Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o veřejném zdravotním pojištění - Komentář

Zákon o veřejném zdravotním pojištění - Komentář

Po více než 20 letech účinnosti zákona č. 48/1997 Sb. přichází na trh jeho první ucelený komentář. Zákon o veřejném zdravotním pojištění přitom dopadá na prakticky všechny činnosti v tuzemském zdravotnictví a po více než 60 novelizacích není jeho výklad vždy jednoduchý, i s ohledem na to, že do předpisu zasáhla téměř každá vláda a mnohokrát také Ústavní soud.

Výklad je orientován na hlavní problémy, které praxe přináší. Autoři vycházejí ze systematiky zákona, který „balancuje na pomezí veřejnoprávní a soukromoprávní regulace“, a snaží se najít vždy ústavně konformní závěr.

Komentář mapuje bohatou judikaturu soudů všech stupňů, zejména Ústavního soudu, která mnohokrát inspirovala i zákonodárce.

V komentáři je zohledněna zatím poslední novela zákona, provedená zákonem č. 205/2020 Sb. s účinností od 27. 4. 2020.

autor: Michal Koščík, Jaroslav Blatný, Jakub Král, Filip Křepelka, Jaroslav Stránský vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 28. 8. 2020, 624 stran
ISBN: 978-80-7598-809-6

