Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákoník práce s komentářem 2022

Zákoník práce s komentářem 2022

Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 14 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen všechny změny v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a zákoně o inspekci práce, ale i komentáře k některým dalším souvisejícím právním předpisům (např. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odměňování, cestovních náhrad).

Podrobněji ke změnám
Podle potřeby odkazují rovněž na aktuální soudní judikaturu. V těchto komentářích jsou vedle zdůraznění aktuálních změn právní úpravy podle potřeby prezentovány i první poznatky a zkušenosti z aplikace problematičtějších ustanovení poslední novely zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.), z nichž některé nabyly účinnosti až dnem 1. ledna 2021 (např. délka dovolené a její čerpání „v hodinách“, uvolňování zaměstnanců na tábory dětí a mládeže a pro jiné obdobné činnosti v oblasti sportu, možnost zavedení sdílených pracovních míst, valorizace náhrad majetkové a nemajetkové újmy v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání s následkem smrti).

Využití publikace
Publikace je určena širokému okruhu uživatelů, neboť podrobný komentář je přizpůsoben nejen každodenní potřebě zaměstnavatelů, především jejich personalistů a mzdových účetních, ale také vedoucích zaměstnanců ve firmách, stejně jako zaměstnancům nebo jejich zástupcům (odborovým organizacím), dobře však poslouží i jako užitečná pomůcka pro nejširší odbornou i laickou veřejnost. Její ambicí není vědecké pojednání o příslušných právních předpisech, nýbrž je zaměřena spíše na praktické potřeby uživatelů, jimž je určena.
autoři: JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Petr Schweiner,; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 8. 2. 2022, 1392 stran
ISBN: 978-80-7554-350-9

