Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem, 2. vydání

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem, 2. vydání

Aktualizované vydání zákona o zadávání veřejných zakázek přináší bohatý komentář k jednotlivým ustanovením. Nové vydání je obohaceno o poznatky a zkušenosti získané v období čtyř let, které od nabytí účinnosti zákona uplynuly.

Skvělý pomocník pro praxi

Kniha Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 9. 2020 přináší odpovědi na četné otázky, na něž nebylo v době nabytí účinnosti zákona možné jednoznačně odpovědět. Pomocí řady praktických příkladů vysvětluje, jak správně chápat a aplikovat jednotlivá ustanovení zákona.

Podrobněji k obsahu publikace

Publikace zohledňuje aktuální rozhodnutí orgánů dohledu a opírá se o bohaté zkušenosti autorů z praxe. Komentář se vedle základních institutů veřejného zadávání, k nimž patří jednotlivé kategorie zadavatelů, systematika druhů veřejných zakázek a stanovení jejich předpokládané hodnoty, podrobně věnuje jednotlivým postupům zadavatele v zadávacích řízeních, včetně koncesního řízení, a podmínkám pro jejich použití. Dále se zaměřuje na novinky v oblasti uzavírání rámcových dohod a dalších zvláštních postupů zadavatele a rozebírá aktuální požadavky týkající se uzavírání smluv a jejich změn. Publikace zahrnuje také prováděcí právní předpisy k zákonu a bohatou přílohovou část.

Využití publikace

Tato publikace bude proto cenným pomocníkem pro zadavatele, dodavatele, ale také administrátory veřejných zakázek a další osoby podílející se na průběhu zadávacích řízení.


