Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákoník práce s komentářem 2021

Zákoník práce s komentářem 2021

Dnem 1. ledna 2021 nabyla odložené účinnosti další významná část novely zákoníku práce a některých dalších zákonů provedená zákonem č. 285/2020 Sb. Jde především o změny koncepce dovolené, která se nově počítá v hodinách, zavedení nového institutu sdíleného pracovního místa, zvýšení náhrad škody a nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání, rozšíření příspěvku odborovým a zaměstnavatelským organizacích na prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání, rozšíření okruhu zaměstnanců s právem na pracovní volno s náhradou mzdy při překážce v práci v obecném zájmu a další významné změny. Současně došlo ke změnám některých dalších zákonů, zejména zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce.

Podrobněji ke změnám

Publikaci „Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související právní předpisy s komentářem k 1. 1. 2021“, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 13 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře zahrnující nejen všechny výše uvedené změny v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a zákoně o inspekci práce, včetně změn, které zavedla zmíněná novela zákoníku práce již k 30. 7. 2020 (např. v oblasti vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb, přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, doručování písemností v pracovněprávních vztazích, vydávání tzv. zápočtových listů, stanovení průměrného výdělku, pracovní doby), ale též komentáře k některým dalším souvisejícím právním předpisům (např. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odměňování, cestovních náhrad). Komentáře podle potřeby odkazují rovněž na aktuální soudní judikaturu.

Využití publikace

Publikace je určena širokému okruhu uživatelů, neboť podrobný komentář je přizpůsoben nejen každodenní potřebě zaměstnavatelů, především jejich personalistů a mzdových účetních, ale také vedoucích zaměstnanců ve firmách, stejně jako zaměstnancům nebo jejich zástupcům (odborovým organizacím), dobře však poslouží i jako užitečná pomůcka pro nejširší odbornou i laickou veřejnost. Její ambicí není vědecké pojednání o příslušných právních předpisech, nýbrž je zaměřena spíše na praktické potřeby uživatelů, jimž je určena.

autor: JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 2. 2. 2021, 1344 stran
ISBN: 978-80-7554-306-6

