Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákoník práce - Komentář, 6. vydání

Zákoník práce - Komentář, 6. vydání

Šesté vydání podrobného komentáře k zákoníku práce zapracovává nejaktuálnější změny, které přináší novela – zákon č. 285/2020 Sb.

Cílem komentáře je podat uživateli srozumitelný komentář právních norem, které se týkají oblasti pracovního práva. Publikace je určena všem, kteří se zabývají pracovněprávními vztahy a aplikují pracovněprávní předpisy, především zaměstnavatelům, zaměstnancům, managementu společností, personalistům, mzdovým účetním, osobám profesně aplikujícím právo, studentům právních oborů ale i mnoha dalším.

Autorský tým složený z předních odborníků na pracovní právo z oblasti justice, advokacie i akademické sféry byl výrazně doplněn o odborníky, kteří novelizační ustanovení legislativně tvořili. Autoři se pracovněprávní problematikou zabývají rovněž při činnosti vzdělávací, publikační, vědecké i při samotné aplikaci práva v praxi.

Komentář je výbornou pomůckou usnadňující výklad ustanovení, která přináší nejasnosti. Výklad zákona je doplněn odkazy na související judikaturu a literaturu a obohacen o praktické příklady.

autor: Petr Hůrka, Nataša randová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita vysokajová, Soňa Doudová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 30. 11. 2020, 848 stran
ISBN: 978-80-7598-910-9

