Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář, 2. vydání

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář, 2. vydání

Vychází druhé doplněné a aktualizované vydání praktického komentáře zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Zákon o zdravotních službách upravuje podmínky pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb bez ohledu na to, zda je poskytuje stát, kraj, obec, církev nebo soukromý vlastník. Stanoví povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb vůči správním orgánům, pacientům i dalším subjektům. Zakotvuje právní instituty, z nichž některé vyplývají z evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně, jako např. dříve vyslovená přání pacientů. Podrobně stanoví vzájemná práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb a pacientů.

Zákon o specifických zdravotních službách nahradil řadu dosud převážně prováděcích právních předpisů a řeší skutečně specifické úseky zdravotních služeb, jako jsou asistovaná reprodukce, sterilizace, kastrace, změna pohlaví, genetická vyšetření, ověřování nových lékařských postupů dosud nezavedených v klinické praxi, posudková péče, pracovně lékařské služby, lékařské ozáření, ochranné léčení a nově též protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba.

Praktický komentář upozorňuje na souvislosti obou zákonů s dalšími právními předpisy, zejména s občanským zákoníkem, trestním zákoníkem, a také s již zmíněnou evropskou Úmluvou o lidských právech a biomedicíně. Kromě upozornění na souvislosti s dalšími právními předpisy je tento praktický komentář zaměřen tak, aby byl pokud možno srozumitelným výkladem pro použití obou zákonů v praxi, a to nejen pro právníky, ale i pro zdravotnické pracovníky. Dá se určitě říci, že se jedná o jednu ze základních publikací v oblasti zdravotnického práva, která se nyní dočkala svého dalšího vydání.

Autoři tohoto komentáře jsou zkušenými praktiky v oblasti zdravotnického práva a jsou převážně právníky České lékařské komory.

Právní stav komentáře je k 1. 1. 2023.

autoři: Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Barbora Steinlauf, Aneta Stieranková; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 1. 6. 2023, 828 stran
ISBN: 978-80-7676-653-2

