Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákoník práce s komentářem 2020

Zákoník práce s komentářem 2020

Tato publikace svým formátem navazuje na systematiku předchozích již dvanácti komentovaných vydání zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů a přináší čtenářům výklad nejen dosavadních pracovněprávních institutů s ohledem na aktuální soudní judikaturu, ale též veškerých legislativních změn v zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisech, k nimž došlo v uplynulém roce 2019, a to formou uceleného souboru téměř čtyř desítek aktualizovaných úplných znění právních předpisů opatřených komentáři vyjadřujícími právní názory a zkušenosti osvědčeného a částečně obměněného týmu autorů. Publikace mapuje právní stav k 1. 1. 2020 a vyznačuje se podstatně revidovaným textem komentářů se zaměřením na jejich aktualizaci a zpřehlednění.

Podrobněji k některým změnám, k nimž došlo v roce 2019

V průběhu roku 2019 prošel sice zákoník práce s účinností od 1. 7. 2019 pouze dílčí legislativní změnou v souvislosti se zrušením tzv. karenční doby zákonem č. 32/2019 Sb., nicméně věcné změny zaznamenaly některé prováděcí právní předpisy, například v oblasti odměňování či cestovních náhrad. Komentář k příslušným ustanovením zákoníku práce, především k § 192, § 193 a § 206, reaguje i na změny zákona o nemocenském pojištění k 1. 1. 2020, které souvisejí se zavedením povinného používání elektronické neschopenky v procesu posuzování dočasné pracovní neschopnosti a mají tak bezprostřední dopad do oblasti pracovněprávních vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, aniž by se promítly přímo změnou v samotném zákoníku práce.

Využití publikace

Publikace je určena širokému okruhu uživatelů, neboť podrobný komentář je přizpůsoben nejen každodenní potřebě zaměstnavatelů, především jejich personalistů a mzdových účetních, ale také vedoucích zaměstnanců ve firmách stejně jako zaměstnancům nebo jejich zástupcům (odborovým organizacím), dobře však poslouží i jako užitečná pomůcka pro nejširší odbornou i laickou veřejnost.

autoři: JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmanová, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 12. 2. 2020, 1320 stran
ISBN: 978-80-7554-252-6

