Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání

Druhé vydání komentáře k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelu zákonem č. 285/2020 Sb., která nabyla účinnosti 30. července 2020 a 1. ledna 2021 a přináší změny týkající se:

výpovědi ze strany zaměstnance dané z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo z důvodu přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních, jakož i právní úpravy těchto přechodů,
zpřesnění týkajících se právní úpravy pracovní doby,
zpřesnění týkajících se náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce,
pracovního volna souvisejícího s akcí pro děti a mládež,
nové právní úpravy čerpání dovolené, v návaznosti na stanovenou týdenní pracovní dobu nebo na kratší týdenní pracovní dobu zaměstnance a krácení dovolené,
nové právní úpravy jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance a nové právní úpravy jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých,
nové právní úpravy sdíleného pracovního místa a
zpřesnění právní úpravy doručování písemností v pracovněprávních vztazích.
Autoři podávají ucelený výklad všech uvedených změn zákoníku práce i těch institutů pracovního práva, které změněny nebyly. Praktické je doplnění komentáře bohatými citacemi z použitelné judikatury.

Cílem komentáře je usnadnit čtenáři orientaci v novelizované právní úpravě a nabídnout výklad ustanovení, která by mohla v praxi vyvolávat nejasnosti nebo výkladové problémy.
autoři: Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Petra Hušková, Václav Sládek, Helena Úlehlová, Jan Vácha; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 28. 7. 2021, 978 stran
ISBN: 978-80-7502-474-9