autoři: Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Gerych, LLM.; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 26. 8. 2020, 1024 stran
ISBN: 978-80-7554-280-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva - str. 21
Seznam použitých zkratek - str. 22
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - str. 25
Část první – Obecná ustanovení - str. 25
Hlava I – Základní ustanovení - str. 25
§ 1 Předmět úpravy - str. 25
K § 1 - str. 26
§ 2 Zadání veřejné zakázky - str. 30
K § 2 - str. 31
§ 3 Druhy zadávacích řízení - str. 34
K § 3 - str. 34
§ 4 Zadavatel- str. 35
K § 4 - str. 36
§ 5 Dodavatel - str. 49
K § 5 - str. 49
§ 6 Zásady zadávání veřejných zakázek - str. 50
K § 6 - str. 50
Hlava II – Spolupráce zadavatele při zadávání veřejné zakázky - str. 55
§ 7 Společné zadávání - str. 55
K § 7 - str. 55
§ 8 Společné zadávání za účasti zadavatelů z různých členských států - str. 58
K § 8 - str. 58
§ 9 Centrální zadavatel - str. 59
K § 9 - str. 60
§ 10 Zákaz spolupráce nebo volby práva - str. 62
K § 10 - str. 62
§ 11 Vertikální spolupráce - str. 63
K § 11 - str. 64
§ 12 Horizontální spolupráce - str. 70
K § 12 - str. 70
§ 13 Podíl činnosti - str. 71
K § 13 - str. 72
Hlava III – Druhy a režimy veřejných zakázek - str. 73
Díl 1 – Druhy veřejných zakázek - str. 73
§ 14 - str. 73
K § 14 - str. 74
§ 15 Hlavní předmět veřejné zakázky - str. 79
K § 15 - str. 79
Díl 2 – Předpokládaná hodnota - str. 82
§ 16 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky - str. 82
K § 16 - str. 83
§ 17 Provozní jednotky - str. 87
K § 17 - str. 87
§ 18 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky rozdělené na části - str. 88
K § 18 - str. 88
§ 19 Předpokládaná hodnota veřejných zakázek pravidelné povahy - str. 91
K § 19 - str. 92
§ 20 Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na dodávky - str. 93
K § 20 - str. 93
§ 21 Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na služby - str. 94
K § 21 - str. 94
§ 22 Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na stavební práce - str. 95
K § 22 - str. 95
§ 23 Předpokládaná hodnota ve zvláštních případech - str. 96
K § 23 - str. 96
Díl 3 – Režim veřejné zakázky - str. 96
§ 24 - str. 96
K § 24 - str. 97
§ 25 Nadlimitní veřejná zakázka - str. 98
K § 25 - str. 98
§ 26 Podlimitní veřejná zakázka - str. 103
K § 26 - str. 103
§ 27 Veřejná zakázka malého rozsahu - str. 105
K § 27 - str. 105
§ 28 Vymezení některých dalších pojmů - str. 108
K § 28 - str. 110
HLAVA IV – Výjimky - str. 116
Obecně k výjimkám - str. 116
§ 29 Obecné výjimky - str. 118
K § 29 - str. 121
§ 30 Výjimky pro podlimitní veřejné zakázky - str. 134
K § 30 - str. 135
§ 31 Výjimka pro veřejné zakázky malého rozsahu - str. 136
K § 31 - str. 136
Hlava V – Smíšená zakázka - str. 138
§ 32 - str. 138
K § 32 - str. 138
Část druhá – Základní ustanovení o zadávacích řízeních - str. 139
§ 33 Předběžné tržní konzultace - str. 139
K § 33 - str. 139
§ 34 Předběžné oznámení - str. 142
K § 34 - str. 142
§ 35 Veřejné zakázky rozdělené na části - str. 143
K § 35 - str. 143
§ 36 Zadávací podmínky - str. 146
K § 36 - str. 147
§ 37 Podmínky účasti v zadávacím řízení - str. 156
K § 37 - str. 157
§ 38 Vyhrazené veřejné zakázky - str. 163
K § 38 - str. 164
§ 39 Průběh zadávacího řízení - str. 165
K § 39 - str. 165
§ 40 Zadávací lhůta - str. 169
K § 40 - str. 169
§ 41 Jistota - str. 171
K § 41 - str. 171
§ 42 Komise a přizvaní odborníci - str. 175
K § 42 - str. 176
§ 43 Smluvní zastoupení zadavatele - str. 178
K § 43 - str. 178
§ 44 Střet zájmů - str. 180
K § 44 - str. 180
§ 45 Předložení dokladů - str. 182
K § 45 - str. 183
§ 46 Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů - str. 188
K § 46 - str. 188
§ 47 Účastník zadávacího řízení - str. 196
K § 47 - str. 197
§ 48 Vyloučení účastníka zadávacího řízení - str. 198
K § 48 - str. 200
§ 49 Opatření k nápravě - str. 210
K § 49 - str. 210
§ 50 Oznámení o výběru - str. 210
K § 50 - str. 211
§ 51 Ukončení zadávacího řízení - str. 211
K § 51 - str. 212
Část třetí – Podlimitní režim - str. 214
§ 52 Volba druhu zadávacího řízení - str. 214
K § 52 - str. 214
