Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákoník práce s komentářem 2022

Zákoník práce s komentářem 2022

Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 14 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen všechny změny v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a zákoně o inspekci práce, ale i komentáře k některým dalším souvisejícím právním předpisům (např. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odměňování, cestovních náhrad).

Podrobněji ke změnám
Podle potřeby odkazují rovněž na aktuální soudní judikaturu. V těchto komentářích jsou vedle zdůraznění aktuálních změn právní úpravy podle potřeby prezentovány i první poznatky a zkušenosti z aplikace problematičtějších ustanovení poslední novely zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.), z nichž některé nabyly účinnosti až dnem 1. ledna 2021 (např. délka dovolené a její čerpání „v hodinách“, uvolňování zaměstnanců na tábory dětí a mládeže a pro jiné obdobné činnosti v oblasti sportu, možnost zavedení sdílených pracovních míst, valorizace náhrad majetkové a nemajetkové újmy v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání s následkem smrti).

Využití publikace
Publikace je určena širokému okruhu uživatelů, neboť podrobný komentář je přizpůsoben nejen každodenní potřebě zaměstnavatelů, především jejich personalistů a mzdových účetních, ale také vedoucích zaměstnanců ve firmách, stejně jako zaměstnancům nebo jejich zástupcům (odborovým organizacím), dobře však poslouží i jako užitečná pomůcka pro nejširší odbornou i laickou veřejnost. Její ambicí není vědecké pojednání o příslušných právních předpisech, nýbrž je zaměřena spíše na praktické potřeby uživatelů, jimž je určena.