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvodní poznámka - str. 16
Poznámka k 13. vydání (rok 2020) - str. 20
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (s komentářem) - str. 22
Část první – Všeobecná ustanovení - str. 22
Hlava I – Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů - str. 23
Hlava II – Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů - str. 36
Díl 1 – Zaměstnanec - str. 36
Díl 2 – Zaměstnavatel - str. 38
Hlava III – str. 40
Hlava IV – Rovné zacházení a zákaz diskriminace - str. 40
Hlava V – Některá ustanovení o právním jednání - str. 46
Část druhá – Pracovní poměr - str. 58
Hlava I – Postup před vznikem pracovního poměru - str. 58
Hlava II – Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru - str. 67
Hlava III – Změny pracovního poměru - str. 90
Hlava IV – Skončení pracovního poměru - str. 106
Díl 1 – Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru - str. 106
Díl 2 – Dohoda - str. 108
Díl 3 – Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody - str. 111
Díl 4 – Okamžité zrušení pracovního poměru - str. 128
Díl 5 – Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru - str. 132
Díl 6 – Hromadné propouštění - str. 138
Díl 7 – Další případy skončení pracovního poměru - str. 142
Díl 8 – Odstupné - str. 146
Díl 9 – Neplatné rozvázání pracovního poměru  - str. 151
Díl 10 – Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa - str. 157
Část třetí – Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 161
Část čtvrtá – Pracovní doba a doba odpočinku - str. 171
Hlava I – Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby - str. 172
Hlava II – Rozvržení pracovní doby - str. 184
Díl 1 – Základní ustanovení - str. 184
Díl 2 – Pružné rozvržení pracovní doby - str. 188
Díl 3 – Konto pracovní doby - str. 192
Hlava III – Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka - str. 197
Hlava IV – Doba odpočinku - str. 201
Díl 1 – Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami - str. 201
Díl 2 – Dny pracovního klidu - str. 204
Díl 3 – Nepřetržitý odpočinek v týdnu - str. 206
Hlava V – Práce přesčas - str. 208
Hlava VI – Noční práce - str. 211
Hlava VII – Pracovní pohotovost - str. 213
Hlava VIII – Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku - str. 215
Hlava IX – Zmocňovací ustanovení - str. 221
Část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - str. 222
Hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci - str. 223
Hlava II – Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance - str. 227
Hlava III – Společná ustanovení - str. 236
Část šestá – Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu - str. 240
Hlava I – Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody - str. 240
Hlava II – Mzda - str. 251
Hlava III – Plat - str. 263
Hlava IV – Odměna z dohody - str. 288
Hlava V – Mzda nebo plat při výkonu jiné práce - str. 289
Hlava VI – Odměna za pracovní pohotovost - str. 290
Hlava VII – Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost - str. 291
Hlava VIII – Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu - str. 299
Díl 1 – Obecná ustanovení- str. 299
Díl 2 – Pořadí srážek ze mzdy - str. 301
Část sedmá – Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce - str. 304
Hlava I – Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce - str. 304
Hlava II – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 - str. 310
Díl 1 – Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště - str. 310
Díl 2 – Náhrady při přeložení a dočasném přidělení - str. 321
Díl 3 – Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě - str. 322
Díl 4 – Náhrady při výkonu práce v zahraničí- str. 328
Hlava III – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 - str. 329
Díl 1 – Obecná ustanovení- str. 329
Díl 2 – Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě - str. 329
Díl 3 – Náhrada při přijetí a přeložení - str. 331
Díl 4 – Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě - str. 333
Díl 5 – Náhrady při výkonu práce v zahraničí- str. 335
Hlava IV – Společná ustanovení o cestovních náhradách - str. 336
Hlava V – Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce - str. 343
Část osmá – Překážky v práci - str. 344
Hlava I – Překážky v práci na straně zaměstnance - str. 344
Díl 1 – Důležité osobní překážky- str. 344
Díl 2 – Překážky v práci z důvodu obecného zájmu - str. 364
Hlava II – Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance - str. 370
Hlava III – Překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 370
Část devátá – Dovolená - str. 375
Hlava I – Základní ustanovení - str. 375
Hlava II – Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, výměra dovolené a dovolená za odpracované dny - str. 376
Díl 1 – Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část - str. 376
Díl 2 – Dovolená za odpracované dny - str. 380
Hlava III – Dodatková dovolená - str. 380
Hlava IV – Společná ustanovení o dovolené - str. 383
Díl 1 – Obecné ustanovení - str. 383
Díl 2 – Čerpání dovolené - str. 387
Díl 3 – Hromadné čerpání dovolené - str. 392
Díl 4 – Změna zaměstnání - str. 393
Díl 5 – Náhrada za dovolenou - str. 394
Díl 6 – Krácení dovolené - str. 395
Část desátá – Péče o zaměstnance - str. 397
Hlava I – Pracovní podmínky zaměstnanců - str. 397
Hlava II – Odborný rozvoj zaměstnanců - str. 400
Hlava III – Stravování zaměstnanců - str. 408
Hlava IV – Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců - str. 410
Díl 1 – Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením - str. 410
Díl 2 – Pracovní podmínky zaměstnankyň - str. 410
Díl 3 – Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby - str. 411
Díl 4 – Přestávky ke kojení - str. 413
Díl 5 – Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců - str. 414
Část jedenáctá – Náhrada majetkové a nemajetkové újmy - str. 416
Hlava I – Prevence - str. 416
Hlava II – Povinnosti zaměstnance k náhradě škody - str. 418
Díl 1 – Obecná povinnost nahradit škodu - str. 418
Díl 2 – Nesplnění povinnosti k odvrácení škody - str. 420
Díl 3 – Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí - str. 421
Díl 4 – Rozsah a způsob náhrady škody - str. 427
Díl 5 – Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu - str. 429
Hlava III – Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody - str. 431
Díl 1 – Obecná povinnost nahradit škodu - str. 431
Díl 2 – Odvracení škody - str. 432
Díl 3 – Odložené věci - str. 433
Díl 4 – Rozsah a způsob náhrady škody - str. 434
Díl 5 – Pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 435
Hlava IV – Společná ustanovení - str. 455
Část dvanáctá – Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - str. 459
Hlava I – Základní ustanovení - str. 459
Hlava II – Informování a projednání - str. 463
Hlava III – Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci- str. 466
Hlava IV – Působnost odborové organizace - str. 470
Hlava V – Přístup k nadnárodním informacím- str. 474
Část třináctá – Společná ustanovení - str. 488
Hlava I – Množství práce a pracovní tempo - str. 488
Hlava II – Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti - str. 489
Hlava III – Vnitřní předpis - str. 494
Hlava IV – Mzdová, platová a ostatní práva - str. 496
Hlava V – Agenturní zaměstnávání - str. 497
Hlava VI – Konkurenční doložka - str. 500
Hlava VII – Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek - str. 502
Hlava VIII – Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance - str. 506