§ 53 Zjednodušené podlimitní řízení - str. 216
K § 53 - str. 217
§ 54 Lhůty pro podlimitní veřejné zakázky - str. 223
K § 54 - str. 223
Část čtvrtá – Nadlimitní režim - str. 225
Hlava I – Volba druhu zadávacího řízení - str. 225
§ 55 - str. 225
K § 55 - str. 225
Hlava II – Otevřené řízení - str. 228
§ 56 - str. 228
K § 56 - str. 229
§ 57 Lhůty v otevřeném řízení - str. 229
K § 57 - str. 230
Hlava III – Užší řízení - str. 231
§ 58 - str. 231
K § 58 - str. 232
§ 59 Lhůty v užším řízení - str. 233
K § 59 - str. 234
Hlava IV – Jednací řízení s uveřejněním - str. 235
§ 60 Podmínky použití - str. 235
K § 60 - str. 236
§ 61 Postup v řízení - str. 239
K § 61 - str. 241
§ 62 Lhůty v jednacím řízení s uveřejněním - str. 244
K § 62 - str. 244
Hlava V – Jednací řízení bez uveřejnění - str. 246
§ 63 Obecné podmínky použití - str. 246
K § 63 - str. 247
§ 64 Podmínky použití pro veřejné zakázky na dodávky - str. 253
K § 64 - str. 254
§ 65 Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby - str. 254
K § 65 - str. 255
§ 66 Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby nebo stavební práce - str. 257
K § 66 - str. 257
§ 67 Postup v řízení - str. 258
K § 67 - str. 259
Hlava VI – Řízení se soutěžním dialogem - str. 259
§ 68 - str. 259
K § 68 - str. 260
§ 69 Průběh soutěžního dialogu - str. 262
K § 69 - str. 263
Hlava VII – Řízení o inovačním partnerství - str. 266
§ 70 Podmínky použití - str. 266
K § 70 - str. 266
§ 71 Fáze inovačního partnerství - str. 267
K § 71 - str. 267
§ 72 Postup v řízení - str. 268
K § 72 - str. 269
Hlava VIII – Zadávací podmínky v nadlimitním režimu - str. 271
Díl 1 – Kvalifikace pro nadlimitní režim - str. 271
Oddíl 1 – Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci pro nadlimitní režim - str. 271
§ 73 - str. 271
K § 73 - str. 272
§ 74 Základní způsobilost - str. 274
K § 74 - str. 275
§ 75 Prokázání základní způsobilosti - str. 278
K § 75 - str. 279
§ 76 Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení - str. 280
K § 76 - str. 281
§ 77 Profesní způsobilost - str. 282
K § 77 - str. 283
Oddíl 2 – Ekonomická kvalifikace - str. 285
§ 78 Kritérium ekonomické kvalifikace a jeho prokázání - str. 285
K § 78 - str. 286
Oddíl 3 – Technická kvalifikace - str. 288
§ 79 Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání - str. 288
K § 79 - str. 289
§ 80 Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení - str. 301
K § 80 - str. 301
Oddíl 4 – Společná ustanovení ke kvalifikaci - str. 302
§ 81 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí - str. 302
K § 81 - str. 303
§ 82 Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů - str. 303
K § 82 - str. 303
§ 83 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob - str. 304
K § 83 - str. 304
§ 84 Společné prokazování kvalifikace - str. 308
K § 84 - str. 308
§ 85 Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele - str. 310
K § 85 - str. 310
§ 86 Doklady o kvalifikaci - str. 312
K § 86 - str. 312
§ 87 Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky - str. 314
K § 87 - str. 314
§ 88 Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení - str. 315
K § 88 - str. 316
Díl 2 – Technické podmínky pro nadlimitní režim - str. 318
§ 89 - str. 318
K § 89 - str. 319
§ 90 Normy nebo technické dokumenty - str. 323
K § 90 - str. 324
§ 91 - str. 325
K § 91 - str. 325
§ 92 Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce - str. 326
K § 92 - str. 326
§ 93 Podmínky přístupnosti - str. 328
K § 93 - str. 328
§ 94 Štítky - str. 328
K § 94 - str. 329
§ 95 Zkušební protokoly, osvědčení a další doklady - str. 330
K § 95 - str. 331
Díl 3 – Společná ustanovení o zadávacích podmínkách pro nadlimitní režim - str. 331
§ 96 Dostupnost zadávací dokumentace - str. 331
K § 96 - str. 332
§ 97 Prohlídka místa plnění - str. 335
K § 97 - str. 335
§ 98 Vysvětlení zadávací dokumentace - str. 335
K § 98 - str. 336
§ 99 Změna nebo doplnění zadávací dokumentace - str. 338
K § 99 - str. 339
§ 100 Vyhrazené změny závazku - str. 341
K § 100 - str. 342
§ 101 Rozdělení veřejné zakázky na části - str. 347
K § 101 - str. 348
