Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákoník práce - Komentář, 6. vydání

Zákoník práce - Komentář, 6. vydání

Šesté vydání podrobného komentáře k zákoníku práce zapracovává nejaktuálnější změny, které přináší novela – zákon č. 285/2020 Sb.

Cílem komentáře je podat uživateli srozumitelný komentář právních norem, které se týkají oblasti pracovního práva. Publikace je určena všem, kteří se zabývají pracovněprávními vztahy a aplikují pracovněprávní předpisy, především zaměstnavatelům, zaměstnancům, managementu společností, personalistům, mzdovým účetním, osobám profesně aplikujícím právo, studentům právních oborů ale i mnoha dalším.

Autorský tým složený z předních odborníků na pracovní právo z oblasti justice, advokacie i akademické sféry byl výrazně doplněn o odborníky, kteří novelizační ustanovení legislativně tvořili. Autoři se pracovněprávní problematikou zabývají rovněž při činnosti vzdělávací, publikační, vědecké i při samotné aplikaci práva v praxi.

Komentář je výbornou pomůckou usnadňující výklad ustanovení, která přináší nejasnosti. Výklad zákona je doplněn odkazy na související judikaturu a literaturu a obohacen o praktické příklady.


autoři: Petr Hůrka, Nataša randová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita vysokajová, Soňa Doudová,; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 30. 11. 2020, 848 stran
ISBN: 978-80-7598-910-9

