Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o státním zastupitelství - Komentář

Zákon o státním zastupitelství - Komentář

Komentář zákona o státním zastupitelství (zákon č. 283/1993 Sb.), který je odrazem deseti let nové praxe za dobu, kdy byl publikován zatím poslední komentář tohoto druhu, je dílem autorů JUDr. Jana Laty, Ph.D., Mgr. Jiřího Pavlíka a JUDr. Jany Zezulové, Ph.D.

Komentář zachycuje nejen změny v zákoně, který byl několikrát novelizován, ale navíc se zaměřuje i na významně se rozvíjející judikaturu vrcholných soudů k problematice veřejné žaloby, a to včetně soudu kárného. Dále uvádí i interní normotvorbu státního zastupitelství (pokyny obecné povahy, výkladová stanoviska, dohody vedoucích státních zástupců apod.), které mají pro interpretaci zákona rovněž nemalý význam. 

Ke komentáři jsou připojeny i tři důležité přílohy, a to etický kodex státního zástupce z roku 2019 (a komentář k němu), dále dohoda o výběru a kariérním postupu státních zástupců z roku 2018 a v neposlední řadě Doporučení Rady Evropy o úloze veřejné žaloby v systému trestní justice z roku 2000 a tzv. Římskou chartu, tedy stanovisko č. 9 (2014) poradního výboru evropských prokurátorů pro výbor ministrů Rady Evropy o evropských normách a zásadách týkajících se veřejných žalobců, jež tvoří významný celoevropský referenční rámec.

Publikace je určená nejen státním zástupcům, právním čekatelům, asistentům státních zástupců a (všem pěti) vyšším úředníkům státního zastupitelství, ale i dalším právním profesionálům, zejména soudcům a advokátům, a v neposlední řadě všem, kteří (ať už dobrovolně či nedobrovolně) budou mít s veřejnou žalobou co do činění.

Právní stav komentáře je k 1. 3. 2020.


autoři: Jan Lata, Jiří Pavlík, Jana Zezulová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 10. 8. 2020, 484 stran
ISBN: 978-80-7598-800-3