§ 102 Varianty - str. 351
K § 102 - str. 51
§ 103 Podmínky sestavení a podání nabídek - str. 353
K § 103 - str. 354
§ 104 Další podmínky pro uzavření smlouvy - str. 357
K § 104 - str. 358
§ 105 Využití poddodavatele - str. 360
K § 105 - str. 360
§ 106 Platby poddodavatelům - str. 364
K § 106 - str. 364
Hlava IX – Průběh řízení po podání nabídek pro nadlimitní režim - str. 365
§ 107 Nabídky - str. 365
K § 107 - str. 365
§ 108 Otevírání nabídek - str. 369
K § 108 - str. 369
§ 109 Otevírání nabídek v elektronické podobě - str. 370
K § 109 - str. 370
§ 110 Otevírání nabídek v listinné podobě - str. 372
K § 110 - str. 373
§ 111 Snížení počtu účastníků zadávacího řízení - str. 377
K § 111 - str. 378
§ 112 Snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení - str. 380
K § 112 - str. 380
§ 113 Mimořádně nízká nabídková cena - str. 381
K § 113- str. 382
Hlava X – Hodnocení nabídek v nadlimitním režimu - str. 390
Díl 1 – Ekonomická výhodnost nabídek - str. 390
§ 114 - str. 390
K § 114 - str. 391
§ 115 Pravidla pro hodnocení nabídek - str. 394
K § 115- str. 394
§ 116 Kritéria kvality - str. 397
K § 116 - str. 398
§ 117 Náklady životního cyklu - str. 403
K § 117 - str. 404
§ 118 Metoda pro stanovení nákladů životního cyklu - str. 406
K § 118 - str. 406
Díl 2 – Postup při hodnocení nabídek - str. 407
§ 119 - str. 407
K § 119- str. 408
§ 120 Podmínky použití elektronické aukce - str. 411
K § 120 - str. 412
§ 121 Průběh elektronické aukce - str. 415
K § 121 - str. 416
Hlava XI – Výběr dodavatele - str. 418
§ 122 Výběr dodavatele - str. 418
K § 122 - str. 419
§ 123 Oznámení o výběru dodavatele - str. 426
K § 123 - str. 427
HLAVA XII – Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku - str. 430
§ 124 - str. 430
K § 124 - str. 431
§ 125 Postup po vyloučení vybraného dodavatele - str. 434
K § 125 - str. 434
§ 126 Oznámení o výsledku zadávacího řízení - str. 435
K § 126 - str. 436
Hlava XIII – Zrušení zadávacího řízení - str. 436
§ 127 Důvody zrušení zadávacího řízení - str. 436
K § 127 - str. 437
§ 128 Sdělení a oznámení o zrušení zadávacího řízení - str. 446
K § 128 - str. 446
Část pátá– Zjednodušený režim - str. 447
§ 129 - str. 447
K § 129 - str. 448
Část šestá – Zvláštní postupy - str. 453
Hlava I – Obecné ustanovení - str. 453
§ 130 - str. 453
K § 130 - str. 453
Hlava II – Rámcová dohoda - str. 454
§ 131 Obecná ustanovení o rámcových dohodách - str. 454
K § 131 - str. 454
§ 132 Zadávací řízení na uzavření rámcové dohody - str. 458
K § 132 - str. 459
§ 133 Výběr účastníků rámcové dohody - str. 465
K § 133 - str. 465
§ 134 Postup bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody - str. 467
K § 134 - str. 467
§ 135 Postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody - str. 468
K § 135 - str. 468
§ 136 Ověřování kvalifikace účastníků rámcové dohody - str. 469
K § 136 - str. 470
§ 137 Oznámení o uzavření smlouvy - str. 471
K § 137 - str. 471
Hlava III – Dynamický nákupní systém - str. 471
§ 138 Obecná ustanovení - str. 471
K § 138 - str. 472
§ 139 Zavedení dynamického nákupního systému - str. 473
K § 139 - str. 474
§ 140 Zařazení do zavedeného dynamického nákupního systému - str. 476
K § 140 - str. 476
§ 141 Zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému - str. 478
K § 141 - str. 478
§ 142 Oznámení o uzavření smlouvy - str. 479
K § 142 - str. 479
Hlava IV – Soutěž o návrh - str. 480
§ 143 - str. 480
K § 143 - str. 480
§ 144 Soutěžní podmínky soutěže o návrh - str. 484
K § 144 - str. 484
§ 145 Otevřená soutěž o návrh - str. 486
K § 145 - str. 486
§ 146 Užší soutěž o návrh - str. 487
K § 146 - str. 487
§ 147 Snížení počtu návrhů - str. 489
K § 147- str. 489
§ 148 Porota - str. 489
K § 148 - str. 490
§ 149 Oznámení o výběru návrhu - str. 493
K § 149 - str. 493
§ 150 Oznámení o ukončení soutěže o návrh - str. 494
K § 150 - str. 494
Část sedmá – Postup pro zadávání sektorových veřejných zakázek - str. 495
Hlava I – Obecná ustanovení - str. 495
§ 151 Sektorová veřejná zakázka - str. 495
K § 151- str. 496
§ 152 Zvláštní nebo výhradní práva - str. 498
K § 152 - str. 498
§ 153 Relevantní činnost - str. 499