Cena: 989 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvodní poznámka - str. 16
Poznámka k 14. vydání (rok 2021) - str. 20
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (s komentářem) - str. 22
Část první – Všeobecná ustanovení - str. 22
Hlava I – Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů - str. 23
Hlava II – Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů - str. 36
Díl 1 – Zaměstnanec - str. 36
Díl 2 – Zaměstnavatel - str. 38
Hlava III – - str. 40
Hlava IV – Rovné zacházení a zákaz diskriminace - str. 40
Hlava V – Některá ustanovení o právním jednání - str. 46
Část druhá – Pracovní poměr - str. 58
Hlava I – Postup před vznikem pracovního poměru - str. 58
Hlava II – Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru - str. 68
Hlava III – Změny pracovního poměru - str. 90
Hlava IV – Skončení pracovního poměru - str. 107
Díl 1 – Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru - str. 107
Díl 2 – Dohoda - str. 109
Díl 3 – Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody - str. 112
Díl 4 – Okamžité zrušení pracovního poměru - str. 130
Díl 5 – Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru - str. 134
Díl 6 – Hromadné propouštění - str. 140
Díl 7 – Další případy skončení pracovního poměru - str. 144
Díl 8 – Odstupné - str. 148
Díl 9 – Neplatné rozvázání pracovního poměru - str. 153
Díl 10 – Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa - str. 160
Část třetí – Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 164
Část čtvrtá – Pracovní doba a doba odpočinku - str. 173
Hlava I – Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby - str. 175
Hlava II – Rozvržení pracovní doby - str. 187
Díl 1 – Základní ustanovení - str. 187
Díl 2 – Pružné rozvržení pracovní doby - str. 191
Díl 3 – Konto pracovní doby - str. 195
Hlava III – Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka - str. 200
Hlava IV – Doba odpočinku - str. 204
Díl 1 – Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami - str. 204
Díl 2 – Dny pracovního klidu - str. 207
Díl 3 – Nepřetržitý odpočinek v týdnu - str. 209
Hlava V – Práce přesčas - str. 211
Hlava VI – Noční práce - str. 214
Hlava VII – Pracovní pohotovost - str. 215
Hlava VIII – Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku - str. 217
Hlava IX – Zmocňovací ustanovení - str. 223
Část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - str. 225
Hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci - str. 226
Hlava II – Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance - str. 230
Hlava III – Společná ustanovení - str. 239
Část šestá – Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů
ze základního pracovněprávního vztahu
- str. 243
Hlava I – Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody - str. 243
Hlava II – Mzda - str. 254
Hlava III – Plat - str. 266
Hlava IV – Odměna z dohody - str. 290
Hlava V – Mzda nebo plat při výkonu jiné práce - str. 291
Hlava VI – Odměna za pracovní pohotovost - str. 293
Hlava VII – Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost - str. 294
Hlava VIII – Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu - str. 301
Díl 1 – Obecná ustanovení- str. 301
Díl 2 – Pořadí srážek ze mzdy - str. 303
Část sedmá – Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce - str. 306
Hlava I – Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce - str. 306
Hlava II – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 - str. 312
Díl 1 – Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště - str. 312
Díl 2 – Náhrady při přeložení a dočasném přidělení - str. 323
Díl 3 – Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě - str. 324
Díl 4 – Náhrady při výkonu práce v zahraničí- str. 330
Hlava III – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 - str. 331
Díl 1 – Obecná ustanovení- str. 331
Díl 2 – Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě - str. 332
Díl 3 – Náhrady při přijetí a přeložení - str. 334
Díl 4 – Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě - str. 336
Díl 5 – Náhrady při výkonu práce v zahraničí - str. 338
Hlava IV – Společná ustanovení o cestovních náhradách - str. 338
Hlava V – Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce - str. 345
Část osmá – Překážky v práci - str. 346
Hlava I – Překážky v práci na straně zaměstnance - str. 346
Díl 1 – Důležité osobní překážky- str. 346
Díl 2 – Překážky v práci z důvodu obecného zájmu - str. 367
Hlava II – Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance - str. 375
Hlava III – Překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 377
Část devátá – Dovolená - str. 380
Hlava I – Základní ustanovení - str. 381
Hlava II – Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a výměra dovolené - str. 382
Hlava III – Dodatková dovolená - str. 388
Hlava IV – Společná ustanovení o dovolené - str. 391
Díl 1 – Obecné ustanovení - str. 391
Díl 2 – Čerpání dovolené - str. 395
Díl 3 – Hromadné čerpání dovolené - str. 401
Díl 4 – Změna zaměstnání - str. 401
Díl 5 – Náhrada za dovolenou - str. 402
Díl 6 – Krácení dovolené - str. 403
Část desátá – Péče o zaměstnance - str. 404
Hlava I – Pracovní podmínky zaměstnanců - str. 405
Hlava II – Odborný rozvoj zaměstnanců - str. 407
Hlava III – Stravování zaměstnanců - str. 416
Hlava IV – Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců - str. 417
Díl 1 – Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením - str. 417
Díl 2 – Pracovní podmínky zaměstnankyň - str. 418
Díl 3 – Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby - str. 419
Díl 4 – Přestávky ke kojení - str. 421
Díl 5 – Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců - str. 421
Část jedenáctá – Náhrada majetkové a nemajetkové újmy - str. 424
Hlava I – Prevence - str. 424
Hlava II – Povinnosti zaměstnance k náhradě škody - str. 426
Díl 1 – Obecná povinnost nahradit škodu - str. 426
Díl 2 – Nesplnění povinnosti k odvrácení škody - str. 427
Díl 3 – Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí - str. 429
Díl 4 – Rozsah a způsob náhrady škody - str. 435
Díl 5 – Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu - str. 437
Hlava III – Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody - str. 438
Díl 1 – Obecná povinnost nahradit škodu - str. 438
Díl 2 – Odvracení škody - str. 439
Díl 3 – Odložené věci - str. 440
Díl 4 – Rozsah a způsob náhrady škody - str. 442
Díl 5 – Pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 443
Hlava IV – Společná ustanovení - str. 465
Část dvanáctá – Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - str. 469
Hlava I – Základní ustanovení - str. 469
Hlava II – Informování a projednání - str. 472
Hlava III – Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci- str. 475
Hlava IV – Působnost odborové organizace - str. 480
Hlava V – Přístup k nadnárodním informacím - str. 484
Část třináctá – Společná ustanovení - str. 498
Hlava I – Množství práce a pracovní tempo - str. 498
Hlava II – Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru
nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti - str. 499
Hlava III – Vnitřní předpis - str. 505
Hlava IV – Mzdová, platová a ostatní práva - str. 507
Hlava V – Agenturní zaměstnávání - str. 507
Hlava VI – Konkurenční doložka - str. 511
Hlava VII – Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek - str. 513
Hlava VIII – Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance - str. 517
Hlava IX – Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání
k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie - str. 518
