Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - Komentář, 2. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - Komentář, 2. vydání

Co vše má veřejná sféra ve vztahu k (ohroženým) dětem a rodinám vykonávat, na jaký okruh dětí se zaměřuje, na jaké situace reaguje a jakým způsobem nebo jaká jsou práva a povinnosti všech zúčastněných? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá druhé, aktualizované vydání komentáře zákona o sociálně-právní ochraně dětí, doplněné o aktuální poznatky z praxe.
autoři: Miloslav Macela, Daniel Hovorka, Adam Křístek, Klára Trubačová, Zuzana Zárasová; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 8. 2019, 896 stran
ISBN: 978-80-7598-481-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Jednotlivá ustanovení zpracovali - str. XIII
Seznam zkratek  - str. XV
Seznam předpisů citovaných v komentáři  - str. XVIII
Předmluva k prvnímu vydání - str. XXII
Úvod ke druhému vydání  - str. XXIII
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
§ 1–4a Část první úvodní ustanovení - str. 1
§ 1 Sociálně-právní ochrana dětí  - str. 1
§ 2 Pojem dítěte [1]; Osobní a územní působnost zákona [2, 3] - str. 25
§ 3 Zřízení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí - str. 48
§ 4 Věcná příslušnost správních úřadů [1] a působnost dalších subjektů v sociálně-právní ochraně [2] - str. 49
§ 4a Vymezení některých pojmů - str. 65
§ 5–9a Část druhá Základní ustanovení sociálně-právní ochrany - str. 81
§ 5 Základní zásada sociálně-právní ochrany - str. 81
§ 6 Pojem ohroženého dítěte - str. 94
§ 7 Všeobecné oznamovací oprávnění  - str. 123
§ 8 Právo dítěte na poskytnutí odpovídající pomoci [1] a jeho participační práva [2, 3] - str. 128
§ 9 Právo rodičů a jiných osob odpovědných za výchovu na poskytnutí pomoci při výkonu jejich rodičovských práv a povinností  - str. 135
§ 9a Intervenční povinnost orgánu sociálně-právní ochrany [1]; Zásada proporcionality a subsidiarity opatření sociálně-právní ochrany [2]; Postup lege artis [2, druhá za stř.]; Povinnost řídit se standardy kvality
sociálně-právní ochrany [3, 4] - str. 138
§ 10–38b Část třetí Opatření sociálně-právní ochrany  - str. 145
§ 10–13a Hlava I Preventivní a poradenská činnost - str. 145
§ 10 Některé činnosti orgánů sociálně-právní ochrany [1, 3 a), b)]; Úkoly územních korporací v samostatné působnosti [2]; Základní nástroje sociální práce [3 c)–e), 5]; Všeobecná oznamovací povinnost [4]  - str. 145
§ 10a Zvláštní oznamovací povinnosti  - str. 158
§ 11 Poradenská činnost  - str. 163
§ 12 Uložení povinnosti využít odbornou poradenskou pomoc mimo výchovná opatření [1, 3]; Povinná pomoc po nařízení ústavní výchovy [2] - str. 168
§ 13 Správní výchovná opatření - str. 181
§ 13a Soudní výchovná opatření dočasného umístění dítěte v zařízení - str. 194
§ 14–18 Hlava II Opatření na ochranu dětí - str. 211
§ 14 Aktivní legitimace k podání návrhu soudu [1]; Postup před podáním návrhu soudu [2]; Některé náležitosti návrhu [3]; Vyjádření k určení ústavu, do kterého má být dítě umístěno nebo přemístěno [4]; Aktivní legitimace k podání návrhu soudu na zrušení přijatých opatření [5]; Podnětové oprávnění [6]; Součinnost při výkonu rozhodnutí soudu [7 až 11] - str. 211
§ 15 Zajištění neodkladné – okamžité péče  - str. 241
§ 16 Podání návrhu na vydání „rychlých“ předběžných opatření - str. 243
§ 16a Posouzení nutnosti dalších opatření při předání dítěte do cizí péče bez rozhodnutí soudu [1]; Poskytování pomoci osobě, která převzala dítě do péče [2]  - str. - str.  253
§ 17 Hromadné opatrovnictví a poručenství  - str. 256
§ 18 zrušen - str. 287
§ 19 Hlava III Činnost orgánů sociálně-právní ochrany při svěření dítěte do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte - str. 288
§ 19 Činnost orgánu sociálně-právní ochrany před a při umístění dítěte v cizí péči rodinné [1]; Dohled nad úspěšností osvojení [1, písm. d)]; Aktivní legitimace úřadu práce k podání návrhu ve věcech výživného [2];