K § 153 - str. 501
§ 154 Hospodářská soutěž související s výkonem relevantní činnosti - str. 504
K § 154 - str. 505
§ 155 Zakázky zadávané přidruženým osobám - str. 506
K § 155 - str. 507
§ 156 Zakázky zadávané společným podnikům - str. 510
K § 156 - str. 511
§ 157 Sdělení Evropské komisi - str. 511
K § 157 - str. 511
HLAVA II – Zvláštní pravidla pro zadávání sektorových veřejných zakázek - str. 512
§ 158 Zvláštní ustanovení pro výjimky pro sektorové veřejné zakázky - str. 512
K § 158 - str. 512
§ 159 Výjimky pro dodávky vody, paliv nebo energie - str. 514
K § 159 - str. 515
§ 160 Výjimka pro veřejného zadavatele poskytujícího poštovní služby - str. 515
K § 160 - str. 516
§ 161 Zvláštní ustanovení pro volbu zadávacího řízení - str. 516
K § 161 - str. 516
§ 162 Zvláštní ustanovení pro jednací řízení bez uveřejnění - str. 517
K § 162 - str. 517
§ 163 Zvláštní ustanovení pro užší řízení a jednací řízení s uveřejněním - str. 519
K § 163 - str. 519
§ 164 Zvláštní ustanovení pro zahájení zadávacích řízení - str. 520
K § 164 - str. 521
§ 165 Systém kvalifikace - str. 521
K § 165 - str. 522
§ 166 Vedení systému kvalifikace - str. 524
K § 166 - str. 525
§ 167 Zvláštní ustanovení o zadávacích podmínkách - str. 527
K § 167 - str. 527
§ 168 Nabídky zahrnující dodávky ze třetích zemí - str. 528
K § 168 - str. 529
§ 169 Zvláštní ustanovení pro rámcové dohody - str. 530
K § 169 - str. 531
§ 170 Zvláštní ustanovení o zrušení zadávacího řízení - str. 531
K § 170 - str. 531
§ 171 Zvláštní ustanovení o dokumentaci zadávacího řízení - str. 533
K § 171 - str. 533
§ 172 Zvláštní ustanovení o písemné zprávě zadavatele - str. 534
K § 172 - str. 534
§ 173 Zvláštní ustanovení pro změnu závazku ze smlouvy - str. 534
K § 173 - str. 534
Část osmá – Postup pro zadávání koncesí - str. 535
Hlava I – Obecná ustanovení - str. 535
§ 174 Koncese - str. 535
K § 174 - str. 536
§ 175 Metody výpočtu předpokládané hodnoty koncese - str. 541
K § 175 - str. 542
Hlava II – Pravidla pro zadávání koncesí - str. 543
§ 176 Volba druhu zadávacího řízení - str. 543
K § 176 - str. 543
§ 177 Zvláštní výjimky pro koncese - str. 544
K § 177 - str. 545
§ 178 Koncese malého rozsahu - str. 547
K § 178 - str. 547
§ 179 Doba trvání koncese - str. 548
K § 179 - str. 548
Hlava III – Koncesní řízení - str. 549
§ 180 Postup v koncesním řízení - str. 549
K § 180 - str. 550
§ 181 Lhůty - str. 553
K § 181 - str. 553
§ 182 Technické podmínky - str. 554
K § 182 - str. 555
§ 183 Hodnocení nabídek v koncesním řízení - str. 556
K § 183 - str. 556
§ 184 Výběr dodavatele a ukončení koncesního řízení - str. 557
K § 184 - str. 558
§ 185 Oznámení o výsledku koncesního řízení - str. 558
K § 185 - str. 558
Hlava IV – Zvláštní ustanovení k uzavření a změně smlouvy - str. 559
§ 186 Stanovisko Ministerstva financí - str. 559
K § 186 - str. 560
Část devátá – Postup pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti - str. 563
Hlava I – Obecná ustanovení - str. 563
§ 187 Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti - str. 563
K § 187 - str. 563
§ 188 Zvláštní ustanovení o centrálním zadavateli - str. 565
K § 188 - str. 565
§ 189 Zvláštní ustanovení o vertikální spolupráci - str. 566
K § 189 - str. 566
§ 190 Zvláštní ustanovení o horizontální spolupráci - str. 569
K § 190 - str. 569
Hlava II – Zvláštní pravidla pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti - str. 570
§ 191 Zvláštní ustanovení pro výjimky pro zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti - str. 570
K § 191- str. 571
§ 192 Bezpečnost utajovaných informací - str. 571
K § 192 - str. 572
§ 193 Zabezpečení dodávek - str. 573
K § 193 - str. 574
§ 194 Zvláštní ustanovení o profesní způsobilosti - str. 576
K § 194 - str. 577
§ 195 Zvláštní ustanovení o způsobilosti účastníka zadávacího řízení - str. 577
K § 195 - str. 578
§ 196 Zvláštní ustanovení o kritériích technické kvalifikace - str. 578
K § 196 - str. 578
§ 197 Zvláštní ustanovení o normách a technických dokumentech - str. 580
K § 197 - str. 580
§ 198 Zvláštní ustanovení pro jednací řízení bez uveřejnění - str. 581
K § 198 - str. 582
