Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o soudech a soudcích - Komentář

Zákon o soudech a soudcích - Komentář

Komentář k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), uznávaného autora JUDr. Jiřího Grygara, Ph.D., je, jak sám autor uvádí, komentářem soudcovským. Podává výklad základního právního předpisu v oblasti soudnictví a organizace soudů. JUDr. Grygar o komentáři říká, že si „klade za cíl označit sporné body, podat jejich praktický výklad a nástin možných řešení a případně též nastínit návrhy v úvahu přicházejících budoucích změn právní úpravy“.

V komentáři se autor zabývá mimo jiné organizací soudů, rozvrhem práce, soudci a jejich kárnou odpovědností, přísedícími, justičními čekateli a dalšími tématy.

Komentář sám obsahuje i výklad k ustanovením týkajícím se tzv. generátoru přidělování, která budou účinná od 1. 3. 2019 a zároveň i poslanecký návrh z 2. 10. 2018, který institut generátoru náhodného přidělování upravuje. Dále v komentáři najdete i navrhovanou úpravu v oblasti ochrany osobních údajů a GDPR, která je k datu vydání komentáře stále v legislativním procesu.

autor: Jiří Grygar; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 2. 10. 2018, 600 stran
ISBN: 978-80-7598-162-2

Cena: 1 150 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam předpisů citovaných v komentáři  - str. XVII
Předmluva - str. XXI
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
§ 1–186 Část první Soudy, soudci, přísedící a státní správa soudů - str. 5
§ 1–59 Hlava I Soudy - str. 5
§ 1–45 Díl 1 Soustava, organizace a činnost soudů - str. 5
§ 1–7 Oddíl 1 Hlavní zásady činnosti soudů - str. 5
§ 1 Výkon soudnictví prostřednictvím soudů - str. 5
§ 2 Pravomoc soudů - str. 8
§ 3 Samosoudcovské a senátní rozhodování; rozhodování jinými soudními osobami  - str. 9
§ 4 Rovnost před soudem - str. 12
§ 5 Soudní ochrana; právo na rozhodnutí bez průtahů - str. 13
§ 6 Zásady ústnosti a veřejnosti - str. 15
§ 7 Bezpečnost jednání soudu; zákaz vstupu s nebezpečnými předměty  - str. 18
§ 8–9 Oddíl 2 Soustava soudů - str. 22
§ 8 Soustava soudů; soudy jako účetní jednotky - str. 22
§ 9 Specifické označení soudů v Praze a Brně  - str. 24
§ 10–13 Oddíl 3 Obvody a sídla soudů - str. 24
§ 10 Nejvyšší soud - str. 24
§ 11 Vrchní a krajské soudy - str. 26
§ 12 Okresní soudy  - str. 26
§ 13 Pobočky krajských a okresních soudů - str. 26
§ 14–36a Oddíl 4 Organizace a činnost soudů - str. 28
§ 14 Věcná příslušnost Nejvyššího soudu  - str. 28
§ 14a Oznámení podle zákona o střetu zájmů  - str. 31
§ 15 Složení Nejvyššího soudu  - str. 32
§ 16 Asistenti soudců Nejvyššího soudu - str. 36
§ 17 Kolegia Nejvyššího soudu - str. 40
§ 18 Společné jednání kolegií - str. 42
§ 19 Senáty a velké senáty Nejvyššího soudu  - str. 44
§ 20 Postoupení věci velkému senátu - str. 46
§ 21 Stanovisko kolegia, stanovisko pléna  - str. 51
§ 22 Jednací řád Nejvyššího soudu  - str. 56
§ 23 Plénum Nejvyššího soudu - str. 57
§ 24 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek - str. 61
§ 25 Příslušnost vrchních soudů  - str. 63
§ 26 Složení vrchního soudu a výkon rozhodovací činnosti - str. 64
§ 27 Složení senátů vrchního soudu - str. 65
§ 28 Podněty a vyjádření předsedy vrchního soudu vůči Nejvyššímu soudu  - str. 67
§ 29 Příslušnost krajských soudů - str. 68
§ 30 Složení krajského soudu a výkon rozhodovací činnosti - str. 69
§ 31 Složení senátů krajského soudu a rozhodování samosoudci - str. 70
§ 32 Podněty a vyjádření předsedy krajského soudu vůči Nejvyššímu soudu - str. 75
§ 33 Příslušnost okresních soudů - str. 77
§ 34 Složení okresních soudů - str. 77
§ 35 Soudní oddělení okresních soudů - str. 79
§ 36 Podněty k sjednocování judikatury předsedy okresních soudů  - str. 83
§ 36a Asistenti soudců - str. 84
§ 37–39 Oddíl 5 Úprava působnosti některých soudů - str. 92
§ 37 zrušen - str. 92
§ 38 Zvláštní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 6 - str. 92
§ 39 Zvláštní příslušnost Městského soudu v Praze - str. 93