Cena: 1 950 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři komentáře  - str. XIII
Seznam použitých zkratek - str. XIV
Seznam právních předpisů citovaných v komentáři - str. XVI
Předmluva  - str. XXXV
ZÁKONÍK PRÁCE
§ 1–29 Část první Všeobecná ustanovení . . . . . . . . . . . . . 1
§ 1–5 Hlava I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů - str. 1
§ 6–12 Hlava II Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů - str. 17
§ 6 Díl 1 Zaměstnanec  - str. 17
§ 7–12 Díl 2 Zaměstnavatel - str. 18
§ 13–15 Hlava III Zrušena - str. 20
§ 16–17 Hlava IV Rovné zacházení a zákaz diskriminace - str. 21
§ 18–29 Hlava V Některá ustanovení o právním jednání - str. 37
§ 30–73a Část druhá Pracovní poměr - str. 47
§ 30–32 Hlava I Postup před vznikem pracovního poměru - str. 47
§ 33–39 Hlava II Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru - str. 51
§ 40–47 Hlava III Změny pracovního poměru - str. 77
§ 48–73a Hlava IV Skončení pracovního poměru - str. 93
§ 48 Díl 1 Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru - str. 93
§ 49 Díl 2 Dohoda - str. 95
§ 50–54 Díl 3 Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody - str. 97
§ 50–51a Oddíl 1 Výpověď - str. 97
§ 52 Oddíl 2 Výpověď daná zaměstnavatelem - str. 103
§ 53–54 Oddíl 3 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem - str. 122
§ 55–56a Díl 4 Okamžité zrušení pracovního poměru - str. 126
§ 57–61 Díl 5 Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru - str. 133
§ 62–64 Díl 6 Hromadné propouštění - str. 142
§ 65–66 Díl 7 Další případy skončení pracovního poměru - str. 148
§ 67–68 Díl 8 Odstupné - str. 151
§ 69–72 Díl 9 Neplatné rozvázání pracovního poměru - str. 157
§ 73–73a Díl 10 Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa - str. 168
§ 74–77 Část třetí Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 177
§ 78–100 Část čtvrtá Pracovní doba a doba odpočinku - str. 183
§ 78–80 Hlava I Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby - str. 183
§ 81–87 Hlava II Rozvržení pracovní doby - str. 195
§ 81–84a Díl 1 Základní ustanovení - str. 195
§ 85 Díl 2 Pružné rozvržení pracovní doby - str. 199
§ 86–87 Díl 4 Konto pracovní doby - str. 201
§ 88–89 Hlava III Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka - str. 206
§ 90–92 Hlava IV Doba odpočinku - str. 211
§ 90–90a Díl 1 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami - str. 211
§ 91 Díl 2 Dny pracovního klidu - str. 213
§ 92 Díl 3 Nepřetržitý odpočinek v týdnu - str. 216
§ 93–93a Hlava V Práce přesčas - str. 219
§ 94 Hlava VI Noční práce - str. 222
§ 95 Hlava VII Pracovní pohotovost - str. 225
§ 96–99 Hlava VIII Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku - str. 228
§ 100 Hlava IX Zmocňovací ustanovení - str. 234
§ 101–108 Část pátá Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - str. 237
§ 101–102 Hlava I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci - str. 237
§ 103–106 Hlava II Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance - str. 245
§ 107–108 Hlava III Společná ustanovení - str. 258
§ 109–150 Část šestá Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost, srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu - str. 265
§ 109–112 Hlava I Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody - str. 265
§ 113–121 Hlava II Mzda - str. 279
§ 122–137 Hlava III Plat - str. 295
§ 138 Hlava IV Odměna z dohody - str. 322
§ 139 Hlava V Mzda nebo plat při výkonu jiné práce - str. 324
§ 140 Hlava VI Odměna za pracovní pohotovost - str. 327
§ 141–144a Hlava VII Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost - str. 329
§ 145–150 Hlava VIII Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu - str. 337
§ 145–146 Díl 1 Obecná ustanovení - str. 337
§ 147–150 Díl 2 Pořadí srážek ze mzdy - str. 339
§ 151–190 Část sedmá Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce - str. 343
§ 151–155 Hlava I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce - str. 343
§ 156–172 Hlava II Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v  § 109 odst. 3  - str. 349
§ 156–164 Díl 1 Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště - str. 349
§ 165 Díl 2 Náhrady při přeložení a dočasném přidělení - str. 357
§ 166–171 Díl 3 Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě - str. 358
§ 172 Díl 4 Náhrady při výkonu práce v zahraničí  - str. 364
§ 173–181 Hlava III Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v
§ 109 odst. 3  - str. 365
§ 173–174 Díl 1 Obecná ustanovení  - str. 365
§ 175–176 Díl 2 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě  - str.  366
§ 177–178 Díl 3 Náhrada při přijetí a přeložení - str. 368
§ 179–180 Díl 4 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě - str. 369
§ 181 DÍL 5 Náhrady při výkonu práce v zahraničí  - str. 371
§ 182–189 Hlava IV Společná ustanovení o cestovních náhradách - str. 373
§ 190 Hlava V Náhrada za opotřebená vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce - str. 380
§ 191–210 Část osmá Překážky v práci - str. 381
§ 191–205 Hlava I Překážky v práci na straně zaměstnance - str. 381
§ 191–199 Díl 1 Důležité osobní překážky - str. 381
§ 200–205 Díl 2 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu - str. 408
§ 206 Hlava II Společné Ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance - str. 420
§ 207–210 Hlava III Překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 423
§ 211–223 Část devátá Dovolená - str. 431
§ 211 Hlava I Základní ustanovení - str. 431
§ 212–214 Hlava II Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, Výměra dovolené a dovolená za odpracované dny  - str. 433
§ 215 Hlava III Dodatková dovolená  - str. 439
§ 216–223 Hlava IV Společná ustanovení o dovolené - str. 442
§ 216 Díl 1 Obecné ustanovení - str. 442
§ 217–219 Díl 2 Čerpání dovolené - str. 444
§ 220 Díl 3 Hromadné čerpání dovolené - str. 450
§ 221 Díl 4 Změna zaměstnání - str. 451
§ 222–222a Díl 5 Náhrada za dovolenou  - str. 451
§ 223 Díl 6 Krácení dovolené - str. 454
§ 224–247 Část desátá Péče o zaměstnance - str. 457
§ 224–226 Hlava I Pracovní podmínky zaměstnanců - str. 457
§ 227–235 Hlava II Odborný rozvoj zaměstnanců - str. 462
§ 236 Hlava III Stravování zaměstnanců - str. 478
§ 237–247 Hlava IV Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců - str. 481
§ 237 Díl 1 Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením - str. 481
§ 238 Díl 2 Pracovní podmínky zaměstnankyň  - str.  484
§ 239–241 Díl 3 Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby  - str. 485
§ 242 Díl 4 Přestávky ke kojení - str. 490
§ 243–247 Díl 5 Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců - str. 491
§ 248–275 Část jedenáctá Náhrada majetkové a nemajetkové újmy - str. 497
§ 248–249 Hlava I Prevence - str. 497
§ 250–264 Hlava II Povinnosti zaměstnance k náhradě škody - str. 500
§ 250 Díl 1 Obecná povinnost nahradit škodu - str. 500
§ 251 Díl 2 Nesplnění povinnosti k odvrácení škody - str. 503
§ 252–256 Díl 3 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí - str. 505
§ 252–254 Oddíl 1 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat - str. 505
§ 255–256 Oddíl 2 Ztráta svěřených věcí - str. 515
§ 257–260 Díl 4 Rozsah a způsob náhrady škody - str. 519
§ 261–264 Díl 5 Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu - str. 525
§ 265–271u Hlava III Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody - str. 532
§ 265 Díl 1 Obecná povinnost nahradit škodu - str. 532
§ 266 Díl 2 Odvracení škody - str. 536
§ 267 Díl 3 Odložené věci  - str. 537
§ 268 Díl 4 Rozsah a způsob náhrady škody - str. 539
§ 269–271u Díl 5 Pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 541
§ 269–271 Oddíl 1 Rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy a zproštění se povinnosti k náhradě - str. 541
§ 271a–271f Oddíl 2 Druhy náhrad - str. 554
§ 271g–271j Oddíl 3 Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance - str. 572
§ 271k–271u Oddíl 4 Společná a zvláštní ustanovení o pracovních úrazech a nemocech z povolání  - str. 577
§ 272–275 Hlava IV Společná ustanovení - str. 593
§ 276–299 Část dvanáctá Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - str. 599
§ 276–277 Hlava I Základní ustanovení - str. 599
§ 278–280 Hlava II Informování a projednání - str. 607
§ 281–285 Hlava III Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - str. 612
§ 286–287 Hlava IV Působnost odborové organizace - str. 619
§ 288–299 Hlava V Přístup k nadnárodním informacím - str. 623
§ 300–363 Část třináctá  Společná ustanovení - str. 643
§ 300 Hlava I Množství práce a pracovní tempo - str. 643
§ 301–304 Hlava II Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti - str. 644
§ 305–306 Hlava III Vnitřní předpis - str.  650
§ 307 Hlava IV Mzdová, platová a ostatní práva - str. 652
§ 307a–309a Hlava V Agenturní zaměstnávání - str. 653
§ 310–311 Hlava VI Konkurenční doložka - str. 660
§ 312–315 Hlava VII Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek - str. 664
§ 316 Hlava VIII Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance - str.  669
§ 317–319a Hlava IX Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie - str. 671
§ 320–324 Hlava X Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, podpora vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích - str. 688
§ 325–328 Hlava XII Smrt zaměstnance - str. 692
§ 329–333 Hlava XIII Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby - str. 694
§ 334–337 Hlava XIV Doručování - str. 698
§ 338–345a Hlava XV Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a povinnosti z pracovněprávních vztahů - str. 710
§ 338–342 Díl 1 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba - str. 710
§ 343–345a Díl 2 Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů  - str. 739
§ 346 Hlava XVI Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraniční - str. 742
§ 346a–350b Hlava XVII Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů - str. 744
§ 351–362 Hlava XVIII Průměrný výdělek - str. 757
§ 351–353 Díl 1 Obecná ustanovení - str. 757
§ 354 Díl 2 Rozhodné období  - str. 759
§ 355 Díl 3 Pravděpodobný výdělek - str. 760
§ 356 Díl 4 Formy průměrného výdělku - str. 761
§ 357–362 Díl 5 Společná ustanovení o průměrném výdělku - str. 762
§ 363 Hlava XIX Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie - str. 765
§ 364–396 Část čtrnáctá Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 767
§ 364–394 Hlava I Přechodná ustanovení - str. 767
§ 365–393 Díl 1 Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu  - str. 769
§ 393a Díl 2 Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení  - str. 776
§ 394 Díl 3 Použití prováděcích právních předpisů - str.  776
§ 395–396 Hlava II Závěrečná ustanovení - str. 777