§ 199 Zvláštní ustanovení pro jednací řízení s uveřejněním - str. 585
K § 199 - str. 585
§ 200 Zvláštní ustanovení o užším řízení - str. 585
K § 200 - str. 586
§ 201 Zvláštní ustanovení o lhůtách pro nadlimitní veřejné zakázky - str. 586
K § 201 - str. 587
§ 202 Zvláštní ustanovení o lhůtách pro podlimitní veřejné zakázky - str. 587
K § 202 - str. 587
§ 203 Zvláštní ustanovení o zákazu uzavření smlouvy - str. 588
K § 203 - str. 588
§ 204 Zvláštní ustanovení pro rámcové dohody - str. 589
K § 204 - str. 589
§ 205 Zvláštní ustanovení o písemné zprávě zadavatele - str. 89
K § 205 - str. 589
HLAVA III – Zvláštní ustanovení o poddodavatelích - str. 590
§ 206 - str. 590
K § 206 - str. 591
§ 207 Postup při výběru poddodavatele - str. 592
K § 207 - str. 593
§ 208 Oznámení o poddodávce - str. 594
K § 208 - str. 595
HLAVA IV – Zvláštní ustanovení pro změny závazků ze smluv na veřejnou zakázku - str. 596
§ 209 - str. 596
K § 209 - str. 596
Část desátá – Společná ustanovení - str. 596
§ 210 Souběh činností - str. 596
K § 210 - str. 597
§ 211 Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem - str. 599
K § 211 - str. 600
§ 212 Uveřejňování formulářů - str. 604
K § 212 - str. 606
§ 213 Elektronické nástroje - str. 609
K § 213 - str. 610
§ 214 Profil zadavatele - str. 611
K § 214 - str. 612
§ 215 Elektronické katalogy - str. 613
K § 215 - str. 614
§ 216 Uchovávání dokumentace o zadávacím řízení - str. 615
K § 216- str. 615
§ 217 Písemná zpráva zadavatele - str. 616
K § 217 - str. 617
§ 218 Ochrana informací - str. 618
K § 218 - str. 619
§ 219 Uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny - str. 620
K § 219 - str. 621
§ 220 Citlivá činnost - str. 623
K § 220 - str. 624
§ 221 Fakturace za plnění veřejné zakázky - str. 624
K § 221 v24
§ 222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku - str. 625
K § 222 - str. 627
§ 223 Ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku - str. 645
K § 223 - str. 645
Část jedenáctá – Informační systém o veřejných zakázkách - str. 649
§ 224 Informační systém o veřejných zakázkách - str. 649
K § 224 - str. 649
Hlava I – Věstník veřejných zakázek - str. 650
§ 225 Provozování Věstníku veřejných zakázek - str. 650
K § 225 - str. 650
Hlava II – Seznam kvalifikovaných dodavatelů - str. 651
§ 226 Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů - str. 651
K § 226 - str. 651
§ 227 Údaje evidované v seznamu - str. 652
K § 227 - str. 652
§ 228 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - str. 652
K § 228 - str. 653
§ 229 Vydání výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - str. 654
K § 229 - str. 654
§ 230 Zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů - str. 655
K § 230 - str. 655
§ 231 Změny v seznamu kvalifikovaných dodavatelů - str. 656
K § 231 - str. 657
§ 232 Vyřazení ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - str. 658
K § 232 - str. 658
Část dvanáctá – Systém certifikovaných dodavatelů - str. 658
§ 233 Systém certifikovaných dodavatelů - str. 658
K § 233 - str. 659
§ 234 Prokazování certifikátem - str. 659
K § 234 - str. 659
§ 235 Schválení systému - str. 661
K § 235 - str. 661
§ 236 Změna a zrušení systému - str. 663
K § 236 - str. 664
§ 237 Povinnosti správce systému - str. 665
K § 237 - str. 665
§ 238 Vydavatel certifikátu - str. 665
K § 238 - str. 666
§ 239 Certifikát - str. 666
K § 239 - str. 666
§ 240 Změny v kvalifikaci dodavatele a odejmutí certifikátu - str. 667
K § 240 - str. 667
Část třináctá – Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele - str. 668
Hlava I – Námitky - str. 668
§ 241 Podání námitek - str. 668
K § 241 - str. 669
§ 242 Lhůty pro podání námitek - str. 672
K § 242 - str. 673
§ 243 Vzdání se práva podat námitky - str. 674
K § 243 - str. 674
§ 244 Náležitosti námitek - str. 675
K § 244 - str. 675
§ 245 Vyřízení námitek - str. 677
K § 245 - str. 678
§ 246 Zákaz uzavření smlouvy - str. 679
K § 246 - str. 680
§ 247 Námitky po zavedení inovačního partnerství - str. 681
K § 247 - str. 682
Hlava II – Dozor nad dodržováním zákona - str. 682
Díl 1 – Dozor nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy - str. 682