Cena: 1 760 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. XIX
Předmluva - str. XXIV
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (Zákon o zdravotních službách)
Část první Základní ustanovení (§ 1 až 4) - str. 1
§ 1 Základní ustanovení - str. 1
§ 2 Vymezení pojmů - str. 5
§ 3 Pacient, ošetřující zdravotník, individuální léčebný postup hospitalizace, registrující poskytovatel - str. 12
§ 4 Zdravotnické zařízení, návštěvní služba, obory zdravotní péče, náležitá odborná úroveň - str. 18
Část druhá Zdravotní služby a zdravotní péče (§ 5 až 14) - str. 27
Hlava I Druhy a formy zdravotní péče (§ 5 až 10) - str. 27
§ 5 Druhy zdravotní péče - str. 27
§ 6 Formy zdravotní péče - str. 32
§ 7 Ambulantní péče - str. 33
§ 8 Jednodenní péče - str. 35
§ 9 Lůžková péče - str. 36
§ 10 Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta - str. 38
Hlava II Obecné podmínky poskytování zdravotních služeb (§ 11 až 14) - str. 41
§ 11 Poskytování zdravotních služeb - str. 41
§ 11a Povolení k poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení - str. 45
§ 11b Zánik povolení k poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení - str. 47
§ 12 Způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání - str. 48
§ 13 Bezúhonnost - str. 51
§ 14 Odborný zástupce - str. 54
Část třetí Oprávnění k poskytování zdravotních služeb (§ 15 až 27) - str. 59
§ 15 Působnost správních orgánů - str. 59
§ 16 Podmínky udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - str. 60
§ 17 Překážky udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - str. 62
§ 18 Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - str. 63
§ 19 Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - str. 68
§ 20 Poskytování zdravotních služeb osobami usazenými nebo se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci - str. 71
§ 20a Podání žádosti o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - str. 74
§ 20b Obsah žádosti - str. 75
§ 21 Oznamování změn poskytovatelem - str. 76
§ 22 Zánik oprávnění k poskytování zdravotních služeb - str. 77
§ 23 Odejmutí oprávnění - str. 78
§ 24 Změna, pozastavení a odejmutí oprávnění - str. 82
§ 25 Oznamování změny, zániku a pozastavení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - str. 86
§ 26 Přerušení poskytování zdravotních služeb - str. 87
§ 27 Pokračování v poskytování zdravotních služeb - str. 89
Část čtvrtá Postavení pacienta a jiných osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (§ 28 až 44a) - str. 93
Hlava I Práva a povinnosti pacienta a jiných osob (§ 28 až 42) - str. 93
§ 28 Práva pacienta - str. 93
§ 29 Volba poskytovatele a zdravotnického zařízení v případě nezletilých pacientů - str. 104
§ 30 Komunikace s pacientem se smyslovým postižením - str. 108
§ 31 Právo na informace o zdravotním stavu - str. 112
§ 32 Právo vzdát se podání informace - str. 120
§ 33 Právo pacienta určit, koho lze informovat o jeho zdravotním stavu - str. 127
§ 34 Souhlas s poskytováním zdravotních služeb - str. 133
§ 35 Názor nezletilého a omezeně svéprávného pacienta na poskytnutí zdravotních služeb - str. 146
§ 36 Dříve vyslovené přání - str. 157
§ 37 Utajený porod - str. 165
§ 38 Hospitalizace a poskytnutí neodkladné péče bez souhlasu - str. 167
§ 39 Omezení volného pohybu pacienta - str. 177
§ 40 Oznamovací povinnost poskytovatele vůči soudu - str. 181
§ 41 Povinnosti pacienta - str. 184
§ 42 Práva a povinnosti zákonného zástupce - str. 189
Hlava II Zdravotní služby a zaopatření poskytované v dětských domovech pro děti do 3 let věku (§ 43 až 44) - str. 191
§ 43 Poskytování zdravotních služeb v dětských domovech - str. 191
§ 44 Příspěvek na úhradu zaopatření dítěte - str. 192
Hlava III Hospic (§ 44a) - str. 195
§ 44a Hospic - str. 195
Část pátá Postavení poskytovatele, zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (§ 45 až 51) - str. 197
§ 45 Povinnosti poskytovatele - str. 197
§ 46 Poskytovatel je povinen zajistit - str. 211
§ 47 Povinnosti poskytovatele jednodenní nebo lůžkové péče - str. 222
§ 48 Odmítnutí přijetí pacienta do péče a ukončení péče - str. 228
§ 49 Povinnosti zdravotnického pracovníka - str. 235
§ 50 Práva zdravotnického pracovníka - str. 238
§ 51 Zachování mlčenlivosti v souvislosti se zdravotními službami - str. 240
Část šestá Zdravotnická dokumentace a národní zdravotnický informační systém (§ 52 až 78) - str. 248
Hlava I Zpracování osobních údajů (§ 52) - str. 248
§ 52 Způsoby nakládání s rodným číslem pacienta - str. 248
Hlava II Zdravotnická dokumentace (§ 53 až 69c) - str. 249
§ 53 Povinnost vést zdravotnickou dokumentaci a její obsah - str. 249
§ 54 Způsob vedení zdravotnické dokumentace - str. 251
§ 54a Podmínky předávání zdravotnické dokumentace vedené v elektronické podobě - str. 253
§ 55 Vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě - str. 256
§ 56 Vedení zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu - str. 258
§ 56a Pacientský souhrn a jeho předávání - str. 259
§ 56b Komunikace prostřednictvím Národního kontaktního místa - str. 261
§ 56c Další předávání informací o zdravotním stavu a (ne)souhlas pacienta - str. 262
