Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákoník práce s komentářem 2020

Zákoník práce s komentářem 2020

Tato publikace svým formátem navazuje na systematiku předchozích již dvanácti komentovaných vydání zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů a přináší čtenářům výklad nejen dosavadních pracovněprávních institutů s ohledem na aktuální soudní judikaturu, ale též veškerých legislativních změn v zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisech, k nimž došlo v uplynulém roce 2019, a to formou uceleného souboru téměř čtyř desítek aktualizovaných úplných znění právních předpisů opatřených komentáři vyjadřujícími právní názory a zkušenosti osvědčeného a částečně obměněného týmu autorů. Publikace mapuje právní stav k 1. 1. 2020 a vyznačuje se podstatně revidovaným textem komentářů se zaměřením na jejich aktualizaci a zpřehlednění.

Podrobněji k některým změnám, k nimž došlo v roce 2019

V průběhu roku 2019 prošel sice zákoník práce s účinností od 1. 7. 2019 pouze dílčí legislativní změnou v souvislosti se zrušením tzv. karenční doby zákonem č. 32/2019 Sb., nicméně věcné změny zaznamenaly některé prováděcí právní předpisy, například v oblasti odměňování či cestovních náhrad. Komentář k příslušným ustanovením zákoníku práce, především k § 192, § 193 a § 206, reaguje i na změny zákona o nemocenském pojištění k 1. 1. 2020, které souvisejí se zavedením povinného používání elektronické neschopenky v procesu posuzování dočasné pracovní neschopnosti a mají tak bezprostřední dopad do oblasti pracovněprávních vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, aniž by se promítly přímo změnou v samotném zákoníku práce.

Využití publikace

Publikace je určena širokému okruhu uživatelů, neboť podrobný komentář je přizpůsoben nejen každodenní potřebě zaměstnavatelů, především jejich personalistů a mzdových účetních, ale také vedoucích zaměstnanců ve firmách stejně jako zaměstnancům nebo jejich zástupcům (odborovým organizacím), dobře však poslouží i jako užitečná pomůcka pro nejširší odbornou i laickou veřejnost.

autor: JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmanová, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied podle stavu k 12. 2. 2020, 1320 stran
ISBN: 978-80-7554-252-6