Cena: 2 155 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři komentáře  - str. XIII
Seznam použitých zkratek - str. XIV
Seznam právních předpisů citovaných v komentáři - str. XVI
Předmluva  - str. XXXV
ZÁKONÍK PRÁCE
§ 1–29 Část první Všeobecná ustanovení . . . . . . . . . . . . . 1
§ 1–5 Hlava I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů - str. 1
§ 6–12 Hlava II Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů - str. 17
§ 6 Díl 1 Zaměstnanec  - str. 17
§ 7–12 Díl 2 Zaměstnavatel - str. 18
§ 13–15 Hlava III Zrušena - str. 20
§ 16–17 Hlava IV Rovné zacházení a zákaz diskriminace - str. 21
§ 18–29 Hlava V Některá ustanovení o právním jednání - str. 37
§ 30–73a Část druhá Pracovní poměr - str. 47
§ 30–32 Hlava I Postup před vznikem pracovního poměru - str. 47
§ 33–39 Hlava II Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru - str. 51
§ 40–47 Hlava III Změny pracovního poměru - str. 77
§ 48–73a Hlava IV Skončení pracovního poměru - str. 93
§ 48 Díl 1 Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru - str. 93
§ 49 Díl 2 Dohoda - str. 95
§ 50–54 Díl 3 Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody - str. 97
§ 50–51a Oddíl 1 Výpověď - str. 97
§ 52 Oddíl 2 Výpověď daná zaměstnavatelem - str. 103
§ 53–54 Oddíl 3 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem - str. 122
§ 55–56a Díl 4 Okamžité zrušení pracovního poměru - str. 126
§ 57–61 Díl 5 Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru - str. 133
§ 62–64 Díl 6 Hromadné propouštění - str. 142
§ 65–66 Díl 7 Další případy skončení pracovního poměru - str. 148
§ 67–68 Díl 8 Odstupné - str. 151
§ 69–72 Díl 9 Neplatné rozvázání pracovního poměru - str. 157
§ 73–73a Díl 10 Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa - str. 168
§ 74–77 Část třetí Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 177
§ 78–100 Část čtvrtá Pracovní doba a doba odpočinku - str. 183
§ 78–80 Hlava I Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby - str. 183
§ 81–87 Hlava II Rozvržení pracovní doby - str. 195
§ 81–84a Díl 1 Základní ustanovení - str. 195
§ 85 Díl 2 Pružné rozvržení pracovní doby - str. 199
§ 86–87 Díl 4 Konto pracovní doby - str. 201
§ 88–89 Hlava III Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka - str. 206
§ 90–92 Hlava IV Doba odpočinku - str. 211
§ 90–90a Díl 1 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami - str. 211
§ 91 Díl 2 Dny pracovního klidu - str. 213
§ 92 Díl 3 Nepřetržitý odpočinek v týdnu - str. 216
§ 93–93a Hlava V Práce přesčas - str. 219
§ 94 Hlava VI Noční práce - str. 222
§ 95 Hlava VII Pracovní pohotovost - str. 225
§ 96–99 Hlava VIII Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku - str. 228
§ 100 Hlava IX Zmocňovací ustanovení - str. 234
§ 101–108 Část pátá Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - str. 237
§ 101–102 Hlava I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci - str. 237
§ 103–106 Hlava II Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance - str. 245
§ 107–108 Hlava III Společná ustanovení - str. 258
§ 109–150 Část šestá Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost, srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu - str. 265
§ 109–112 Hlava I Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody - str. 265
§ 113–121 Hlava II Mzda - str. 279
§ 122–137 Hlava III Plat - str. 295
§ 138 Hlava IV Odměna z dohody - str. 322
§ 139 Hlava V Mzda nebo plat při výkonu jiné práce - str. 324
§ 140 Hlava VI Odměna za pracovní pohotovost - str. 327
§ 141–144a Hlava VII Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost - str. 329
§ 145–150 Hlava VIII Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu - str. 337
§ 145–146 Díl 1 Obecná ustanovení - str. 337
§ 147–150 Díl 2 Pořadí srážek ze mzdy - str. 339
§ 151–190 Část sedmá Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce - str. 343
§ 151–155 Hlava I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce - str. 343
§ 156–172 Hlava II Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v  § 109 odst. 3  - str. 349
§ 156–164 Díl 1 Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště - str. 349
§ 165 Díl 2 Náhrady při přeložení a dočasném přidělení - str. 357
§ 166–171 Díl 3 Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě - str. 358
§ 172 Díl 4 Náhrady při výkonu práce v zahraničí  - str. 364
§ 173–181 Hlava III Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v
§ 109 odst. 3  - str. 365
§ 173–174 Díl 1 Obecná ustanovení  - str. 365
§ 175–176 Díl 2 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě  - str.  366
§ 177–178 Díl 3 Náhrada při přijetí a přeložení - str. 368
§ 179–180 Díl 4 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě - str. 369
§ 181 DÍL 5 Náhrady při výkonu práce v zahraničí  - str. 371
§ 182–189 Hlava IV Společná ustanovení o cestovních náhradách - str. 373
§ 190 Hlava V Náhrada za opotřebená vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce - str. 380
§ 191–210 Část osmá Překážky v práci - str. 381
§ 191–205 Hlava I Překážky v práci na straně zaměstnance - str. 381
§ 191–199 Díl 1 Důležité osobní překážky - str. 381
§ 200–205 Díl 2 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu - str. 408
§ 206 Hlava II Společné Ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance - str. 420
§ 207–210 Hlava III Překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 423
§ 211–223 Část devátá Dovolená - str. 431
§ 211 Hlava I Základní ustanovení - str. 431
§ 212–214 Hlava II Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, Výměra dovolené a dovolená za odpracované dny  - str. 433
§ 215 Hlava III Dodatková dovolená  - str. 439
§ 216–223 Hlava IV Společná ustanovení o dovolené - str. 442
§ 216 Díl 1 Obecné ustanovení - str. 442
§ 217–219 Díl 2 Čerpání dovolené - str. 444
§ 220 Díl 3 Hromadné čerpání dovolené - str. 450
§ 221 Díl 4 Změna zaměstnání - str. 451
§ 222–222a Díl 5 Náhrada za dovolenou  - str. 451
§ 223 Díl 6 Krácení dovolené - str. 454
§ 224–247 Část desátá Péče o zaměstnance - str. 457
§ 224–226 Hlava I Pracovní podmínky zaměstnanců - str. 457
§ 227–235 Hlava II Odborný rozvoj zaměstnanců - str. 462
§ 236 Hlava III Stravování zaměstnanců - str. 478
§ 237–247 Hlava IV Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců - str. 481
§ 237 Díl 1 Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením - str. 481
§ 238 Díl 2 Pracovní podmínky zaměstnankyň  - str.  484
§ 239–241 Díl 3 Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby  - str. 485
§ 242 Díl 4 Přestávky ke kojení - str. 490
§ 243–247 Díl 5 Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců - str. 491
§ 248–275 Část jedenáctá Náhrada majetkové a nemajetkové újmy - str. 497
§ 248–249 Hlava I Prevence - str. 497
§ 250–264 Hlava II Povinnosti zaměstnance k náhradě škody - str. 500
§ 250 Díl 1 Obecná povinnost nahradit škodu - str. 500
§ 251 Díl 2 Nesplnění povinnosti k odvrácení škody - str. 503
§ 252–256 Díl 3 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí - str. 505
§ 252–254 Oddíl 1 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat - str. 505
§ 255–256 Oddíl 2 Ztráta svěřených věcí - str. 515
§ 257–260 Díl 4 Rozsah a způsob náhrady škody - str. 519
§ 261–264 Díl 5 Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu - str. 525
§ 265–271u Hlava III Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody - str. 532
§ 265 Díl 1 Obecná povinnost nahradit škodu - str. 532
§ 266 Díl 2 Odvracení škody - str. 536
§ 267 Díl 3 Odložené věci  - str. 537
§ 268 Díl 4 Rozsah a způsob náhrady škody - str. 539
§ 269–271u Díl 5 Pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 541
§ 269–271 Oddíl 1 Rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy a zproštění se povinnosti k náhradě - str. 541
§ 271a–271f Oddíl 2 Druhy náhrad - str. 554
§ 271g–271j Oddíl 3 Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance - str. 572
§ 271k–271u Oddíl 4 Společná a zvláštní ustanovení o pracovních úrazech a nemocech z povolání  - str. 577
§ 272–275 Hlava IV Společná ustanovení - str. 593
§ 276–299 Část dvanáctá Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - str. 599
§ 276–277 Hlava I Základní ustanovení - str. 599
§ 278–280 Hlava II Informování a projednání - str. 607
§ 281–285 Hlava III Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - str. 612
§ 286–287 Hlava IV Působnost odborové organizace - str. 619
§ 288–299 Hlava V Přístup k nadnárodním informacím - str. 623
§ 300–363 Část třináctá  Společná ustanovení - str. 643
§ 300 Hlava I Množství práce a pracovní tempo - str. 643
§ 301–304 Hlava II Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti - str. 644
§ 305–306 Hlava III Vnitřní předpis - str.  650
§ 307 Hlava IV Mzdová, platová a ostatní práva - str. 652
§ 307a–309a Hlava V Agenturní zaměstnávání - str. 653
§ 310–311 Hlava VI Konkurenční doložka - str. 660
§ 312–315 Hlava VII Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek - str. 664
§ 316 Hlava VIII Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance - str.  669
§ 317–319a Hlava IX Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie - str. 671
§ 320–324 Hlava X Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, podpora vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích - str. 688
§ 325–328 Hlava XII Smrt zaměstnance - str. 692
§ 329–333 Hlava XIII Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby - str. 694
§ 334–337 Hlava XIV Doručování - str. 698
§ 338–345a Hlava XV Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a povinnosti z pracovněprávních vztahů - str. 710
§ 338–342 Díl 1 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba - str. 710
§ 343–345a Díl 2 Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů  - str. 739
§ 346 Hlava XVI Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraniční - str. 742
§ 346a–350b Hlava XVII Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů - str. 744
§ 351–362 Hlava XVIII Průměrný výdělek - str. 757
§ 351–353 Díl 1 Obecná ustanovení - str. 757
§ 354 Díl 2 Rozhodné období  - str. 759
§ 355 Díl 3 Pravděpodobný výdělek - str. 760
§ 356 Díl 4 Formy průměrného výdělku - str. 761
§ 357–362 Díl 5 Společná ustanovení o průměrném výdělku - str. 762
§ 363 Hlava XIX Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie - str. 765
§ 364–396 Část čtrnáctá Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 767
§ 364–394 Hlava I Přechodná ustanovení - str. 767
§ 365–393 Díl 1 Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu  - str. 769
§ 393a Díl 2 Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení  - str. 776
§ 394 Díl 3 Použití prováděcích právních předpisů - str.  776
§ 395–396 Hlava II Závěrečná ustanovení - str. 777