§ 40–45 Oddíl 6 Vnitřní organizace soudů a rozvrh práce - str. 95
§ 40 Soudní oddělení, pobočky soudů, soudní kancelář a společné útvary soudu  - str. 95
§ 41 Rozvrh práce - str. 97
§ 42 Obligatorní pravidla pro rozvrh práce - str. 110
§ 42 Obligatorní pravidla pro rozvrh práce - str. 111
§ 42a Generátor přidělování v insolvenčních věcech  - str. 139
§ 42b Přidělování a přerozdělování věcí generátorem přidělování - str. 142
§ 42c Přidělování věci mimo generátor přidělování - str. 147
§ 42d Informační systém automatického přidělování věcí - str. 148
§ 42e Vrácení dočasně přidělené věci - str. 149
§ 42f Potvrzení o doručení podání a o přidělení věci  - str. 150
§ 43 Přiřazování justičních čekatelů k soudním oddělením  - str. 151
§ 44 Změna přidělení individuální věci nebo úkony ve věci mimo změnu rozvrhu práce - str. 153
§ 45 Zmocňovací ustanovení  - str. 160
§ 46–59 Díl 2 Soudcovské rady - str. 162
§ 46–49 Oddíl 1 Ustanovení soudcovských rad a jejich obsazení - str. 162
§ 46 Soudcovská rada, shromáždění všech soudců, účel soudcovské rady - str. 162
§ 47 Složení soudcovské rady - str. 165
§ 48 Jednání a rozhodování soudcovské rady - str. 166
§ 49 Jednání shromáždění soudců okresního soudu - str. 168
§ 50–53 Oddíl 2 Působnost soudcovských rad - str. 170
§ 50 Působnost soudcovské rady Nejvyššího soudu - str. 170
§ 51 Působnost soudcovské rady vrchního soudu - str. 175
§ 52 Působnost soudcovské rady krajského soudu - str. 177
§ 53 Působnost soudcovské rady okresního soudu - str. 178
§ 54–59 Oddíl 3 Volby soudcovských rad a jejich funkční období - str. 179
§ 54 Aktivní volební právo pro volby soudcovské rady - str. 179
§ 55 Pasivní volební právo do soudcovské rady – kvalifikační předpoklady - str. 182
§ 56 Průběh voleb soudcovské rady - str. 183
§ 57 Volba předsedy soudcovské rady - str. 187
§ 58 Funkční období soudcovské rady - str. 187
§ 59 Zánik funkce člena nebo náhradníka soudcovské rady  - str. 189
§ 60–117 Hlava II Soudci a přísedící
§ 60–73 Díl 1 Ustanovování soudců a přísedících - str. 191
§ 60–62 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 191
§ 60 Předpoklady pro funkci soudce a přísedícího - str. 191
§ 61 Funkční období - str. 205
§ 62 Slib  - str. 207
§ 63–66 Oddíl 2 Jmenování soudců a volba přísedících - str. 209
§ 63 Jmenování soudců  - str. 209
§ 64 Výběr a volba přísedících  - str.  211
§ 65 Systemizace počtu přísedících - str. 215
§ 66 Počátek výkonu funkce přísedícího; osvědčení o zvolení přísedícím - str. 216
§ 67–70b Oddíl 3 Přidělování soudců - str. 217
§ 67 Postup při přidělování soudců - str. 217
§ 68 Dočasné přidělení - str. 221
§ 69 Dočasné přidělení bez souhlasu soudce - str. 233
§ 70 Přidělení soudce k Nejvyššímu soudu - str. 233
§ 70a Dočasné přidělení soudce mimo Českou republiku - str. 235
§ 70b Dočasné přidělení ke kárnému soudu - str. 237
§ 71–73 Oddíl 4 Překládání soudců - str. 238
§ 71 Přeložení soudce s jeho souhlasem - str. 238
§ 72 Přeložení soudce bez jeho souhlasu - str. 239
§ 73 Postup při přeložení soudce - str. 240
§ 74–93 Díl 2 Postavení soudců a přísedících  - str. 244
§ 74–78 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 244
§ 74 Veřejná funkce a neslučitelnost funkcí - str. 244
§ 75 Platové poměry soudců - str. 246
§ 76 Souhlas s trestním stíháním, oznamovací povinnost o zahájení trestního stíhání proti soudci - str. 267
§ 77 Oznamovací povinnost o zahájení trestního stíhání proti přísedícímu - str. 272
§ 78 Odpovědnost za škodu - str. 273
§ 79–83 Oddíl 2 Práva a povinnosti soudců a přísedících - str. 275
§ 79 Nezávislost a nestrannost v rozhodování - str. 275
§ 80 Povinnosti soudce a přísedícího - str. 277
§ 81 Povinnost mlčenlivosti soudce a její zproštění - str. 280
§ 82 Odborná úroveň a vzdělávání soudce - str. 282
§ 83 Vzdělávací činnost soudců - str. 295
§ 84–85 Oddíl 3 Pracovní vztah soudců  - str. 298
§ 84 Vznik a zánik pracovního vztahu soudce; pracovní doba; pracovní pohotovost  - str. 298
§ 85 Omezení výdělečné činnosti soudce - str. 311
§ 86–90 Oddíl 4 Kárná odpovědnost soudců a funkcionářů soudu - str. 313
