Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o zpracování osobních údajů - Praktický komentář

Zákon o zpracování osobních údajů - Praktický komentář

Kniha přináší na český trh první praktický komentář k zákonu o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.), který do českého prostředí adaptuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a transponuje směrnici 2016/680. Tento komentář staví na základech, které položily dřívější komentáře Wolters Kluwer k obecnému nařízení GDPR, jehož přečtení pro snazší a kompletnější pochopení materie autoři doporučují. 

V rámci českého právního řádu zákon o zpracování osobních údajů nahradil dosavadní právní úpravu prezentovanou zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pokud jde o působnost zákona, ten v podrobnostech nově upravuje zpracování osobních údajů podle výše uvedeného nařízení GDPR, zpracování osobních údajů příslušnými orgány za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, zpracování osobních údajů při zajišťování obranných a bezpečnostních zájmů České republiky, další zpracování osobních údajů, které mají být nebo jsou zařazeny do evidence nebo jejichž zpracování probíhá zcela nebo částečně automatizovaně, nejde-li o zpracování osobních údajů fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních nebo domácích činností, a nakonec postavení a pravomoc Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Autoři při tvorbě tohoto komentáře vycházeli zejména z dikce zákona o zpracování osobních údajů a jeho důvodové zprávy, které však bohužel vždy neposkytují jasnou indikaci toho, jak by měla být ustanovení zákona o zpracování osobních údajů vykládána, a to i v souvislosti se vztahem k obecnému nařízení GDPR a směrnici 2016/680. Samozřejmě však budou o konečném výkladu zákona o zpracování osobních údajů rozhodovat Úřad pro ochranu osobních údajů, obecné soudy, popřípadě Soudní dvůr Evropské unie, promítnutí závěrů výkladové a rozhodovací praxe tak předpokládáme v dalších vydáních tohoto komentáře.

Právní stav komentáře je k 31. 5. 2019.


autoři: Michal Nulíček, Josef Donát, Bohuslav Lichnovský, František Nonnemann, Petr Habarta; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 4. 9. 2019, 212 stran
ISBN: 978-80-7598-467-8