Změna okolností při předpěstounské a předadopční péči [3]; Dozor nad dětmi v cizí péči rodinné [4] - str. 288
§ 19a–27 Hlava IV Zprostředkování osvojení a pěstounské péče - str. 295
§ 19a Vymezení činností, které tvoří obsah zprostředkování osvojení a pěstounské péče [1]; Zákaz provádět výběr konkrétního osvojitele nebo pěstouna pro určité dítě jinými osobami a orgány, než jsou orgány
sociálně-právní ochrany dětí [2] - str. 295
§ 20 Zprostředkování osvojení a pěstounské péče orgány sociálně-právní ochrany  - str. 301
§ 21 Postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností při zprostředkování osvojení a pěstounské péče - str. 306
§ 22 Vedení evidence pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče krajským úřadem - str. 314
§ 23 zrušen - str. 324
§ 24 Zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče krajským úřadem - str. 324
§ 24a zrušen - str. 330
§ 24b Přerušení zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče krajským úřadem - str. 330
§ 24c Vyřazení z evidence dětí nebo evidence žadatelů vedené krajským úřadem - str. 333
§ 24d Postup ministerstva při zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče - str. 338
§ 25 Zprostředkování osvojení Úřadem - str. 339
§ 26 Postup Úřadu při osvojení dítěte z ciziny do České republiky - str. 348
§ 27 Odborné posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče - str. 349
§ 27a Hlava V Pěstounská péče na přechodnou dobu  - str. 361
§ 27a Zvláštní evidence pěstounů na přechodnou dobu [1, 3, 5, věta poslední, 6]; Řízení o zařazení do zvláštní evidence pěstounů na přechodnou dobu [1, věta druhá a třetí, 2, 5]; Důvody pro svěření
dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu soudem [7]; Dozor soudu, předepsané důkazy, změna poměrů [8]; Omezení doby trvání pěstounské péče na přechodnou dobu [9]  - str. 361
§ 28–30 Hlava VI Ústavní výchova a ochranná výchova - str. 370
§ 28 Umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy  - str. 370
§ 29 Sledování výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy - str. 374
§ 30 Pobyt dítěte mimo ústav - str. 403
§ 31–34 Hlava VII Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost - str. 413
§ 31 Účel sociální práce s ohroženými dětmi [1]; Sociální kuratela pro děti a mládež [2, 3]  - str. 414
§ 32 Preventivní činnost obecního úřadu [1]; Preventivní činnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností [2]; Některé zásady sociální práce s ohroženými dětmi [3]; Zvláštní úkoly sociální kurately [4]  - str. 419
§ 33 Hromadné účastenství v trestním a přestupkovém řízení - str. 423
§ 34 Součinnost kurátora pro děti a mládež s věznicemi [1–5], popřípadě ústavy pro výkon zabezpečovací detence [5] - str. 436
§ 35–36 Hlava VIII Sociálně-právní ochrana ve vztahu k cizině  - str. 445
§ 35 Působnost Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí  - str. 445
§ 35a Vydání potvrzení pro účely uplatňování nároků dítěte na výživné z ciziny - str. 460
§ 36 Zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu - str. 461
§ 37 Hlava IX Sociálně-právní ochrana ve zvláštních případech - str. 467
§ 37 Poskytování sociálně-právní ochrany nezletilým cizincům bez doprovodu rodičů nebo jiných odpovědných osob  - str. 467
§ 38–38b Hlava X Komise pro sociálně-právní ochranu dětí a poradní sbory - str. 472
§ 38 Zřízení komise pro sociálně-právní ochranu [1] a její působnost [2]; Jmenování a odvolávání členů komise [3]; Jednací řád komise [4 až 6]; Náhrada ušlého příjmu za účast na jednání komise [7]  - str. 472
§ 38a Poradní sbor kraje a hl. města Prahy - str. 480
§ 38b Poradní sbor MPSV - str. 485
§ 39–47 Část čtvrtá Zařízení sociálně-právní ochrany - str. 489
§ 39 Výčet typů zařízení [1]; Okruh zřizovatelů [2] - str. 489
§ 40 Zařízení odborného poradenství pro péči o děti - str. 495
§ 41 Zařízení sociálně-výchovné činnosti - str. 496
§ 42 Účel zařízení, okruh oprávněných osob a další základní ustanovení - str. 497