Hlava X – Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, podpora vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích - str. 529
Hlava XI – - str. 535
Hlava XII – - str. 536
Hlava XIII – Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby - str. 537
Hlava XIV – Doručování - str. 540
Hlava XV – Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 546
Díl 1 – Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba- str. 546
Díl 2 – Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 551
Hlava XVI – Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 553
Hlava XVII – Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů - str. 554
Hlava XVIII – Průměrný výdělek - str. 562
Díl 1 – Obecná ustanovení- str. 562
Díl 2 – Rozhodné období - str. 562
Díl 3 – Pravděpodobný výdělek - str. 563
Díl 4 – Formy průměrného výdělku - str. 563
Díl 5 – Společná ustanovení o průměrném výdělku - str. 563
Hlava XIX – Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie - str. 568
Část čtrnáctá – Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 569
Hlava I – Přechodná ustanovení - str. 569
Díl 1 – Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu - str. 571
Díl 2 – Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení - str. 574
Díl 3 – Použití prováděcích právních předpisů - str. 575
Hlava II – Závěrečná ustanovení - str. 576
Příloha k zákonu č. 262/2006 Sb. - str. 591
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci - str. 594
Komentář k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - str. 594
Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - str. 596
Komentář k příloze nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - str. 598
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě - str. 603
Komentář k nařízení vlády č. 589/2006 Sb. - str. 617
Nařízení vlády č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 624
Komentář k nařízení vlády č. 227/2010 Sb. - str. 624
Vyhláška č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí
pro účely dodatkové dovolené - str. 626
Komentář k vyhlášce č. 600/2006 Sb. - str. 626
Nařízení vlády č. 363/2016 Sb., o zavedení letního času v letech 2017 až 2022 - str. 627
Vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových
vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad- str. 629
Vyhláška č. 510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021 - str. 631
Příloha k vyhlášce č. 510/2020 Sb. - str. 632
Nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 639
Příloha k nařízení vlády č. 62/1994 Sb. - str. 643
Orientační ceny ubytování - str. 654
Přehled právních předpisů, které mají vliv na stanovení průměrného výdělku rozhodného
pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých
- str. 661
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce - str. 671
Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění
způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání - str. 677
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - str. 682
Komentář k zákonu č. 309/2006 Sb. - str. 701
Společný komentář k prováděcím předpisům z oblasti BOZP - str. 708
Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů
při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru- str. 712
Komentář k nařízení vlády č. 339/2017 Sb. - str. 721
Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat - str. 722
Přílohy č. 1 až č. 8 k nařízení vlády č. 27/2002 Sb. - str. 725
Komentář k nařízení vlády č. 27/2002 Sb. - str. 729
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - str. 730
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - str. 733
Komentář k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - str. 740
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky - str. 741
Přílohy č. 1 až č. 4 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - str. 743
Komentář k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - str. 747
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu - str. 748
Přílohy č. 1 až č. 3 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - str. 753
Komentář k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - str. 760
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci - str. 761
Komentář k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - str. 803
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků - str. 804
Přílohy č. 1 až č. 4 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. - str. 806
Komentář k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. - str. 813
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí - str. 814
Přílohy č. 1 až č. 5 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - str. 818
Komentář k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - str. 822
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů - str. 823
Příloha k nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - str. 829
Komentář k nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - str. 839
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu - str. 840
Přílohy č. 1 a č. 2 k nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - str. 843
Komentář k nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - str. 847
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - str. 848
Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - str. 852
Komentář k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - str. 862
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - str. 863
Přílohy č. 1 až č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - str. 868
Komentář k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - str. 900
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti - str. 901
Přílohy č. 1 až č. 3 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. - str. 907
Komentář k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. - str. 915
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení
ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (s komentářem) - str. 916
Příloha k nařízení vlády č. 567/2006 Sb. - str. 931
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
(s komentářem) - str. 956
Přílohy č. 1 až č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - str. 978
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb - str. 986
Komentář k vyhlášce č. 114/2002 Sb. - str. 993
Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli - str. 998
Komentář k zákonu č. 120/1990 Sb. - str. 998
Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání (s komentářem) - str. 1000
Práva zaměstnanců, která lze (příkladmo) sjednat v kolektivní smlouvě - str. 1019
Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů - str. 1023
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (s komentářem) - str. 1034
Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - str. 1231
Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců - str. 1244
Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních  pobídek - str. 1246
Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu,
organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení - str. 1251
Zákon č. 251/20 05 Sb., o inspekci práce (s komentářem) - str. 1256
Příloha k zákonu č. 251/2005 Sb. - str. 1302
Adresy Inspektorátů práce - str. 1303
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) (s komentářem) - str. 1304
Směrnice Evropské unie zapracované do zákoníku práce - str. 1327
Přehled úmluv Mezinárodní organizace práce, které se promítají do zákoníku práce a souvisejících předpisů - str. 1340

