Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o zpravodajských službách, Zákon o BIS, Zákon o Vojenském zpravodajství - Komentář

Zákon o zpravodajských službách, Zákon o BIS, Zákon o Vojenském zpravodajství - Komentář

Zákon o zpravodajských službách (zákon č. 153/1994 Sb.), zákon o Bezpečnostní informační službě (zákon č. 154/1994 Sb.) a zákon o Vojenském zpravodajství (zákon č. 289/2005 Sb.) jsou primárními zákony, které v České republice upravují činnost zpravodajských služeb. Tyto zákony jsou relativně nedávného data a při svém vzniku se snažily dostát své úloze ochrany bezpečnosti dovnitř i navenek v moderním demokratickém státě. Komentář stručně informuje o transformaci zpravodajských služeb do současné podoby a plynule přechází do výkladu jednotlivých ustanovení daných zákonů. Autoři se dané problematice věnují jak na pedagogické, tak na praktické úrovni, a díky nim tak vznikl ucelený výklad této problematiky.

Právní stav komentáře je k 1. 1. 2018.

autor: Ladislav Pokorný, Jiří Chrobák, Martin Fliegel vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 15. 2. 2018, 174 stran
ISBN: 978-80-7552-378-5

Cena: 399 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Seznam zkratek - str. XI
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XVII
Úvod - str. XXI
ZÁKON O ZPRAVODAJSKÝCH SLUŽBÁCH ČESKÉ REPUBLIKY
§ 1 Úvodní ustanovení - str. 1
§ 1 Působnost zákona - str. 1
§ 2 Zpravodajské služby - str. 3
§ 2 Postavení zpravodajských služeb - str. 3
§ 3–8 Zpravodajské služby a jejich postavení - str. 7
§ 3 Výčet a organizační a rozpočtové začlenění zpravodajských služeb - str. 7
§ 4 Ředitelé zpravodajských služeb - str. 8
§ 5 Působnost zpravodajských služeb - str. 9
§ 6 Vnitřní organizace zpravodajských služeb - str. 16
§ 7 Odpovědnost za činnost zpravodajských služeb a jejich koordinaci - str. 16
§ 8 Podávání zpráv zpravodajskými službami a ukládání úkolů zpravodajským službám - str. 18
§ 9–10 Spolupráce zpravodajských služeb - str. 22
§ 9 Spolupráce zpravodajských služeb České republiky - str. 22
§ 10 Spolupráce se zpravodajskými službami cizí moci - str. 23
§ 11 Poskytování informací zpravodajským službám - str. 25
§ 11 Poskytování informací státními orgány - str. 25
§ 11a Poskytování informací bankami - str. 30
§ 11b Poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby - str. 32
§ 12–13 Kontrola zpravodajských služeb - str. 34
§ 12 Kontrola zpravodajských služeb - str. 34
§ 12a Zvláštní kontrolní orgán - str. 39
§ 12b Oprávnění kontrolního orgánu - str. 39
§ 12c Zvláštní kontrolní oprávnění - str. 41
§ 12d Povinnost mlčenlivosti kontrolního orgánu - str. 42
§ 12e Orgán nezávislé kontroly - str. 42
§ 12f Vznik a zánik funkce - str. 47
§ 12g Oprávnění orgánu nezávislé kontroly - str. 49
§ 12h Odměna člena orgánu nezávislé kontroly - str. 51
§ 12i Společné ustanovení k orgánu nezávislé kontroly - str. 52
§ 13 Kontrola hospodaření s majetkem a plnění státního rozpočtu - str. 53
§ 13a Jiná veřejnoprávní kontrola - str. 53
§ 14–16 Informace Poslanecké sněmovně Parlamentu o činnosti zpravodajských služeb - str. 54
§ 14 Poslanecký orgán pro zpravodajské služby - str. 54
§ 15 Obsah informace předávané poslaneckému orgánu - str. 55
§ 16 Zásady jednání poslaneckého orgánu - str. 56
§ 17–22 Zvláštní ustanovení o Úřadu pro zahraniční styky a informace  - str.  57
§ 17 Příslušník Úřadu pro zahraniční styky a informace - str. 57
§ 18 Zabezpečování informací Úřadem pro zahraniční styky a informace na území České republiky - str. 58