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. IX
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XIII
Předmluva  - str. XIX
Autorská předmluva  - str. XXIII
ZÁKON O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ
ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení - str. 1
§ 1 Předmět zákonné úpravy - str. 1
§ 2 Zásady pro výkon působnosti státního zastupitelství - str. 6
§ 3 Zákaz zasahování do působnosti státního zastupitelství - str. 8
ČÁST DRUHÁ Působnost státního zastupitelství - str. 11
§ 4 Trestní a mimotrestní působnost  - str. 11
§ 5 Návrhová a vstupová oprávnění státního zastupitelství - str. 29
ČÁST TŘETÍ Soustava státního zastupitelství - str. 35
§ 6 Soustava státního zastupitelství  - str. 35
§ 7 Sídla a obvody územní působnosti státních zastupitelství  - str. 38
§ 8 Vedoucí státní zástupci a jejich náměstci - str. 43
§ 9 Nejvyšší státní zástupce a jeho náměstci - str. 49
§ 10 Vrchní, krajští a okresní státní zástupci - str. 53
§ 11 Zánik funkce vedoucího státního zástupce nebo jeho náměstka - str. 62
§ 11a Nadřízenost v soustavě státního zastupitelství - str. 64
§ 12 Oprávnění nejvyššího státního zástupce - str. 68
§ 12a Rozhodování sporů o příslušnosti a delegaci - str. 80
§ 12b Dožádání  - str. 87
§ 12c Dohled obecně - str. 88
§ 12d Instanční dohled - str. 90
§ 12e Vnitřní dohled - str. 97
§ 12g Informace a zvláštní zprávy  - str. 103
§ 12h Provádění potřebných zjištění Nejvyšším státním zastupitelstvím - str. 108
§ 12i Zpracovávání osobních údajů státním zastupitelstvím - str. 109
§ 12j Poskytování údajů ze základního registru obyvatel, agendového informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců - str. 121
§ 12k Pověřenec pro ochranu osobních údajů  - str. 127
§ 12l Dohledový orgán pro zpracování osobních údajů - str. 130
§ 12m Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů v jiných oblastech - str. 134
ČÁST ČTVRTÁ Působnost ministerstva a správa státního zastupitelství - str. 137
§ 13 Poskytování informací Ministerstvu spravedlnosti - str. 137
§ 13a Úkoly státní správy státního zastupitelství - str. 141
§ 13b Orgány státní správy státních zastupitelství  - str. 144
§ 13c Výkon státní správy státních zastupitelství  - str. 148
§ 13d Působnost Ministerstva spravedlnosti při výkonu státní správy státních zastupitelství - str. 153
§ 13e Působnost nejvyššího státního zástupce při výkonu státní správy Nejvyššího státního zastupitelství  - str. 162
§ 13f Působnost vrchního státního zástupce při výkonu státní správy vrchního státního zastupitelství - str. 174
§ 13g Působnost krajského státního zástupce při výkonu státní správy krajského státního zastupitelství - str. 180
§ 13h Působnost okresního státního zástupce při výkonu státní správy okresního státního zastupitelství - str. 188
§ 13i Povinnost k podání návrhu na zahájení kárného řízení či řízení o nezpůsobilosti - str. 193
§ 13j Součinnost se zájmovými organizacemi státních zástupců - str. 197
ČÁST PÁTÁ Právní prostředky zajišťující činnost státního zastupitelství - str. 203
§ 14 Součinnost a dožádání  - str. 203
§ 15 Výzva a podání vysvětlení - str. 208
§ 16 Pořádková pokuta - str. 212
§ 16a Přijímání a vyřizování podání - str. 215
§ 16b Stížnosti  - str. 226
§ 16c Odborné vyjádření a přibrání znalce a tlumočníka - str. 233
ČÁST ŠESTÁ Ustanovování státních zástupců a jejich pracovní poměr - str. 237
§ 17 Podmínky ke jmenování státním zástupcem - str. 237
§ 18 Jmenování a pracovní poměr státního zástupce  - str. 241
§ 19a Dočasné přidělení státního zástupce  - str. 252
§ 20 Pracovní pohotovost - str. 257
§ 21 Zánik funkce státního zástupce - str. 263
§ 22 Dočasné zproštění výkonu funkce - str. 267
ČÁST SEDMÁ Postavení státních zástupců - str. 272
§ 23 Postavení státního zástupce a odpovědnost za škodu - str. 272
§ 24 Povinnosti státního zástupce  - str. 278
§ 25 Mlčenlivost státního zástupce - str. 292
§ 26 Nezpůsobilost k výkonu funkce státního zástupce - str. 298
ČÁST OSMÁ Kárná odpovědnost státních zástupců - str. 301
§ 27 Kárná odpovědnost státního zástupce - str. 301
§ 28 Kárné provinění - str. 303
§ 29 Zánik kárné odpovědnosti - str. 306
§ 30 Kárná opatření a výtka - str. 309
§ 31 Kárné řízení - str. 315
§ 32 Řízení o způsobilosti státního zástupce - str. 321
ČÁST DEVÁTÁ zrušena - str. 325
§ 32a–§ 32q zrušeny
ČÁST DESÁTÁ Asistenti státních zástupců a právní čekatelé - str. 327
§ 32a Asistenti státních zástupců - str. 327
§ 33 Čekatelská praxe - str. 330
§ 34 Závěrečná zkouška - str. 338
ČÁST JEDENÁCTÁ Odborné vzdělávání státních zástupců a právních čekatelů - str. 345
§ 34a Justiční akademie - str. 345
ČÁST DVANÁCTÁ Zvláštní ustanovení o Úřadu evropského veřejného žalobce - str. 349
§ 34b Dočasné přidělení k Úřadu evropského veřejného žalobce - str. 349
§ 34c Místo a podmínky výkonu funkce evropského pověřeného žalobce - str. 353
§ 34d Některá další oprávnění a povinnosti Úřadu evropského veřejného žalobce - str. 355
§ 34e Oznamovací povinnost Úřadu evropského veřejného žalobce - str. 357
§ 34f Náhrada škody a nemajetkové újmy evropskému pověřenému žalobci - str. 358
§ 34g Spory o příslušnost  - str. 359
ČÁST TŘINÁCTÁ Ustanovení přechodná a závěrečná - str. 361
§ 35 Transformace prokuratury na státní zastupitelství - str. 361
§ 36 Přechodná úprava jmenování státním zástupcem - str. 365
§ 37 Přechodné platové poměry státních zástupců - str. 366
§ 38 Přechod majetku prokuratury - str. 367
§ 39 Vrchní státní zastupitelství v Olomouci - str. 368
§ 40 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti  - str. 369
§ 41 Změna terminologie  - str. 372
§ 42 Výlučné žalobní oprávnění státního zastupitelství - str. 373
§ 43 Přechodné ustanovení k zahájeným kárným řízením - str. 377
§ 44 Protesty a upozornění prokurátora  - str. 377
§ 45 Zrušovací ustanovení - str. 379
§ 46 Účinnost - str. 380
Příloha č. 1 - str. 381
Příloha č. 2  - str. 411
Příloha č. 3  - str. 423
Věcný rejstřík  - str. 455
O autorech - str. 459

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k dalším změnám trestních předpisů, zejména trestního řádu k 1. 1. a k 1. 4. 2024. Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

Zákon o státním zastupitelství. Komentář

Zákon o státním zastupitelství. Komentář

Lenka Bradáčová a kol. - C. H. Beck

Komentář k zákonu č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství předkládá čtenáři ucelený výklad normy, která upravuje již téměř třicet let fungování veřejné žaloby v ČR a to pohledem autorského kolektivu složeného z šesti státních zástupců specializujících se ve své praxi na různé ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ... pokračování

Cena: 115 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.