Cena: 1 250 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XV
Úvod - str. XXII
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
§ 1–3 Část první Základní ustanovení - str. 1
§ 1 Rozsah zákona - str. 1
§ 2 Osobní rozsah zdravotního pojištění - str. 8
§ 3 Vznik a zánik zdravotního pojištění - str. 23
§ 4–9 Část druhá Pojistné - str. 27
§ 4 Plátci pojistného - str. 27
§ 5 Kategorie pojištěnců - str. 28
§ 6 Zaměstnavatel jako plátce pojistného - str. 35
§ 7 Státní pojištěnci - str. 37
§ 8 Povinnost platit pojistné  - str. 45
§ 9 Výše a způsob placení pojistného a penále - str. 55
§ 10–10a Část třetí Práva a povinnosti plátců pojistného - str. 57
§ 10 Oznamovací povinnost plátců pojistného - str. 57
§ 10a Živnostenské úřady - str. 58
§ 11–12 Část čtvrtá Práva a povinnosti pojištěnce  - str. 63
§ 11 Práva pojištěnce - str. 63
§ 11a Změna zdravotní pojišťovny - str. 69
§ 12 Povinnosti pojištěnce - str. 71
§ 13–39 Část pátá Podmínky poskytování hrazených služeb - str. 77
§ 13 Hrazené služby  - str. 77
§ 14 Úhrada služeb poskytnutých v zahraničí - str. 86
§ 14a Výše náhrady nákladů - str. 99
§ 14b Předchozí souhlas - str. 100
§ 14c Kontaktní místo - str. 102
§ 15 Zdravotní služby hrazené pouze částečně nebo nehrazené vůbec - str. 105
§ 16 Výjimečně hrazené zdravotní služby - str. 115
§ 16a Regulační poplatky - str. 135
§ 16b Limity doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely . . 142
§ 17 Smluvní vztahy - str. 146
§ 17a Smluvní vztahy mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli sociálních služeb - str. 189
§ 17b Tvorba seznamu zdravotních výkonů - str. 193
§ 18 Podmínky poskytování hrazených služeb - str. 196
§ 19 zrušen - str. 198
§ 20 zrušen - str. 198
§ 21 zrušen - str. 198
§ 22 Zvláštní ambulantní péče - str. 198
§ 22a Zvláštní lůžková péče - str. 203
§ 23 zrušen  - str. 204
§ 24 zrušen  - str. 204
§ 25 Pobyt průvodce pojištěnce v lůžkové péči - str. 204
§ 26 Vybavení pojištěnce po ukončení hospitalizace - str. 206
§ 27 zrušen - str. 207
§ 28 Zdravotnická záchranná služba a pohotovostní služby - str. 207
§ 29 Hrazené preventivní prohlídky  - str. 209
§ 30 Hrazené služby související s vyšetřeními a prohlídkami prováděnými v rámci opatření proti infekčním onemocněním a očkováním - str. 211
§ 31 Dispenzární péče - str. 215
§ 32 Poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků - str. 217
§ 32a Cirkulace zdravotnických prostředků - str. 223
§ 32b Poskytování konopí pro léčebné použití  - str. 226
§ 33 Léčebně rehabilitační péče  - str. 228
§ 34 Péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách - str. 235
§ 35 zrušen - str. 237
§ 35a Transplantace tkání a orgánů - str. 237
§ 36 Hrazená přeprava - str. 240
§ 37 Hrazená přeprava a náhrada cestovních nákladů - str. 244
§ 38 Posudková činnost - str. 245
§ 39 Prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva - str. 248
§ 39a–39q Část šestá Regulace cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely .  - str. 253
§ 39a Stanovení maximálních cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely - str. 253
§ 39b Úhradová regulace - str. 260
§ 39c Referenční skupiny - str. 266
§ 39d Zásady pro úhradu vysoce inovativních přípravků - str. 273
§ 39e Úhradová soutěž - str. 276
§ 39f Žádost o stanovení maximální ceny a žádost o stanovení výše a podmínek úhrady - str. 282
§ 39g Řízení o stanovení maximální ceny a řízení o stanovení výše a podmínek úhrady - str. 286
§ 39h Rozhodnutí o stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady - str. 288
§ 39i Změny maximální ceny a výše a podmínek úhrady  - str. 293
§ 39j Zrušení a zánik maximální ceny a výše a podmínek úhrady - str. 295
§ 39k Mimořádné prodloužení lhůty - str. 297
§ 39l Hloubková revize systému maximálních cen nebo úhrad - str. 298
§ 39m Poskytování informací - str. 299
§ 39n Zveřejňování informací - str. 299
§ 39o Doručování v řízeních podle části šesté - str. 301
§ 39p Zkrácená revize systému maximálních cen nebo úhrad - str. 302
§ 39q Přestupky - str. 303
§ 39r–39za Část sedmá Kategorizace a úhradová regulace zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz - str. 305
§ 39r Ohlašování - str. 305
§ 39s Zařazování do úhradových skupin - str. 313
§ 39t Zveřejňování informací - str. 318
§ 39u Vytvoření skupin zaměnitelných prostředků  - str. 320
§ 39v Dohoda o nejvyšší ceně - str. 322
§ 39w Podmínky cenové soutěže, žádost o vypsání - str. 327
§ 39x Zastavení soutěže, elektronická aukce, rozhodnutí  - str. 331
§ 39y Snížení výše úhrady zaměnitelných zdravotnických prostředků na základě provedené soutěže - str. 333
§ 39z Doručování v řízeních podle části sedmé - str. 334
§ 39za Přestupky - str. 335
§ 40–43 Část osmá - str. 337
§ 40 Zdravotní pojišťovny  - str. 337
§ 40a Zpracování osobních údajů  - str. 343
§ 41 Použití údajů z centrálních registrů  - str. 345
§ 41a Klasifikace akutní lůžkové péče a referenční síť poskytovatelů - str. 348
§ 42 Kontrola - str. 349
§ 43 Vnější kontrola veřejného zdravotního pojištění - str. 361
§ 44–45b Část devátá Pokuty a přirážky k pojistnému - str. 365
§ 44 Pokuty - str. 365
§ 45 Přirážka k pojistnému  - str. 367
§ 45a Přestupky zdravotních pojišťoven  - str. 370
§ 45b zrušen - str. 371
§ 46–52 Část desátá Síť poskytovatelů zdravotních služeb - str. 373
§ 46 Síť smluvních poskytovatelů - str. 373
§ 47 Vyhlášení výběrových řízení - str. 382
§ 48 Členství v komisi pro výběrová řízení - str. 383
§ 49 Činnost komise pro výběrová řízení - str. 384
§ 50 Přihlášky do výběrového řízení  - str. 385
§ 51 Posuzování přihlášek do výběrového řízení - str. 386
§ 52 Výsledky výběrových řízení - str. 387
§ 53–55b Část jedenáctá Ustanovení společná - str. 389
§ 53 Rozhodování  - str. 389
§ 53a Odstranění tvrdosti sankcí  - str.  394
§ 53b Doručování veřejnou vyhláškou - str. 395
§ 53c Další povinnosti plátců a pojištěnců - str. 395
§ 54 zrušen - str. 396
§ 55 Náhrada nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci - str. 396
§ 55a Vztah k mezinárodním smlouvám - str. 403
§ 55b Výkon přenesené působnosti - str.  404
§ 56–57 Část dvanáctá Ustanovení přechodná a závěrečná - str. 405
§ 56 Přechodná ustanovení - str. 405
§ 57 Zrušovací ustanovení - str. 405
§ 58–60 Část třináctá Změna a doplnění souvisejících zákonů - str. 407
§ 58 Zajišťovací fond VZP - str. 407
§ 59 Vznik zajišťovacího fondu resortních a podnikových pojišťoven  - str. 407
§ 60 Změna zákona o pojistném - str. 409
§ 61 Část čtrnáctá Účinnost  - str. 411
Příloha č. 1: Seznam zdravotních výkonů ze zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek - str. 412
Komentář k příloze č. 1 - str. 417
Příloha č. 2: Seznam skupin léčivých látek  - str. 418
Komentář k příloze č. 2 - str. 424
Příloha č. 3: Kategorizace zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz - str. 424
Komentář k příloze č. 3 - str. 552
Příloha č. 4: Seznam stomatologických výrobků - str. 552
Komentář k příloze č. 4 - str. 565
Příloha č. 5: Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči - str. 565
Komentář k příloze č. 5 - str. 587
Seznam použité literatury - str. 588
O autorech - str. 590
Věcný rejstřík - str. 592

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1417 - Zdravotní pojištění 2021

ÚZ č. 1417 - Zdravotní pojištění 2021

Sagit, a. s.

Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o pojistném; menší změny se dotkly i zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákonů o pojišťovnách a pěti různých vyhlášek. Poslední změny ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Správní judikatura ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Správní judikatura ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české správní soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí ...

Cena: 399 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.