§ 42a Základní činnosti a práva a povinnosti stran právního poměru při poskytování služby - str. 524
§ 42b Povinnost hradit ošetřovné [1, 2]; Působnost správních orgánů k rozhodování o ošetřovném v prvním stupni a v odvolacím řízení [3] - str. 538
§ 42c Výše ošetřovného a její krácení - str. 542
§ 42d Částečné nebo úplné osvobození od povinnosti hradit ošetřovné - str. 545
§ 42e Ošetřovné vyměřené ze sirotčího důchodu - str. 548
§ 42f Splatnost [1], krácení [2] a vyúčtování ošetřovného [3] - str. 549
§ 42g Vznik a trvání nároku na státní příspěvek [1, 3 písm. c)]; Účelovost využití státního příspěvku [2]; Výše státního příspěvku a jeho krácení [3]; Zánik nároku na státní příspěvek [4] - str. 550
§ 42h Splatnost a platební podmínky - str. 561
§ 42i Formální předpoklady pro vznik nároku na příspěvek a jeho výplatu - str. 563
§ 42j Zánik nároku na státní příspěvek [1]; Nedoplatky [2] a přeplatky [3]; Stavení lhůt [4] - str. 564
§ 42k Ohlašování jiných změn než změn v počtu chovanců [1, 2]; Povinnost vrátit neprávem vyplacené částky [3] a její prekluze [4]; Řízení o vrácení neprávem vyplacené částky [5] - str. 565
§ 42l Řízení o státním příspěvku [1, 2]; Náležitosti žádosti [3, 4]  - str. 567
§ 42m Pověřenec zřizovatele ve věcech státního příspěvku - str. 569
§ 42n Změny nároku v důsledku změn počtu chovanců a jejich oznamování  - str. 570
§ 43 Výchovně rekreační tábory pro děti  - str. 572
§ 44 zrušen  - str. 574
§ 45 zrušen - str. 575
§ 46 zrušen - str. 575
§ 47 zrušen - str. 575
§ 47a–47za Část pátá Pěstounská péče - str. 577
§ 47a–47d Hlava I Práva a povinnosti při výkonu pěstounské péče - str. 577
§ 47a Práva a povinnosti osoby pečující a osoby v evidenci - str. 577
§ 47b Vymezení smluvních stran [1, 4]; Subsidiární správní rozhodnutí [2]; Závaznost individuálního plánu ochrany dítěte [3]; Povinnost sledovat naplňování dohody [5]; Zásada jedinosti dohody a výjimka v případě
vyloučení manžela z okruhu společně posuzovaných osob [6, 7]  - str. 585
§ 47c Doba trvání dohody, její výpověď a výpovědní důvody - str. 600
§ 47d Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - str. 606
§ 47e–47n Hlava II Dávky pěstounské péče - str. 613
§ 47e Okruh dávek pěstounské péče - str. 613
§ 47f Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte a jeho výše - str. 614
§ 47g Výluky z nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte  - str. 616
§ 47h Příspěvek při ukončení pěstounské péče - str. 618
§ 47i Nárok na odměnu pěstouna - str. 618
§ 47j Výše odměny pěstouna - str. 622
§ 47k Posuzování odměny pěstouna pro účely daně z příjmů a některých druhů pojištění - str. 627
§ 47l Příspěvek při převzetí dítěte - str. 629
§ 47m Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla - str. 629
§ 47n Společná pěstounská péče manželů - str. 630
§ 47o–47za Hlava III Společná ustanovení o dávkách pěstounské péče - str. 632
§ 47o Okruh oprávněných osob - str. 632
§ 47p Vznik nároku na dávku pěstounské péče a na její výplatu - str. 636
§ 47q Změna nároku na dávku pěstounské péče  - str. 640
§ 47r Zánik nároku na dávku pěstounské péče - str. 642
§ 47s Přechod nároku na dávku pěstounské péče  - str. 644
§ 47t Způsob výplaty dávek pěstounské péče - str. 645
§ 47u Příjemce a zvláštní příjemce dávky pěstounské péče - str. 646
§ 47v Řízení o dávkách pěstounské péče - str. 648
§ 47w Náležitosti žádosti - str. 650
§ 47x Odvolání  - str. 650
§ 47y Povinnosti příjemce a žadatele o dávku - str. 651
§ 47z Přeplatky  - str. 652
§ 47za Povinnost sdělovat údaje - str. 653
§ 48–50 Část šestá Poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami - str. 655
§ 48 Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami - str. 655
§ 49 Vydávání pověření - str. 666
§ 49a Odborná způsobilost pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami - str. 681
§ 50 Odnětí pověření - str. 688
§ 50a Část sedmá Inspekce poskytování sociálně-právní ochrany  - str. 691