§ 56d Žádost o pacientský souhrn - str. 264
§ 57 Nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě úmrtí poskytovatele - str. 265
§ 58 Nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě pokračování v poskytování zdravotních služeb - str. 268
§ 59 Nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě ukončení poskytování zdravotních služeb - str. 269
§ 60 Předání zdravotnické dokumentace při zániku oprávnění - str. 271
§ 61 Zánik oprávnění k poskytování zdravotních služeb v souvislosti se zrušením organizační složky státu nebo územního 
samosprávného celku - str. 271
§ 62 Nakládání se zdravotnickou dokumentací před započetím s pokračováním v poskytování zdravotních služeb - str. 273
§ 63 Postup správního orgánu při převzetí a předání zdravotnické dokumentace - str. 273
§ 64 Přístup dalších osob k převzaté zdravotnické dokumentaci - str. 275
§ 65 Právo nahlížet do zdravotnické dokumentace - str. 276
§ 66 Pořizování výpisů a kopií ze zdravotnické dokumentace - str. 281
§ 67 Omezení nahlížení do zdravotnické dokumentace v případě zneužívání, týrání nebo ohrožování zdravého vývoje pacienta - str. 285
§ 68 Aplikace ustanovení § 66 a § 67 při převzetí zdravotnické dokumentace - str. 286
§ 69 Podrobnosti zdravotnické dokumentace stanovené prováděcím právním předpisem - str. 286
§ 69a Národní kontaktní místo - str. 289
§ 69b zrušen - str. 289
§ 69c Zajištění přístupu do Národního kontaktního místa - str. 289
Hlava III Národní zdravotnický informační systém (§ 70 až 78) - str. 293
§ 70 Národní zdravotnický informační systém I - str. 293
§ 71 Součinnost Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Českého statistického úřadu a statistického ústavu při poskytování údajů ze základních registrů a dalších informačních systémů veřejné správy - str. 299
§ 71a Poskytování údajů statistickému ústavu - str. 307
§ 71b Identifikace požadovaných údajů a požadavek podpisu žádosti - str. 308
§ 71c zrušen - str. 309
§ 72 Národní zdravotnický informační systém II - str. 309
§ 73 Účel zdravotnických registrů a přístup k údajům v nich vedeným - str. 311
§ 73a Resortní referenční statistiky - str. 317
§ 74 Národní registr poskytovatelů - str.  318
§ 75 Údaje předávané do Národního registru poskytovatelů - str. 321
§ 76 Národní registr zdravotnických pracovníků - str. 322
§ 77 Subjekty předávající údaje do Národního registru zdravotnických 
pracovníků - str. 325
§ 77a Národní registr hrazených zdravotních služeb - str. 327
§ 77b Počátek běhu lhůty - str. 329
§ 78 Podrobnosti zdravotnických registrů stanovené prováděcím právním předpisem - str. 330
Část sedmá Nakládání s odejmutými částmi lidského těla, tělem zemřelého, postup při úmrtí a pitvy (§ 79 až 92) - str. 333
§ 79 Úkony na těle zemřelého - str. 333
§ 80 Nakládání s částmi lidského těla a s tělem zemřelého - str. 336
§ 81 Uchování a použití odebrané části těla nebo těla zemřelého - str. 338
§ 82 Nakládání s plodem po potratu - str. 346
§ 83 Oznamovací povinnost při úmrtí nebo nálezu těla zemřelého - str. 347
§ 84 Prohlídka těla zemřelého - str. 348
§ 85 Prohlídky osob zemřelých ve výcvikovém prostoru, výkonu vazby a na dalších místech - str. 351
§ 86 Provádění prohlídky těla zemřelého - str. 352
§ 87 Postup při mimořádné události s hromadným úmrtím - str. 355
§ 88 Druhy pitev - str. 355
§ 88a Rozhodnutí o neprovedení pitvy - str. 362
§ 89 Povinnosti poskytovatele po provedení pitvy - str. 367
§ 90 Uložení těla zemřelého ve zdravotnickém zařízení - str. 368
§ 91 Zpopelnění části těla odebrané v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb - str. 368
§ 92 Náležitosti Listu o prohlídce zemřelého stanovené prováděcím právním předpisem - str. 370
Část osmá Stížnosti (§ 93 až 97) - str. 373
§ 93 Stížnost proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami - str. 373
§ 94 Vyřizování stížnosti správním orgánem - str. 377
§ 95 Složení nezávislé odborné komise a její fungování - str. 380
§ 96 Uložení nápravného opatření nebo podání podnětu - str. 382
§ 97 Jednání nezávislé odborné komise - str. 384
Část devátá Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb (§ 98 až 106) - str. 385
§ 98 Hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb - str. 385
§ 99 Žádost o udělení oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí - str. 388
§ 100 Rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí - str. 390
§ 101 Povinnosti osoby oprávněné provádět hodnocení kvality a bezpečí - str. 391
§ 102 Zánik oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí - str. 393
§ 103 Zaslání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí o změně nebo odejmutí oprávnění - str. 394
§ 104 Provádění hodnocení kvality a bezpečí - str. 395
§ 105 Certifikát kvality a bezpečí - str. 396
§ 106 Evidence poskytovatelů, kterým byl vydán certifikát - str. 397
Část desátá Kontrolní činnost (§ 107 až 109) - str. 399
§ 107 Kontrola poskytovatelů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb - str. 399
§ 108 Rozsah kontrolní činnosti - str. 400
§ 109 Oprávnění kontrolních orgánů - str. 401