Cena: 979 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvodní poznámka - str. 16
Poznámka k 13. vydání (rok 2020) - str. 20
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (s komentářem) - str. 22
Část první – Všeobecná ustanovení - str. 22
Hlava I – Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů - str. 23
Hlava II – Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů - str. 36
Díl 1 – Zaměstnanec - str. 36
Díl 2 – Zaměstnavatel - str. 38
Hlava III – str. 40
Hlava IV – Rovné zacházení a zákaz diskriminace - str. 40
Hlava V – Některá ustanovení o právním jednání - str. 46
Část druhá – Pracovní poměr - str. 58
Hlava I – Postup před vznikem pracovního poměru - str. 58
Hlava II – Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru - str. 67
Hlava III – Změny pracovního poměru - str. 90
Hlava IV – Skončení pracovního poměru - str. 106
Díl 1 – Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru - str. 106
Díl 2 – Dohoda - str. 108
Díl 3 – Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody - str. 111
Díl 4 – Okamžité zrušení pracovního poměru - str. 128
Díl 5 – Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru - str. 132
Díl 6 – Hromadné propouštění - str. 138
Díl 7 – Další případy skončení pracovního poměru - str. 142
Díl 8 – Odstupné - str. 146
Díl 9 – Neplatné rozvázání pracovního poměru  - str. 151
Díl 10 – Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa - str. 157
Část třetí – Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 161
Část čtvrtá – Pracovní doba a doba odpočinku - str. 171
Hlava I – Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby - str. 172
Hlava II – Rozvržení pracovní doby - str. 184
Díl 1 – Základní ustanovení - str. 184
Díl 2 – Pružné rozvržení pracovní doby - str. 188
Díl 3 – Konto pracovní doby - str. 192
Hlava III – Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka - str. 197
Hlava IV – Doba odpočinku - str. 201
Díl 1 – Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami - str. 201
Díl 2 – Dny pracovního klidu - str. 204
Díl 3 – Nepřetržitý odpočinek v týdnu - str. 206
Hlava V – Práce přesčas - str. 208
Hlava VI – Noční práce - str. 211
Hlava VII – Pracovní pohotovost - str. 213
Hlava VIII – Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku - str. 215
Hlava IX – Zmocňovací ustanovení - str. 221
Část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - str. 222
Hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci - str. 223
Hlava II – Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance - str. 227
Hlava III – Společná ustanovení - str. 236
Část šestá – Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu - str. 240
Hlava I – Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody - str. 240
Hlava II – Mzda - str. 251
Hlava III – Plat - str. 263
Hlava IV – Odměna z dohody - str. 288
Hlava V – Mzda nebo plat při výkonu jiné práce - str. 289
Hlava VI – Odměna za pracovní pohotovost - str. 290
Hlava VII – Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost - str. 291
Hlava VIII – Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu - str. 299
Díl 1 – Obecná ustanovení- str. 299
Díl 2 – Pořadí srážek ze mzdy - str. 301
Část sedmá – Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce - str. 304
Hlava I – Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce - str. 304
Hlava II – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 - str. 310
Díl 1 – Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště - str. 310
Díl 2 – Náhrady při přeložení a dočasném přidělení - str. 321
Díl 3 – Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě - str. 322
Díl 4 – Náhrady při výkonu práce v zahraničí- str. 328
Hlava III – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 - str. 329
Díl 1 – Obecná ustanovení- str. 329
Díl 2 – Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě - str. 329
Díl 3 – Náhrada při přijetí a přeložení - str. 331
Díl 4 – Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě - str. 333
Díl 5 – Náhrady při výkonu práce v zahraničí- str. 335
Hlava IV – Společná ustanovení o cestovních náhradách - str. 336
Hlava V – Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce - str. 343
Část osmá – Překážky v práci - str. 344
Hlava I – Překážky v práci na straně zaměstnance - str. 344
Díl 1 – Důležité osobní překážky- str. 344
Díl 2 – Překážky v práci z důvodu obecného zájmu - str. 364
Hlava II – Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance - str. 370
Hlava III – Překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 370
Část devátá – Dovolená - str. 375
Hlava I – Základní ustanovení - str. 375
Hlava II – Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, výměra dovolené a dovolená za odpracované dny - str. 376
Díl 1 – Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část - str. 376
Díl 2 – Dovolená za odpracované dny - str. 380
Hlava III – Dodatková dovolená - str. 380
Hlava IV – Společná ustanovení o dovolené - str. 383
Díl 1 – Obecné ustanovení - str. 383
Díl 2 – Čerpání dovolené - str. 387
Díl 3 – Hromadné čerpání dovolené - str. 392
Díl 4 – Změna zaměstnání - str. 393
Díl 5 – Náhrada za dovolenou - str. 394
Díl 6 – Krácení dovolené - str. 395
Část desátá – Péče o zaměstnance - str. 397
Hlava I – Pracovní podmínky zaměstnanců - str. 397
Hlava II – Odborný rozvoj zaměstnanců - str. 400
Hlava III – Stravování zaměstnanců - str. 408
Hlava IV – Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců - str. 410
Díl 1 – Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením - str. 410
Díl 2 – Pracovní podmínky zaměstnankyň - str. 410
Díl 3 – Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby - str. 411
Díl 4 – Přestávky ke kojení - str. 413
Díl 5 – Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců - str. 414
Část jedenáctá – Náhrada majetkové a nemajetkové újmy - str. 416
Hlava I – Prevence - str. 416
Hlava II – Povinnosti zaměstnance k náhradě škody - str. 418
Díl 1 – Obecná povinnost nahradit škodu - str. 418
Díl 2 – Nesplnění povinnosti k odvrácení škody - str. 420
Díl 3 – Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí - str. 421
Díl 4 – Rozsah a způsob náhrady škody - str. 427
Díl 5 – Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu - str. 429
Hlava III – Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody - str. 431
Díl 1 – Obecná povinnost nahradit škodu - str. 431
Díl 2 – Odvracení škody - str. 432
Díl 3 – Odložené věci - str. 433
Díl 4 – Rozsah a způsob náhrady škody - str. 434
Díl 5 – Pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 435
Hlava IV – Společná ustanovení - str. 455
Část dvanáctá – Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - str. 459
Hlava I – Základní ustanovení - str. 459
Hlava II – Informování a projednání - str. 463
Hlava III – Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci- str. 466
Hlava IV – Působnost odborové organizace - str. 470
Hlava V – Přístup k nadnárodním informacím- str. 474
Část třináctá – Společná ustanovení - str. 488
Hlava I – Množství práce a pracovní tempo - str. 488
Hlava II – Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti - str. 489
Hlava III – Vnitřní předpis - str. 494
Hlava IV – Mzdová, platová a ostatní práva - str. 496
Hlava V – Agenturní zaměstnávání - str. 497
Hlava VI – Konkurenční doložka - str. 500
Hlava VII – Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek - str. 502
Hlava VIII – Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance - str. 506
Hlava IX – Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání
k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie - str. 507
Hlava X – Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, podpora vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích - str. 511
Hlava XI – - str. 518
Hlava XII – - str. 519
Hlava XIII – Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby - str. 520
Hlava XIV – Doručování - str. 523
Hlava XV – Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 528
Díl 1 – Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba- str. 528
Díl 2 – Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 533