§ 50a Postup při inspekci sociálně-právní ochrany  - str. 691
§ 51–58b Část osmá Společná ustanovení  - str. 693
§ 51 Povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany při sdělování údajů - str. 693
§ 52 Oprávnění vstupovat do domácnosti [1] a úřední licence k pořizování obrazových a zvukových záznamů [2]  - str. 703
§ 53 Povinnosti státních orgánů, dalších právnických a fyzických osob a pověřených osob - str. 709
§ 53a Informační systém sociálně-právní ochrany dětí - str. 719
§ 54 Vedení evidence a spisové dokumentace - str. 723
§ 55 Spisová dokumentace o dětech vedená obecními úřady obcí s rozšířenou působností  - str. 729
§ 56 Spisová dokumentace o dětech vedená jinými orgány sociálně-právní ochrany dětí - str. 743
§ 57 Mlčenlivost [1, 2]; Oprávnění ke zpracovávání osobních údajů [3] - str. 743
§ 58 Náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany - str.  751
§ 58a Charakter působnosti úřadu územních samosprávných celků - str. 753
§ 58b Zmocňovací ustanovení  - str. 753
§ 59–59l Část devátá Přestupky - str. 757
§ 59 Obecné přestupky na úseku sociálně-právní ochrany - str. 757
§ 59a Přestupek bránění dozoru nad výkonem ústavní výchovy a ochranné výchovy  - str. 768
§ 59b Přestupek nesplnění povinnosti sdělit bezplatně údaje - str. 769
§ 59c Přestupek nesplnění oznamovací povinnosti - str. 772
§ 59d Přestupky rodičů a dalších osob odpovědných za výchovu dítěte - str. 774
§ 59e Přestupky ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - str. 776
§ 59f Přestupky osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany - str. 778
§ 59g Přestupky provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - str. 783
§ 59h Příslušnost k projednávání přestupků - str. 785
§ 59i zrušen  - str. 787
§ 59j zrušen  - str. 787
§ 59k zrušen - str. 788
§ 59l zrušen  - str. 788
§ 60–64 Část desátá Řízení a místní příslušnost  - str. 789
§ 60 Požadavky na formu žádosti - str. 789
§ 61 Místní příslušnost - str. 790
§ 62 Dožádání mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí - str. 797
§ 63 zrušen  - str. 802
§ 64 Zvláštní úprava ke správnímu řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí  - str. 802
§ 65–67 Část jedenáctá Přechodná a závěrečná ustanovení  - str. 805
§ 65 Přechodná ustanovení  - str. 805
§ 66 Zrušovací ustanovení  - str. 806
§ 67 Účinnost  - str. 807
Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
§ 1 Zaměření a rozsah vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny - str. 809
§ 2 Obsah individuálního plánu ochrany dítěte - str. 810
§ 3 Obsah a rozsah odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem k přijetí dítěte do rodiny  - str. 811
§ 4 Minimální rozsah poradenství, které je osobě pečující nebo osobě v evidenci trvale nebo dočasně poskytováno při zajištění osobní péče o dítě svěřené do péče  - str. 812
§ 5 Obsah, zaměření a způsob zajištění zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě pro osoby pečující a osoby v evidenci - str. 812
§ 6 Standardy kvality sociálně-právní ochrany - str. 813
§ 7 Účinnost - str. 813
Přílohy  - str.  814
Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí . 2013/26780-21
Část první Evidence a spisová dokumentace o dětech vedená obecními úřady obcí s rozšířenou působností  - str. 834
Díl první Evidence a spisová dokumentace - str. 834
Čl. 1 Obsah a způsob vedení evidence a spisové dokumentace - str. 834
Díl druhý Základní evidence - str. 834
Čl. 2 Zařazení dětí do základní evidence - str. 834
Čl. 3 Obsah základní evidence - str. 836
Čl. 4 Rejstřík Om a spisová značka Om - str. 836
Čl. 5 Jmenná kartotéka - str. 836
Čl. 6 Spisová dokumentace - str. 836
Čl. 7 Správní spis - str. 839
Čl. 8 Podklad pro zpracování spisové dokumentace - str.  839
Čl. 9 Postoupení spisu Om - str. 840
Díl třetí Pomocná evidence - str. 840
Čl. 10 Obsah pomocné evidence - str.  840
Čl. 11 Rejstřík Nom a spisová značka Nom - str. 841