Část jedenáctá Kraje (§ 110) - str. 403
§ 110 Odpovědnost kraje - str. 403
Část dvanáctá Fakultní nemocnice a centra vysoce specializované péče (§ 111 až 113e) - str. 407
§ 111 Fakultní nemocnice - str. 407
§ 112 Centrum vysoce specializované péče - str. 409
§ 113 Zánik statutu centra - str. 413
§ 113a Centrum vysoce specializované zdravotní péče pro pacienty se vzácným onemocněním - str. 414
§ 113b Urgentní příjem - str. 415
§ 113c Screeningové pracoviště I - str. 416
§ 113d Screeningové pracoviště II - str. 416
§ 113e Screeningové pracoviště III - str. 417
Část třináctá Pacientská organizace (§ 113f) - str. 419
§ 113f Spolky poskytující pomoc pacientům v ochraně jejich práv a zájmů - str. 419
Část čtrnáctá Přestupky (§ 114 až 118) - str. 423
§ 114 Přestupky fyzických osob - str. 423
§ 115 Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob - str. 424
§ 116 Přestupky osoby oprávněné provádět hodnocení kvality a bezpečí - str. 428
§ 117 Přestupky poskytovatele - str. 429
§ 118 Podmínky právní odpovědnosti a správní orgány oprávněné k ukládání sankcí - str. 439
Část patnáctá Společná, zmocňovací, přechodná a zrušovací ustanovení (§ 119 až 128) - str. 441
§ 119 nadpis vypuštěn - str. 441
§ 119a Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti - str. 442
§ 120 Zmocňovací ustanovení - str. 443
§ 121 Osoba oprávněná provozovat nestátní zdravotnické zařízení na základě rozhodnutí o registraci - str. 445
§ 122 Osoba oprávněná provozovat zdravotnické zařízení státu - str. 446
§ 123 Územní a ústřední znalecké komise - str. 447
§ 124 Provozování jeslí jako zdravotnických zařízení a kojenecké ústavy - str. 448
§ 125 Poskytovatel jednodenní a lůžkové péče - str. 448
§ 126 Poskytovatel se statutem centra - str. 448
§ 127 Registry zřizované Ministerstvem zdravotnictví - str. 449
§ 128 Zrušovací ustanovení - str. 451
Část šestnáctá Účinnost (§ 129) - str. 454
§ 129 Účinnost - str. 454
Příloha Národní zdravotní registry - str. 455
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 
Hlava I Obecná ustanovení (§ 1 až 2) - str. 461
§ 1 Předmět úpravy - str. 461
§ 2 Definice specifických zdravotních služeb - str. 465
Hlava II Zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek (§ 3 až 32) - str. 467
Díl 1 Asistovaná reprodukce (§ 3 až 11) - str. 467
§ 3 Asistovaná reprodukce - str.  467
§ 4 Poskytovatel asistované reprodukce - str. 474
§ 5 Metody a postupy asistované reprodukce - str. 475
§ 6 Podmínky provedení umělého oplodnění - str. 477
§ 7 Dárce a příjemkyně zárodečných buněk - str. 482
§ 8 Informační povinnost poskytovatele - str. 484
§ 9 Lidská embrya nevyužitá pro umělé oplodnění neplodného páru - str. 489
§ 10 Povinnost zachovávat anonymitu - str. 491
§ 11 Náhrada vynaložených výdajů dárci - str. 493
Díl 2 Sterilizace (§ 12 až 16) - str. 495
§ 12 Sterilizace - str. 495
§ 13 Sterilizace ze zdravotních důvodů - str. 497
§ 14 Sterilizace z jiných než zdravotních důvodů - str. 504
§ 15 Poučení pacienta - str. 505
§ 16 Zákaz provádění sterilizací - str. 510
Díl 3 Terapeutická kastrace, testikulární pulpektomie (§ 17 až 20) - str. 510
§ 17 Kastrace - str. 510
§ 18 Odborná komise - str. 518
§ 19 Písemný souhlas s provedením kastrace - str. 522
§ 20 Zákaz provádění kastrace - str. 523
Díl 4 Změna pohlaví transsexuálních pacientů (§ 21 až 23) - str. 524
§ 21 Změna pohlaví - str. 524
§ 22 Odborná komise - str. 533
§ 23 Písemný souhlas se změnou pohlaví - str. 537
Díl 5 Psychochirurgické výkony (§ 24 až 27) - str. 539
§ 24 Psychochirurgické výkony - str. 539
§ 25 Odborná komise - str. 542
§ 26 Písemný souhlas s provedením psychochirurgického výkonu - str. 547
§ 27 Zákaz provádění psychochirurgických výkonů - str. 548
Díl 6 Genetická vyšetření (§ 28 až 30) - str. 548
§ 28 Genetická vyšetření - str. 548
§ 29 Genetické vyšetření biologického materiálu - str. 558
§ 30 Změna lidského genomu, zákaz klonování - str. 561
Díl 7 Odběry lidské krve a jejích složek, léčba krví nebo jejími složkami (§ 31 až 32) - str. 562
§ 31 Odběry lidské krve a jejích složek - str. 562
§ 32 Léčba krví nebo jejími složkami - str. 566
Hlava III Ověřování nových postupů použitím metody, která dosud nebyla v klinické praxi na živém člověku zavedena (§ 33 až 40) - str. 571
§ 33 Nezavedená metoda - str. 571
§ 34 Informační povinnost poskytovatele nezavedené metody - str. 577
§ 35 Ověřování nezavedené metody - str. 580
§ 36 Povolení k ověřování nezavedené metody - str. 582
§ 37 Povinnosti poskytovatele před zahájením ověřování nezavedené metody - str. 585
§ 38 Etická komise - str. 585
§ 39 Povinnosti poskytovatele v průběhu ověřování nezavedené metody - str. 586
§ 40 Řízení o posouzení nezavedené metody a jejím zavedení do klinické praxe - str. 589
Hlava IV Posudková péče a lékařské posudky, pracovnělékařské služby, posuzování nemocí z povolání (§ 41 až 69a) - str. 591
Díl 1 Posudková péče a lékařské posudky (§ 41 až 52) - str. 591
§ 41 Posudková péče - str. 591
§ 42 Lékařský posudek - str. 593
§ 42a Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu - str. 598