§ 86 Obecné ustanovení  - str. 313
§ 87 Kárné provinění - str. 314
§ 88 Kárná opatření - str. 316
§ 88a Výtka - str. 323
§ 89 Zánik kárné odpovědnosti - str. 325
§ 90 Odkaz na zvláštní předpis o kárném řízení - str. 326
§ 91–92 Oddíl 5 Nezpůsobilost soudce k výkonu funkce - str. 327
§ 91 Nezpůsobilost soudce k výkonu funkce - str. 327
§ 92 Aktivní legitimace k podání návrhu; odkaz na zvláštní procesní předpis - str. 330
§ 93 Oddíl 6 Některá ustanovení o postavení přísedícího - str. 331
§ 93 Náhrady za vykonávání funkce přísedícího - str. 331
§ 94–101 Díl 3 Zánik funkce soudce a funkce přísedícího - str. 332
§ 94–98 Oddíl 1 Zánik funkce  - str. 332
§ 94 Zánik funkce soudce - str. 332
§ 95 Vzdání se funkce soudce  - str. 334
§ 96 Zánik funkce přísedícího - str. 336
§ 97 Odvolání přísedícího z funkce - str. 337
§ 98 Vzdání se funkce přísedícího - str. 339
§ 99–101 Oddíl 2 Dočasné zproštění výkonu funkce - str. 340
§ 99 Obligatorní dočasné zproštění výkonu funkce soudce - str. 340
§ 100 Fakultativní dočasné zproštění výkonu funkce soudce - str. 344
§ 100a Fakultativní dočasné zproštění výkonu funkce předsedy nebo místopředsedy soudu - str. 352
§ 101 Dočasné zproštění výkonu funkce přísedícího - str. 355
§ 102–108 Díl 4 Funkcionáři soudu - str. 356
§ 102–105a Oddíl 1 Jmenování - str. 356
§ 102 Jmenování a funkční období funkcionářů Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu - str. 356
§ 103 Jmenování a funkční období funkcionářů vrchních soudů - str. 358
§ 104 Jmenování a funkční období funkcionářů krajských soudů - str. 359
§ 105 Jmenování a funkční období funkcionářů okresních soudů - str. 360
§ 105a zrušen - str. 361
§ 106–108 Oddíl 2 Zánik funkce - str. 361
§ 106 Odvolání funkcionářů soudu z funkce - str. 361
§ 107 Odvolání předsedy senátu z funkce  - str. 365
§ 108 Ostatní případy zániku funkce funkcionáře soudu - str. 366
§ 109–117 Díl 5 Justiční čekatelé - str. 367
§ 109 Účel a obsah přípravné služby justičních čekatelů - str. 367
§ 110 Doba trvání přípravné služby justičních čekatelů a zápočty jiné právní praxe - str. 369
§ 111 Pracovní poměr justičních čekatelů - str. 372
§ 112 Doba trvání pracovního poměru; slib justičního čekatele; použití zákoníku práce - str. 373
§ 113 Úkony soudu prováděné justičním čekatelem; povinnost mlčenlivosti - str. 375
§ 114 Odborná justiční zkouška - str. 377
§ 115 Žádost o umožnění vykonat odbornou justiční zkoušku - str. 380
§ 116 Trvání pracovního poměru justičního čekatele po složení odborné justiční zkoušky; úkony soudu prováděné justičním čekatelem po vykonání odborné justiční zkoušky - str. 383
§ 117 Žádost o umožnění vykonat odbornou justiční zkoušku vyššímu soudnímu úředníkovi, soudci Ústavního soudu, asistentovi soudce, asistentovi Veřejného ochránce práv - str. 386
§ 118–174a Hlava III Státní správa soudů
§ 118–119 Díl 1 Obecná ustanovení - str. 389
§ 118 Úkoly státní správy soudů - str. 389
§ 119 Orgány státní správy soudů - str. 392
§ 120–122e Díl 2 Výkon státní správy soudů - str. 394
§ 120 Výkon státní správy soudů Ministerstvem spravedlnosti - str. 394
§ 121 Výkon státní správy soudů předsedy a místopředsedy soudů - str. 395
§ 122 Vyjádření soudcovských rad k výkonu státní správy soudů - str. 397
§ 122a Ředitel správy soudu - str. 398
§ 122b Zpracovávání osobních údajů soudy - str. 399
§ 122c Pověřenec pro ochranu osobních údajů; dohoda o výkonu úkolů pověřence mezi soudy a případně i ministerstvem - str. 402
§ 122d Sledování postupu soudů v oblasti ochrany  osobních údajů  - str. 405
§122e Omezení některých práv a povinností - str. 410
§ 123–128 Díl 3 Výkon státní správy soudů a působnost jejích orgánů  - str. 412
§ 123 Působnost Ministerstva spravedlnosti při výkonu státní správy soudů - str. 412
§ 124 Působnost předsedy Nejvyššího soudu při výkonu státní správy Nejvyššího soudu - str. 416
§ 125 Působnost předsedy vrchního soudu při výkonu státní správy vrchního soudu - str. 420
§ 126 Působnost předsedy krajského soudu při výkonu státní správy krajského soudu - str. 424