§ 19 Evidence vedené Úřadem pro zahraniční styky a informace - str. 60
§ 20 Opatření k utajení činnosti  - str. 61
§ 21 zrušen - str. 62
§ 22 Účinnost  - str. 62
Vybraná ustanovení novel - str. 63
ZÁKON O BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBĚ
§ 1 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení
- str. 65
§ 1 Zřizovací ustanovení - str. 65
§ 2–17 ČÁST DRUHÁ Postavení příslušníků, specifické prostředky získávání informací, evidencevedené Bezpečnostní informační službou a náhrada škody - str. 69
§ 2–5 HLAVA I Postavení příslušníků - str. 69
§ 2 Právní postavení příslušníků - str. 69
§ 3 zrušen - str. 70
§ 4 Prokazování příslušnosti - str. 70
§ 5 Použití zbraně - str. 71
§ 6–15 HLAVA II Specifické prostředky získávání informací - str. 72
§ 6 Vymezení specifických prostředků získávání informací - str. 72
§ 7–14 Oddíl první Zpravodajské prostředky - str. 72
§ 7 Výčet zpravodajských prostředků - str. 72
§ 8 Zpravodajská technika - str. 73
§ 8a Součinnost operátorů - str. 76
§ 9 Použití zpravodajské techniky - str. 77
§ 10 Povolení k použití zpravodajské techniky - str. 78
§ 11 Kontrola průběhu používání zpravodajské techniky - str. 80
§ 12 Informace o ukončení používání zpravodajské techniky - str. 80
§ 13 Krycí prostředky a krycí doklady - str. 81
§ 14 Sledování - str. 83
§ 14a Zabezpečení sledování osob a věcí a nástrahové a zabezpečovací techniky od jiných orgánů - str. 86
§ 15 Oddíl druhý Využívání služeb osob jednajících
ve prospěch Bezpečnostní informační služby - str. 87
§ 15 Osoby jednající ve prospěch Bezpečnostní informační služby - str. 87
§ 16 HLAVA III Evidence vedené Bezpečnostní informační službou - str. 89
§ 16 Evidence, získávání informací pod krytím a bezpečnostní archiv - str. 89
§ 17 HLAVA IV Náhrada škody - str. 91
§ 17 Náhrada škody pomáhající osobě - str.  91
§ 18–21 ČÁST TŘETÍ Kontrola činnosti Bezpečnostní informační služby a povinnost zachovávat mlčenlivost - str. 93
§ 18 Kontrolní orgán - str. 93
§ 19 Oprávnění kontrolního orgánu - str. 94
§ 20 Postup při zjištění nezákonnosti - str. 95
§ 21 Povinnost mlčenlivosti - str. 96
§ 22–146 ČÁST ČTVRTÁ Služební poměr - str. 99
§ 22 zrušen - str. 99
§ 23–46 HLAVA I Vznik, změny a skončení služebního poměru. - str. 99
§ 23–46 zrušen - str. 99
§ 47–59 HLAVA II Služební kázeň a kázeňská pravomoc - str. 99
§ 47–59 zrušen - str. 99
§ 60–73 HLAVA III Doba služby, dovolená a služební volno - str. 99
§ 60–73 zrušen - str. 99
§ 74–75 HLAVA IV Náležitosti příslušníků a náhrady služebních výdajů - str. 99
§ 74–75 zrušen - str. 99
§ 76–77 HLAVA V Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby - str. 100
§ 76–77 zrušen - str. 100
§ 78–88 HLAVA VI Péče o příslušníky - str. 100
§ 78–88 zrušen - str. 100
§ 89–100 HLAVA VII Náhrada škody - str.  100
§ 89–100 Oddíl první Odpovědnost příslušníka za škodu způsobenou Bezpečnostní informační službě - str. 100
§ 89–100 zrušen - str. 100
§ 101–115 Oddíl druhý Odpovědnost Bezpečnostní informační služby za škodu způsobenou příslušníkovi - str. 100
§ 101–115 zrušen - str. 100
§ 116–124 HLAVA VIII Nároky související se skončením služebního poměru - str. 100
§ 116–124 zrušen - str. 100
§ 124a–124c Společná ustanovení o skončení služebního poměru a nárocích s ním souvisejících - str. 101
§ 125–140 HLAVA IX Ustanovení o řízení - str. 103
§ 125–133 Oddíl první Obecná ustanovení - str. 103
§ 125–133 zrušen - str. 103
§ 134–140 Oddíl druhý Přezkoumání  - str. 103
§ 134–140 zrušen - str. 103
§ 141–146a HLAVA X Společná ustanovení o služebním poměru - str. 103