Hlava XVI – Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 535
Hlava XVII – Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů - str. 535
Hlava XVIII – Průměrný výdělek - str. 544
Díl 1 – Obecná ustanovení- str. 544
Díl 2 – Rozhodné období - str. 544
Díl 3 – Pravděpodobný výdělek - str. 545
Díl 4 – Formy průměrného výdělku - str. 545
Díl 5 – Společná ustanovení o průměrném výdělku- str. 545
Hlava XIX – Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie - str. 550
Část čtrnáctá – Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 551
Hlava I – Přechodná ustanovení - str. 551
Díl 1 – Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu - str. 553
Díl 2 – Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení - str. 556
Díl 3 – Použití prováděcích právních předpisů - str. 557
Hlava II – Závěrečná ustanovení - str. 558
Příloha k zákonu č. 262/2006 Sb. - str. 571
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci - str. 575
Komentář k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - str. 575
Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - str. 577
Komentář k příloze nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - str. 579
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě - str. 583
Komentář k nařízení vlády č. 589/2006 Sb. - str. 597
Nařízení vlády č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 603
Komentář k nařízení vlády č. 227/2010 Sb. - str. 604
Vyhláška č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené - str. 605
Komentář k vyhlášce č. 600/2006 Sb. - str. 605
Nařízení vlády č. 363/2016 Sb., o zavedení letního času v letech 2017 až 2022 - str. 606
Vyhláška č. 310/2019 Sb., o stanovení základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020 - str. 608
Vyhláška č. 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely cestovních náhrad  - str. 615
Nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 617
Příloha k nařízení vlády č. 62/1994 Sb. - str. 621
Orientační ceny ubytování - str. 633
Přehled právních předpisů, které mají vliv na stanovení průměrného výdělku rozhodného pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých - str. 640
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce - str. 649
Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání - str. 655
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - str. 660
Komentář k zákonu č. 309/2006 Sb. - str. 679
Společný komentář k prováděcím předpisům z oblasti BOZP - str. 686
Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů
při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru - str. 690
Komentář k nařízení vlády č. 339/2017 Sb. - str. 699
Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat - str. 700
Přílohy č. 1 až č. 8 k nařízení vlády č. 27/2002 Sb. - str. 703
Komentář k nařízení vlády č. 27/2002 Sb. - str. 707
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - str. 708
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - str. 711
Komentář k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - str. 718
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky - str. 719
Přílohy č. 1 až č. 4 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - str. 721
Komentář k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - str. 725
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu - str. 719
Přílohy č. 1 až č. 3 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - str. 726
Komentář k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - str. 738
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci - str. 780
Komentář k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - str. 773
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků - str. 781
Přílohy č. 1 až č. 4 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. - str. 783
Komentář k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. - str. 790
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí - str. 791
Přílohy č. 1 až č. 5 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - str. 795
Komentář k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - str. 799
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů - str. 800
Příloha k nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - str. 806
Komentář k nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - str. 816
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu - str. 817
Přílohy č. 1 a č. 2 k nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - str. 820
Komentář k nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - str. 824
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - str. 825
Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - str. 829
Komentář k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - str. 839
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - str. 840
Přílohy č. 1 až č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - str. 845
Komentář k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - str. 877
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti - str. 878
Přílohy č. 1 až č. 3 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. - str. 884
Komentář k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. - str. 892
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení
ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (s komentářem) - str. 893
Příloha k nařízení vlády č. 567/2006 Sb. - str. 907
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (s komentářem) - str. 932
Přílohy č. 1 až č. 6 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - str. 954
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb - str. 962
Komentář k vyhlášce č. 114/2002 Sb. - str. 968
Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli - str. 973
Komentář k zákonu č. 120/1990 Sb. - str. 973
Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání (s komentářem) - str. 975
Práva zaměstnanců, která lze (příkladmo) sjednat v kolektivní smlouvě - str. 993
Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů - str. 997
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (s komentářem) - str. 1008
Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - str. 1205
Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců - str. 1217
Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek - str. 1219
Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení - str. 1224
Zákon č. 251/20 05 Sb., o inspekci práce (s komentářem) - str. 1229
Příloha k zákonu č. 251/2005 Sb. - str. 1270
Adresy Inspektorátů práce - str. 1277
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) (s komentářem) - str. 1278
Směrnice Evropské unie zapracované do zákoníku práce - str. 1301
Přehled úmluv Mezinárodní organizace práce, které se promítají do zákoníku práce a souvisejících předpisů - str. 1314

Další nabídka k tématu

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Alice Mlýnková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich důsledky ve světle aktuální judikatury a právní úpravy současného občanského zákoníku. Předmětná ustanovení zákoníku práce jsou rozebírána v nezbytném kontextu se zvláštními právními předpisy, např. ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdraví a nemoc zaměstnance

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2020

Meritum - Mzdy 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

17. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2020. Novinky pro rok 2020, které vám díky publikaci neuniknou: •zvýšení důchodů •zvýšení redukčních hranic a náhrady ...

Cena: 749 KčKOUPIT

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2020

Abeceda personalisty 2020

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Zákoník práce s výkladem 2020

Zákoník práce s výkladem 2020

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Seznamte se díky této osvědčené publikaci se všemi změnami, které přinášejí veškeré novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. V knize najdete ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2020

Exekuce srážkami ze mzdy 2020

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 449 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.