Cena: 999 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvodní poznámka - str. 16
Poznámka k 15. vydání (rok 2022) - str. 20
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (s komentářem) - str. 22
Část první – Všeobecná ustanovení - str. 22
Hlava I – Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů - str. 23
Hlava II – Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů - str. 36
Díl 1 – Zaměstnanec - str. 36
Díl 2 – Zaměstnavatel - str. 38
Hlava III – - str.  40
Hlava IV – Rovné zacházení a zákaz diskriminace - str. 40
Hlava V – Některá ustanovení o právním jednání - str. 46
Část druhá – Pracovní poměr - str. 58
Hlava I – Postup před vznikem pracovního poměru - str. 58
Hlava II – Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru - str. 68
Hlava III – Změny pracovního poměru - str. 90
Hlava IV – Skončení pracovního poměru - str. 107
Díl 1 – Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru - str. 107
Díl 2 – Dohoda - str. 109
Díl 3 – Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody - str. 112
Díl 4 – Okamžité zrušení pracovního poměru - str. 130
Díl 5 – Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru - str. 134
Díl 6 – Hromadné propouštění - str. 139
Díl 7 – Další případy skončení pracovního poměru - str. 143
Díl 8 – Odstupné - str. 147
Díl 9 – Neplatné rozvázání pracovního poměru - str. 152
Díl 10 – Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa - str. 159
Část třetí – Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 163
Část čtvrtá – Pracovní doba a doba odpočinku - str. 173
Hlava I – Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby - str. 174
Hlava II – Rozvržení pracovní doby - str. 186
Díl 1 – Základní ustanovení - str. 186
Díl 2 – Pružné rozvržení pracovní doby - str. 192
Díl 3 – Konto pracovní doby - str. 196
Hlava III – Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka - str. 201
Hlava IV – Doba odpočinku - str. 205
Díl 1 – Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami - str. 205
Díl 2 – Dny pracovního klidu - str. 208
Díl 3 – Nepřetržitý odpočinek v týdnu - str. 210
Hlava V – Práce přesčas - str. 212
Hlava VI – Noční práce - str. 215
Hlava VII – Pracovní pohotovost - str. 216
Hlava VIII – Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku - str. 218
Hlava IX – Zmocňovací ustanovení - str. 224
Část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - str. 226
Hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci - str. 227
Hlava II – Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance - str. 231
Hlava III – Společná ustanovení - str. 240
Část šestá – Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu - str. 244
Hlava I – Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody - str. 244
Hlava II – Mzda - str. 255
Hlava III – Plat - str. 267
Hlava IV – Odměna z dohody - str. 291
Hlava V – Mzda nebo plat při výkonu jiné práce - str. 292
Hlava VI – Odměna za pracovní pohotovost - str. 294
Hlava VII – Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost - str. 295
Hlava VIII – Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu - str. 302
Díl 1 – Obecná ustanovení - str. 302
Díl 2 – Pořadí srážek ze mzdy - str. 304
Část sedmá – Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce - str. 307
Hlava I – Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce - str. 307
Hlava II – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 - str. 313
Díl 1 – Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště - str. 313
Díl 2 – Náhrady při přeložení a dočasném přidělení - str. 324
Díl 3 – Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě - str. 325
Díl 4 – Náhrady při výkonu práce v zahraničí - str. 331
Hlava III – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 - str. 332
Díl 1 – Obecná ustanovení - str. 332
Díl 2 – Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě - str. 332
Díl 3 – Náhrady při přijetí a přeložení - str. 334
Díl 4 – Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě - str. 336
Díl 5 – Náhrady při výkonu práce v zahraničí - str. 337
Hlava IV – Společná ustanovení o cestovních náhradách - str. 338
Hlava V – Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce - str. 345
Část osmá – Překážky v práci - str. 346
Hlava I – Překážky v práci na straně zaměstnance - str. 346
Díl 1 – Důležité osobní překážky - str. 346
Díl 2 – Překážky v práci z důvodu obecného zájmu - str. 368
Hlava II – Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance - str. 377
Hlava III – Překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 379
Část devátá – Dovolená - str. 382
Hlava I – Základní ustanovení - str. 384
Hlava II – Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a výměra dovolené - str. 384
Hlava III – Dodatková dovolená - str. 391
Hlava IV – Společná ustanovení o dovolené - str. 394
Díl 1 – Obecné ustanovení - str. 394
Díl 2 – Čerpání dovolené - str. 399
Díl 3 – Hromadné čerpání dovolené - str. 405
Díl 4 – Změna zaměstnání - str. 405
Díl 5 – Náhrada za dovolenou - str. 406
Díl 6 – Krácení dovolené - str. 407
Část desátá – Péče o zaměstnance - str. 409
Hlava I – Pracovní podmínky zaměstnanců - str. 409
Hlava II – Odborný rozvoj zaměstnanců - str. 412
Hlava III – Stravování zaměstnanců - str. 420
Hlava IV – Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců - str. 422
Díl 1 – Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením - str. 422
Díl 2 – Pracovní podmínky zaměstnankyň - str. 422
Díl 3 – Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby - str. 423
Díl 4 – Přestávky ke kojení - str. 425
Díl 5 – Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců - str. 426
Část jedenáctá – Náhrada majetkové a nemajetkové újmy - str. 428
Hlava I – Prevence - str. 428
Hlava II – Povinnosti zaměstnance k náhradě škody - str. 430
Díl 1 – Obecná povinnost nahradit škodu - str. 430
Díl 2 – Nesplnění povinnosti k odvrácení škody - str. 432
Díl 3 – Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí - str.  433
Díl 4 – Rozsah a způsob náhrady škody - str. 439
Díl 5 – Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu - str. 441
Hlava III – Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody - str. 443
Díl 1 – Obecná povinnost nahradit škodu - str. 443
Díl 2 – Odvracení škody - str. 444
Díl 3 – Odložené věci - str. 445
Díl 4 – Rozsah a způsob náhrady škody - str. 446
Díl 5 – Pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 447
Hlava IV – Společná ustanovení - str. 449
Část dvanáctá – Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - str. 473
Hlava I – Základní ustanovení - str. 473
Hlava II – Informování a projednání - str. 477
Hlava III – Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - str. 480
Hlava IV – Působnost odborové organizace - str. 485
Hlava V – Přístup k nadnárodním informacím - str. 489
Část třináctá – Společná ustanovení - str. 503
Hlava I – Množství práce a pracovní tempo - str. 503
Hlava II – Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti - str. 504
Hlava III – Vnitřní předpis - str. 510
Hlava IV – Mzdová, platová a ostatní práva - str. 512
Hlava V – Agenturní zaměstnávání - str. 512
Hlava VI – Konkurenční doložka - str. 516
Hlava VII – Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek - str. 518
Hlava VIII – Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance - str. 522