§ 141–146a zrušen - str. 103
§ 147 ČÁST PÁTÁ Doplnění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů - str. 105
§ 147  - str. 105
§ 148–155 ČÁST ŠESTÁ Zmocňovací, přechodná a závěrečná ustanovení - str. 107
§ 148 Zmocňovací ustanovení - str.  107
§ 149 Služební vozidla a jejich řidiči  - str. 107
§ 150 Řízení Bezpečnostní informační služby
v přechodném období - str. 108
§ 151 Přechod příslušníků Bezpečnostní informační služby České republiky do Bezpečnostní informační služby - str. 108
§ 152 Přechod práv a povinností na Bezpečnostní informační službu - str. 109
§ 153 Přechod zaměstnanců Bezpečnostní informační služby České republiky do Bezpečnostní informační služby - str. 109
§ 153a Přechodné ustanovení k úpravě účinné od 1. ledna 1996 - str. 109
§ 154 Zrušovací ustanovení - str. 110
§ 155 Účinnost - str. 110
Vybraná ustanovení novel - str. 111
ZÁKON O VOJENSKÉM ZPRAVODAJSTVÍ
§ 1 ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení - str. 113
§ 1 Zřizovací ustanovení - str. 113
§ 2–5 ČÁST DRUHÁ Postavení příslušníků Vojenského zpravodajství - str. 119
§ 2 Právní postavení příslušníků - str. 119
§ 3 Povinnosti příslušníků - str. 121
§ 4 Prokazování příslušnosti - str. 122
§ 5 Použití zbraně - str. 122
§ 6–16 ČÁST TŘETÍ Specifické prostředky získávání informací - str. 125
§ 6 Specifické prostředky získávání informací - str. 125
§ 7–15 HLAVA I Zpravodajské prostředky - str. 128
§ 7 Zpravodajské prostředky - str. 128
§ 8 Zpravodajská technika - str. 128
§ 9 Použití zpravodajské techniky - str. 139
§ 10 Povolení k použití zpravodajské techniky - str. 141
§ 11 Kontrola průběhu používání zpravodajské techniky - str. 143
§ 12 Informace o ukočení používání zpravodajské techniky - str. 143
§ 13 Krycí doklady - str. 144
§ 14 Krycí prostředky - str. 145
§ 15 Sledování osob a věcí - str. 145
§ 16 HLAVA II Využívání osob jednajících ve prospěch Vojenského zpravodajství - str. 149
§ 16 Osoby jednající ve prospěch Vojenského zpravodajství - str. 149
§ 17–20 ČÁST ČTVRTÁ Vedení evidencí Vojenským zpravodajstvím - str. 151
§ 17 Oprávnění k vedení evidencí - str. 151
§ 18 Nepotřebné údaje - str. 154
§ 19 Ochrana údajů - str. 155
§ 20 Společné ustanovení - str. 155
§ 21–24 ČÁST PÁTÁ Kontrola činnosti Vojenského zpravodajství a povinnost zachovávat mlčenlivost - str. 157
§ 21 Kontrolní orgán - str. 157
§ 22 Oprávnění kontrolního orgánu - str. 158
§ 23 Zvláštní kontrolní oprávnění - str. 159
§ 24 Povinnost mlčenlivosti kontrolního orgánu - str. 160
§ 25–31 ČÁST ŠESTÁ Společná, přechodná a závěrečná ustanovení - str. 163
§ 25–27 HLAVA I Společná ustanovení - str. 163
§ 25 Povinnost mlčenlivosti - str. 163
§ 26 Zmocňovací ustanovení - str. 165
§ 27 Zvláštní vnitřní předpis - str. 166
§ 28–29 HLAVA II Přechodná ustanovení. - str. 167
§ 28 Právní nástupnictví. - str. 167
§ 29 Přechod příslušníků - str. 167
§ 30–31 HLAVA III Závěrečná ustanovení - str. 168
§ 30 Zrušovací ustanovení - str. 168
§ 31 Účinnost - str.  168
Literatura - str. 169
Věcný rejstřík - str. 171
O autorech - str. 173

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1324 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

ÚZ č. 1324 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Sagit, a. s.

Soubor 24 předpisů je rozdělen do šesti kapitol: Služební poměr, Policie ČR, Vězeňská služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Zpravodajské služby a Bezpečnostní informační služba. Od minulého vydání ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.