§ 43 Lhůty pro vydání lékařského posudku - str. 600
§ 44 Předání, platnost a právní účinky lékařského posudku - str. 610
§ 45 Oznamovací povinnost posuzujícího lékaře - str. 618
§ 46 Přezkum lékařského posudku - str. 622
§ 47 Postup při přezkumu lékařského posudku - str. 629
§ 48 Zvláštní podmínky posouzení zdravotní způsobilosti a vydání lékařského posudku - str. 635
§ 49 Společná ustanovení pro posudkovou péči a lékařské posudky - str. 636
§ 50 Posouzení zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění - str. 639
§ 51 Posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, k tělesné výchově a sportu - str. 639
§ 52 Prováděcí právní předpis - str. 645
Díl 2 Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání (§ 53 až 60) - str. 646
§ 53 Pracovnělékařské služby - str. 646
§ 54 Poskytovatel pracovnělékařských služeb - str. 653
§ 55 Povinnosti zaměstnavatele - str. 663
§ 56 Povinnosti zaměstnance - str. 666
§ 57 Povinnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb - str. 669
§ 57a Pověřený poskytovatel - str. 676
§ 58 Úhrada pracovnělékařských služeb - str. 678
§ 58a Zajišťování pracovnělékařských služeb zaměstnavatelem na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu - str. 680
§ 59 Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání - str. 682
§ 60 Prováděcí právní předpisy - str. 686
Díl 3 Nemoci z povolání (§ 61 až 68) - str. 688
Oddíl 1 Posuzování a uznávání nemocí z povolání (§ 61 až 65) - str. 688
§ 61 Posuzování a uznávání nemocí z povolání I - str. 688
§ 62 Posuzování a uznávání nemocí z povolání II - str. 690
§ 63 Posuzování a uznávání nemocí z povolání III - str. 695
§ 64 Povinnost součinnosti zaměstnavatele - str. 697
§ 65 Prováděcí právní předpisy - str. 698
Oddíl 2 Povolení k uznávání nemocí z povolání (§ 66 až 68) - str. 699
§ 66 Povolení k uznávání nemocí z povolání - str. 699
§ 66a Zajištění uznávání nemocí z povolání z moci úřední - str. 701
§ 67 Oznamovací povinnost poskytovatele - str. 702
§ 68 Zánik povolení k uznávání nemocí z povolání - str. 703
Díl 4 Společná ustanovení pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci, výkonu státní služby, pracovnělékařské služby a posuzování a uznávání nemocí z povolání u příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil a u vězněných osob (§ 69 až 69a) - str. 704
§ 69 Společná ustanovení - str. 704
§ 69a Subsidiarita zákona o specifických zdravotních službách - str. 706
Hlava V Lékařské ozáření a klinické audity (§ 70 až 82) - str. 707
Díl 1 Lékařské ozáření (§ 70 až 73) - str. 707
§ 70 Lékařské ozáření - str. 707
§ 71 Povinnosti poskytovatele lékařského ozáření - str. 712
§ 72 Lékařské ozáření v rámci ověřování nezavedené metody - str. 716
§ 73 Národní radiologické standardy - str. 719
Díl 2 Klinické audity (§ 74 až 82) - str. 720
§ 74 Interní klinický audit - str. 720
§ 75 Externí klinický audit - str. 721
§ 76 Žádost o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu - str. 724
§ 77 Rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu - str. 727
§ 78 Povinnosti právnické osoby oprávněné provádět externí klinický audit - str. 729
§ 79 Zánik oprávnění k provádění externího klinického auditu - str. 729
§ 80 Zaslání rozhodnutí o změně nebo odejmutí oprávnění - str. 731
§ 81 Provádění hodnocení - str. 732
§ 82 Zpráva o provedení externího auditu - str. 732
Hlava VI Ochranné léčení (§ 83 až 89) - str. 735
§ 83 Ochranné léčení - str. 735
§ 84 Povinnost poskytovatele zdravotní služby převzít osobu k výkonu ochranného léčení - str. 739
§ 85 Práva a povinnosti poskytovatele zdravotní služby poskytujícího 
ochranné léčení - str. 741
§ 86 Propustka z ústavního ochranného léčení a odpovědnost - str. 743
§ 87 Návrh na změnu způsobu ochranné léčby, oznamovací povinnosti poskytovatele - str. 746
§ 87a Ochranné ústavní léčení nezletilého pacienta - str. 748
§ 88 Povinnosti pacienta - str. 749
§ 89 Náklady ochranného léčení - str. 750
Hlava VII Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba (§ 89a až 89e) - str. 753
§ 89a Vymezení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby - str. 753
§ 89b Umístění v záchytné stanici - str. 755
§ 89c Doprava do záchytné stanice - str. 758
§ 89d Oznamovací povinnost - str. 760
§ 89e Úhrada nákladů za poskytnutou záchytnou službu a za dopravu do záchytné stanice - str. 761
Hlava VIII Přestupky (§ 90 až 92a) - str. 765
§ 90 Přestupky - str. 765
§ 91 Správní delikty - str. 769
§ 92 Věcná příslušnost k projednání přestupků - str. 769
§ 92a Sankce fyzickým osobám, které se nepodrobí stanoveným opatřením - str. 770
Hlava IX Společná, přechodná a závěrečná ustanovení (§ 93 až 100) - str. 773
§ 93 Společná ustanovení - str. 773
§ 94 Úhrada a náhrady členům odborných komisí - str. 773
§ 95 Zmocnění k vydání prováděcích předpisů - str. 773
§ 96 Přechodná ustanovení - str. 775
§ 97 - str. 775
§ 98 - str. 776
§ 99 - str. 776
§ 100 Účinnost - str. 777
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 779
Slovo o autorech - str. 781
Věcný rejstřík k zákonu č. 372/2011 Sb. - str. 783
Věcný rejstřík k zákonu č. 373/2011 Sb. - str. 793