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je zde zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vybraných technických zařízení a příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného ...

Cena: 287 KčKOUPIT

Zákoník práce v praxi 2023/2024, 5. vydání

Zákoník práce v praxi 2023/2024, 5. vydání

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace, která zohledňuje všechny nejnovější novely zákoníku práce, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Zákoník práce s výkladem 2023/2024

Zákoník práce s výkladem 2023/2024

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Seznamte se díky této osvědčené publikaci komplexně s nejnovějšími změnami zákoníku práce i s dalšími aktuálními výkladovými otázkami. Kniha zahrnuje novely všech právních předpisů, které ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2023/2024

Zákoník práce s komentářem 2023/2024

JUDr. Michael Košnar, JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Dana Roučková, - Anag, spol. s r. o.

Transpoziční novela zákoníku práce a dalších 9 souvisejících zákonů vydaná ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023 přináší pro praxi zásadní změny zejména ve vztahu k tzv. dohodářům, zaměstnancům vykonávajícím práci v režimu home office či pracujícím rodičům a pečujícím osobám. Změnám ...

Cena: 1 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1552 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1552 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od října 2023 nabývá účinnosti velká novela zákoníku práce, která poměrně významně posiluje práva zaměstnanců a ukládá některé nové povinnosti zaměstnavatelům. Stanovuje pravidla pro práci na dálku (home office), nově upravuje některé podmínky pro výkon práce na dohodu, mění podmínky ...

Cena: 125 KčKOUPIT

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Nová idea soukromého pracovního práva

Nová idea soukromého pracovního práva

Michal Blažek - C. H. Beck

Jakou novou hmotněprávní argumentaci lze v praxi využít při řešení pracovněprávních sporů? Jaké procesní nástroje napomáhající zaměstnancům lze u soudu využít? Jaké jsou největší problémy pracovního práva a jak je vyřešit? Co je to idea posílené realizace subjektivních práv ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 137 KčKOUPIT

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad ustanovení zákoníku práce, platný k 1. 5. 2022, a kromě např. změn v úpravě dovolené obsahuje také aktualizovanou judikaturu. Součástí publikace je dále revidovaný ...

Cena: 2 450 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.