§ 127 Působnost předsedy okresního soudu při výkonu státní správy okresního soudu - str. 429
§ 128 Povinnost orgánu státní správy soudu podat návrh na zahájení kárného řízení - str. 433
§ 129–133 Díl 4 Justiční akademie - str. 435
§ 129 Zřízení a účel Justiční akademie  - str. 435
§ 130 Orgány Justiční akademie - str. 436
§ 131 Statut Justiční akademie - str. 439
§ 132 Výchovná a vzdělávací činnost Justiční akademie - str. 439
§ 132a Hospodářská činnost Justiční akademie - str. 440
§ 133 Lektoři Justiční akademie  - str. 441
§ 134–163 Díl 5 Posuzování odborné způsobilosti soudců - str. 442
§ 134 až 163 zrušeny - str. 442
§ 164–174a Díl 6 Stížnosti  - str. 446
§ 164 Pojem stěžovatele, rozsah přezkumu, zákaz anonymních podání - str. 446
§ 165 Zákaz újmy za podání stížnosti - str. 447
§ 166 Forma a místo podání stížnosti  - str. 448
§ 167 Pravomoc Ministerstva spravedlnosti při vyřizování stížností  - str. 450
§ 168 Pravomoc předsedy Nejvyššího soudu při vyřizování stížností - str. 453
§ 169 Pravomoc předsedy vrchního soudu při vyřizování stížností - str. 454
§ 170 Pravomoc předsedy krajského soudu při vyřizování stížností - str. 455
§ 171 Pravomoc předsedy okresního soudu při vyřizování stížností  - str. 457
§ 172 Povinnost prošetření skutečností uvedených ve stížnosti - str. 458
§ 173 Lhůta pro vyřízení stížností; vyrozumění stěžovatele - str. 459
§ 174 Přešetření vyřízení stížnosti; prošetřování další stížnosti - str. 463
§ 174a Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu - str. 464
§ 175–186 Hlava IV Společná, přechodná a zrušovací ustanovení
§ 175 Povinnost součinnosti orgánů státní správy soudů se zájmovými organizacemi soudců  - str. 480
§ 175a Referenční údaje ze základního registru obyvatel  - str. 481
§ 175b Údaje z informačního systému evidence obyvatel  - str. 481
§ 175c Údaje z informačního systému cizinců - str. 484
§ 175d Údaje z informačního systému evidence občanských průkazů - str. 486
§ 175e Údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů - str. 487
§ 175f Údaje z informačního systému podle zákona upravujícího stavební spoření - str. 488
§ 175g Údaje z informačního systému doplňkového penzijního spoření  - str. 489
§ 175h Zásada subsidiarity při využívání údajů z informačních systémů - str. 489
§ 176 Přechodné ustanovení o kolegiích Nejvyššího soudu - str. 489
§ 177 Přechodné ustanovení o rozvrhu práce na rok 2002 - str. 490
§ 178 Přechodné ustanovení o volbě soudcovských rad - str. 490
§ 179 Přechodné ustanovení o funkci soudce, přísedícího a asistenta soudce Nejvyššího soudu  - str. 490
§ 180 Definiční ustanovení pojmu vysokoškolské vzdělání - str. 491
§ 181 Přechodné ustanovení o zániku funkce soudců z důvodu věku - str. 491
§ 182 Přechodné ustanovení k funkcionářům soudu  - str. 492
§ 183 Přechodné ustanovení k justičním čekatelům - str. 492
§ 184 Definiční ustanovení k odborné justiční zkoušce - str. 492
§ 185 zrušen - str. 493
§ 186 Zrušovací ustanovení  - str. 493
§ 187 Část druhá Změna zákona o advokacii - str. 495
§ 187 - str. 495
§ 188 Část třetí Změna notářského řádu - str. 496
§ 188 zrušen - str. 496
§ 189 Část čtvrtá zrušena - str. 497
§ 189 zrušen - str. 497
§ 190 Část pátá zrušena - str. 498
§ 191 Část šestá Změna zákona č. 264/1992 Sb.  - str. 499
§ 191 - str. 499
§ 192 Část sedmá Změna zákona č. 171/1993 Sb. - str. 500
§ 192 - str. 500
§ 193 Část osmá Změna zákona č. 292/1993 Sb. - str. 501
§ 193  - str. 201
§ 194 Část devátá Změna zákona č. 202/1997 Sb. - str. 502
§ 194 - str. 502
§ 195 Část desátá Změna zákona č. 30/2000 Sb.  - str. 503
§ 195 - str. 503
§ 196 Část jedenáctá Změna exekučního řádu - str. 504
§ 196 - str. 504
§ 197 Část dvanáctá Účinnost - str. 505
§ 197 - str. 505
Příloha 1 - str. 506
Příloha 2 - str. 507
Příloha 3 - str. 509
Příloha 4 - str. 542
Příloha 5 - str. 544
Příloha 6 - str. 545
Příloha 7 - str. 546
Vybraná ustanovení novel - str. 547
Související a použitá literatura - str. 562
O autorovi - str. 563
Věcný rejstřík - str. 564