Hlava IX – Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie - str. 523
Hlava X – Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, podpora vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích - str. 534
Hlava XI – - str. 540
Hlava XII – - str. 541
Hlava XIII – Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby - str. 543
Hlava XIV – Doručování - str. 544
Hlava XV – Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 552
Díl 1 – Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba - str. 552
Díl 2 – Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 557
Hlava XVI – Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 559
Hlava XVII – Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů - str. 560
Hlava XVIII – Průměrný výdělek - str. 568
Díl 1 – Obecná ustanovení - str. 568
Díl 2 – Rozhodné období - str. 568
Díl 3 – Pravděpodobný výdělek - str. 569
Díl 4 – Formy průměrného výdělku - str. 569
Díl 5 – Společná ustanovení o průměrném výdělku - str. 569
Hlava XIX – Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie - str. 574
Část čtrnáctá – Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 575
Hlava I – Přechodná ustanovení - str. 575
Díl 1 – Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu - str. 577
Díl 2 – Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení - str. 580
Díl 3 – Použití prováděcích právních předpisů - str. 581
Hlava II – Závěrečná ustanovení - str. 582
Příloha k zákonu č. 262/2006 Sb. - str. 597
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci - str. 600
Komentář k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - str. 600
Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - str. 602
Komentář k příloze nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - str. 604
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě - str. 609
Komentář k nařízení vlády č. 589/2006 Sb. - str. 623
Nařízení vlády č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 631
Komentář k nařízení vlády č. 227/2010 Sb. - str. 632
Vyhláška č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené - str. 633
Komentář k vyhlášce č. 600/2006 Sb. - str. 633
Nařízení vlády č. 348/2021 Sb., o zavedení letního času v letech 2022 až 2026 - str. 634
Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad - str. 636
Vyhláška č. 462/2021 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022 - str. 638
Příloha k vyhlášce č. 462/2021 Sb. - str. 639
Nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 646
Příloha k nařízení vlády č. 62/1994 Sb. - str. 650
Orientační ceny ubytování - str. 661
Přehled právních předpisů, které mají vliv na stanovení průměrného výdělku rozhodného pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých - str. 668
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce - str. 678
Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů - str. 684
Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání - str. 704
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - str. 709
Komentář k zákonu č. 309/2006 Sb. - str. 729
Společný komentář k prováděcím předpisům z oblasti BOZP - str. 736
Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru - str. 740
Komentář k nařízení vlády č. 339/2017 Sb. - str. 749
Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat - str. 750
Přílohy č. 1 až č. 8 k nařízení vlády č. 27/2002 Sb. - str. 753
Komentář k nařízení vlády č. 27/2002 Sb. - str. 757
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - str. 758
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - str. 761
Komentář k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - str. 768
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky - str. 769
Přílohy č. 1 až č. 4 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - str. 771
Komentář k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - str. 775
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu - str. 776
Přílohy č. 1 až č. 3 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - str. 781
Komentář k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - str. 788
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci - str. 789
Komentář k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - str. 831
Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků - str. 832
Přílohy č. 1 až č. 4 k nařízení vlády č. 390/2021 Sb. - str. 834
Komentář k nařízení vlády č. 390/2021 Sb. - str. 851
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí - str. 853
Přílohy č. 1 až č. 5 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - str. 857
Komentář k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - str. 861
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů - str. 862
Příloha k nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - str. 868
Komentář k nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - str. 878
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu - str. 879
Přílohy č. 1 a č. 2 k nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - str. 882
Komentář k nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - str. 886
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - str. 887
Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - str. 891
Komentář k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - str. 901
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - str. 902
Přílohy č. 1 až č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - str. 907
Komentář k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - str. 939
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti - str. 940
Přílohy č. 1 až č. 3 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. - str. 946
Komentář k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. - str. 954
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (s komentářem) - str. 955
Příloha k nařízení vlády č. 567/2006 Sb. - str. 971
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (s komentářem) - str. 996
Přílohy č. 1 až č. 6 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - str. 1020
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb - str. 1029
Komentář k vyhlášce č. 114/2002 Sb. - str. 1036
Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli - str. 1041
Komentář k zákonu č. 120/1990 Sb. - str. 1041
Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání (s komentářem) - str. 1043
Práva zaměstnanců, která lze (příkladmo) sjednat v kolektivní smlouvě - str. 1062
Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů - str. 1066
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (s komentářem) - str. 1077
Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - str. 1278
Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců - str. 1291
Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst 
a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek  - str. 1293
Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení - str. 1298
Zákon č. 251/20 05 Sb., o inspekci práce (s komentářem) - str. 1303
Příloha k zákonu č. 251/2005 Sb. - str. 1350
Adresy Inspektorátů práce - str. 1351
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) (s komentářem) - str. 1352
Směrnice Evropské unie zapracované do zákoníku práce - str. 1375
Chronologický přehled úmluv Mezinárodní organizace práce, které se promítají do zákoníku práce a souvisejících předpisů - str. 1388