Cena: 475 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam autorů - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. X
Zákon o zpracování osobních údajů
Část první Zpracování osobních údajů - str. 1
Hlava I Základní ustanovení - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Působnost zákona - str. 3
§ 3 Subjekt údajů - str. 7
Hlava II Zpracování osobních údajů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie - str. 9
§ 4 Působnost - str. 9
§ 5 Oprávnění ke zpracování osobních údajů při plnění právní povinnosti nebo výkonu působnosti - str. 11
§ 6 Výjimka z povinnosti posuzování slučitelnosti účelů - str. 15
§ 7 Způsobilost dítěte pro souhlas se zpracováním osobních údajů - str. 17
§ 8 Informační povinnost pro zpracování osobních údajů upravená zákonem - str. 20
§ 9 Oznámení formou změny výchozí evidence - str. 24
§ 10 Výjimka z povinnosti posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů - str. 27
§ 11 Omezení některých práv a povinností - str. 31
§ 12 Výjimka z povinnosti oznámení porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů - str. 36
§ 13 Osobní údaje s omezeným zpracováním - str. 38
§ 14 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů - str. 40
§ 15 Akreditace subjektů pro vydávání osvědčení - str. 43
§ 16 Zpracování osobních údajů za účelem vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely - str. 45
§ 17 Zákonnost zpracování - str. 50
§ 18 Výjimky z poučovací a informační povinnosti správce - str. 55
§ 19 Ochrana zdroje a obsahu informací - str. 58
§ 20 Výjimka z práv na opravu, na výmaz a na omezení zpracování osobních údajů  - str. 61
§ 21 Informování o opravě, výmazu a omezení zpracování - str. 65
§ 22 Omezení práva na námitku - str. 67
§ 23 Další výjimky pro zvláštní případy - str. 69
Hlava III Ochrana osobních údajů při jejich zpracování za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti české republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti  - str. 73 § 24 Obecná ustanovení - str. 74
§ 25 Zásady zpracování osobních údajů - str. 78
§ 26 Kategorie subjektů údajů a kvalita osobních údajů - str. 81
§ 27 Informace pro subjekt údajů - str. 83
§ 28 Právo na přístup k osobním údajům - str. 84
§ 29 Právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů - str. 87
§ 30 Společné ustanovení o žádostech subjektu údajů  - str. 89
§ 31 Podnět subjektu údajů o ověření zákonnosti zpracování osobních údajů - str. 91
§ 32 Obecné povinnosti spravujícího orgánu a záměrná ochrana osobních údajů - str. 94
§ 33 Společně spravující orgány - str. 98
§ 34 Zpracovatel - str. 99
§ 35 Závaznost pokynů spravujícího orgánu - str. 102
§ 36 Automatizované pořizování záznamů - str. 103
§ 37 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů  - str. 104
§ 38 Projednání s Úřadem   - str. 107
§ 39 Zásah na základě automatizovaného zpracování - str. 109
§ 40 Zabezpečení zpracování osobních údajů - str. 110
§ 41 Ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu - str. 112
§ 42 Oznamování porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů - str. 116
Hlava IV Ochrana osobních údajů při zajišťování obranných a bezpečnostních zájmů České republiky - str. 119
§ 43 Obecné ustanovení - str. 120
§ 44 Zpracovatelská smlouva - str. 124
§ 45 Odpovědnost zpracovatele - str. 124
§ 46 Povinnost osob při zabezpečení osobních údajů - str. 126
§ 47 Mlčenlivost - str. 128
§ 48 Výmaz osobních údajů  - str. 129
§ 49 Ochrana práv subjektu údajů - str. 129
Hlava V Úřad - str. 132
§ 50 Zřízení ÚOOÚ - str. 132
§ 51 Nezávislost ÚOOÚ - str. 134
§ 52 Předseda ÚOOÚ - str. 136
§ 53 Místopředseda ÚOOÚ - str. 137
§ 54 Činnosti Úřadu - str. 141
§ 55 Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy - str. 149
§ 56 Mezinárodní spolupráce  - str. 151
§ 57 Výroční zpráva - str. 153
§ 58 Oprávnění Úřadu na přístup k informacím  - str. 155
§ 59 Mlčenlivost zaměstnanců Úřadu - str. 158
§ 60 Opatření k odstranění nedostatků - str. 161
Hlava VI Přestupky - str. 163
§ 61 Přestupky proti zákazu zveřejnění osobních údajů - str. 163
§ 62 Přestupky proti Hlavě II a Nařízení - str. 167
§ 63 Přestupky proti Hlavě III a souvisejícím předpisům - str. 169
§ 64 Věcná příslušnost ÚOOÚ - str. 173
§ 65 Zvláštní ustanovení o odložení věci  - str. 174
Část druhá Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení - str. 179
§ 66 Přechodná ustanovení - str. 179
§ 67 Zrušovací ustanovení - str. 183
§ 68 Účinnost  - str. 185
Seznam použité literatury - str. 186
Věcný rejstřík - str. 187

Další nabídka k tématu

GDPR v personalistice, 2. vydání

GDPR v personalistice, 2. vydání

JUDr. Jiří Žůrek - Anag, spol. s r. o.

Pracovněprávní oblast představuje významnou oblast zpracování osobních údajů, která se dotýká velké části společnosti. Blíže ke struktuře a obsahu knihy Pravidla ochrany osobních údajů, jež stanovuje GDPR, je nutné aplikovat nejen u aktivních zaměstnanců, ale i u uchazečů a též ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

Alice Frýbová, Štěpán Holub, Lenka Švarcová, Pavlína Hlavenková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí je praktickým průvodcem pro všechny, kdo pracují s informacemi a osobními údaji. Kniha je přehledně rozdělená do dvou částí – části GDPR a části k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část GDPR pomáhá čtenářům s ... pokračování

Cena: 365 KčKOUPIT

Osobní údaje v kontextu GDPR

Osobní údaje v kontextu GDPR

Petra Melotíková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů v souvislosti s právem na soukromí. Autorka nejprve analyzuje aktuální právní úpravu v kontextu GDPR. V další části knihy se zaměřuje na praktické uplatnění ochrany osobních údajů ve školství, zdravotnictví a obecní samosprávě. ... pokračování

Cena: 308 KčKOUPIT

GDPR. Hmotné a procesní aspekty prakticky

GDPR. Hmotné a procesní aspekty prakticky

Ondřej Fiala, Jan Grepl, Ondřej Lichnovský - C. H. Beck

Publikace má za cíl být průvodcem jakéhokoli subjektu nejenom v hmotném právu GDPR. Autoři ji člení do tří bloků, z nichž hlavní část tvoří hmotné právo GDPR. Druhou část věnují procesní úpravě, v níž pojednávají nejenom o „dvoukolovém“ řízení (nalézacím a přestupkovém) před Úřadem ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů , který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů známého pod zkratkou GDPR; nový zákon, nařízení GDPR a některé ... pokračování

Cena: 65 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.