§ 248 Výkon dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy - str. 682
K § 248 - str. 683
Díl 2 – Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele - str. 686
§ 249 Zahájení řízení - str. 686
K § 249 - str. 687
§ 250 - str. 687
K § 250 - str. 688
§ 251 - str. 688
K § 251 - str. 689
§ 252 - str. 692
K § 252 - str. 693
§ 253 Zvláštní ustanovení o návrhu proti postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení - str. 694
K § 253 - str. 694
§ 254 Zvláštní ustanovení o návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy - str. 695
K § 254 - str. 696
§ 255 Kauce - str. 698
K § 255 - str. 699
§ 256 Účastníci řízení - str. 701
K § 256 - str. 701
§ 257 Zastavení řízení - str. 702
K § 257 - str. 703
§ 258 Zvláštní ustanovení o jednání předcházejícím zahájení řízení - str. 704
K § 258 - str. 704
§ 259 (zrušen) - str. 705
K § 259 - str. 705
§ 260 Zvláštní ustanovení o ochraně informací - str. 706
K § 260 - str. 706
§ 261 Zvláštní ustanovení o průběhu řízení - str. 706
K § 261 - str. 707
§ 262 Zvláštní ustanovení o řízení o rozkladu - str. 709
K § 262 - str. 709
§ 263 - str. 709
K § 263 - str. 710
§ 264 - str. 716
K § 264 - str. 717
§ 265 - str. 720
K § 265 - str. 720
§ 266 Náklady řízení - str. 721
K § 266 - str. 721
§ 267 Návrh po ukončení fáze inovačního partnerství - str. 722
K § 267 - str. 722
Díl 3 – Přestupky - str. 724
§ 268 Přestupky zadavatele - str. 724
K § 268 - str. 724
§ 269 Přestupky při uveřejňování - str. 728
K § 269 - str. 728
§ 270 Společná ustanovení k přestupkům - str. 728
K § 270 - str. 729
Díl 4 – Společná ustanovení o výkonu dozoru - str. 736
§ 271 Povinnost mlčenlivosti a ochrana obchodního tajemství - str. 736
K § 271 - str. 736
§ 272 Uveřejňování pravomocných rozhodnutí Úřadu - str. 736
K § 272 - str. 736
Část čtrnáctá – Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 737
§ 273 Přechodná ustanovení pro zadávání veřejných zakázek - str. 737
K § 273 - str. 738
§ 274 Přechodná ustanovení k dohledu nad dodržováním zákona - str. 741
K § 274- str. 741
§ 275 Přechodná ustanovení pro informační systém a uveřejňování - str. 742
K § 275 - str. 742
§ 276 Přechodná ustanovení pro seznam kvalifikovaných dodavatelů - str. 742
K § 276 - str. 743
§ 277 Přechodná ustanovení pro systémy certifikovaných dodavatelů - str. 744
K § 277 - str. 745
§ 278 Zrušovací ustanovení - str. 746
K § 278 - str. 748
Část patnáctá – Účinnost - str. 749
§ 279 - str. 749
K § 279 - str. 749
Přechodná a závěrečná ustanovení z novel - str. 751
Poznámky k zákonu č. 134/2016 Sb. - str. 751
Příloha č. 1 – Seznam vojenského materiálu podle § 28 písm. n) - str. 755
Příloha č. 2 – Seznam služeb, které není zadavatel v souladu s § 29 písm. n) povinen zadávat podle zákona - str. 759
Seznam činností, které je zadavatel při naplnění § 29 písm. r) povinen zadávat podle zákona - str. 759
Příloha č. 3 – Trestné činy pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) - str. 760
Příloha č. 4 – Seznam služeb, které se zadávají ve zjednodušeném režimu podle § 129 - str. 761
Příloha č. 5 – Seznam právních předpisů podle § 152 odst. 2 písm. b) - str. 764
Příloha č. 6 – Náležitosti výzev podle § 53 odst. 1, § 58 odst. 3 a 5, § 61 odst. 5 a 11, § 68 odst. 4, § 69 odst. 6, § 72 odst. 4, § 141 odst. 1 - str. 765
Přílohová část - str. 767
Vyhláška č. 168/2016 Sb.,
o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele - str. 769
Vyhláška č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - str. 841
Vyhláška č. 170/2016 Sb.,
o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek - str. 846
Nařízení vlády č. 172/2016 Sb.,
o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek - str. 847
Nařízení vlády č. 173/2016 Sb.,
o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel - str. 854
Vyhláška č. 248/2016 Sb.,
o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek - str. 861
Vyhláška č. 260/2016 Sb.,
o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody - str. 864
Prováděcí nařízení komise (EU) 2015/1986 - str. 887
Použitá literatura - str. 1013
O autorech- str. 1016
O knize - str. 1019

