Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o státní památkové péči - Praktický komentář

Zákon o státní památkové péči - Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) je užitečnou příručkou pro laiky i odborníky v oblasti památkové péče. Na praktických příkladech autoři vysvětlují jednotlivá ustanovení zákona a zároveň reflektují i judikaturu, která s touto problematikou souvisí.

Komentář je určen vlastníkům kulturních památek, zástupcům investorů, pracovníkům správních orgánů a Národního památkového ústavu a také všem, kteří mají zájem proniknout do problematiky památkové péče.

Právní stav publikace je k 31. 8. 2019.

autor: Martin Zídek, Michal Tupý, Jiří Klusoň vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 15. 1. 2020, 628 stran
ISBN: 978-80-7598-381-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. IX
Předmluva - str. XV
Poděkování  - str. XVI
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči - str. 1
Část první Základní ustanovení - str. 1
§ 1 Účel zákona - str. 1
§ 2 Kulturní památky - str. 5
§ 3 Prohlašování kulturních památek - str. 12
§ 4 Národní kulturní památky - str. 24
§ 5 Památkové rezervace - str. 27
§ 6 Památkové zóny - str. 29
§ 6a Plány ochrany památkových rezervací a památkových zón - str. 37
§ 7 Evidence kulturních památek - str. 46
§ 7a Novostavba na kulturní památce - str. 53
§ 8 Zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku - str. 58
Část druhá  Péče o kulturní památky - str. 69
Ochrana a užívání kulturních památek - str. 69
§ 9 Základní povinnosti při nakládání s kulturní památkou - str. 69
§ 10 Nápravné opatření k ochraně kulturní památky - str. 79
§ 11 Povinnosti správních úřadů, právnických a fyzických osob - str. 92
§ 12 Oznamovací povinnost vlastníka kulturní památky - str. 110
§ 13 Právo státu na přednostní koupi kulturních památek - str. 18
§ 14 Obnova kulturních památek - str. 126
§ 14a Povolení k restaurování kulturní památky - str. 190
Uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti uchazeče pro restaurování kulturních památek - str. 207
§ 14b Osoba oprávněná k restaurování - str. 208
§ 14c Kompenzační opatření - str. 212
§ 15 Opatření k zajištění péče o kulturní památky - str. 217
§ 16 Příspěvek na zachování a obnovení kulturní památky - str. 230
§ 17 Ochranné pásmo - str. 247
§ 18 Přemístění kulturní památky - str. 271
§ 19 Užívání kulturních památek pro vědecký výzkum  nebo pro účely výstavní  - str. 281
§ 20 Kulturní památky ve vztahu k zahraničí  - str. 287
Část třetí  Archeologické výzkumy a nálezy - str. 299
§ 21 Oprávnění k archeologickým výzkumům - str. 299
Uznávání odborné kvalifikace uchazeče pro provádění archeologických výzkumů  - str. 315
§ 21a Osoba oprávněná k výzkumům - str. 315
§ 21b Kompenzační opatření - str. 320
§ 21c Povinnosti osoby oprávněné k výzkumům - str. 324
§ 22 Provádění archeologických výzkumů - str. 325
§ 23 Archeologické nálezy - str. 343
§ 23a Vlastnictví movitých archeologických nálezů - str. 353
§ 23b Plány území s archeologickými nálezy - str. 360
§ 24 Náhrada za majetkovou újmu - str. 363
Část čtvrtá Orgány a organizace státní památkové péče - str. 373
§ 25 Organizační uspořádání státní památkové péče - str. 373
§ 26 Ministerstvo kultury - str. 375
§ 27 Památková inspekce - str. 383
§ 27a Celní úřady - str. 385
§ 28 Krajský úřad - str. 387
§ 28a Kraj - str. 396
§ 29 Obecní úřad obce s rozšířenou působností - str. 397
§ 30 Obec - str. 404
§ 31 Komise státní památkové péče, konzervátor státní  památkové péče a zpravodajové státní památkové péče - str. 406
§ 32 Odborná organizace státní památkové péče - str.  408
§ 33 zrušen - str. 415
§ 34 Oprávnění orgánů a odborné organizace  státní památkové péče - str. 415
Část pátá  Přestupky - str. 423
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob - str. 423
§ 35 Skutkové podstaty přestupků a správní tresty - str. 423
§ 36 Orgány příslušné k projednání přestupků - str. 456
§ 37 zrušen - str. 459
§ 38 zrušen - str. 459
Přestupky fyzických osob - str. 459
§ 39 Skutkové podstaty přestupků a správní tresty - str. 459
§ 40 Orgány příslušné k projednání přestupků - str. 493
§ 41 zrušen  - str. 495
Část šestá  Ustanovení společná a závěrečná - str. 497
Ustanovení společná - str. 497
§ 42 Přechodné ustanovení - str. 497
§ 42a Výkon přenesené působnosti - str. 514
§ 43 Povinnosti oprávněného držitele a dalších osob - str. 516
§ 43a Přístup do základních registrů a informačních systémů  veřejné správy - str. 518
§ 44 Výjimky z obecné úpravy uznávání odborné kvalifikace - str. 521
§ 44a Čestné prohlášení, místní příslušnost a závazné stanovisko - str. 525
§ 45 Zmocňovací ustanovení - str. 530
Ustanovení závěrečná - str. 531
§ 46 Zrušovací ustanovení - str. 531
§ 47 Nabytí účinnosti - str. 532
Příloha č. 1 Třídník specializací restaurátorských prací - str. 534
Příloha č. 2 Evidenční dotazník žadatele o povolení k restaurování  - str. 535
Příloha č. 3 Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah  vzdělávání a přípravy vyžadované v České republice  pro výkon činnosti restaurování  - str. 538
Příloha č. 4 Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělávání  a přípravy vyžadované v České republice pro provádění  archeologických výzkumů  - str.       540
Vybraná přechodná ustanovení novel zákona  o státní památkové péči
  - str. 541
Zákon č. 361/1999 Sb. - str.  541
Zákon č. 1/2005 Sb. - str. 544
Zákon č. 303/2013 Sb. - str. 547
Zákon č. 127/2016 Sb. - str. 549
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon  České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči  - str. 554
Příloha k vyhlášce č. 66/1988 Sb.  - str. 570
Vyhláška č. 187/2007 Sb. ze dne 10. července 2007,  kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území  s archeologickými nálezy - str. 571
Vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah  plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón - str. 573
Sdělení č. 73/2000 Sb. m. s.  - str. 575
Sdělení č. 99/2000 Sb. m. s.  - str. 586
Vybraná literatura - str. 598
O autorech - str. 603
Věcný rejstřík - str. 604

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.