazek
7.4 Agenturní zaměstnávání
7.5 Výkon práce z domova
8. Pracovněprávní spory
8.1 Obecně
8.2 Spor o určení neplatnosti skončení pracovního poměru
8.3 Spor o vyplacení mzdy nebo obdobného plnění
8.4 Spor o náhradu škody způsobené zaměstnancem
8.5 Spor o náhradu škody způsobené zaměstnavatelem
8.6 Spor o náhradu škody v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání
8.7 Diskriminační spory
9. Zástupci zaměstnanců 
9.1 Obecně
9.2 Odborové organizace
9.2.1 Spolurozhodování
9.2.2 Právo na projednání
9.2.3 Právo na informace
9.2.4 Kolektivní vyjednávání
9.2.5 Kontrolní práva
9.2.6 Ostatní
9.3 Rada zaměstnanců
9.4 Evropská rada zaměstnanců
9.5 Zástupce pro oblast BOZP
Závěrem
Seznam použité literatury

Další nabídka k tématu

Nová idea soukromého pracovního práva

Nová idea soukromého pracovního práva

Michal Blažek - C. H. Beck

Jakou novou hmotněprávní argumentaci lze v praxi využít při řešení pracovněprávních sporů? Jaké procesní nástroje napomáhající zaměstnancům lze u soudu využít? Jaké jsou největší problémy pracovního práva a jak je vyřešit? Co je to idea posílené realizace subjektivních práv ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2023

Abeceda personalisty 2023

Ing. Jana Bršťáková, JUDr Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena především personalistům, ale také širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům a jejich asistentům či asistentkám, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení v rámci zaměstnavatele, účetním, ...

Cena: 749 KčKOUPIT

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 137 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2023

Zákoník práce s komentářem 2023

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Michael Košnar, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, -

Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 15 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen ...

Cena: 1 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1520 - Zákoník práce, rejstřík, 2023

ÚZ č. 1520 - Zákoník práce, rejstřík, 2023

Sagit, a. s.

Od minulého vydání došlo v zákoníku práce k několika dalším změnám, které jsou zapracovány do textu platného od ledna 2023. Do textu zákoníku byly také promítnuty aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2023. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad ustanovení zákoníku práce, platný k 1. 5. 2022, a kromě např. změn v úpravě dovolené obsahuje také aktualizovanou judikaturu. Součástí publikace je dále revidovaný ...

Cena: 2 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především text vybraných ustanovení zákoníku práce a aktuální text zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zcela nový je zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, ke kterému bylo vydáno ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Již více než jeden rok je aplikována nová právní úprava dovolené „v hodinách“. Za tuto dobu autoři publikace „Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021“ získali řadu poznatků a ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Petr Hůrka, Michal Vrajík, Karel Eliáš, Petr Bezouška - BOVA POLYGON

Tento zcela nový komentář je unikátní publikací na knižním trhu hned v několika ohledech. Jako jediný svého druhu si uvědomuje úzké sepětí zákoníku práce s občanským zákoníkem. Proto kromě detailního komentáře ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.