Hlava IX – Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání
k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie - str. 507
Hlava X – Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, podpora vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích - str. 511
Hlava XI – - str. 518
Hlava XII – - str. 519
Hlava XIII – Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby - str. 520
Hlava XIV – Doručování - str. 523
Hlava XV – Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 528
Díl 1 – Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba- str. 528
Díl 2 – Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 533
Hlava XVI – Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 535
Hlava XVII – Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů - str. 535
Hlava XVIII – Průměrný výdělek - str. 544
Díl 1 – Obecná ustanovení- str. 544
Díl 2 – Rozhodné období - str. 544
Díl 3 – Pravděpodobný výdělek - str. 545
Díl 4 – Formy průměrného výdělku - str. 545
Díl 5 – Společná ustanovení o průměrném výdělku- str. 545
Hlava XIX – Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie - str. 550
Část čtrnáctá – Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 551
Hlava I – Přechodná ustanovení - str. 551
Díl 1 – Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu - str. 553
Díl 2 – Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení - str. 556
Díl 3 – Použití prováděcích právních předpisů - str. 557
Hlava II – Závěrečná ustanovení - str. 558
Příloha k zákonu č. 262/2006 Sb. - str. 571
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci - str. 575
Komentář k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - str. 575
Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - str. 577
Komentář k příloze nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - str. 579
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě - str. 583
Komentář k nařízení vlády č. 589/2006 Sb. - str. 597
Nařízení vlády č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 603
Komentář k nařízení vlády č. 227/2010 Sb. - str. 604
Vyhláška č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené - str. 605
Komentář k vyhlášce č. 600/2006 Sb. - str. 605
Nařízení vlády č. 363/2016 Sb., o zavedení letního času v letech 2017 až 2022 - str. 606
Vyhláška č. 310/2019 Sb., o stanovení základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020 - str. 608
Vyhláška č. 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely cestovních náhrad  - str. 615
Nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 617
Příloha k nařízení vlády č. 62/1994 Sb. - str. 621
Orientační ceny ubytování - str. 633
Přehled právních předpisů, které mají vliv na stanovení průměrného výdělku rozhodného pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých - str. 640
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce - str. 649
Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání - str. 655
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - str. 660
Komentář k zákonu č. 309/2006 Sb. - str. 679
Společný komentář k prováděcím předpisům z oblasti BOZP - str. 686
Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů
při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru - str. 690
Komentář k nařízení vlády č. 339/2017 Sb. - str. 699
Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat - str. 700
Přílohy č. 1 až č. 8 k nařízení vlády č. 27/2002 Sb. - str. 703
Komentář k nařízení vlády č. 27/2002 Sb. - str. 707
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - str. 708
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - str. 711
Komentář k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - str. 718
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky - str. 719
Přílohy č. 1 až č. 4 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - str. 721
Komentář k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - str. 725
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu - str. 719
Přílohy č. 1 až č. 3 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - str. 726
Komentář k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - str. 738
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci - str. 780
Komentář k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - str. 773
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků - str. 781
Přílohy č. 1 až č. 4 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. - str. 783
Komentář k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. - str. 790
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí - str. 791
Přílohy č. 1 až č. 5 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - str. 795
Komentář k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - str. 799
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů - str. 800
Příloha k nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - str. 806
Komentář k nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - str. 816
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu - str. 817
Přílohy č. 1 a č. 2 k nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - str. 820
Komentář k nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - str. 824
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - str. 825
Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - str. 829
Komentář k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - str. 839
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - str. 840
Přílohy č. 1 až č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - str. 845
Komentář k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - str. 877
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti - str. 878
Přílohy č. 1 až č. 3 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. - str. 884
Komentář k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. - str. 892
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení
ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (s komentářem) - str. 893
Příloha k nařízení vlády č. 567/2006 Sb. - str. 907
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (s komentářem) - str. 932
Přílohy č. 1 až č. 6 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - str. 954
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb - str. 962
Komentář k vyhlášce č. 114/2002 Sb. - str. 968
Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli - str. 973
Komentář k zákonu č. 120/1990 Sb. - str. 973
Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání (s komentářem) - str. 975
Práva zaměstnanců, která lze (příkladmo) sjednat v kolektivní smlouvě - str. 993
Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů - str. 997
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (s komentářem) - str. 1008
Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - str. 1205
Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců - str. 1217
Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek - str. 1219
Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení - str. 1224
Zákon č. 251/20 05 Sb., o inspekci práce (s komentářem) - str. 1229
Příloha k zákonu č. 251/2005 Sb. - str. 1270
Adresy Inspektorátů práce - str. 1277
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) (s komentářem) - str. 1278
Směrnice Evropské unie zapracované do zákoníku práce - str. 1301
Přehled úmluv Mezinárodní organizace práce, které se promítají do zákoníku práce a souvisejících předpisů - str. 1314