Cena: 1 969 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Citace právních předpisů a judikatury, harmonizační ustanovení  - str. 13
Předmluva - str.  21
Úvod - str. 23
Zákoník práce - str. 33
Část první Všeobecná ustanovení (§ 1–29) - str. 35
Hlava I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů - str. 35
Hlava II Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů - str. 81
Díl 1 Zaměstnanec - str. 81
Díl 2 Zaměstnavatel - str. 83
Hlava IV Rovné zacházení a zákaz diskriminace - str. 92
Hlava V Některá ustanovení o právním jednání - str. 98
Část druhá Pracovní poměr (§ 30–73a) - str. 128
Hlava I Postup před vznikem pracovního poměru - str. 128
Hlava II Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru - str. 134
Hlava III Změny pracovního poměru - str. 168
Hlava IV Skončení pracovního poměru - str. 185
Díl 1 Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru - str. 185
Díl 2 Dohoda - str. 188
Díl 3 Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody - str. 190
Oddíl 1 Výpověď - str. 190
Oddíl 2 Výpověď daná zaměstnavatelem - str. 198
Oddíl 3 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem - str. 214
Díl 4 Okamžité zrušení pracovního poměru - str. 220
Díl 5 Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru - str. 227
Díl 6 Hromadné propouštění - str. 37
Díl 7 Další případy skončení pracovního poměru - str. 243
Díl 8 Odstupné - str. 246
Díl 9 Neplatné rozvázání pracovního poměru8 - str. 251
Díl 10 Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa - str. 262
Část třetí Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 74-77) - str. 267
Část čtvrtá Pracovní doba a doba odpočinku (§ 78–100) - str. 275
Hlava I Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby - str. 275
Hlava II Rozvržení pracovní doby - str. 288
Díl 1 Základní ustanovení - str. 288
Díl 2 Pružné rozvržení pracovní doby - str. 294
Díl 3 Konto pracovní doby - str. 301
Hlava III Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka - str. 304
Hlava IV Doba odpočinku - str. 308
Díl 1 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami - str. 308
Díl 2 Dny pracovního klidu - str. 311
Díl 3 Nepřetržitý odpočinek v týdnu - str. 316
Hlava V Práce přesčas - str. 319
Hlava VI Noční práce - str. 329
Hlava VII Pracovní pohotovost - str. 331
Hlava VIII Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku - str. 332
Hlava IX Zmocňovací ustanovení - str. 337
Část pátá Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (§ 101–108) - str. 340
Hlava I Předchází ohrožení života a zdraví při práci - str. 340
Hlava II Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance - str. 347
Hlava III Společná ustanovení - str. 363
Část šestá Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu  (§ 109–150) - str. 367
Hlava I Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody - str. 367
Hlava II Mzda - str. 384
Hlava III Plat - str. 402
Hlava IV Odměna z dohody - str. 437
Hlava V Mzda nebo plat při výkonu jiné práce - str. 438
Hlava VI Odměna za pracovní pohotovost - str. 440
Hlava VII Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost - str. 441
Hlava VIII Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu - str. 452 
Díl 1 Obecná ustanovení - str. 452
Díl 2 Pořadí srážek ze mzdy - str. 454
Část sedmá Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce  (§ 151–190) - str. 459
Hlava I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce - str. 459
Hlava II Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 - str. 470
Díl 1 Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště - str. 470
Díl 2 Náhrady při přeložení a dočasném přidělení - str. 493
Díl 3 Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě - str. 495
Díl 4 Náhrady při výkonu práce v zahraničí - str. 507
Hlava III Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 - str. 509
Díl 1 Obecná ustanovení - str. 509
Díl 2 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě - str. 510
Díl 3 Náhrady při přijetí a přeložení - str. 514
Díl 4 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě - str. 518
Díl 5 Náhrady při výkonu práce v zahraničí - str. 522
Hlava IV Společná ustanovení o cestovních náhradách - str. 524
Hlava V Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce - str. 536
Část osmá Překážky v práci  (§ 191–210) - str. 538
Hlava I Překážky v práci na straně zaměstnance - str. 538
Díl 1 Důležité osobní překážky - str. 538
Díl 2 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu - str. 559
Hlava II Společná ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance - str. 573
Hlava III Překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 575
Část devátá Dovolená (§ 211–223) - str. 584
Hlava I Základní ustanovení - str. 584
Hlava II Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a výměra dovolené - str. 586
Hlava III Dodatková dovolená - str. 598
Hlava IV Společná ustanovení o dovolené - str. 604
Díl 1 Obecné ustanovení - str. 604
Díl 2 Čerpání dovolené - str. 607
Díl 3 Hromadné čerpání dovolené - str. 617
Díl 4 Změna zaměstnání - str. 618
Díl 5 Náhrada za dovolenou - str. 619
Díl 6 Krácení dovolené - str. 623
Část desátá Péče o zaměstnance (§ 224–247) - str. 625
Hlava I Pracovní podmínky zaměstnanců - str. 625
Hlava II Odborný rozvoj zaměstnanců - str. 628
Hlava III Stravování zaměstnanců - str. 642
Hlava IV Zvláštní podmínky některých zaměstnanců - str. 644
Díl 1 Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením - str. 644
Díl 2 Pracovní podmínky zaměstnankyň - str. 644
Díl 3 Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby - str. 645
Díl 4 Přestávky ke kojení - str. 651
Díl 5 Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců - str. 652
Část jedenáctá Náhrada majetkové a nemajetkové újmy  (§ 248–275) - str. 656
Hlava I Prevence - str. 656
Hlava II Povinnosti zaměstnance k náhradě škody - str. 659
Díl 1 Obecná povinnost nahradit škodu - str. 659
Díl 2 Nesplnění povinnosti k odvrácení škody - str. 663
Díl 3 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí - str. 665 Oddíl 1 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat - str. 665
Oddíl 2 Ztráta svěřených věcí - str. 671
Díl 4 Rozsah a způsob náhrady škody - str. 674
Díl 5 Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu - str. 681
Hlava III Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody - str. 685
Díl 1 Obecná povinnost nahradit škodu - str. 685
Díl 2 Odvracení škody - str. 689
Díl 3 Odložené věci - str. 690
Díl 4 Rozsah a způsob náhrady škody - str. 693
Díl 5 Pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 695
Oddíl 1 Rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy a zproštění se povinnosti k náhradě - str. 695
Oddíl 2 Druhy náhrad - str. 709
Oddíl 3 Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance - str. 724
Oddíl 4 Společná a zvláštní ustanovení o pracovních úrazech a nemocech z povolání - str. 732
Hlava IV Společná ustanovení - str. 748
Část dvanáctá Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  (§ 276–299) - str. 759
Hlava I Základní ustanovení - str. 759
Hlava II Informování a projednání - str. 764
Hlava III Rada zaměstnanců a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - str. 770
Hlava IV Působnost odborové organizace - str. 777
Hlava V Přístup k nadnárodním informacím - str. 782
Část třináctá Společná ustanovení (§ 300–363) - str. 803
Hlava I Množství práce a pracovní tempo - str. 803
Hlava II Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti - str. 805
Hlava III Vnitřní předpis - str. 817
Hlava IV Mzdová, platová a ostatní práva - str. 823
Hlava V Agenturní zaměstnávání - str. 824
Hlava VI Konkurenční doložka - str. 832
Hlava VII Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek - str. 837
Hlava VIII Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance - str. 845
Hlava IX Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie - str. 849
Hlava X Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, podpora vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích - str. 865
Hlava XII Smrt zaměstnance - str. 874
Hlava XIII Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby - str. 876
Hlava XIV Doručování - str. 881
Hlava XV Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 891
Díl 1 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba - str. 891
Díl 2 Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 901
Hlava XVI Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 905
Hlava XVII Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů - str. 906
Hlava XVIII Průměrný výdělek - str. 920
Díl 1 Obecná ustanovení - str. 920
Díl 2 Rozhodné období - str. 923
Díl 3 Pravděpodobný výdělek - str. 925
Díl 4 Formy průměrného výdělku - str. 927
Díl 5 Společná ustanovení o průměrném výdělku - str. 929
Hlava XIX Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie - str. 934
Část čtrnáctá Přechodná a závěrečná a závěrečná ustanovení (§ 364–396) - str. 936
Hlava I Přechodná ustanovení - str. 936
Díl 1 Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu - str. 938
Díl 2 Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení - str. 944
Díl 3 Použití prováděcích právních předpisů - str. 945
Hlava II Závěrečná ustanovení - str. 947
Příloha k zákonu č. 262/2006 Sb. - str. 957
Věcný rejstřík - str. 96