autoři: JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Petr Schweiner,; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 8. 2. 2022, 1392 stran
ISBN: 978-80-7554-350-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvodní poznámka - str. 16
Poznámka k 15. vydání (rok 2022) - str. 20
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (s komentářem) - str. 22
Část první – Všeobecná ustanovení - str. 22
Hlava I – Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů - str. 23
Hlava II – Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů - str. 36
Díl 1 – Zaměstnanec - str. 36
Díl 2 – Zaměstnavatel - str. 38
Hlava III – - str.  40
Hlava IV – Rovné zacházení a zákaz diskriminace - str. 40
Hlava V – Některá ustanovení o právním jednání - str. 46
Část druhá – Pracovní poměr - str. 58
Hlava I – Postup před vznikem pracovního poměru - str. 58
Hlava II – Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru - str. 68
Hlava III – Změny pracovního poměru - str. 90
Hlava IV – Skončení pracovního poměru - str. 107
Díl 1 – Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru - str. 107
Díl 2 – Dohoda - str. 109
Díl 3 – Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody - str. 112
Díl 4 – Okamžité zrušení pracovního poměru - str. 130
Díl 5 – Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru - str. 134
Díl 6 – Hromadné propouštění - str. 139
Díl 7 – Další případy skončení pracovního poměru - str. 143
Díl 8 – Odstupné - str. 147
Díl 9 – Neplatné rozvázání pracovního poměru - str. 152
Díl 10 – Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa - str. 159
Část třetí – Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 163
Část čtvrtá – Pracovní doba a doba odpočinku - str. 173
Hlava I – Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby - str. 174
Hlava II – Rozvržení pracovní doby - str. 186
Díl 1 – Základní ustanovení - str. 186
Díl 2 – Pružné rozvržení pracovní doby - str. 192
Díl 3 – Konto pracovní doby - str. 196
Hlava III – Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka - str. 201
Hlava IV – Doba odpočinku - str. 205
Díl 1 – Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami - str. 205
Díl 2 – Dny pracovního klidu - str. 208
Díl 3 – Nepřetržitý odpočinek v týdnu - str. 210
Hlava V – Práce přesčas - str. 212
Hlava VI – Noční práce - str. 215
Hlava VII – Pracovní pohotovost - str. 216
Hlava VIII – Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku - str. 218
Hlava IX – Zmocňovací ustanovení - str. 224
Část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - str. 226
Hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci - str. 227
Hlava II – Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance - str. 231
Hlava III – Společná ustanovení - str. 240
Část šestá – Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu - str. 244
Hlava I – Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody - str. 244
Hlava II – Mzda - str. 255
Hlava III – Plat - str. 267
Hlava IV – Odměna z dohody - str. 291
Hlava V – Mzda nebo plat při výkonu jiné práce - str. 292
Hlava VI – Odměna za pracovní pohotovost - str. 294
Hlava VII – Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost - str. 295
Hlava VIII – Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu - str. 302
Díl 1 – Obecná ustanovení - str. 302
Díl 2 – Pořadí srážek ze mzdy - str. 304
Část sedmá – Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce - str. 307
Hlava I – Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce - str. 307
Hlava II – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 - str. 313
Díl 1 – Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště - str. 313
Díl 2 – Náhrady při přeložení a dočasném přidělení - str. 324
Díl 3 – Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě - str. 325
Díl 4 – Náhrady při výkonu práce v zahraničí - str. 331
Hlava III – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 - str. 332
Díl 1 – Obecná ustanovení - str. 332
Díl 2 – Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě - str. 332
Díl 3 – Náhrady při přijetí a přeložení - str. 334
Díl 4 – Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě - str. 336
Díl 5 – Náhrady při výkonu práce v zahraničí - str. 337
Hlava IV – Společná ustanovení o cestovních náhradách - str. 338
Hlava V – Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce - str. 345
Část osmá – Překážky v práci - str. 346
Hlava I – Překážky v práci na straně zaměstnance - str. 346
Díl 1 – Důležité osobní překážky - str. 346
Díl 2 – Překážky v práci z důvodu obecného zájmu - str. 368
Hlava II – Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance - str. 377
Hlava III – Překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 379
Část devátá – Dovolená - str. 382
Hlava I – Základní ustanovení - str. 384
Hlava II – Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a výměra dovolené - str. 384
Hlava III – Dodatková dovolená - str. 391
Hlava IV – Společná ustanovení o dovolené - str. 394
Díl 1 – Obecné ustanovení - str. 394
Díl 2 – Čerpání dovolené - str. 399
Díl 3 – Hromadné čerpání dovolené - str. 405
Díl 4 – Změna zaměstnání - str. 405
Díl 5 – Náhrada za dovolenou - str. 406
Díl 6 – Krácení dovolené - str. 407
Část desátá – Péče o zaměstnance - str. 409
Hlava I – Pracovní podmínky zaměstnanců - str. 409
Hlava II – Odborný rozvoj zaměstnanců - str. 412
Hlava III – Stravování zaměstnanců - str. 420
Hlava IV – Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců - str. 422
Díl 1 – Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením - str. 422
Díl 2 – Pracovní podmínky zaměstnankyň - str. 422
Díl 3 – Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby - str. 423
Díl 4 – Přestávky ke kojení - str. 425
Díl 5 – Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců - str. 426
Část jedenáctá – Náhrada majetkové a nemajetkové újmy - str. 428
Hlava I – Prevence - str. 428
Hlava II – Povinnosti zaměstnance k náhradě škody - str. 430
Díl 1 – Obecná povinnost nahradit škodu - str. 430
Díl 2 – Nesplnění povinnosti k odvrácení škody - str. 432
Díl 3 – Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí - str.  433
Díl 4 – Rozsah a způsob náhrady škody - str. 439
Díl 5 – Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu - str. 441
Hlava III – Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody - str. 443
Díl 1 – Obecná povinnost nahradit škodu - str. 443
Díl 2 – Odvracení škody - str. 444
Díl 3 – Odložené věci - str. 445
Díl 4 – Rozsah a způsob náhrady škody - str. 446
Díl 5 – Pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 447
Hlava IV – Společná ustanovení - str. 449
Část dvanáctá – Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - str. 473
Hlava I – Základní ustanovení - str. 473
Hlava II – Informování a projednání - str. 477
Hlava III – Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - str. 480
Hlava IV – Působnost odborové organizace - str. 485
Hlava V – Přístup k nadnárodním informacím - str. 489
Část třináctá – Společná ustanovení - str. 503
Hlava I – Množství práce a pracovní tempo - str. 503
Hlava II – Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti - str. 504
Hlava III – Vnitřní předpis - str. 510
Hlava IV – Mzdová, platová a ostatní práva - str. 512
Hlava V – Agenturní zaměstnávání - str. 512
Hlava VI – Konkurenční doložka - str. 516
Hlava VII – Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek - str. 518