Další nabídka k tématu

Nová idea soukromého pracovního práva

Nová idea soukromého pracovního práva

Michal Blažek - C. H. Beck

Jakou novou hmotněprávní argumentaci lze v praxi využít při řešení pracovněprávních sporů? Jaké procesní nástroje napomáhající zaměstnancům lze u soudu využít? Jaké jsou největší problémy pracovního práva a jak je vyřešit? Co je to idea posílené realizace subjektivních práv ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2023

Abeceda personalisty 2023

Ing. Jana Bršťáková, JUDr Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena především personalistům, ale také širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům a jejich asistentům či asistentkám, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení v rámci zaměstnavatele, účetním, ...

Cena: 749 KčKOUPIT

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 137 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2023

Zákoník práce s komentářem 2023

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Michael Košnar, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, -

Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 15 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen ...

Cena: 1 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1520 - Zákoník práce, rejstřík, 2023

ÚZ č. 1520 - Zákoník práce, rejstřík, 2023

Sagit, a. s.

Od minulého vydání došlo v zákoníku práce k několika dalším změnám, které jsou zapracovány do textu platného od ledna 2023. Do textu zákoníku byly také promítnuty aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2023. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad ustanovení zákoníku práce, platný k 1. 5. 2022, a kromě např. změn v úpravě dovolené obsahuje také aktualizovanou judikaturu. Součástí publikace je dále revidovaný ...

Cena: 2 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především text vybraných ustanovení zákoníku práce a aktuální text zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zcela nový je zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, ke kterému bylo vydáno ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Již více než jeden rok je aplikována nová právní úprava dovolené „v hodinách“. Za tuto dobu autoři publikace „Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021“ získali řadu poznatků a ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Petr Hůrka, Michal Vrajík, Karel Eliáš, Petr Bezouška - BOVA POLYGON

Tento zcela nový komentář je unikátní publikací na knižním trhu hned v několika ohledech. Jako jediný svého druhu si uvědomuje úzké sepětí zákoníku práce s občanským zákoníkem. Proto kromě detailního komentáře ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.