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1466 - Zákoník práce, rejstřík, 2022

ÚZ č. 1466 - Zákoník práce, rejstřík, 2022

Sagit, a. s.

Od minulého vydání došlo v zákoníku práce k několika menším změnám, které nabývají účinnosti v lednu 2022. Do textu zákoníku byly také zapracovány aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2022. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K zákoníku práce je ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Pracovní právo

Pracovní právo

Jan Pichrt a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad pracovního práva a představuje teoretický základ oboru. Jedná se o učebnici zcela novou, která je svým pojetím srovnatelná s moderními zahraničními učebnicemi pracovního práva. Základní snahou autorského kolektivu bylo ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele 2021

Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele 2021

JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Překážky v práci (ať již na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele) patří k hojně využívaným pracovněprávním institutům a představují trvale aktuální téma. Téma, které navíc v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 získalo zcela jiný rozměr – využitelnost řady překážek ...

Cena: 369 KčKOUPIT

ÚZ č. 1430 - Odměňování státních zaměstnanců

ÚZ č. 1430 - Odměňování státních zaměstnanců

Sagit, a. s.

Kompletní sada aktuálních předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně katalogu správních činností a nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců. Dále publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o státní službě, aktuální znění nařízení o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ÚZ č. 1429 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1429 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Proměny odměny

Proměny odměny

Jan Pichrt, Jakub Tomšej - Wolters Kluwer, a. s.

Téma odměňování je stále aktuální. Množství příspěvků v této publikaci vytvořilo pestrou směsici pohledů na oblast odměňování optikou více právních oborů i právní historie. Lze zde nalézt podnětné příspěvky jak k problematice „z tradičních oblastí odměňování“ – platové a mzdové, ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2021

Meritum - Mzdy 2021

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

18. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2021. Novinky pro rok 2021, které vám díky publikaci neuniknou: •dovolená – zcela nová pravidla ve výpočtu dovolené, ...

Cena: 795 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2021

Abeceda personalisty 2021

JUDr. Domink Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, hlavním manažerům či majitelům firem, popř. i studentům. Aktuálnost ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 459 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.