Hlava VIII – Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance - str. 522
Hlava IX – Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie - str. 523
Hlava X – Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, podpora vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích - str. 534
Hlava XI – - str. 540
Hlava XII – - str. 541
Hlava XIII – Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby - str. 543
Hlava XIV – Doručování - str. 544
Hlava XV – Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 552
Díl 1 – Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba - str. 552
Díl 2 – Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 557
Hlava XVI – Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 559
Hlava XVII – Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů - str. 560
Hlava XVIII – Průměrný výdělek - str. 568
Díl 1 – Obecná ustanovení - str. 568
Díl 2 – Rozhodné období - str. 568
Díl 3 – Pravděpodobný výdělek - str. 569
Díl 4 – Formy průměrného výdělku - str. 569
Díl 5 – Společná ustanovení o průměrném výdělku - str. 569
Hlava XIX – Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie - str. 574
Část čtrnáctá – Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 575
Hlava I – Přechodná ustanovení - str. 575
Díl 1 – Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu - str. 577
Díl 2 – Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení - str. 580
Díl 3 – Použití prováděcích právních předpisů - str. 581
Hlava II – Závěrečná ustanovení - str. 582
Příloha k zákonu č. 262/2006 Sb. - str. 597
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci - str. 600
Komentář k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - str. 600
Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - str. 602
Komentář k příloze nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - str. 604
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě - str. 609
Komentář k nařízení vlády č. 589/2006 Sb. - str. 623
Nařízení vlády č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 631
Komentář k nařízení vlády č. 227/2010 Sb. - str. 632
Vyhláška č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené - str. 633
Komentář k vyhlášce č. 600/2006 Sb. - str. 633
Nařízení vlády č. 348/2021 Sb., o zavedení letního času v letech 2022 až 2026 - str. 634
Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad - str. 636
Vyhláška č. 462/2021 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022 - str. 638
Příloha k vyhlášce č. 462/2021 Sb. - str. 639
Nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 646
Příloha k nařízení vlády č. 62/1994 Sb. - str. 650
Orientační ceny ubytování - str. 661
Přehled právních předpisů, které mají vliv na stanovení průměrného výdělku rozhodného pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých - str. 668
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce - str. 678
Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů - str. 684
Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání - str. 704
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - str. 709
Komentář k zákonu č. 309/2006 Sb. - str. 729
Společný komentář k prováděcím předpisům z oblasti BOZP - str. 736
Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru - str. 740
Komentář k nařízení vlády č. 339/2017 Sb. - str. 749
Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat - str. 750
Přílohy č. 1 až č. 8 k nařízení vlády č. 27/2002 Sb. - str. 753
Komentář k nařízení vlády č. 27/2002 Sb. - str. 757
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - str. 758
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - str. 761
Komentář k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - str. 768
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky - str. 769
Přílohy č. 1 až č. 4 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - str. 771
Komentář k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - str. 775
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu - str. 776
Přílohy č. 1 až č. 3 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - str. 781
Komentář k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - str. 788
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci - str. 789
Komentář k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - str. 831
Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků - str. 832
Přílohy č. 1 až č. 4 k nařízení vlády č. 390/2021 Sb. - str. 834
Komentář k nařízení vlády č. 390/2021 Sb. - str. 851
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí - str. 853
Přílohy č. 1 až č. 5 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - str. 857
Komentář k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - str. 861
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů - str. 862
Příloha k nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - str. 868
Komentář k nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - str. 878
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu - str. 879
Přílohy č. 1 a č. 2 k nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - str. 882
Komentář k nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - str. 886
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - str. 887
Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - str. 891
Komentář k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - str. 901
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - str. 902
Přílohy č. 1 až č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - str. 907
Komentář k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - str. 939
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti - str. 940
Přílohy č. 1 až č. 3 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. - str. 946
Komentář k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. - str. 954
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (s komentářem) - str. 955
Příloha k nařízení vlády č. 567/2006 Sb. - str. 971
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (s komentářem) - str. 996
Přílohy č. 1 až č. 6 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - str. 1020
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb - str. 1029
Komentář k vyhlášce č. 114/2002 Sb. - str. 1036
Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli - str. 1041
Komentář k zákonu č. 120/1990 Sb. - str. 1041
Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání (s komentářem) - str. 1043
Práva zaměstnanců, která lze (příkladmo) sjednat v kolektivní smlouvě - str. 1062
Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů - str. 1066
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (s komentářem) - str. 1077
Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - str. 1278
Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců - str. 1291
Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst 
a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek  - str. 1293
Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení - str. 1298
Zákon č. 251/20 05 Sb., o inspekci práce (s komentářem) - str. 1303
Příloha k zákonu č. 251/2005 Sb. - str. 1350
Adresy Inspektorátů práce - str. 1351
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) (s komentářem) - str. 1352
Směrnice Evropské unie zapracované do zákoníku práce - str. 1375
Chronologický přehled úmluv Mezinárodní organizace práce, které se promítají do zákoníku práce a souvisejících předpisů - str. 1388