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, zákona o zdravotnické záchranné službě, zákona o elektronizaci zdravotnictví a zákona o některých opatřeních ve vztahu k Ukrajině. Dále zde najdete 18 vyhlášek a nařízení ... pokračování

Cena: 169 KčKOUPIT

Právo ve zdravotnictví

Právo ve zdravotnictví

Jaroslav Svejkovský, Ladislav Řípa a kolektiv - C. H. Beck

Publikace přináší kvalitní, logicky členěný pohled na problematiku současného světa zdravotnictví. Autoři stručně, jasně a logicky vysvětlují situace, do kterých se dostává nejeden poskytovatel zdravotních služeb. Lékaři a sestry zde mohou najít informace, jak reagovat na nepříjemné ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Elektronická preskripce v České republice a v evropském kontextu

Elektronická preskripce v České republice a v evropském kontextu

MUDr. Jan Bruthans, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Tato monografie představuje v této šíři doposud nikdy nepublikovaný popis vývoje a aktuálního stavu elektronizace zdravotnictví a elektronické preskripce v ČR i v EU. Podrobněji k obsahu ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

Zdravotnické právo

Zdravotnické právo

Petr Šustek, Tomáš Holčapek a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie představuje ojedinělou syntézu zdravotnického práva, jako svébytného právního odvětví, které již nesporně našlo své místo také v české právnické vědě a právní praxi. Multidisciplinární povaha zdravotnického práva, která ve své podstatě pramení ze vzájemného prolínání ... pokračování

Cena: 1 485 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.