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. K zásadním změnám došlo od 1. 9. 2021 v notářském řádu; do textů jsou již také zapracovány podstatné změny zákona o soudech a soudcích od 1. 1. 2022 (36 změn a doplnění) a vyhlášky ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Online soudnictví v České republice

Online soudnictví v České republice

Zbyněk Loebl, Pavel Loutockým Martin maisner, Michal Matějka, Radim Polčák - Wolters Kluwer, a. s.

Tato kniha představuje první ucelené pojednání o etických, právních a sociologických aspektech přípravy online soudnictví v České republice. Online soudnictví je třeba zavádět postupně, tak aby na ně byly dobře připravené jak strany, tak soudci, soudní úředníci a manažeři soudů. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Nezávislost soudní moci

Nezávislost soudní moci

Vojtěch Šimíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sborník obsahuje deset textů významných ústavněprávních odborníků, které pojednávají o nezávislosti soudní moci v minulosti i v její současné podobě a o rizicích, jimž bývá vystavena. Čtenář tak dostává základní informaci nejen o nejdůležitějších zárukách nezávislosti soudů a soudců, ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Existuje řada povolání, která tíhnou ke stresu a k syndromu vyhoření. Do této skupiny patří také soudci. Z toho vyvstává celá řada otázek pro oblast justice. Především zda stres ovlivňuje výkon funkce soudce, a pokud ano, pak do jaké míry, a za jakých podmínek může způsobit jeho ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Jana Ondřejková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní ...

Cena: 260 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.