Další nabídka k tématu

Zákoník práce v praxi 2023/2024, 5. vydání

Zákoník práce v praxi 2023/2024, 5. vydání

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace, která zohledňuje všechny nejnovější novely zákoníku práce, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Zákoník práce s výkladem 2023/2024

Zákoník práce s výkladem 2023/2024

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Seznamte se díky této osvědčené publikaci komplexně s nejnovějšími změnami zákoníku práce i s dalšími aktuálními výkladovými otázkami. Kniha zahrnuje novely všech právních předpisů, které ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2023/2024

Zákoník práce s komentářem 2023/2024

JUDr. Michael Košnar, JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Dana Roučková, - Anag, spol. s r. o.

Transpoziční novela zákoníku práce a dalších 9 souvisejících zákonů vydaná ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023 přináší pro praxi zásadní změny zejména ve vztahu k tzv. dohodářům, zaměstnancům vykonávajícím práci v režimu home office či pracujícím rodičům a pečujícím osobám. Změnám ...

Cena: 1 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1552 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1552 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od října 2023 nabývá účinnosti velká novela zákoníku práce, která poměrně významně posiluje práva zaměstnanců a ukládá některé nové povinnosti zaměstnavatelům. Stanovuje pravidla pro práci na dálku (home office), nově upravuje některé podmínky pro výkon práce na dohodu, mění podmínky ...

Cena: 125 KčKOUPIT

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Nová idea soukromého pracovního práva

Nová idea soukromého pracovního práva

Michal Blažek - C. H. Beck

Jakou novou hmotněprávní argumentaci lze v praxi využít při řešení pracovněprávních sporů? Jaké procesní nástroje napomáhající zaměstnancům lze u soudu využít? Jaké jsou největší problémy pracovního práva a jak je vyřešit? Co je to idea posílené realizace subjektivních práv ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 137 KčKOUPIT

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad ustanovení zákoníku práce, platný k 1. 5. 2022, a kromě např. změn v úpravě dovolené obsahuje také aktualizovanou judikaturu. Součástí publikace je dále revidovaný ...

Cena: 2 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především text vybraných ustanovení zákoníku práce a aktuální text zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zcela nový je zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, ke kterému bylo vydáno ...

Cena: 259 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.