Další nabídka k tématu

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání

Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Petra Hušková, Václav Sládek, Helena Úlehlová, Jan Vácha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání komentáře k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelu zákonem č. 285/2020 Sb., která nabyla účinnosti 30. července 2020 a 1. ledna 2021 a přináší změny týkající se: výpovědi ze strany zaměstnance dané z důvodu přechodu práv a povinností z ...

Cena: 1 969 KčKOUPIT

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Hlavní změnou je novela zákona o zaměstnanosti, která od 1. 8. 2021 stanoví pravidla a podmínky pro tzv. kurzarbeit, který se týká zaměstnavatelů, zaměstnanců a úřadů práce. V publikaci najdete aktuální znění ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele 2021

Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele 2021

JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Překážky v práci (ať již na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele) patří k hojně využívaným pracovněprávním institutům a představují trvale aktuální téma. Téma, které navíc v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 získalo zcela jiný rozměr – využitelnost řady překážek ...

Cena: 369 KčKOUPIT

ÚZ č. 1430 - Odměňování státních zaměstnanců

ÚZ č. 1430 - Odměňování státních zaměstnanců

Sagit, a. s.

Kompletní sada aktuálních předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně katalogu správních činností a nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců. Dále publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o státní službě, aktuální znění nařízení o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ÚZ č. 1429 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1429 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Proměny odměny

Proměny odměny

Jan Pichrt, Jakub Tomšej - Wolters Kluwer, a. s.

Téma odměňování je stále aktuální. Množství příspěvků v této publikaci vytvořilo pestrou směsici pohledů na oblast odměňování optikou více právních oborů i právní historie. Lze zde nalézt podnětné příspěvky jak k problematice „z tradičních oblastí odměňování“ – platové a mzdové, ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2021

Meritum - Mzdy 2021

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

18. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2021. Novinky pro rok 2021, které vám díky publikaci neuniknou: •dovolená – zcela nová pravidla ve výpočtu dovolené, ...

Cena: 795 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2021

Abeceda personalisty 2021

JUDr. Domink Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, hlavním manažerům či majitelům firem, popř. i studentům. Aktuálnost ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 459 KčKOUPIT

ÚZ č. 1421 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1421 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Zákoník práce prošel jednou z největších novelizací za celou dobu své historie – část změn se odehrála již v červenci 2020, druhá část nabyla účinnosti v lednu 2021. Nyní přinášíme kompletní znění zákoníku práce, ve kterém jsou tučně zvýrazněny všechny změny podle stavu k 1. 2. 2021. ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.