Další nabídka k tématu

Základní principy zadávání veřejných zakázek

Základní principy zadávání veřejných zakázek

Kateřina Burešová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie se zabývá základními zásadami a základními principy zadávání veřejných zakázek. Přináší nový úhel pohledu na právní úpravu veřejného zadávání, a to způsobem propojujícím normy národní, evropské i mezinárodní. Obsah této publikace vyplňuje doposud prázdné místo v aplikaci ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář, 2. vydání

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář, 2. vydání

Vilém Podešva, Jiří Votrubec, Lukáš Sommer, Jan Bořuta, Martin Fišer, Martin Flaškár, Jiří Harnach, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zásadní a dlouho očekávaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek, vyhlášená pod č. 166/2023 Sb., nabyla účinnosti ke dni 16. 7. 2023. Tato novela přináší komplexní revizi zákona, kdy zejména odstraňuje nedostatky transpozice unijních zadávacích směrnic, zpřesňuje některá ...

Cena: 2 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Zadávání veřejných zakázek, vybrané aspekty a instituty

Zadávání veřejných zakázek, vybrané aspekty a instituty

Marcela Káňová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zadávání veřejných zakázek. Vybrané aspekty a instituty věnuje pozornost otázkám, které sice nejsou nové, ale u nichž je třeba stále hledat řešení nejen v rozhodovací praxi Úřadu a judikatuře českých soudů, ale i evropské judikatuře. Vybranými aspekty a instituty, jimiž ...

Cena: 570 KčKOUPIT

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

Kamil Jelínek - C. H. Beck

Publikace je věnována analýze právních povinností, které plynou orgánům veřejné správy – zásadně v pozici veřejných zadavatelů ve smyslu § 4 ZVZ – z vybraných veřejnoprávních předpisů ve vztahu k pořizování a ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

Kamil Jelínek, Vojtěch Dědek, Jan Šlesinger, Richard Staňo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář zákona o zadávání veřejných zakázek reflektuje zadavatelskou praxi a otázky, které se od účinnosti komentovaného zákona vytvořily. Snaží se na ně nabízet validní odpovědi, a to primárně v rozhodovací praxi správních soudů i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ...

Cena: 1 650 KčKOUPIT

Veřejné zakázky, 2. vydání

Veřejné zakázky, 2. vydání

Lucie Balýová - C. H. Beck

Téma veřejných zakázek je velmi aktuální, neboť jejich prostřednictvím se vynakládají značné veřejné prostředky. Bohužel se nad problematikou zadávání veřejných zakázek vznáší aura velké složitosti a obtížnosti, ačkoliv jde o proces, který by měl být každému subjektu, jenž je ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Veřejné stavební investice

Veřejné stavební investice

Zdeněk Dufek, Jana Korytátová, Tomáš Apeltauer, Vít Hromádka, Petr Fiala, Rostislav Dochytka, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přehledným způsobem shrnuje témata, kterými se musí zabývat osoby podílející se na realizaci veřejných stavebních investic. Obsahuje poznatky a doporučení z hlediska projektového řízení, hodnocení projektů, managementu rizik, výběru dodavatelů, smluvních vztahů, sestavování ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Přezkum veřejných zakázek

Přezkum veřejných zakázek

Robert Krč - C. H. Beck

Publikace představuje první monografické zpracování tohoto tématu v české právnické literatuře. Pojednává o přezkumu veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V knize jsou rozebrány postupy pro podání a vyřízení námitek, podání návrhu, případně ...

Cena: 390 KčKOUPIT

BIM pro veřejné zadavatele

BIM pro veřejné zadavatele

Zdeněk Dufek, Pavel Koukal, Petr Fiala, Rudolf Vyhnálek, Josef Remeš, Marek Jedlička - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace stručnou formou seznamuje zadavatele veřejných zakázek s problematikou informačního modelování staveb (BIM), tzn. procesem, který umožňuje efektivní výměnu informací v rámci návrhu, realizace i užívání stavebního objektu. Záměrem autorů je především vysvětlit principy, ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.