Další nabídka k tématu

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání

Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Petra Hušková, Václav Sládek, Helena Úlehlová, Jan Vácha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání komentáře k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelu zákonem č. 285/2020 Sb., která nabyla účinnosti 30. července 2020 a 1. ledna 2021 a přináší změny týkající se: výpovědi ze strany zaměstnance dané z důvodu přechodu práv a povinností z ...

Cena: 1 969 KčKOUPIT

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Hlavní změnou je novela zákona o zaměstnanosti, která od 1. 8. 2021 stanoví pravidla a podmínky pro tzv. kurzarbeit, který se týká zaměstnavatelů, zaměstnanců a úřadů práce. V publikaci najdete aktuální znění ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele 2021

Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele 2021

JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Překážky v práci (ať již na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele) patří k hojně využívaným pracovněprávním institutům a představují trvale aktuální téma. Téma, které navíc v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 získalo zcela jiný rozměr – využitelnost řady překážek ...

Cena: 369 KčKOUPIT

ÚZ č. 1430 - Odměňování státních zaměstnanců

ÚZ č. 1430 - Odměňování státních zaměstnanců

Sagit, a. s.

Kompletní sada aktuálních předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně katalogu správních činností a nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců. Dále publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o státní službě, aktuální znění nařízení o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ÚZ č. 1429 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1429 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Proměny odměny

Proměny odměny

Jan Pichrt, Jakub Tomšej - Wolters Kluwer, a. s.

Téma odměňování je stále aktuální. Množství příspěvků v této publikaci vytvořilo pestrou směsici pohledů na oblast odměňování optikou více právních oborů i právní historie. Lze zde nalézt podnětné příspěvky jak k problematice „z tradičních oblastí odměňování“ – platové a mzdové, ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2021

Meritum - Mzdy 2021

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

18. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2021. Novinky pro rok 2021, které vám díky publikaci neuniknou: •dovolená – zcela nová pravidla ve výpočtu dovolené, ...

Cena: 795 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2021

Abeceda personalisty 2021

JUDr. Domink Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, hlavním manažerům či majitelům firem, popř. i studentům. Aktuálnost ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Zákoník práce s výkladem 2021

Zákoník práce s výkladem 2021

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Seznamte se díky této osvědčené publikaci komplexně se změnami, které přinášejí všechny novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. V knize ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.