Čl. 12 Spis Nom - str. 842
Čl. 13 Rejstřík dětí, kterým je třeba zprostředkovat osvojení  - str. 842
Čl. 14 Rejstřík dětí, kterým je třeba zprostředkovat pěstounskou péči  - str. 842
Čl. 15 Rejstřík dětí svěřených do výchovy jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte  - str. 843
Čl. 16 Rejstřík dětí, u kterých obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává poručenství - str. 843
Čl. 17 Rejstřík dětí, u nichž probíhá řízení o určení či popření rodičovství a u nichž byl obecní úřad obce s rozšířenou působností ustanoven opatrovníkem  - str. 843
Čl. 18 Rejstřík dětí, u nichž bylo rozhodnuto o výchovném opatření  - str. 844
Čl. 19 Rejstřík dětí umístěných v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo dětí umístěných ve středisku výchovné péče - str. 844
Čl. 20 Rejstřík dětí svěřených do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - str. 844
Čl. 21 Rejstřík dětí, na které se zaměřuje sociální kuratela pro děti a mládež - str. 844
Čl. 22 Rejstřík dětí mladších patnácti let podezřelých ze spáchání činu jinak trestného  - str. 845
Čl. 23 Rejstřík dětí, proti kterým bylo zahájeno trestní stíhání  - str.  845
Čl. 24 Rejstřík dětí ve výkonu trestního opatření odnětí svobody a ve výkonu vazby  - str. 845
Čl. 25 Rejstřík dětí, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu - str. 846
Čl. 26 Rejstřík dětí vyřazených ze základní evidence  - str. 846
Díl čtvrtý Vedení evidence a spisové dokumentace v elektronické podobě - str. 846
Čl. 27 Technické nosiče dat a další technické produkty - str. 846
Díl pátý Ukládání spisů a vyřazení z evidence - str. 847
Čl. 28 Vyřazení dítěte ze základní evidence - str. 847
Čl. 29 Vyznačení vyřazení dítěte ze základní evidence - str. 848
Čl. 30 Uzavření spisu a vyřazení evidenčního štítku - str. 848
Část druhá Evidence a spisová dokumentace vedená obecními úřady obcí s rozšířenou působností v oblasti náhradní rodinné péče  - str. 849
Čl. 31 Rozsah evidence a spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče - str. 849
Čl. 32 Spisové dokumentace o žadatelích a evidence žadatelů - str. 849
Čl. 33 Spisová dokumentace o osobách pečujících a osobách v evidenci, evidence osob pečujících a osob v evidenci - str. 851
Část třetí Evidence a spisová dokumentace vedená obecními úřady - str.  853
Čl. 34 Obsah evidence a spisové dokumentace - str. 853
Čl. 35 Použití ustanovení o evidenci a spisové dokumentaci vedené obecními úřady obcí s rozšířenou působností - str. 853
Část čtvrtá Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 854
Čl. 36 Přechodná ustanovení  - str. 854
Čl. 37 Zrušovací ustanovení  - str. 854
Čl. 38 Účinnost  - str. 854
Seznam literatury - str. 856
O autorech - str. 860
Rejstřík - str. 861

Další nabídka k tématu

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 3. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 3. vydání

JUDr. Věra Novotná, JUDr. Jana Riedlová Jurková, JUDr. Eva Burdová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje komentovaný text zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v aktuálním znění k 30. 4. 2022, a společně s řadou tematicky souvisejících mezinárodních smluv a zákonů tvoří ucelený komplex právních předpisů v oblasti sociálně-právní ochrany ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Nástroje řešení rodičovských konfliktů

Nástroje řešení rodičovských konfliktů

Lenka Westphalová, Renata Šínová, Lenka Holá, Alicja Leix, Daniela Kolářová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha přináší multidisciplinární pohled na problematiku rodičovských konfliktů. Zaměřuje se na možné nástroje jejich řešení s důrazem na nejlepší zájem dítěte. Dynamickému konceptu nejlepšího zájmu dítěte se publikace věnuje nejen z teoretického, ale zejména z praktického hlediska, ...

Cena: 480 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ...

Cena: 125 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.