Další nabídka k tématu

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Petr Hůrka, Michal Vrajík, Karel Eliáš, Petr Bezouška - BOVA POLYGON

Tento zcela nový komentář je unikátní publikací na knižním trhu hned v několika ohledech. Jako jediný svého druhu si uvědomuje úzké sepětí zákoníku práce s občanským zákoníkem. Proto kromě detailního komentáře ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Petr Hůrka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Šesté aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Šárka Homfray, Jana Skalková, Klára Čmolíková Cozlová - GRADA Publishing, a. s.

Pro koho jsou vhodné kratší úvazky a jak je zavést? Jak využít úpravy pracovní doby? Kdy je pro obě strany výhodná práce z domova? Co když je potřeba pečovat o dítě nebo osobu blízkou? A co práce při mateřské ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Praktikum pracovního práva, 2. vydání

Praktikum pracovního práva, 2. vydání

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Druhé podstatně přepracované vydání reaguje na aktuální změny právní úpravy, vývoj soudní judikatury i problémy aplikační praxe. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2022

Abeceda personalisty 2022

Ing. Jana Bršťáková, JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, hlavním manažerům či majitelům firem, popř. i studentům. Aktuálnost ...

Cena: 649 KčKOUPIT

ÚZ č. 1471 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1471 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Zákoník práce v praxi, 4. vydání

Zákoník práce v praxi, 4. vydání

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace, která zohledňuje všechny nejnovější novely zákoníku práce k 1. 1. 2022, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Čtvrté vydání publikace zohledňuje ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Zákoník práce s výkladem 2022

Zákoník práce s výkladem 2022

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Seznamte se díky této osvědčné publikaci komplexně se změnami, které přinášejí všechny novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. V knize ...

Cena: 179 KčKOUPIT

ÚZ č. 1466 - Zákoník práce, rejstřík, 2022

ÚZ č. 1466 - Zákoník práce, rejstřík, 2022

Sagit, a. s.

Od minulého vydání došlo v zákoníku práce k několika menším změnám, které nabývají účinnosti v lednu 2022. Do textu zákoníku byly také zapracovány aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2022. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K zákoníku práce je ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.